Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

Gwaith Cwrs Llenyddiaeth Cymraeg Tasg yn Seiliedig a'r y ddrama 'Tair' Alys Griffiths Ionawr 2009 Ysgrifennwch gofnodion dyddiaduron y tri chymeriad - Y Nain, Y Fam a'r Ferch. Dyddiadur Nain : Dwi di cael digon ar y ddau ohonyn nhw yn ochri e'i gilydd a fy ngadael i a'r ben fy hun. Tybed os ydyn nhw yn meddwl na ddoe cefais fy ngeni, wel maen nhw angen meddwl eto. Maen nhw'n meddwl fy mod yn dwp ddim yn gallu ysgrifennu llythyr i gydymdeimlo gydag Emrys hefo colled o'i wraig. Mae fy wyres angen aeddfedu, dwi methu dallt pam ei bod yn mynd gyda'r Dyncan, mae'n ddigon hen i fod yn dad iddi. Gaiff sioc yn gweld faint o'i hamser y mae hi'n gwastraffu ar y Duncan. Dwi ddim yn gwybod beth mae fy wyres yn son am na dyn hen y mae hi eisiau yn lle un ifanc. Dwi ddim yn meddwl ei bod wedi deall bod priodi a chael plant yn un o'r pethau pwysig yn eich bywyd ar ôl ffeindio'r dyn cywir. Dydi merch fy hun fawr well, pwy odd hi'n meddwl oedd hi yn dweud wrthyf am ddefnyddio'r ffôn i gydymdeimlo ag Emrys gyda cholled o'i wraig yn lle ysgrifennu llythyr byr. Ni fedrwn goelio fy nghlustiau pan glywais fod fy wyres yn disgwyl gyda dyn sydd yn ddarlithydd Celf. Ond y peth gwaethaf yw bod ganddo wraig yn barod a does ganddi hi ddim syniad beth sydd yn mynd ymlaen rhwng y ddau ohonyn nhw. Ddudish i wrth y ddwy ohonyn nhw am yr adeg pan es am drip ysgol Sul blynyddoedd yn ôl, a son am

 • Word count: 2406
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr?

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr? Wedi astudio ffynonellau A1-A6 mae modd dadlau fod pobl Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. Yn fynhonnell A1 sef "Tlodi yn Ne Cymru" Mae Wal Hannington wedi ysgrifennu adroddiad ar un o'r cymunedau mwyaf dlawd yn Mhrydian yn yr 1930'au.Mae'r ffynhonnell yma yn son am Mrs E.M.W o Pont y pwl yn sir Fynwy. Y mae'r adroddiad yma yn tynnu ein sylw at effeithiau tlodi ym Ne Cymru.Er hyn mae'r ffynhonell ddim ond yn son am un fan yn Cymru, sydd ddim yn rhoi argraff clir iawn ar Brydain I gyd. Yn Ffynhonnell A2: "Diweithdra yn yr 1930'au" gan N.Lowe,mae'n rhoi argraff mwy cyson I'r darllenydd.Mae'r fynhonnell hyn yn cynwys wybodaeth am Brydain, gan gwrthgyferbynnu fynhonnel A1,sydd dim ond yn son am un ardal yng Nghymru.Mae'r fynhonnell hyn yn ddweud "dim ond yn rhai mannau yn Mhrydain sydd wedi cael ei effeithio gan diweithdra".Mae N.Lowe yn ysgrifennwr well nag Wal Hannington oherwydd hanesydd ydy o.Mae hanesydd yn astudio ffynonellau fel adroddiadau,a papurau newydd,gan cymharu ag ymchwilydd,sydd dim ond yn cyfweld uniogolion dethol.Mae ffynhonnell A2 yn well nag A1,oherwydd mae'r tystiolaeth yn well I darganfod os oedd Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. Mae ffynhonnell A3 yn ffotograff o'r cyfnod, ac yn dangos dynion heb waith o Gymru,yn gorymdeithio I

 • Word count: 2506
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dyddiadur Siwan

Dyddiadur Siwan Glamai 1230 Gofynnais i Wilym ddyfod ataf heno i drefnu priodas ei ferch a Dafydd fy mab. Bydd y penderfyniad yna yn newid gweddill fy oes. Pam roedd rhywbeth mor wael wedi digwydd ar noson mor hyfryd, gyda golau'r lleuad fawr yn "treiddio drwy'r ffenestri"? "Fynna' i ddim cysgu" heno oherwydd bod geiriau Gwilym a Llywelyn yn cylchdroi yn fy mhen. Roedd rhaid imi ryddhau fy hun o'r faich brenhiniaethol am ychydig oriau, oherwydd teimlaf fod pwysau'r byd ar fy ysgwyddau tra fy mod yn y ddawns a Llywelyn "oddi / cartre". Ymddihatrais o'm wisg arian a'm coron gyda chymorth Alis yn syth ar ôl cyrraedd fy ystafell wely. Yn "drom ar fy mhen" oedd fy nghoron a llesteiriodd fy ngwisg fawr i rhag ddawnsio. Ar ôl dadwisgo torrodd y cwmwl du a fu'n hofran uwch fy mhen trwy gydol y noswaith a chafodd fy ngyfrifoldebau eu rhyddhau. Tra'n sgwrsio ag Alis, edrychais ymlaen yn fawr at ddawnsio ym mhriodas Dafydd ac Isabella. Bydd yn ddiwrnod arbennig ac yn coroni fy holl ymdrechion caled i sicrhau bod Dafydd yn etifeddu'r goron. Fy unig bryder yw bod merch Gwilym yn rhy ifanc i roi genedigaeth i etifedd yn fuan. Mae gan Ruffydd eisioes feibion, ond nid wyf yn fodlon i fab yr odderch Tangwystl etifeddu'r cyfan, hyd yn oed os yw e'n Gymro. Gobeithiaf yn wir nid yw digwyddiadau heno yn mynd i beryglu'r briodas. I "Dafydd y rhois i 'mywyd i euro'i deyrnas" a bydd ei briodas

 • Word count: 1925
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater

Rwyn cytuno ac anghytuno ar y mater 'Ni ddylai iddewon byth briodi cenedl~ddynion.' Cytunaf a hyn oherwydd gallai priodi person sydd ddim yn iddewig achosi lawer o broblemau. Mae problemau yn codi pan maent yn cael plant. Mae yna anghytuno mawr ar sut I ddwyn y plant I fyny ee pa grefydd maent am ei ddilyn. Mewn iddewiaeth crefydd y Fam syn penderfynnu credydd y plentyn felly bydd drwgdaro am bethau fel enweudu, Barmitzvah neu Batmitvah ac yn y blaen. Bydd parhad y grefydd mewn perygl os oes iddewon ac pobl o grefydd arall yn priodi. Buasai y gegin kosher yn cael ei golli gan ei fod yn ormod o drafferth ir partner aniddewig ei ddefnyddio. Buasai gwyliau pwysig yn cael ei anghofio erenghraifft Yom Kippur ac Rosh Hashana, felly ni buasent yn cael ei cario ymlaen o genhedlaeth I genhedlaeth. Yn ol ystydegau mae mwy o siawns I briodas cymysg wahanu. Ond ar y llaw arall maer cariad yn bwysicach na crefydd. Mae llawer gwell cael priodas gadarn llawn cariad na priodi rhywin or ryn grefydd ac ddim yn ei garu. Mewn pentrefi bach yn Gymru os rydych yn Iddew mae mwy o siawns I chi briodi partner syn aniddewig. Ni ellir atal iddew rhag disgyn mewn cariad ag eraill. Mewn priodas gymysg mae yna lawer o werthoedd a ellir y ddau ei dysgu ac hefyd gellir y plant ddysgu pa mor bwysig ywr ddwy grefydd. Y dyddiau yma mae crefydd llawer llai pwysig yn enwedig ir

 • Word count: 250
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch

Teitl y ddrama oedd "Crash" gan Sera Moore Williams, a cafodd ei gyflwyno gan gwmni Arad Goch. Fe digwyddodd y perfformiad yn neuadd yr ysgol ar Fawrth y nawfed 2005. Roedd dau o'r actorion yn cyn-disgyblion o'r ysgol sef Dafydd Evans a Rhiannon Morgan. Roedd yr actor arall o'r gogledd sef Rhys Ap Trefor. Roeddwn yn hoff iawn o'r set. Roedd pwrpas i bob peth ac roedd yn gael ei ddefyddio yn dda. Cafodd y set ei gynllunio gan Andy Freeman, ac heb weld ei waith o blaen ac mae wedi rhoi argraff da arnaf. Roedd y set yn un minimalistaidd, doedd dim llawer o bethau yn cael ei defnyddio. Roedd y llwyfan wedi cael ei rhoi ar lefel yn uwch i'r gynudlleidfa allu gweld a chlywed popeth oedd oedd yn mynd ymlaen. Nid oedd llawer o oleuadau gwahanol yn cael eu defnyddio yn y set gan bod y neuadd yn fach roedd digon o golau i'w gael. Roedd golau yn dod o du ol cefn y cynulleidfa ac yn aros ar dripod. Yr unig amser oedd y goleuadau yn newid oedd pan fod cysgodion newydd yn cyfwrth y cefnlen, sef y sgrin tu ol i'r llwyfan. Roedd y goleuadau hefyd yn newid pryd daeth y disgo, daeth goleuadau lliwgar ar disgo ball allan. Roedd y sgrin yn effeithiol iawn ac yn creu awyrgylch y

 • Word count: 847
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol?

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol? Bu'r chwechdegau yn degawd llawn newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ar draws y byd. Gelwir yn 'Degawd llawn anfodlonrwydd' oherwydd yr holl derfysgion, fel y rhai yn erbyn Vietnam. Gelwir hefyd yn 'Degawd o heddwch, cariad a cynghanedd' oherwydd mudiadau heddwch a ymddangosiad "plant y blodau",a newidiadau yn ffasiwn hefyd. Digwyddodd llawer o newidiadau cymdeithasol yn y chwechdegau, fel cynydd ym mhoblogrwydd y teledu. Newidiodd cerddoriaeth yn dramatig iawn - roedd negeseuon pwerys yn nhelyneg rhai caneuon, a roedd yr ifanc yn cael ei argraffu gan y geiriau pwerus a ganir gan caneuwyr rhywiol a phoblogaeth. Fe ddaeth eitemau ffasiynol o ddillad fel y 'mini skirt' a 'hot pants' allan a fe gynyddodd hwn blas yr ifanc i wrthrhyfela. Digwyddod campiau fel dyn yn cyrraedd y lleuad am y tro cyntaf, a trychinebau fel llofruddiaeth J.F.Kennedy a Martin Luther King. Yn wleidyddol, roedd pobl yn gwrthrhyfela yn erbyn rhyfel Vietnam, a thegwch a hawliau i'r pobl du. Hefyd roedd panig enfawr wrth i America a Rwssia cymryd rhan yn y "Rhyfel Oer". Cafodd Cymru ei effeithio'n wleidyddol wrth i digwyddiadau fel boddiad Cwm Tryweryn, ac wrth gwrs, Mudiad yr iaith. Yn gymdeithasol, fe gafodd llawer o ieuenctid Cymru eu argraffu gan telyneg caneuwyr fel Bob Dylan a Dafydd Iwan wrth

 • Word count: 3086
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Italian Exchange - Ciao Maddalena

Italian Exchange Ciao Maddalena Mi chiamo Yogesh, ho un piccolo fratello è una piccola sorella. Mia sorella ha 13 anni è mio fratello 8 anni. Mio nome della sorella è tharcika è mio nome del fratello è canesha. Starò con lei per una settimana. In Italia voglio fare lo snowboard, è visita i famosi luoghi nella sua area. Io vedere i suoi mezzi pubblici, voglio visitare i negozi in Italia. Voglio visitare il cinema. Voglio visitare i musei, Sono musei di scienza? Amo la scienza. Che sono i treni i più veloci in Italia? poterli visito? Come lei prende alla scuola? Per quanto tempo porta? Che i tipi di negozi ci sono in Italia? Che il tipo di cibo ci sono in Italia? La lattina u mi porta a un resturant erano vendono questo cibo? È caldo in Italia? Che colloca ci sono per visitare nella sua città? Amerei visitare i luoghi piacevoli nella sua città. Voglio andare al migliori negozio di gelato è al tatse il gelato. Che è mangiato soprattutto il tipo di gelato in Italia. Che è il suo tipo preferito di gelato? Voglio andare anche al migliore resturante di piazza in lei la città? Che è il suo tipo preferito di pizza? Amo il piazza di bbq e manzo. Lei fa qualunque club di afterschool? Faccio la scherma dopo la

 • Word count: 225
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Datganiad Personol

Datganiad Personol Yn yr ysgol rydw i'n hoffi astudiathau Busnes ac Addysg Grefyddol, dwi'n hoffi Busnes yn bennaf oherwydd dwi'n hoffi edrych ar wahanol agweddau y byd busnes ac Addysg Grefyddol oherwydd fy niddordeb yn wahanol grefyddau. Dwi'n debygol o wneud yn dda yn Y Cyfryngau oherwydd fy mod wedi canolbwyntio yn galed i wneud yn dda y flwyddyn yma ac hefyd Busnes oherwydd fy ddealltwriaeth o'r pwnc. Mae gen i lawer o ddiddordebau tu allan i'r ysgol yn cynnwys rygbi, pel-droed ac pysgota. Rwyf wedi bod yn chwarae rygbi am tri mlynedd i sawl glwb yn cynnwys Clwb Rygbi yr Wyddgrug, tim Sir y Fflint ac tim yr ysgol ac rwyf wedi llwyddo i ennill llawer i'r glwbiau yma. Rwyf wedi bod yn pysgota rhan fwyaf o fy mywyd gyda fy nhad fel fy mentor ac rwyf wedi dysgu llawer yn y blynyddoedd diwethaf ac rwyf yn bwriadu parhau tan fy mod yn rhy hen I wneud felly. Dwi'n aelod o glwb ieuenctid Eryrys ond mae hynny yn gorfod stopio rwan oherwydd fod rygbi ar yr un dydd, rwyf yn bwriadu helpu clwb ieuenctid yn fy ardal pan yr wyf yn hyn, rwyf yn credu ei fod yn helpu pobl ifanc deall pethau a dysgu lawer o bethau newydd. Does gennai ddim sgiliau sydd wir yn arbennig ond mi rwyf yn dda gyda cyfrifiaduron, fedrai weithio'n dda arnynt a ddeall llawer o'r rhaglenni. Mae gen I ychydig o wybodaeth ar y tu mewn I gyfrifiadur ac fedrai trwsio ychydig o broblemau sy'n aml yn digwydd ar

 • Word count: 339
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

"We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl

Gwaith Cwrs Y seithfed ar hugain o Hydref Traethawd 1 "Beth oedd effaith yr ail rhyfel byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr" "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl. Achos cytundeb rhwng gwelydd a cafodd ei greu ar ol y rhyfel byd cyntaf, gan gynnwys Prydain a'r Almaen o dim rhyfela, daeth Prydain fewn i'r ymladd i drio atal yr Almaen cyrraedd ei nod o ennill mwy o thir a bwer. Or dyddiad hyn ymlaen roedd Prydain wedi ymuno a'r rhyfel a felly o ganlyniad bu newidiadau i fywyd cartref y Cymry a'r Saeson. Roedd hyn yn rhyfel llwyr h.y pawb yn ymuno mewn, y cyfoethog, y dlawd, yr hen a'r ifanc, i gyd yn helpu mewn rhyw ffordd. Mewn rhyfel llwyr yr unig ffordd o ennill oedd i'r wlad gyfan helpu. Dim ond diwrnod ar ol i ryfel cael ei ddatgan dechreuodd y llywodraeth y system ymgilio. O Medi'r 4ydd ymlaen bu plant y dinasoedd, yn enwedig Llundain a Birmingham ei ymgilio oddi wrth eu rhieni a'i tai allan i'r cefn wlad, llefydd fel Cymru. Wnaethant hwn achos bod peryg mawr i'r plant o golli'i fywydau yn y cyrchoedd awyr dros y dinasoedd mawr, cymron y plant allan o'r lefydd yma i drio safio cenhedlaeth o fywydau.

 • Word count: 2258
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhwn wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif.

P4) Yn yr aseiniad yma byddaf yn mynd i son am y ddwy theori heneiddio a set ydynt nhw'n wahanol ac yn debygol a beth sydd yn bositif a negatif. Theori dadymafael Mae ymrwymiad yw golygu bod yn ymglymedig gyda pobl o'r gwaithgareddau. Mae dadymafael yn olygu tynnu yn ol oddi wrth ymglymiad. Yn 1961 mae ddau awdur or enw Cumming a Henry wedi rhoi o flaen y theori dadymafael a fydd pobl yn tynnu yn ol o'r ymdlymiad cymdeithasol yn natyriol gyda pobl eraill pan fyddyn nhw'n dod o hyd I oedran hyn. Pan fyddyn nhw'n dod I oedran penodol fydd nhw'n cael cyfleoedd cyfyngedig i ryngweithio ag eraill. Mae'r theori yma yn trafod bod mae pobl hun yn tynnu yn ol o'r cysylltiad cymdeithasol gydag eraill. Mae pobl hynaf yn dadymafael oherwydd llai o iechyd corfforol a cholli cyfleoedd cymdeithasol. Mae'r ddamcaniaeth ymddieithrio yn awgrymu bod colli cysylltiad â phobl eraill yn ganlyniad anochel o ddirywiad biolegol a bod yn ymddieithrio oddi wrth bobl eraill yn ymateb naturiol a phriodol. Ond mae ychydig o dystiolaeth ystadegol i awgrymu bod hwn yn rheol gyffredinol i bawb. Dadlodd hefyd be bydd pobl hyn yn dod ardraws lleihad yn y cysylltiad cymdeithasol pan bydd nhw'n tyfu yn oedrannus ac bydd nhw'n dod i bod yn unigolyn ac bydd nhw'n ddim yn canol bwyntio ar bawb arall. Dwedodd hefyd roedd en iachus i pobl hyn i tynnu allan o'r cysylltiad gyda'r cymdeithas ac bydd y theori

 • Word count: 394
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay