Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

Beth yw Ffibrosis Codennog? Ffibrosis Codennog (Cystic Fibrosis CF) yw un o’r clefydau angaeol etifeddol mwyaf cyffredin yn y Daernas Unedig. Mae’n effeithio dros 9000 o bobl yn y Daernas Unedig. Mae dros dwy filiwn o bobl yn y Daernas Unedig yn cludo’r genyn sy’n achosi Ffibosis Codennog – tua 1 ym mhob 25 o’r boblogaeth. Os yw dau gludydd yn cael plentyn mae gan y babi siawns o 1 mewn 4 o gael Ffibrosis Codennog. Mae Ffibrosis Codennog yn effeithio ar yr organnau mewnol, yn enwedig yr ysgyfaint a’r system druelio, gan eu llenwi a mwcws gludiog. Mae hyn yn ei gwneud hi’n annodd i anadlu a threulio bwyd. Bob wythnos mae pump babi yn cael ei eni gyda’r cyflwr. Bob wythnos mae dau fywyd ifanc yn cael ei golli i’r cyflwr. Dim on hanner y rhai sydd efo’r cyflwr sy’n debygol o fyw yn hŷn na 30 mlwydd oed. Beth sy’n achosi Ffibrosis Codennog? Mae Ffibrosis Codennog yn cael ei achosi gan ennyn unigol sy’n rheoli symudiad halen drwy’r corff. Mewn pobl gyda’r cyflwr mae’r organnau mewnol yn cael eu “boddi” mewn mwcws guldiog, trwchus gan achosi heintiau a llid gan ei gwneud hi’n annodd i anadlu a threulio bwyd. I fabi gael ei eni gyda Ffibrosis Codennog ma’n rhaid i’r ddau riant fod yn cludo’r genyndiffygiol. Mae’r diagram yn dangos sut mae Ffibrosis Codennog yn cael ei etifeddu. Pan mae’r ddau riant yn cludo’r genyn

 • Word count: 823
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Helping a child with Welsh. Informal - Micky mouse-prynhawn da siwt I ti ?

Helping a child with welsh Informal Micky mouse-prynhawn da siwt I ti ? Minnie mouse- prynhawn da iawn dilch a ti? Micky mouse-ti’n gwybod ble mae goffy? Minnie mouse- na sori dim yn gwybod micky dyle ni mynd I edrych am goofy? Micky mouse- iawn Minnie mouse- Edrych Micky mae goofy draw fyna. Micky mouse-oh ie ewn ni I chware gyda goofy gallwn ni adeildu teleda esgus. Minnie mouse-oh na allwn adelady gwely blodau Micky mouse-oh oes ma hyna yn suniad da dewch iw goofy iw helpu. Minnie mouse-iawn ewn ni moin yr pethau I euladugwelu blodau Micky mouse-ok gweld ti wedyn Minnie mouse-Hwyl fawr Formal Micky mouse-prynhawn da siwt I chi? Minnie mouse-prynhawn da iawn diolch a chi? Mickymouse-iawn ble mae goofy? Minnie mouse-dim yn gwybod micky dyle no myndl I edrych am goofy Micky mouse-Iawn Minnie mouse-edrych micky mae goofy draw fyna. Micky mouse-oh ye ewn ni chware da goofy gallwyn ni adaladu esgis teledu? Minnie mouse-oh na ni gallu adadu gwely blodau Micky mouse-oh oes ma hyna yn syniad da dewch iw goyn goffy iw helpu. Mini mouse-iawn ewch ni moin I ol pethay I adaladu yr gwely blodau. Micky mouse- ok gwend chi wedyn. Minnie mouse- hwyl

 • Word count: 179
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Marilyn Monroe.

Marilyn Monroe Ganwyd Marilyn Monroe ar Fehefin y cyntaf, 1926, yn Los Angeles. Ei enw pan gafodd ei eni oedd Norma Jean Mortenson. Nid oedd ei mam wedi priodi, ac ni wyddodd ei thad erioed. Roedd gan ei mam, Gladys, broblemau meddyliol, ac mi oedd mewn a mas o ysbytai trwy blentyndod Norma. Pan roedd Norma Jean yn chwech mis oed, rhoddwyd mewn cartref plant, a fuodd yn byw efo now teulu dros dro trwy gydol el blentyndod. Un o'r teuluoedd yna oedd Albert ac Ida Bolender, lle fuodd am saith mlynedd. Fe wedodd eu fod nhw'n llym lawn, ond nid oedden nhw'n rhieni ddrwg. Yn 1933 aeth I fyw efo'i mam, ond fe gaffodd Gladys broblemau meddyliol eto ac yn 1934 cafodd ei rhoi i ysbyti gorffwys yn Santa Monica. Fe aeth Norma Jean I fyw efo ffrind ei mam, Grace McKee. Roedd Grace am priodi yn 935, ond ni weithiodd pethau allan fel oedd mo'yn. Gafodd broblemau ariannol ac nid oedd Grace yn medru fforddio cadw Norma Jean efo hi, ac felly yn 937 fe aeth yn ol i fyw yn cartref plant. Tra fuodd yn byw efo Grace McKee dechreuodd gwylio ffllmiau enfawr Hollywood, a penderynnodd el fod am ddod yn actores. Mi ddaeth Jean Harlow yn arwr iddi. Welodd llawer o Grace McKee tra oedd yn fyw yn y cartref plant, ac mi oedd Grace yn awyddus I Norma Jean briodi. Pan ddaeth I oed, trefnodd Grace briodas rhwng Norma Jean a ffrind iddi, Jim Dougherty. Pan gafodd

 • Word count: 734
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Waltz Welsh Coursework

Mari Thomas Gwaith Cartref Waltz Dechreuodd y waltz fel dawns i gwplau. Roedd yn boblogaith iawn yn yr Almaen ac Awstria. Yn yr Almaen roedd yn cael ei galw yn Dreher, ländler neu Deutscher. Roedd y dawns yma yn dangos beth roedd pobl o'r cyfnod eisiau ac yn dymuno sef heddwch, 'passion' a rhyddid. Daeth yn boblogaith yn 1787 yn Vienna, cyrhaeddodd y llwyfan operatig. Roedd yn boblogaith oherwydd ei ffyrnigrwydd a'i cyflymder. Cafodd ei gario dros y m(r i Ffrainc yn 1804. Roedd y ffrencwyr wedi cwympo yn angerddol mewn cariad gyda'r Waltz. "A waltz, another Waltz!!" Roedd pobl yn galw yn y dawnsfeydd, doedd y ffrencwyr ddim yn gallu cael digon o'r dawns yma. Doedd rhai o'r garcheidwaid ddim yn cytuno a'r dawns chwyrlio gwallgof yma, felly ni gyrhaeddodd y waltz Lloegr nes 1812. Yn y llys Prwsaidd yn Berlin, cafodd ei wahardd nes 1818, er bod y frenhiness Louise wedi bod yn dawnsio'r ddawns ers 1794. Ni 'all y garcheidwaid wneud dim mwy ond i wylio y ddawns yn cyraedd ei buddigoliaeth llwyr a trechu y byd. Ar (l nifer o ganrifoedd, nid oedd y ffrencwyr yn gosod y ffasiwn. Yn 1819 roedd gwahoddiad Carl Maria von Weber yn dangos ei chariad i'r ddawns. Wedyn daeth Viennese waltz kings, wedi ei mynegi mwyaf gyda'r teulu Strauss. Mae'r waltz mewn amser o 3/4 sef 3 crotchet mewn bar. Mae'r curiad cyntaf yn gryf ac mae ganddo gyriadol byrbwyll ac yna maen't yn cael eu dilyn a

 • Word count: 598
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch,

Gronw Cerddaf fy ngham cyntaf a chollaf fy anadl. Mor brydferth ei phrydferthwch, ei harddwch mor brydferth a'r angylion. Anodd yw tynnu fy llygaid oddi ar e'i ffurf hylifol. Mae breichiau trachwantus ieuenctid yn aros amdanaf. Bronnau diwair megis calon lili sy'n sefyll o'm blaen.. O! Mor brydferth yw hi. O! Fy nghalon! Cura megis meirch yn carlamu â'i harddwch . Ond nid fy llei yw ei chymryd, mae gennyf ddyletswydd i Llew. Cusana ,fi , f'arglwyddes a'th wefusau llawn fel dail yr hydref, mae'n bris uchel i dalu ond byddwn yn rhoi fy mywyd am un eiliad arall yn ei chwmni. Dylwn i adael. Does dim lle i fi fan hyn,Mae fy nghariad Blodeuwedd wedi gwneud ei rhan, mae hi wedi dangos croeso i mi. Heno bwytaf wrth fwrdd yr arglwydd Llew ond fedraf ddim credu ei phrydferthwch. Ond rywf eisiau mwy. Fedra'i ddim bwyta wrth ei fwrdd, ni fedraf gysgu yng ngwely ei wraig. Na fedraf? Ac eto........... Mor brydferth yw ei chroen sidan yn llifo o gwmpas y gwrthrych nefolaidd. Ei llygaid fel dau sffêr durlas o awyr yng nghanol gaeaf. Syllant arnaf yn fy nenu, fel storm yn barod i fwrw. Edrychaf arni ond ni welaf ddim yn ei llygaid. Caled ,digalon ydyw wedi ei charcharu, ac mae hi'n dal i suddo yn ddyfnach i mewn i'r storm lle fedraf i ddim ei ffeindio. Syrthia ei gwallt ar ei hysgwyddau ,edau o aur yn llifo lawr ei chorff. Fedrycha fel brigau coedwig yn blethe yn ei gilydd. Swyna fi i

 • Word count: 693
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Adroddiad prac fy nghrwp.

Adroddiad prac fy nghrwp Gosodwyd tasg I ni fel grwp i greu a pherfformio darn dramatig yn seiliedig ar sbardun. Am dyddiau roedd ein grwp yn chwilio am sbardun ac or diwedd, dawn ni o hyd i un - sef can Kelly Rowland- stole. Roedd y grwp wedi dewis y gan yma ar gyfer sbardun oherwydd mae neges bwysig yn y gan ac mae hyn yn ymddangos yn glir. Roedd Mrs.Davies wedi rhoi cyfarwyddiadau ein bod rhaid i ni cyflwyno sgript iddi hi ymhen cwpwl o wythnosau a dyna beth aeth y grwp ymlaen i siarad amdano. Roedd gan y grwp syniadau da ar gyfer y sgript ond roedd y grwp yn ffeindio fe'n annodd i ysgrifennu'r syniadau i lawr ar babur, roedd hyn wedi achosi problemau i pawb yn y grwp. (gweler y storm syniadau yn fy nyddiadur) Ond penderfynon ni actio'r darn allan ac yna mynd ymlaen i ysgrifennu'r sgript ar ol gorffen y gwaith byrfyfyr. Cefndir i'n darn ni oedd geiriau'r can sef bod pawb yn marw yn yr un cymdeuthas o wahanol achosion, roedd yn rhaid inni dewis yng gyntaf beth oedd pawb yn mynd i farw o, ond ar ol hyn roedd y gwaith ysgrifennu'n rhwydd. Doedd dim dull pendant o drefnu'r gwaith gan y grwp- roedd yn rhaid i ni trafod y matter am amser. Ar ol siarad a trafod fel grwp am tipyn caeth pawb y syniad o gael Kelly fel gohebydd newyddion ac y pedwar aelod arall o'r grwp fel pobl yn y cymuneb sy'n marw o achosion gwahanool. Penderfynodd y grwp, oherwydd ein bod ni'n marw yn y darn,

 • Word count: 1043
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Grampa - Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick Fred James Scourfield neu Grampa i fi.

Grampa Dyn yn wreiddiol o Sir Benfro yw Frederick 'Fred' James Scourfield neu 'Grampa' i fi. Mae'n 83 mlwydd oed ac yn byw ym Margam ym Mhort Talbot. Roedd wedi'i magu i deulu mawr a 7 o blant. Felly doedd dim problem edrych ar ol fi, fy mrawd am chwech o gefndryd. Mae'n dwli edrych ar ol ni'r wyron. Dydw i ddim yn gweld Gramapa yn aml iawn er ei bod dim ond yn byw ym Mhort Talbot a fi yng Nghastell-nedd. Byddem bob amser yn cael croeso mawr wrth gerdded i mewn i'r ty. Yn aml byddai'r drws ar agor i ni gerdded i mewn a byddai Grampa yn cysgu yn ei gadair a'r set deledu dal ymlaen. Ond basai'n dihino bob tro wrth i ni fynd i eistedd. Ymarfer côr yw un o bethau mwyaf bwysig i Grampa. Côr Meibioin Aberafon fydd yn chwarae ar y chwaraewr CD yn y gegin pob tro. Os byddem yn galw ar y ffon i weld os oedd yn iawn i fynd draw, yr ateb bob nos iau 'Sori, ymarfer côr heno!' Un peth arall yw'r capel. Mae'n un o ddiaconiaid a trysorydd capel Gibeon ym Margam. Mae yno pob dydd Sul. Byddai'i yn mynd i'r capel gyda fe ambell waith. Byddai'n credded lawr yn browd i'w sedd yn y set fawr ym mlaen y capel, croesi'i goesau a aros yn amyneddgar i'r gwasaneath i ddechrau. Os bydda i neu fy mrawd Owen yn mynd ar trip gyda'r ysgol neu wyliau byddwn yn disgwyl yr un hen bregeth ganddo. 'Drycha'r ddwy ochr wrth groesi'r hewl, arhosa'n agos i bawb arall a phaid a crwydro!!' Ers

 • Word count: 448
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dogni Dechreuodd dogni yn ystod yr ail rhyfel byd oherwydd y prynder o fwyd. Yn enwedig pethau

Dogni Dechreuodd dogni yn ystod yr ail rhyfel byd oherwydd y prynder o fwyd. Yn enwedig pethau oedd yn cael ei mewnforio fel te, bananas ac orenau. Wrth i fwyd gael ei mewnforio i fewn i Mhrydain triodd yr Almaen fomio y llongau a stopio'r fwyd cyrraedd Brydain a trion nhw llwgi Brydain a wneud iddynt ildio. Roedd nwyddau fel losin, cacenau, siwgr, menyn ac "lard", yn anodd i gael a chynborhir roedd prinder cig a physgod. Yn Ionawr 1940 cafodd bawb llyfr o'r enw llyfr dogni, ac yn y llyfrau roedd yna tocynnau a gafodd ei safio lan gan y berson neu ei ddefnyddio i gael bwyd. Roedd rhaid i'r berson dalu talu am y bwyd ond roedd y tocynnau yn dangos yr rhedwr siop fod y berson gyda'r tocynnau yn haeddu'r bwyd. Roedd yna wahanol fathau o lyfrau dogni sydd yn wahanol lliwiau fel yr un lliw buff a gafodd ei rhoi i rhan fwyaf o bobl fel oedoilion ac plant a aeth i'r ysgol, hefyd yr llyfr lliw gwyrdd a gafodd ei rhoi i fenywod sydd yn beichiog. Y Dogni ( am pob berson yr wythnos): Bacwn and Ham 2 owns (57 gram) un berson pob pethefnos Cheese 1/2 owns (43 gram) am wythnos Menyn/Lard 7 owns (198 gram) am wythnos Braster coginio 2 owns (57 gram) am wythnos Cig s. (5 pownd) am wythnos Siwgr 8 owns (227 gram) am wythnos Te 2 owns (57 gram) am wythons Siocled a losin 4 owns (113 gram) am wythnos Wyau wy am pob llyfr dogni pan oeddynt yn ar gael Llaeth Hylif 3 peint

 • Word count: 616
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig iw gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff.

Awen Llwyd Williams 02/03/10 Y Ddrama Deledu 'Y mae'r defnydd o symboliaeth yn hanfodol ar gyfer drama effeithiol, ond mae gor-ddefnydd ohono'n medru tynnu oddi ar brif neges y ddrama a rhediad naturiol y llinyn storiol.' Trafodwch y gosodiad hwn yng nghyd-destun cyfres ddylanwadol Alan Beasdale - Boys from the Blackstuff. Mae symboliaeth yn nodwedd holl bwysig i'w gael mewn dramau a gwelir hyn yn glir yng nghyfres deledu Alan Beasdale, sef Boys from the Blackstuff. Drama unigol ar BBC2 ym 1978 oedd hon yn wreiddiol ond gan ei bod yn gymaint o lwyddiant fe'i darlledwyd fel cyfres deledu gan y 'Play for Today' ar BBC1 ym 1980. Hanes dynion o ardal Lerpwl yn ymdopi â cholled eu swyddi yw'r gyfres hon. Credaf bod cyd-destun hanesyddol y gyfres benodol hon wedi bod yn rhan allweddol iawn i'w llwyddiant. Fe'i hysgrifenwyd yng nghyfnod y Prif Weinidog Margaret Thatcher, sef 1979 hyd at 1990, cyfnod a oedd yn galed iawn ar nifer o bobl y dosbarth gweithiol yn ogystal â'r dosbarth canol oherwydd diweithdra. Drama gymdeithasol yw hon sy'n dangos sut mae'r werin yn ymdopi â diweithdra a sut mae trefn y gwasanaethau cymdeithasol a'r awdurdodau yn trin bobl. Gellir dadlau ei bod yn feirniadaeth ar bolisiau economaidd Thatcher. Roedd Alan Bleasdale yn realydd cymdeithasol a seiliodd ei gymeriadau ar bobl cyffredin, nid oedd wedi glamareiddio unrhyw nodwedd o'r stori.

 • Word count: 1406
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf

Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I Ladd Claf M r Cadeirydd a Chyfeillion, Rwyf i yma heddiw i sôn am bwnc sydd wedi bod yn y newyddion llawer yn ddiweddar. Y pwnc yna ydi'r berthynas rhwng hawliau cleifion, hawliau meddygon a thriniaeth. Wrth gwrs, yr achos amlycaf yng Nghymru o'r rhain yw achos Luke Winston-Jones, ond i ddechrau rwyf i am siarad â chi ynglyn a hawliau oedolion. Mae yna ddynes, nid yw yn gallu cael ei henwi, yn gofyn i'r Uchel Lys Prydeinig am ganiatâd i ddifodd ei pheiriant anadlu. Mae'r ddynes yma'n hollol ymwybodol, ond mae hi wedi'i pharlysu ers iddi torri bibell waed yn asgwrn ei chefn flwyddyn yn ôl. Mae ei chyflwr yn sefydlog, ond rhoddir ei chyfle am welliant o dan 1%. Mae bargyfreithiwr y ddynes hon yn dweud bod ei gyflogydd yn meddu ar ei meddwl yn iawn ac yn gallu gwneud penderfyniadau. Ond mae ei meddygon yn dweud na fuasai eu hyfforddiant moesegol yn caniatáu iddynt ddiffodd y peiriant, a ni all y claf wneud penderfyniad deallol am ei safon o fyw. Yn gyfreithlon, mae gan y ddynes berffaith hawl i gael ddiffodd y peiriant, ond nid yw'n gallu. Yr hyn sy'n rhaid i'r llys ei benderfynu yw ydi'r ddynes yn gymwys i wneud y penderfyniad yma. Felly, gyfeillion, beth ydych chi'n feddwl? Pwy ddylai cael yr hawl i wneud y penderfyniad terfynol os dylai rhywun fyw neu marw? Dywedodd Duncan Vere o'r

 • Word count: 1630
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay