Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol. C1) Pwrpas y arbrawf oedd darganfod crynodiad hydoddiant asid hydroclorig trwy ei ditradu yn erbyn hydoddiant safonol o sodiwn carbonad yr rydw i wedi baratoi. Roedd angen i fi sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol gan wneud yn siwr oedd y hydoddiant safonol yn gywir a canlyniadau gywir a manwl. Roedd angen i fi defnyddio lawer o offer gwahanol yn y'r arbrawf ac roedd angen i fi bod yn spersiffig sef:- Clorian - Mae hyn yn rhoi canlyniadau i'r 0.00g agosaf Silinder Mesur - Mae'n mesur i 0.1cm3 agosaf Twndis Fflasg Gyfeintiol Bured Mesur maintiau bach Asid Methyl Oren Dwr Distyll - Mae'n osgoi cantamineiddio mineolau/ionau mewn dwr Sodiwm Carbonad Mae'r offer yma yn cadael i ni derbyn canlyniadau manwl cywirdeb oherwydd mae nhw'n mesur yn manwl ac yn gadael i ni edrych ar ffaint o sylwedd rydym yn defnyddio pop tro. Roedd angen i fi paratoi'r dull titradu o ddilyn y cyfarwyddiadau gan angen i osgoi o halogiad o fewn y dadansoddiad safonol. Roedd angen i fi defnyddio'r offer yn iawn i sicrhau manwl o gywirdeb o ganlyniadau wrth greu'r hydoddiant safonol sef defnyddio'r un fath o sylweddau a'r un offer i arbrofi. Canlyniadau hydoddiant safonol Mas y botel a'r sadiwn garbonad (g) 2.28 Mas y botel (ar ôl gwagio) (g) 0.98 Mas y sodiwm carbonad

 • Word count: 1128
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd?

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd? Roedd y teulu Penrhyn yn un o'r teuleuoedd mwyaf cyfoethog yn Gymru erbyn 1900. Roedd yr Argwlydd Penrhyn yn byw yn Castell Penrhyn, Bangor a gafodd ei adeiladu yn 1827. Mi wnaeth yr Arglwydd Penrhyn brynu chwarel yn Bethesda. Rydym yn dysgu fod y teulu Penrhyn yn deulu cyfoethog iawn, Mae ganddynt gastell mawr crand. Cafodd y castell ei adeiliadu yn 1827 gan yr arglwydd cyntaf, mae hyn yn dangos ei fod yn gastell eithaf newydd. Rydw i yn gweld o llun y llyfrgell eu bod nhw yn gyfoethog iawn, mae'r llyfrgell yn anferth ac hefo dodrefn newydd crand ynddo. Mae'r llyfrgell tua yr un maint a pedwar ty teras. Rydym yn gweld o'r llun fod pob dim yn y ty yn newydd ac mae'n rhoi'r argraff i ni eu bod ganddyn lawer o bres ac wedi gweud eu ffortiwn. Yn ffynhonell A2 mae Gareth Elwyn Jones yn cefnogi ffynhonell A1 gan ei fod yn dweud fod yr Argwlydd Penrhyn yn un o'r dynion cyfoethocaf yng Nghymru. Mae ffynhonell A1 yn dangos lluniau o'r castell mawr, ac llun o'r llyfrgell newydd crand. Mi rydym ni yn gallu gweld drwy edrych ar y lluniau, fod y teulu yn gyfoethog iawn ac yn hoffi gwario eu harian. Wrth edrych ar ffynhonell A3, rydym yn gweld, roedd 27 o Ebrill 1874 yn ddyddiad pwysig i lawer o'r chwarelwyr gan eu bod nhw'n cael sefydlu undeb chwarelwyr Gogledd Cymru ar y dyddiad

 • Word count: 2606
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

Richard Roberts 11'1 Gwaith Cwrs Daearyddiaeth Cefndir Dros y blynyddoedd diwetha rwyf wedi dysgu bod egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan felinau gwynt yn adnewyddol ac yn egni glan. Rwyf hefyd wedi dysgu bod llawer o bobl yn erbyn y syniad o rhoi rhagor o felinau gwynt ar yr ynys oherwydd eu bont yn swnllyd, aneffeithiol ac yn diffethar olygfa sydd genom yma ar Sir Fôn. Ar ôl iddyf wneud y gwaith maes yn Wylfa a yng Nghemaes ym mlwyddyn deg, darganfyddais fwy am yr melinau gwynt ac am bwer niwclear. Er engraifft dysgais pa mor effeithiol yw'r egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan y melinau gwynt, ond hefyd darganfyddais eu bont yn swnllyd ac yn diffethar olygfa. Pan oeddaf yn Wylfa yn llenwi asesiad amgylchedd I fewn darganfyddais bod Wylfa yn swnllyd, perygl I fywyd gwyllt ac yn hull. Ymholiad Yn fy ngwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu darganfod y gwahaniaeth rhwng melinau gwynt a pwer niwclear. Yn fy marn I nid oes angen fwy o felinau gwynt ar Sir Fôn oherwydd maent yn diffethar olygfa hardd sydd genym yma, rwyf ynmeddwl y dylsant roi y melinau gwynt yn y môr. Hefyd nid ydwyf yn meddwl bod pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu llawer o niwed ir amgylchedd ac hefyd mae yn creu perygl ir bywyd gwyllt sydd oamgylch y safle. Felly yn fy marn I pwer sydd yn cael ei greu gan melinau gwynt yw'r gorau, dywedaf hyn oherwydd mae yn egni adnewyddol ac hefyd yn egni

 • Word count: 1864
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dadl yr iaith gymraeg

Annwyl Gyfeillion, Rwyf yma heno i drafod yr effaith o mewnfudo i cefn gwlad Cymru. Fel aelod o gymdeithas cefn gwlad fy hunan, credaf eu bod hi'n bwysig trafod y mater pwysig yma oherwydd mae hi'n cael effaith ar bywyd cyffredinol rhai ohonom. Ar ddechrau'r 20fed ganrif, roedd bron i hanner poblogaeth Cymru yn siarad Cymraeg. Cofnododd cyfrifiad 1911 fod bron i filiwn o bobl yn eu ystyried eu hunain yn siaradwyr Cymraeg. Ers hynny, syrthiodd i nifer o siaradwyr Cymraeg yn gyson. Heddiw, dim ond 40.8% o blant rhwng 5 a 15 blwydd oed yn gallu siarad Cymraeg, a 37.4% o bobl ifanc rhwng 5 a 19 mlwydd oed. Beth yw effaith o'r mewnfudwyr yn dod i'r ardal gwledig? A oes angen ei reoli? Wel, mae llawer o resymau pam mae pobl yn symud yma. Fel y gwelsom ar y fideo 'Croeso i Gymru,' fe wnaeth teulu'r Kirk symud i Bontsenni ger Aberhonddu, a prynnu fferm am £650 000, dau gant thri deg erw. Roedd y teulu yn arfer dod o'r ddinas fawr, ac wedi disgyn mewn cariad gyda'r ardal. Yn rhyfeddol roedd y teulu byth wedi ffermio yn ei bywyd or blaen. Ond yr oeddent yn teimlo ym mhen cwpwl o misoedd yr oeddent wedi cael ei dderbyn fel teulu, oherwydd roeddent wedi gwneud ymdrech i cyfrannu i'r cymdeithas a'r economi. Mae hyn yn dangos yr ymdrech mae'r teulu wedi gwneud. Ond rwyn siwr y cytunwch, yr ydyn nhw ar anfantais mawr, eisiau mynd i'r arwerthiant i ddechrau ei bywyd ffermio heb byth wedi

 • Word count: 1244
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"?

Traddodiadau Cymru: "hual am ein traed"? Cymhariaeth o farddoniaeth gwlatgar cymraeg. 'Cymru' gan D. Gwenallt Jones, Soned Pedwarawd 1 - mae'r testun wedi cael ei gyflwyno yn nheitl y gerdd hon - mae'r pedwarawd cyntaf yn personali cymru: mae'r bardd yn beio'r wlad am roi'r fath bwyso arno fel cymro: mae'n dweud bod yr iaith a'r etifeddiaeth yn "... poen fel pwysau plwm ar gnawd a gwaed": rydym yn gallu clywed ton cas a chyhuddgar ganddo: mae'n dweud bod ein traddodiadau fel "hual" am ein traed yn ein caethiwio ac yn dal ni nol. Pedwarawd 2 - mae'n parhau i dwweud mwy am y testun - yma mae'n troi oddi wrth ei ymateb personol ef ac yn troi i edrych ar ystad gyffredinol y wlad: mae'n gweld bod diwydiant fel "cancr yn crino dy holl liw a'th lun" h.y. wedi difetha harddwch allanol y wlad: ond mea'n troi nol hefyd ac yn gweld bod y pethau ysbrydol fel crefydd a diwylliant wedi diflannu hefyd dyna pam mae'n disgrifio'r "enaid yn gornwydydd ac yn grach": mae'n dweud bod ysbryd y wlad ar fin marw a bod ei dyfodol y ddim mwy na breuddwyd ffol bellach: yn y pwdwarawd yma eto mae'r ton yn gas ar eiriau'n arw a chreulon: mae'r ton yn sbeitlyd iawn ac yn sarhaus: ond amddiffyn ei hun y mae'r bardd yma mewn gwirionedd - fel pob un ohonom pan ein bod ni'n gwybod bod beth rydym ni'n ei wneud yn anghywir: mae;r bardd yn amlwg yn teimlo'n euog ei fod e dim yn gwneud digon dros y wlad

 • Word count: 816
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

Gwerthfawrogi Cerdd ‘Mae Gen i Freuddwyd’ Gan Gwyn Thomas Arweinydd hawliau sifil i bobl ddu oedd Martin Luther King. Un o’r arweinyddion mwyaf llwyddianus erioed. Sa’in gwybod un person sy’ ddim yn adnabod King ac ei araith enwog ‘I have a dream’. Yn y 60au roedd yna llawer o broblemau gyda hawliau pobl du a daeth y problem yma i’r amlygrwydd ar ôl i King darllen ei araith allan yn y flwyddyn 1963. Dangosir yr araith beth hoffwn King i’r byd i fod fel, sef byd gyda gwerddon o ryddid a chyfiawnder. Yn y gerdd yma, mae Gwyn Thomas yn rhoi ddehongliad ei hun o araith Martin Luther King. Yn debyg i Martin Luther King mae Gwyn Thomas hefyd yn breddwydio o ei wlad ddelfrydol lle bydd heddwch a tegwch rhwng pob math o bobl. Mae’r bardd yn edrych i’r realiti yn y byd go iawn ac yn ysgrifennu beth hoffwn yn ei wlad delfrydol ef. Yn y pennill cyntaf mae’r bardd yn ffocysu ar bawb yn cael eu trin yn gyfartal. Mae’r llinell ‘ Mae gen i freuddwyd am y wlad, Lle bydd pawb yn bobl’ yn awgrymu i ni fod y bardd eisiau i bawb i gael eu trin yn deg ac yn gyfartal nid fel anifeiliaid. ‘Lle na fydd gormes na naca, Na chas byth mwy dragwyddol’ awgrymir hyn bod y bardd eisiau pawb i ddod ymlaen gyda’i gilydd a does dim angen chasineb byth eto. Yn yr ail pennill

 • Word count: 794
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr?

Beth oedd effaith yr Ail Ryfel Byd ar fywyd gartref yng Nghymru a Lloegr? Roedd yr Ail Ryfel Byd (1939-45) yn 'rhyfel llwyr'. Golygai hyn yr achosodd y rhyfel newid ym mywyd pob Cymro a Sais. Cafodd effaith ar y bobl gartre e.e. plant, menywod a'r oedrannus, yn ogystal ag aelodau'r fyddin Prydeinig oedd yn brwydro'n erbyn yr Almaen yn Ffrainc a Gwlad Belg. Ymgiliwyd plant i'u diogelu, cyflwynwyd doni i sicrhau bwyd i bawb a gorfodwyd menywod rhwng 19-30 oed i ymuno a'r lluoedd arfog neu i weithio yn y dywidiant rhyfel e.e. mewn ffatri arfau. Felly, roedd yr Ail Ryfel Byd yn cael canlyniad uniongyrchol ar bawb. Mae hyn yn atgyfnerthu'r faith y nid y fyddin yn unig oedd yn cymryd rhan yn yr ymgyrch rhyfel, ond bod rhaid i bawb cydweithio a chyd-dynnu i sicrhau eu bd yn goroesi ac yn goresgyn Hitler a'r Almaen. Newidiodd pob agwedd o fywyd pobl Cymru a Lloegr i ryw raddau. Yn ystod cyfnod y Blitz (Medi 1940 hyd at Fai 1941) gorchmynnodd Hitler i'r Luftwaffe gollwng bomiau ar ddinasoedd Cymru a Lloegr e.e. Llundain ac Abertawe, yn fwriadol er mwyn ceisio effeithio ar ysbryd y bobl gartre, creu anrhefn yn y wlad a dinistrio ffatrioedd arfau a phorthladdoedd. Roedd rhai dinasoedd wedi cael eu difetha'n llwyr gan ymosodiadau'r Blitzkrieg. Cafodd 43,000 o bobl eu lladd a llawer mwy eu anafu ac roedd delio âg hyn yn anodd iawn yn ystod cyfnod y Blitz. Felly, er mwyn llwyddo i ennill

 • Word count: 1502
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair

Parti I'w Gofio Unrhyw beth, unrhyw le am amser da - dyna fi mewn saith gair! Fi Lowri Jones y cyntaf i ddawnsio ar olaf i adael. Partio oedd fy mywyd. Dyna pam roedd yr 16eg o Orffennaf gyda cylch coch o'i chwmpas ar fy nghalendr. Roedd hi am fod yn arti i'w gofio. Roedd mwafrif o'm ffrindiau yn gadael am y brifysgol ym mis Medi. Roeddwn i flwyddyn yn ifancach na mwyafrif o'm ffrindiau agos felly fe gynilais fy arian, galw pawb at ei gilydd a threfnu parti mwya'r flwyddyn i ddweud hwyl fawr. Fe dynais fy sgidiau uchel allan o'r cwpwrdd dillad a'i thynnu mlaen cyn gynted â phosib. Chwiliais am y sgert byrraf a roedd gen i a fe rhuthrais allan o'r ty i'r tacsi a oedd yn aros i mi tu allan ac roeddwn ar fy ffordd i gwrdd am ffrindiau yn y Dillwyn Arms ym Mhontardawe. Cyn gynted a gyrhaeddais sylweddolais fod y lle dan ei sang. Pawb yn dawnsio fel ffyliaid, fflyrtio a'i gilydd, pawb yn ceisio ei wneud e'n noson bythgofiadwy. "Hei!" gwaeddodd un o'm ffrindiau "Pawb draw i 'Mammas' nawr?" Roeddwn bob amser yn cwpla yno ar ôl noson allan. Fe rhuthrodd pawb allan or dafarn a gwneud ei ffordd o ochr arall y dref i ymuno a'r ciw. Roeddwn ar fin talu pan sylweddolais bod bownsar yn syllu arnai. Roeddwn yn gwybod beth oedd yn mynd i'w ddweud. "Oedran?" poerodd yn fy ngwyneb Wrth sychu fy ngwyneb fe atebais "18". Doedd hyn byth wedi digwydd o'r blaen.

 • Word count: 839
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

C3 Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthio'n fwy Un - Un Claf yn dioddef o cancr Llwyddiannau Mae'r llwyddiannau o'r cyfathrebiad oedd y claf wedi rhoi adborth yn ôl y sefyll i dangos roedd hi wedi deall, ac wedi ymateb yn ddiolchgar wrtho i dangos bod y cyfathrebu wedi gwneud iddi hi ffeindio hyder i weithio gyda pob newydd ac agor lan am eu teimladau a dewisiadau. Oherwydd hyn wnes i brofi bod gall adeiladu perthynas a dangos agwedd proffesiynol a sensitif oddi wrth eu claf a'r plentyn. Roedd angen i'r claf dod ar plenty i'r cyfarfod oherwydd doedd neb yn gallu edrych ar eu ol. Ar ôl iddi'r plentyn y claf twymo lawr a chwarae gyda'r teganau wnes i ddosbarthu roedd y cyfathrebu dechrau yn fwy dwfn ac yn fwy difrifol, oherwydd roedd y claf yn teimlo'n fwy cyffurddus yn siarad heb eu plentyn yn crio ac yn wneud y sefyllfa yn wath, hefyd roedd y cyfathrebiad yn fynd yn dwfnach oherwydd roedd angen i fi feindio mas gwybodaeth am y claf ac sut roedd hi'n teimlo'n am cael eu dioddef o gancr. Wnes I siarad yn glir a defnyddio geiriau roedd y claf yn gallu deall. Wnes I siarad yn glir ac yn araf i wneud i'r cyfathrebiad yn deall, wnes i edrych ar y claf bob tro'n sensitif ac wedi darparu cymorth wrth gyffwrdd eu hysgwydd pan wnes i adeiladu ychydig o berthynas. Wnes I promptio'r claf gan roi lawer o symudiadau e.e. nodio

 • Word count: 1803
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Mynegi Barn : Llafur Plant

Ceri Wyn Ellis 10s Mynegi Barn : Llafur Plant 'Nid yw'r plant sydd yn gweithio mewn ffatrioedd yng Nghambodia yn mwynhau'r gwaith oherwydd maen't yn gweithio oriau hir' Teimlaf bod hynny'n anheg iawn. Os nad yw'r plentyn yn mwynhau'r gwaith, pam rhaid iddynt gario ymlaen i weithio fel caethweision? Ond, ar y naill law mae'r plant yma'n teimlo bod hi'n ddyletswydd arnynt hwy i fynd i weithio er mwyn casglu arian i'w teuluoedd sydd yn byw milltiroedd i ffwrdd o'r ffatrioedd brwnt yma. Wedi gwylio rhaglen deledu 'Panorama' , gwelaf mai rhai o'r engreifftiau gwaethaf o gwmniau sy'n derbyn llafur plant yw Gap a Nike. Un datganiad gan Nike yw bod neb ieuengach na 14 mlwydd oed yn cael gweithio yn eu ffathrioedd. Teimlaf er bod y ffatrioedd yn gwrthod cyfaddef bod plant iau na 14 mlwydd oed yn gweithio iddynt, maen't yn dweud celwyddau. Mae hi'n erbyn y gyfraith i gwmniau fel rhain gyflogi plant dan oed. Maen't o hyd yn ei wneud. Rydw i yn erbyn llafur plant i ryw raddfa, ond mae yna rhai elfenau ni allaf fod yn erbyn. Mae gan y plant yma feddyliau eu hunain a buasent yn medru gwrthod gweithio. Nid oes system gorfodaeth yma. Pan aeth adroddwr i Gambodia gyda rhaglen 'Panorama', gwelodd y llafur plant cyfrinachol a oedd yn mynd ymalen y tu ôl i'r llenni. Credaf bod cadw'r ffatrioedd yn gyfrinach yn dangos euogrwydd Nike a cwmniau tebyg. Mae'n amlwg felly bod y cwmniau yn gwybod

 • Word count: 947
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay