Adolygiad Drama o 'Perthyn'.

Adolygiad Drama o 'Perthyn' Ar ol gweld dau perfformiad o ddramau hollol wahanol, penderfynnais mae y cyflwyniad byddwn yn canolbwyntio arno byddai Perthyn. Roedd y berformiad wedi gael i lleoli yn Theatr Elli Llanelli ar 10fed o Medi 2002. Enw'r dramodydd oedd Meic Povey ac enw'r cwmni a gyflwynodd y cynhyrchiad oedd cwmni mega. Yn gryno roedd y stori wedi ei selio ar teulu sef Mam, Tad a Ferch a'i perthynas yn gael i chwalu, hefyd roedd yna seicolegydd yn ceisio datrus y broblemau. Plot gryf y stori oedd perthynas rhywiol rhwng y tad a'i ferch sef Mari, ac mae'r Mam a'r thad yn gael ysgariad, ond mae'r seicolegydd yn trial helpu. Pwnc tabw iawn sef llosgach yw prif thema'r ddrama, gwnaeth i'r gynulleidfa deimlo'n anesmwyth. Pwnc nad yw neb yn siarad amdano, yn embaras wrth glywed straeon. Roeddwn yn falch bod rhywun yn torri ar y tabw, yn barod ac yn wynebu realiti. Dechreuodd y ddrama mewn ffordd effeithiol tu hwnt drwy ddangos llun o ferch ifanc yn chwarae'n hapus mewn parc, roedd hyn yn ymddangos ar sgrin enfawr ar gefn y llwyfan. Roedd y dechreuad yma wediaddo grandawiad addawol yn syth. Fy argraff gyffredinol oedd fod y cynhyrchiad yn llwyddianus. Drama ei hun yn wych ond roeddwn yn ffeindio'n anodd iawn i chwilio am y neges trwy gydol y ddrama ond ar y diwedd roedd gwers pendant amlwg i'w ddysgu sef llosgach teulu cyfredinol. Mae na ddigonedd o ologfeydd yn

 • Word count: 1174
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwaith Cwrs Iddewiaeth

Gwaith Cwrs Iddewiaeth "Bendithied yr un sydd wedi fy rhyddhau o gyfrifoldeb dros bechodau fy mab" "Pam, O Arglwydd, yr wyt wedi gosod baich arnaf gyda'r cyfrifoldebau hyn mewn oed mor dyner" Mae Prydain yn wlad Gristnogol, a'r mwyafrif o'r boblogaeth yn gatholigion neu'n brotestaNiaid. Mae yna hefyd garfanoedd ethNig yn eu lleiafrif, megis mwslemiaid, hindwiaid ac Iddewon. Mae pob uNigolyn yn y wlad hon, yn dilyn deddfau a holl reolau'r llywodraeth, boed yn boblogaedd neu'n amhoblogaedd. Ac mae gan grefyddau hefyd eu rheolau hwy, a'u ffyrdd hwy o fyw. Ond gan taw gwlad fwyafrif Gristnogol yw Prydain, mae rhai crefyddau eraill yn eu gweld hi yn anodd i ymdopi a deddfau y wlad, gan fod syNiadau eu crefydd yn wahanol neu eu bod hi'n anodd derbyn deddfau y wlad Mae'r wladwriaeth yn ystyried person deunaw mlwydd oed, boed yn ferch neu'n fachgen, yn oedolyn cyfrifol ac aeddfed. Rhoddi'r yr hawl i unrhyw berson sydd ddeunaw neu'n hyn i bleidleisio mewn etholiadau cenhedlaethol. Cânt yr hawl i yfed alcahol, a gyrru a berchen modur. Yn y wlad hon bydd trethi yn daladwy pan yn ddeunaw, ac bydd llawer yn ystyried magi teulu a cael plant. Mae Iddewon yn credu bod plant yn eiddfedu yn gynharach nag yr ydym Ni fel Prydeinwyr. Mae'r bechgyn yn derbyn eu cyfrifoldebau oedolyn yn 13 mlwydd oed, ac fe gynheli'r seremoNi y Bar mitzvah i ddathlu y defod tyfiant pwysig hwn. Caiff

 • Word count: 1435
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Roeddwn i ar fy mhen fy hun.

Hannah Louise Davies Yr unfed ar ddeg o Fedi 2002 Roeddwn i ar fy mhen fy hun. Ar ol edrych yn ol ar fy mywyd mae'n anodd credu fod wir i chi, teimlais ar fy mhen fy hun. Fy enw i yw Mathew, ac mae gen i anabledd sy'n gwneud i'n gwahanol i chi. Cefais fyng magi gyda anabledd sy'n cael ei achosi gan dim digon o ocsigen yn mynd i fyng ymenydd. Er cefais mywyd llawn roedd momentau anodd ac anhapus yn fyng orffenol. Cofia'n yn ol at yr ysgol gynradd a chofio yr enwau roedd y plant yn ngalw i, gall plant fod yn gas iawn yn ynwedig tuag plant fel fi. Roedd rhaid i mi eistedd yn nghornel y ddosbarth gyda athrawes anabledd pwy oedd yn helpu fi gyda fyng nharllen ac ysgrifenu tra bod yr athrawes yn cario mlan i ddysgu gweddill y plant yn y ddosbarth. Roeddwn i yn casau hyn, cefais fyng nhrin yn wahanol i'r plant arall, oherwydd hyn roedd y plant yn fy nhrin i'n wahanol. Roedd neb yn eistedd ar fy mwys i amser cinio, neb yn chwarae gyda fi amser egwyl. Truais yn galed i gwneud ffrindiau ond yn y ddiwedd yr unig ffrind chefais i oedd mam. Rhedais adref yn crio rhan fwyaf or amser gan feddwl fod y plant arall ar fy nhol yn trio rhoi pwnch i mi. Ond, pan cyrheiddais i adref roedd mam wastad yno gyda bocs o tisw a paced o biscedi siocled i mi. "Mam, roeddwn i ar fy mhen fy hun eto heddiw, dwi'n trio gwneud ffrindiau ond does neb

 • Word count: 773
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price.

Becky Gallagher Awst 23 2002 Adolygiad o'r gyfrol 'O! Tyn y gorchudd' gan Angharad Price Enw'r hunangofiant hon yw 'O! Tyn y gorchudd' a gafodd ei ysgrifennu gan Angharad Price. Mae teitl y llyfr; 'O! Tyn y gorchudd' yn llinell o emyn, a gafodd ei ysgrifennu gan Hugh Jones, ac efallai dewisodd Angharad Price y teitl yma gan ei fod yn gallu cyfeirio at ddallineb rhai o'r cymeriadau; fel bod gorchydd dros eu medr i weld. Mae Angharad Price yn dweud hyn am y teitl - "Ymbil am gael gweld yn glir sydd yn emyn Hugh Jones...Ychydig a wyddai y byddai i'r geiriau...adleisiau dwys i'n teulu ni." Hefyd, mae'r clawr yn cyfeirio at ddallineb gan ei fod yn ddangos llun gwyneb yn y cefndr gyda rhywbeth yn gorchuddio eu lygaid. Ennillodd y llyfr cystadleuaeth Y Fedal Ryddiaith, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, 2002, ac gwobr Llyfr y Flwyddyn yng Ngwyl y Gelli 2003. Mae'r hunangofiant ei hun yn ddychmygol er i'r rhan fwyaf o'r stori bod yn gwir, ac mae'n glyfar y ffordd mae hi'n cyfuno ffaith a dychymyg. Cafodd y peth ei hysgrifennu gan Angharad Price yn esgus bod yn Rebecca Jones (chwaer thaid Angharad). Wnaeth Angharad Price ail-greu bywyd dychmygol i Rebecca gan fod Rebecca, mewn wirionedd, wedi marw o diptheria yn unarddeg mlwydd oed. Dim ond ar y tudalen olaf o'r lyfr mae Angharad Price yn cyhoeddi y ffaith y hynny am Rebecca, ac mae'n siwr o synnu pob ddarllenwr. Mae'r llyfr

 • Word count: 1408
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd y tatws.

YMCWILIAD OSMOSIS Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd y tatws. CYNLLUNIO Rhagfynegiad Yn fy marn i, wrth ychwanegi'r tatws i hydoddiant efo crynodiad isel o halen, fydd mas y tatws yn cynyddu. Wrth ychwanegi'r tatws at hydoddiant efo crynodiant uchel o halen, fydd mas y tatws yn lleihau. Gwybodaeth Gwyddonol Osmosis yw'r broses ble mae dwr yn symud o ble mae grynodiad Uchel i ble mae crynodiad Isel trwy pilen lled-athraidd. Os caiff planhigyn ei osod mewn hydoddiant gyda crynodiad isel o halen, fydd crynodiad y dwr yn fwy tu allan i'r gell,felly yn ôl osmosis, fydd y dwr yn symud o ble mae crynodiad uchel (sef tu fâs y gell) i ble may crynodiad isel (sef yn y gell-nodd). Fydd hyn yn achosi i mas y cell cynyddu, gall hyn fod yn problem i'r gell os yw'r crynodiad tu fâs i'r gell yn aros yn fwy na'r crynodiad tu fewn i'r gell-nodd, ar ôl cyfnod, fydd y gell yn mynd yn chwydd-dyn. Mae'r diagram uchod yn dangos symudiad y molecylau o dwr os yw hyddodiant gyda crynodiad isel o halen yn cael ei ddefnyddio. Wrth rhoi planhigyn mewn hydoddiant efo crynodiad uchel o halen, fydd mâs y tatws yn lleihau oherwydd mae mwy o ddwr yng nghell-nodd y celloedd . Felly mae'r proses Osmosis yn wneud i'r dwr tu fewn i'r cell-nodd symud trwy'r pilen lled-athraidd i tu fas o'r gell. Wrth i hyn ddigwydd fydd mâs y cell yn lleihau, gall

 • Word count: 1424
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Traethawd 'Pam Fi Duw'

Traethawd 'Pam Fi Duw' Mae'r gyfres 'Pam Fi Duw?' ar y teledu yn wahanol i'r gyfres llyfrau 'Pam Fi Duw, Pam Fi?' Er bod y ddau yn canolbwyntio ar fywyd bachgen o'r enw Rhys. Mae Rhys yn byw yn y Rhondda ac yn aelod o ysgol Gymraeg Glynrhedyn. Mae e'n byw yn amser pan mae nifer o broblemau yn y gymuned. Er enghraifft diwethdra, yfed a cholli iaith. Er mae'r nofel ar ffurf dyddiadur mae'r teledu yn dangos rhywbeth fel hyn. Maen nhw'n dangos Rhys yn ei ystafell wely yn siarad a'r drych. Rwy'n credu bod y problemau a oedd yn digwydd yn ei fywyd yn digwydd ym mywydau llawer o bobl ifanc. Dyna pam mae'r nofel/gyfres yn apelio at bobl ifanc. Mae llawer o gymeriadau yn y nofel a'r gyfres teledu. Er mae'r gyfres teledu yn newid pethau sy'n digwydd ym mywydau'r cymeriadau. Mae'r prif gymeriad Rhys yn eithaf hapus. Mae e'n aelod o mewn teulu dosbarth gweithiol. Mae ei dad efo cefndir cymraeg ond dyw ddim yn gallu siarad yr iaith. Rydych chi'n gallu gweld hyn yn yr iaith maen nhw'n siarad adref. Mae Rhys yn siarad Cymraeg hefo'i famgu ei fam a'i chwaer ond saesneg hefo'i dad. Er dyw'r iaith yn y ty ddim yn berffaith Gymraeg mae nhw'n defnyddio geiriau fel 'blydi hel', 'pissed off' a 'byger it' yn y nofel. Mae hwn yn dangos hiwmor yn y ty yn enwedig hefo'r tad a gu. Ar y llaw arall mae Llinos, wajen Rhys yn aelod o deulu dosbarth canol. Mae ei rhieni'n Gymru sy'n siarad Cymraeg

 • Word count: 1287
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Golau’r Stryd

Golau'r Stryd. Dyma fi, un noson arall ar y to uffernol yma. Mae mor oer yma. Jest fi a'r hen ddryll yma. O oes, mae tri cyd-filwr gen i ar y to yma hefyd, ond "rhaid cadw golwg trwy'r amser." Does dim hawl siarad. Does ddim i siarad am beth bynnag. Does dim yn digwydd ar hyn o bryd, ag nid oes dim yn digwydd unrhywbryd yn yr hen ardal yma. Yr hen DWLL yma. Mae pob noson yr un peth, dod lan i'r to yma hefo'r dryll, cadw golwg ar y stryd am "unrhyw beth anarferol," ac yna, nol i'r gwely am 7 o'r gloch y bore. Does dim i wneud yma. Jest syllu, a syllu ar yr hen stryd. Yr hen stryd ag un lamp. Golau'r stryd. Clywaf pobl lawr star yn siarad. Siarad am beth, meddyliaf. Menywod? 'Booze'? Does gen i ddim syniad i fod yn onest. Does gen i ddim ots chwaith. Pam wnes i ddod yma yn y lle cyntaf, gofynaf i fy hun. Dyn 31 mlwydd oed, yn eistedd ar tro pob nos ac yn syllu allan ar stryd gydag dim on un lamp. Na bywyd gret ife? Dyw e ddim fel mae nhw'n eu werthu. Siawns i weld y fyd, cwrdd a pobl newydd, i fod yn rhan o dim. A fi, fel bychan 17 mlwydd oed yn eu gredu. Beth sy' wedi troi allan o hwn eh? Dwi wedi bod yn y fyddyn yma am 14 mlynedd, ac mae gen i sbel i fynd. 4 mlynnedd yn wneud gwaith cachi. Oh dwi wedi trafeili, ym mhobman, on nid fel gwyliau ydy nhw. Mae nhw fel hyn, ar to trwy'r nos, a glanhau trwy'r dydd. Gad i mi weld, ble dwi wedi bod.....Twrci, Belize, Tunisia, yr

 • Word count: 1106
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwerthfawrogiad o'r coed

Gwerthfawrogiad o gerdd Thema : Rhyfel a thraes Teitl: Y coed Bardd : David James Jones (gwenallt) Cynnwys y gerdd : Mae'r gerdd yn Rhigwm sef cyfres o gwpledi odledig Credaf fod y gerdd wedi ei rannu mewn i ddau ran; o gwpledi 1- 5 ag 6 i 14 Egyr y rhan 1af wrth i'r bardd sôn am 'chwe miliwn o goed' sydd yn cyfeirio at y chwe miliwn o goed a plannwyd yng Nghaersalem sydd ddim yn bell o'r môr marw. Plannwyd y Chwe miliwn o goed hyn i gofio am y'r holl Iddewon a marwodd yn yr holocaust. Dywed y bardd 'Y lludw sydd wedi mynd ar goll, heb fynwent na bedd na wrn.' Sydd yn disgrifio fel cafodd y Iddewon a lladdwyd ei daflu i mewn i dwll anferth yn y llawr heb ofal, na unrhyw gofgolofn neu carreg fedd. Mae yn pwysleisio hyn yn y linell nesaf drwy ddweud, 'Ac nid marmor na gwenithfaen, na hyd yn oed yr angladdol yw' oherwydd creuwyd carregau bedd o farmor a gwenithfaen. Pwysleisiau'r bardd y cofiant drwy ddweud 'marwnadau' sef emyn neu gân cofio. Yn yr ail hanner newidir y ton, a mae'r gerdd yn newid thema i ddangos nad ydym ni yn ddi euog. Gofynnir y bardd gwestiwn iddym yn y chweched cwwpled, yn gofyn pam na codwyd coedydd i gofio yn Cairo ac Amân, ar ôl ei trasiediai hwy. Yna mae'n ein gwneud i'm teimlo'n euog drwy ddweud 'Canys fe droesom o'r awyr Dresden yn un uffern faith;' ar ol i'r prydeinwyr ei bomio yn yr ail ryfel byd. Yna mae llinell unigol yn sôn am y

 • Word count: 659
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwaith Cwrs: Mynegi barn

Gwaith Cwrs: Mynegi barn Enw'r ymgeisydd: Julia Harbinson Rhif yr ymgeisydd: 1040 Enw'r Ysgol: Ysgol Gyfun Aberaeron Rhif yr Ysgol: 68201 Annwyl Gyfeillion, Heddiw rwyf yma i siarad iddoch chi am Llafur Caethwesion. Dewisaf siarad am y pwnc yma oherwydd mae'n pwnc yr wyf yn teimlo yn gryf iawn amdano. I ddechrau rydym i gyd wedi clywed am y nifer o'r pobl a plant bach sy'n gweithio cymaint o oriau ac yn cael ei thalu yn cyfran. Yn fy marn i nid ddyle unrhyw un gorfod mynd trwyddo beth mae'r pobl yma yn mynd trwy yn enwedig plant. Mae gan pawb hawliau, pam nad yw'r pobl yma yn cael yr un hawliau a ni? Ni fydd llawer o llafur caethweision byth yn rhwystro, ond rwyf am i chi dychmygu sut y maer'r pobl a'r plant bach yma yn teimlo ac ystyried beth y maent yn mynd trwyddo pob dydd, yn enwedig y rhai tlawd sy'n byw mewn gwledydd tlawd fel Asia a De America.......Ydych yn dychmygu? Nawr lluosi beth ydych yn dychmygu'r mae'r pobl yma yn mynd trwy efo 1000 ac fe welwch nid yw'r pobl yma yn cael bywyd yn hawdd. Siaradaf nawr am beth yn unig sydd yn digwydd mewn bywyd llafur caethweision. Mae'r pobl yn gweithio oriau hir mewn amodau budr, ac mae'r rhif o caethwesion yn cynyddu. Rhai o'r labelau cynllunydd yw'r trosweddwyr gwaethaf mewn gorchestio'r pobl yma, sy'n ennill llai na chost par o esgidiau mewn blwyddyn. Mae'r llywodraethau gorllewinol yn cael ei holi i ymdrechu pwysau

 • Word count: 905
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol.

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol Yn ystod y chwedegau yng Nghymru, roedd Cymru wedi newid yn esgybol yn cymdeithasol, diwyllianol ac gwleidyddol. Yr oedd yr 960au 15 mlynedd ar ol Yr Ail Rhyfel Byd ac yn ystod yr 1950au yr oedd Prydain ac Cymru o fewn dirwasgiad gan fod dinasyddionmawr fel Abertawe, Caerdydd a Lerpwl wedi cael ei fomio yn ystod y Blitz ac felly roedd amodau byw yn wael. Hefyd yn yr 1950au roedd pobl Cymru yn fynd i'r Eisteddfodau i cadw ei ysbryd i fynnu ac gwneud ei fywydau yn fwy hapus, ac stopio pobl meddwl am ei bywydau wael ac ei thlodi. Yn ystod y 1960au waneth bywydau pobl newid am y well gan fod adloniant yn wella ac amodau byw yn wella. Roedd adloniant wedi wella trwy datblygiad y teledu a'i rhaglenni, byd y ffilmiau gyda James Bond, llyfrau ac comics ac hefyd y cerddoriaeth newydd a'r ffasiwn newydd yr 60au a oedd yna llawer o wahaniaeth o'r 1950au. Roedd byd y teledu yn wella trwy gydol y 1960au oherwydd y rhaglenni newydd sebon a cartwn. Yr rhaglenni newydd yn yr 1960au oedd Coronation Street (1960), The Magic Roundabout (1965), Cartwns Hanna Barbera gyda'r Flintstones, The Jetsons, Huckleberry Hound, Deputy Dawg ac Yogi Bear. Hefyd yr oedd rhaglenni fel Thunderbirds (1965), Star Trek (1966) ac hefyd Captain Scarlet + Sesame Street (1967). Roedd rhaglenni fel rhain yn dinistrio

 • Word count: 2611
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay