Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ei'n cyfrol Mae'r ffurf stori fer yn ffordd effeithiol iawn o drafod pobl unig a rhyfedd oherwydd ei bod hi'n ffordd dda o ddod i adnabod cymeriad yn syth ac yn gyflym heb orfod darllen am ei cefndir. Mae'r awdur yn canolbwyntio ar un cymeriad mewn stori fer fel arfer, ac felly rydym yn dod i'w hadnabod yn well ac weithiau mae'n rhoi siawns i ni edrych o dan yr wyneb ac edrych ar ochr arall y stori. mewn geiriau eraill, mae'n edrych ar brofiad neu ddigwyddiad mewn ffordd arbennig. Mae stori fer yn llwyddo i ddweud llawer am gymeriad mewn ychydig o eiriau. Weithiau, mewn stori fer, mae tro ar y diwedd sy'n creu ymateb ynddom, ac yn agor yn uningyrchol. Tewi nid gorffen mae stori fer, fel arfer, mae'n gorffen yn ben agored, mae hyn yn effeithiol i wneud i ni feddwl. Mae stori fer yn effeithiol ac yn chwarae ar ein hemosiynau. Mae llawer o wahanol fathau o bobl ryfedd ac unig, gall person fod yn unig oherwydd nad oes ganddynt deulu na ffrindiau, neu efallai oherwydd profedigaeth neu unrhyw newid yn ei bywyd. Mewn rhai sefyllfaoedd, mae pobl unig yn dewis bod yn unig, gall fod oherwydd cyfrinach. Tra mae eraill yn ysu am gael cwmni. Mae llawer o bethau yn gallu gwneud person yn rhyfedd, os ydynt yn edrych neu'n ymddwyn yn wahanol i bawb arall, mae pobl yn tueddu i feddwl ei bod nhw'n rhyfedd. Gall gefndir rhywun, neu eu

 • Word count: 5351
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

Terfysgoedd Rebecca Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839. Mae tystiolaeth yn dangos y mathau o drais roedd yn cael ei wneud trwy'r cyfnod. Roedd y trais a oedd yn cael ei wneud yn cynnwys dwyn, potsio a terfysgio. Roedd rhan fwyaf o'r trais yn cael ei wneud gan y bobl gyffredin yn erbyn eiddo. Rydym yn gallu weld o'r dystiolaeth a oedd wedi cael ei ysgrifennu gan David Evans am y llyfr ' A history of Wales' ei bod y ffermwyr ar bobl gyffredin yn yr adeg yn dwyn defaid a photsio oherwydd y ffordd roeddynt yn cael ei drin gan y tirfeddianwyr a nifer o ffactorau arall. Roedd y ffermwyr a'r gweithwyr yn byw mewn amodau gwael ac roeddynt yn cael ei drin fel'anifeiliaid' felly roeddynt yn grac efo'r tirfeddianwyr. Credaf fod hyn yn nhystiolaeth ddibynnol oherwydd mae'n dod o lyfr hanesyddol felly bydd llawer o ymchwil wedi mynd mewn i'r llyfr. Nid yw hun ffynhonnell ogwydd, ond ar y llaw arall dydy o ddim yn dweud pryd cafodd ei ysgrifennu felly dydyn ni ddim yn gwybod o ba gyfnod mae'r wybodaeth wedi dod. Mae'r llyfr 'When was Wales' gan Gwyn William yn sôn am y terfysg yn ystod yr argyfwng diwygio, Roedd y ffermwyr a gweithwyr yn terfysgio yn erbyn y prinder bwyd. Felly dyma drosedd arall oedd yn cael ei wneud yn yr 1830'âu. Eto oherwydd y faith bod y'r dystiolaeth wedi dod o lyfr sydd wedi cael ei ymchwilio yn fy marn i mae'r dystiolaeth

 • Word count: 3131
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol?

Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol a newid cymdeithasol? Bu'r chwechdegau yn degawd llawn newidiadau cymdeithasol a gwleidyddol ar draws y byd. Gelwir yn 'Degawd llawn anfodlonrwydd' oherwydd yr holl derfysgion, fel y rhai yn erbyn Vietnam. Gelwir hefyd yn 'Degawd o heddwch, cariad a cynghanedd' oherwydd mudiadau heddwch a ymddangosiad "plant y blodau",a newidiadau yn ffasiwn hefyd. Digwyddodd llawer o newidiadau cymdeithasol yn y chwechdegau, fel cynydd ym mhoblogrwydd y teledu. Newidiodd cerddoriaeth yn dramatig iawn - roedd negeseuon pwerys yn nhelyneg rhai caneuon, a roedd yr ifanc yn cael ei argraffu gan y geiriau pwerus a ganir gan caneuwyr rhywiol a phoblogaeth. Fe ddaeth eitemau ffasiynol o ddillad fel y 'mini skirt' a 'hot pants' allan a fe gynyddodd hwn blas yr ifanc i wrthrhyfela. Digwyddod campiau fel dyn yn cyrraedd y lleuad am y tro cyntaf, a trychinebau fel llofruddiaeth J.F.Kennedy a Martin Luther King. Yn wleidyddol, roedd pobl yn gwrthrhyfela yn erbyn rhyfel Vietnam, a thegwch a hawliau i'r pobl du. Hefyd roedd panig enfawr wrth i America a Rwssia cymryd rhan yn y "Rhyfel Oer". Cafodd Cymru ei effeithio'n wleidyddol wrth i digwyddiadau fel boddiad Cwm Tryweryn, ac wrth gwrs, Mudiad yr iaith. Yn gymdeithasol, fe gafodd llawer o ieuenctid Cymru eu argraffu gan telyneg caneuwyr fel Bob Dylan a Dafydd Iwan wrth

 • Word count: 3086
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau’r pobl gartref?

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd y Rhyfel Byd Cyntaf ar fywydau'r pobl gartref? Pan gyhoeddodd fod Prydain am fynd I Rhyfel yn erbyn yr Almaen, roedd gan pawb syniadau wahanol o beth o edd y dyfodol am edrych amdanynt. Roedd pawb yn credu bydde'r Rhyfel yn dod i ben erbyn Nadolig 1914, ond nid oedd am ddigwydd. Roeddent yn credu na allai neb wrthsefyll yr Ymerodraeth Brydeinig a'i cynghreiriaid Ffrainc, Gwlad Belg a Rwsia. Rhyfel y Crimea 845 - 56 075 Rhyfel Ffrainc a Rwsia 899 - 1902 876 Rhyfel y Boeriaid 899 - 1902 0 Rhyfel y Balcanau 912 - 13 914 Y Rhyfel Mawr 914 - 1918 5509 Nifer y dynion a laddwyd bob dydd yn y Rhyfel Byd Cyntaf a ryfeloedd blaenorol. O Purnell, History of the Twentieth Century 1968. Cymru a Phrydain 1906 - 51. O'r ffynhonnell yma gallaf weld y gwahaniaeth mawr oedd yn marw i gymharu gyda'r Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg bod y Rhyfel Mawr oedd yr un fwyaf ddifrifol, i gymharu gyda Rhyfel Y Boeriaid lle oedd ond 10 o bobl yn cael ei ladd pob dydd i gymharu gyda 5509 yn ystod y Rhyfel Mawr. Mae'n amlwg gyda'r niferoedd fawr yma'n marw bob dydd nag oedd digon o ddynion yn ymrestru yn gwyrgoddol felly yr unig beth gallent ei wneud oedd ceisio denu milwyr newydd trwy ddefnyddio propaganda ac consgripsiwn. Mae ffynhonnell A1 (1) yn poster tebygol gan y Llywodraeth i ceisio denu ddynion i'w ymrestru. Troedd propagandayn cael ei ddefnyddio'n llawer yn

 • Word count: 2756
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1)

Beca Dafydd Tasg Ddrama Creadigol Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd (Act 1) Dim ond morgrug yn y pellter yw Llew a Gwydion bellach. Eu meirch a oedd fel tarannau cynt, yn awr mor ddistaw â chwymp plu eira. Mi ddylwn eu casáu, y ddau ohonynt. Fe’m rhwygwyd o’m cynefin gan Gwydion a’m gosod mewn byd anghyfarwydd. Fe ddylai Gwydion ddeall fy nheimladau anesmwyth, wedi’r cyfan, fe dreuliodd ef amser o dan rym y byd natur. Ond y mae ef yn rhy brysur yn cywilyddio am ei orffennol i boeni am deimladau brau “campwaith” ei “hudolaeth oll” . A Llew, fy ngwr, a aeth a’m gadael er i mi bledio arno i aros, yr unig ffafr a geisiais erioed. Pam na wnaeth ef roi i mi beth ofynnais amdano? Nid yw’n gais afresymol. Nid yw fel gofyn i aderyn i beidio â chanu neu ofyn i’r haul i beidio â gwawrio. Na, gwraig yn pledio i’w gwr i pheidio â’i gadael ydwyf. Mi wn yn f’esgyrn na ddaw da o hyn. Ai fy mai i yw’r ffaith na all fy ngwr weld sicrwydd yn fy ngeiriau? Mae geiriau Gwydion yn atsain yn ogof fy meddwl. Ai ffôl y bûm i beidio â disgyblu Llew? Ar y dydd fe’m crëwyd roedd ei lygaid mawr dwfn yn llawn llonder a gobaith. Fe’i syfrdanwyd gan fy ngwallt euraidd a’m croen difrucheulyd, heb ei gyffwrdd gan law dyn. Bu distawrwydd rhyngom wrth iddo ymgolli yn fy harddwch. Syllais o’m cwmpas. Roedd

 • Word count: 2621
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol.

Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol a chymdeithasol Yn ystod y chwedegau yng Nghymru, roedd Cymru wedi newid yn esgybol yn cymdeithasol, diwyllianol ac gwleidyddol. Yr oedd yr 960au 15 mlynedd ar ol Yr Ail Rhyfel Byd ac yn ystod yr 1950au yr oedd Prydain ac Cymru o fewn dirwasgiad gan fod dinasyddionmawr fel Abertawe, Caerdydd a Lerpwl wedi cael ei fomio yn ystod y Blitz ac felly roedd amodau byw yn wael. Hefyd yn yr 1950au roedd pobl Cymru yn fynd i'r Eisteddfodau i cadw ei ysbryd i fynnu ac gwneud ei fywydau yn fwy hapus, ac stopio pobl meddwl am ei bywydau wael ac ei thlodi. Yn ystod y 1960au waneth bywydau pobl newid am y well gan fod adloniant yn wella ac amodau byw yn wella. Roedd adloniant wedi wella trwy datblygiad y teledu a'i rhaglenni, byd y ffilmiau gyda James Bond, llyfrau ac comics ac hefyd y cerddoriaeth newydd a'r ffasiwn newydd yr 60au a oedd yna llawer o wahaniaeth o'r 1950au. Roedd byd y teledu yn wella trwy gydol y 1960au oherwydd y rhaglenni newydd sebon a cartwn. Yr rhaglenni newydd yn yr 1960au oedd Coronation Street (1960), The Magic Roundabout (1965), Cartwns Hanna Barbera gyda'r Flintstones, The Jetsons, Huckleberry Hound, Deputy Dawg ac Yogi Bear. Hefyd yr oedd rhaglenni fel Thunderbirds (1965), Star Trek (1966) ac hefyd Captain Scarlet + Sesame Street (1967). Roedd rhaglenni fel rhain yn dinistrio

 • Word count: 2611
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd?

Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, fel y credai bobl ar y pryd? Roedd y teulu Penrhyn yn un o'r teuleuoedd mwyaf cyfoethog yn Gymru erbyn 1900. Roedd yr Argwlydd Penrhyn yn byw yn Castell Penrhyn, Bangor a gafodd ei adeiladu yn 1827. Mi wnaeth yr Arglwydd Penrhyn brynu chwarel yn Bethesda. Rydym yn dysgu fod y teulu Penrhyn yn deulu cyfoethog iawn, Mae ganddynt gastell mawr crand. Cafodd y castell ei adeiliadu yn 1827 gan yr arglwydd cyntaf, mae hyn yn dangos ei fod yn gastell eithaf newydd. Rydw i yn gweld o llun y llyfrgell eu bod nhw yn gyfoethog iawn, mae'r llyfrgell yn anferth ac hefo dodrefn newydd crand ynddo. Mae'r llyfrgell tua yr un maint a pedwar ty teras. Rydym yn gweld o'r llun fod pob dim yn y ty yn newydd ac mae'n rhoi'r argraff i ni eu bod ganddyn lawer o bres ac wedi gweud eu ffortiwn. Yn ffynhonell A2 mae Gareth Elwyn Jones yn cefnogi ffynhonell A1 gan ei fod yn dweud fod yr Argwlydd Penrhyn yn un o'r dynion cyfoethocaf yng Nghymru. Mae ffynhonell A1 yn dangos lluniau o'r castell mawr, ac llun o'r llyfrgell newydd crand. Mi rydym ni yn gallu gweld drwy edrych ar y lluniau, fod y teulu yn gyfoethog iawn ac yn hoffi gwario eu harian. Wrth edrych ar ffynhonell A3, rydym yn gweld, roedd 27 o Ebrill 1874 yn ddyddiad pwysig i lawer o'r chwarelwyr gan eu bod nhw'n cael sefydlu undeb chwarelwyr Gogledd Cymru ar y dyddiad

 • Word count: 2606
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr?

Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru a Lloegr? Wedi astudio ffynonellau A1-A6 mae modd dadlau fod pobl Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. Yn fynhonnell A1 sef "Tlodi yn Ne Cymru" Mae Wal Hannington wedi ysgrifennu adroddiad ar un o'r cymunedau mwyaf dlawd yn Mhrydian yn yr 1930'au.Mae'r ffynhonnell yma yn son am Mrs E.M.W o Pont y pwl yn sir Fynwy. Y mae'r adroddiad yma yn tynnu ein sylw at effeithiau tlodi ym Ne Cymru.Er hyn mae'r ffynhonell ddim ond yn son am un fan yn Cymru, sydd ddim yn rhoi argraff clir iawn ar Brydain I gyd. Yn Ffynhonnell A2: "Diweithdra yn yr 1930'au" gan N.Lowe,mae'n rhoi argraff mwy cyson I'r darllenydd.Mae'r fynhonnell hyn yn cynwys wybodaeth am Brydain, gan gwrthgyferbynnu fynhonnel A1,sydd dim ond yn son am un ardal yng Nghymru.Mae'r fynhonnell hyn yn ddweud "dim ond yn rhai mannau yn Mhrydain sydd wedi cael ei effeithio gan diweithdra".Mae N.Lowe yn ysgrifennwr well nag Wal Hannington oherwydd hanesydd ydy o.Mae hanesydd yn astudio ffynonellau fel adroddiadau,a papurau newydd,gan cymharu ag ymchwilydd,sydd dim ond yn cyfweld uniogolion dethol.Mae ffynhonnell A2 yn well nag A1,oherwydd mae'r tystiolaeth yn well I darganfod os oedd Cymru a Lloegr wedi'u paratoi'n wael ar gyfer rhyfel. Mae ffynhonnell A3 yn ffotograff o'r cyfnod, ac yn dangos dynion heb waith o Gymru,yn gorymdeithio I

 • Word count: 2506
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

Gwaith Cwrs Llenyddiaeth Cymraeg Tasg yn Seiliedig a'r y ddrama 'Tair' Alys Griffiths Ionawr 2009 Ysgrifennwch gofnodion dyddiaduron y tri chymeriad - Y Nain, Y Fam a'r Ferch. Dyddiadur Nain : Dwi di cael digon ar y ddau ohonyn nhw yn ochri e'i gilydd a fy ngadael i a'r ben fy hun. Tybed os ydyn nhw yn meddwl na ddoe cefais fy ngeni, wel maen nhw angen meddwl eto. Maen nhw'n meddwl fy mod yn dwp ddim yn gallu ysgrifennu llythyr i gydymdeimlo gydag Emrys hefo colled o'i wraig. Mae fy wyres angen aeddfedu, dwi methu dallt pam ei bod yn mynd gyda'r Dyncan, mae'n ddigon hen i fod yn dad iddi. Gaiff sioc yn gweld faint o'i hamser y mae hi'n gwastraffu ar y Duncan. Dwi ddim yn gwybod beth mae fy wyres yn son am na dyn hen y mae hi eisiau yn lle un ifanc. Dwi ddim yn meddwl ei bod wedi deall bod priodi a chael plant yn un o'r pethau pwysig yn eich bywyd ar ôl ffeindio'r dyn cywir. Dydi merch fy hun fawr well, pwy odd hi'n meddwl oedd hi yn dweud wrthyf am ddefnyddio'r ffôn i gydymdeimlo ag Emrys gyda cholled o'i wraig yn lle ysgrifennu llythyr byr. Ni fedrwn goelio fy nghlustiau pan glywais fod fy wyres yn disgwyl gyda dyn sydd yn ddarlithydd Celf. Ond y peth gwaethaf yw bod ganddo wraig yn barod a does ganddi hi ddim syniad beth sydd yn mynd ymlaen rhwng y ddau ohonyn nhw. Ddudish i wrth y ddwy ohonyn nhw am yr adeg pan es am drip ysgol Sul blynyddoedd yn ôl, a son am

 • Word count: 2406
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

"We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl

Gwaith Cwrs Y seithfed ar hugain o Hydref Traethawd 1 "Beth oedd effaith yr ail rhyfel byd ar fywyd cartref yng Nghymru a Lloegr" "We are at war with Germany" - dyfyniad Neville Chamberlain Medi 3ydd 1939. Dechreuodd y rhyfel byd cyntaf ar y 1af o Fedi 1939 pan wnaeth yr Almaen o dan Adolf Hitler ymosodiad ar Pwyl. Achos cytundeb rhwng gwelydd a cafodd ei greu ar ol y rhyfel byd cyntaf, gan gynnwys Prydain a'r Almaen o dim rhyfela, daeth Prydain fewn i'r ymladd i drio atal yr Almaen cyrraedd ei nod o ennill mwy o thir a bwer. Or dyddiad hyn ymlaen roedd Prydain wedi ymuno a'r rhyfel a felly o ganlyniad bu newidiadau i fywyd cartref y Cymry a'r Saeson. Roedd hyn yn rhyfel llwyr h.y pawb yn ymuno mewn, y cyfoethog, y dlawd, yr hen a'r ifanc, i gyd yn helpu mewn rhyw ffordd. Mewn rhyfel llwyr yr unig ffordd o ennill oedd i'r wlad gyfan helpu. Dim ond diwrnod ar ol i ryfel cael ei ddatgan dechreuodd y llywodraeth y system ymgilio. O Medi'r 4ydd ymlaen bu plant y dinasoedd, yn enwedig Llundain a Birmingham ei ymgilio oddi wrth eu rhieni a'i tai allan i'r cefn wlad, llefydd fel Cymru. Wnaethant hwn achos bod peryg mawr i'r plant o golli'i fywydau yn y cyrchoedd awyr dros y dinasoedd mawr, cymron y plant allan o'r lefydd yma i drio safio cenhedlaeth o fywydau.

 • Word count: 2258
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay