A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall.

A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall. Yn yr adroddiad yma fyddaf yn drafod y gwendidau a chryfderau'r sefyllfaoedd, hefyd fyddaf yn drafod y manteision ac anfanteision o'r cyfathrebiad a chymorth technegol o'r sefyllfa. Yn olaf byddaf yn drafod dulliau galluogi i gyfathrebu. Sefyllfa Mrs Smith Mae'r sefyllfa un sef y sefyllfa Mrs Smith sydd a plenty yn ddamweiniau brys yn sâl gyda (fever) ac wedi bod yn aros am ddwy awr ac mae'r plentyn wedi chwydu ac yn teimlo'n upset. Mae'r gwendidau o'r sefyllfa yma yn wneud i'r cyfathrebiad ddim yn llwyddiannus. Yn gyntaf Mae Mrs Smith wedi gorfod aros am ddwy awr i ymateb i'r plentyn. Mae'r plenty yn dioddef o glefyd ac yn teimlo'n yset ac wedi chwydu mae hyn yn gwneud i'r sefyllfa yn anodd oherwydd mae'n rhoi fwy o straen ar y claf a hefyd Mrs Smith oherwydd maen nhw angen aros am fwy o amser a heb gael eu gweld, Hefyd bydd y claf yn othig. Mae Mrs Smith yn ddig am y poen mae'r meddyg wedi achosi ac mae hyn wedyn yn wneud i'r plenty teimlo'n trallodi oherwydd mae'r meddyg wedi bod yn aflwyddiannus sawl gwaith Does ddim lawer o gryfderau yn y sefyllfa yma ac mae lawer o deimladau negyddol, does ddim cyfathrebu wedi bod ac mae'r sefyllfa ddim wedi bod yn sefyllfa dda, Ond o'r diwedd

 • Word count: 2177
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ac mae angen ir teulu defnyddior allanfa tan. Maer lleoliad yn dawel, ond gallant nhw glywed aelodau o staff

P1)Yn yr aseiniad yma byddaf yn egluro manteision amrywiaeth i gymdeithas gan roi enghreifftiau am sut mae celf, llenyddiaeth, fwyd a chrefydd yn rhoi gwlad diwillianol I Brydain heddiw. Byddaf yn trafod y buddion o fyw mewn cymdeithas diwillianol a dylanwadu a rhesymu pam dylai'r teulu Gigandet dod i fyw yn ein gwlad. P2)Yn yr aseiniad yma byddaf yn defnyddio terminoleg gydnabyddedig i egluro pwysigrwydd hyrwyddo cydraddoldeb, cydnabod amrywiaeth a pharchu hawliau'r teulu Gigandet gan ddewis lleoliadau iechyd i ddefnyddio fel enghraifft. Gofal nyrsio - Mewn ysbyty, mae'r fam-gu yn dioddef o Alzymeigher ac mae angen cael eu hedrych ar ôl trwy'r dydd oherwydd mae'r aelodau arall yn gweithio mewn swyddau arall ac mae'r plant yn rhi' ifanc er mwyn aros adref ac edrych ar ôl. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ac mae angen i'r teulu defnyddio'r allanfa tan. Mae'r lleoliad yn dawel, ond gallant nhw glywed aelodau o staff yn chwerthin amdano bobl arall sydd yn edrych ar ôl. Mae'r teulu yn o dan bwysau ac yn teimlo bod does dim hyder i gadw eu mam-gu yn yr ysbyty yma oherwydd y profiad. Tra bod y fam-gu yn aros yn yr ysbyty does dim angen Iddi ddewis eu bwyd oherwydd does dim cogydd oherwydd mae wedi cael eu diswyddo. Mae'r fam-gu yn dilyn eu crefydd a strwythur llym a dydy hi ddim eisiau bwyta cig., ond does dim dewis. Mae gan fam-gu

 • Word count: 2116
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969?

Leah Khalil Mr. Gareth Thomas 1 Dafydd A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn 1969? Yng Nghilmeri yn 1282, digwyddodd un o frwydron fwyaf pwysig yn hanes Cymru. Roedd y frwydr rhwng Llywelyn ap Gruffydd, Tywysog Cymru, a Edward y Cyntaf, Brenin y saeson. Dyma oedd frwydr olaf Llywelyn. Bu farw arweinwr Cymru gan un o'i filwyr ei hun nad oedd adnabod ei frenin heb ei goron. Cymerodd y Saeson rheolaeth Cymru a'i drigolion, ac o'r foment pan laddwyd Llywelyn, dechreuodd pobl i feddwl fod arwinwr gorau Cymru wedi marw. Mae'r moment yno wedi ei gadw yn atgofion yr holl Cymry.Rhai fel moment enwog mewn hanes, ac eraill fel y foment bu farw Tywysog olaf Cymru a cyfle olaf Cymru i gael unibynniaeth. Felly, pan apwyntwyd Siarl fel Tywysog Cymru yn 1969 cododd gwrthrhyfelwyr a protestio yn erbyn y symudiad, er fod rhai o blaid y symudiad, ac eraill yn difater. Ar ol marwolaeth Llywelyn, roedd Edward wedi ceisio plesio'r Cymry drwy gyflwyno'i fab newydd anedig, Edward II, fel tywysog Cymru. Roedd Edward tua dwy ar bymtheg mlwydd oed pan gafodd y teitl o Dywysog Cymru, ac yn ôl ffynhonnell A2, tywysog Seisneg cyntaf oedd ef. Cymerwn y ffynhonnell yma i fod yn ddilys oherwydd cymerwyd hi o lyfr hanesyddol a fydd rhaid iddo gasglu tystiolaeth i gefnogi pob peth mae'n ysgrifennu, felly mae'r ffynhonnell yma'n ddefnyddiol iawn i ddangos i

 • Word count: 1964
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

Arbrawf effaith crynodiad ar cyfradd adwaith Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn yn taro yn erbyn ei gilydd yn egniol mae gwrthdrawiad llwyddiannus yn digwydd. Po fwyaf o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd mewn adwaith, y cyflymaf bydd yr adwaith. Mae hyn yn cael ei defnyddio mewn bywyd pob dydd e.e Faint o amser mae rhywbeth yn cymryd i gogino neu faint o amser cyn mae rhyw fath o fwyd yn pydru. Caiff ei cyfrifo trwy'r hafaliad: Gall 4 prif peth dylenwadu ar gyfradd adwaith; Maint y gronynnau mewn solid, tymheredd, catalyddion a crynodiad. Pan fydd solid yn adweithio dim ond ar arwyneb y solid y gall yr adwaith digwydd felly os oes gan solid arwynebedd fawr, bydd y cyfradd adwaith yn fwy. Trwy rhoi gwres i gronnynau mae fwy o egni ynddynt, felly maent yn symud yn gyflymach gan creu fwy o wrthdrawiadau llwyddiannus. Mae catalydd yn cyflymu adwaith heb newid eu hunan, engraifft o gatalyddion yw; Manganis ocsid a zinc ocsid. Trwy cynyddu crynodiad toddaint mae'n golygu fod fwy o gronynnau ar gael i bwrw yn erbyn y peth mae'n adweithio gyda, mae hyn yn cynyddu'r posibilrwydd o wrthdrawiadau llwyddiannus. Rydyn yn mynd i ymchwilio i fewn i effaith crynodiad ar cyfradd adwaith. Byddwn yn defnyddio asid hydroclorig a magnesiwm. Asid hydroclorig + Magnesiwm = Magnesiwm Clorid + Hydrogen 2HCl + Mg

 • Word count: 1937
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Dyddiadur Siwan

Dyddiadur Siwan Glamai 1230 Gofynnais i Wilym ddyfod ataf heno i drefnu priodas ei ferch a Dafydd fy mab. Bydd y penderfyniad yna yn newid gweddill fy oes. Pam roedd rhywbeth mor wael wedi digwydd ar noson mor hyfryd, gyda golau'r lleuad fawr yn "treiddio drwy'r ffenestri"? "Fynna' i ddim cysgu" heno oherwydd bod geiriau Gwilym a Llywelyn yn cylchdroi yn fy mhen. Roedd rhaid imi ryddhau fy hun o'r faich brenhiniaethol am ychydig oriau, oherwydd teimlaf fod pwysau'r byd ar fy ysgwyddau tra fy mod yn y ddawns a Llywelyn "oddi / cartre". Ymddihatrais o'm wisg arian a'm coron gyda chymorth Alis yn syth ar ôl cyrraedd fy ystafell wely. Yn "drom ar fy mhen" oedd fy nghoron a llesteiriodd fy ngwisg fawr i rhag ddawnsio. Ar ôl dadwisgo torrodd y cwmwl du a fu'n hofran uwch fy mhen trwy gydol y noswaith a chafodd fy ngyfrifoldebau eu rhyddhau. Tra'n sgwrsio ag Alis, edrychais ymlaen yn fawr at ddawnsio ym mhriodas Dafydd ac Isabella. Bydd yn ddiwrnod arbennig ac yn coroni fy holl ymdrechion caled i sicrhau bod Dafydd yn etifeddu'r goron. Fy unig bryder yw bod merch Gwilym yn rhy ifanc i roi genedigaeth i etifedd yn fuan. Mae gan Ruffydd eisioes feibion, ond nid wyf yn fodlon i fab yr odderch Tangwystl etifeddu'r cyfan, hyd yn oed os yw e'n Gymro. Gobeithiaf yn wir nid yw digwyddiadau heno yn mynd i beryglu'r briodas. I "Dafydd y rhois i 'mywyd i euro'i deyrnas" a bydd ei briodas

 • Word count: 1925
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod or genynnau e.e. edrychiad.

Beth Edmunds C1 - A1 Ms Dafydd Styles Aseiniad 2 uned 4 Beth yw natur? Mae natur yn cael eu galw'n "Nature" mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel person yn datblygu yn naturiol hynny yw pethau sydd yn dod o'r genynnau e.e. edrychiad. Yn aml rydym ni yn datblygu corff ac edrychiad yn naturiol trwy eu rheini mae hyn yn dod o dan y golofn natur. Mae natur yn rhywbeth mae pawb yn mynd trwyddo, e.e. blew, tyfu, pwysau. Dydy natur ddim yn gallu cael eu rheoli, mae'n digwydd yn naturiol pob dydd. Beth yw Magwraeth? Mae magwraeth yn cael eu galw'n "Nurture" mae lawer o ffactorau yn dod o dan fagwraeth mae hyn yn digwydd gan dyfu lan. Mae magwraeth yn dibynnu ar sut rydych wedi cael eu magu. Dydy magwraeth ddim yn gallu cael eu rheoli oherwydd mae'n rhan o fywyd. E.e. addysg, ffrindiau yn rhan o fagwraeth oherwydd mae'n ffordd rydych yn dewis. Y ddadl Natur Magwraeth Mae yna ddadl o natur magwraeth yn dweud bod y un yn fwy effeithiol na'r llall. Mae'r ddadl yma wedi cael eu hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y categori biolegol gan etifeddiaeth enetig. E.e. lliw eich llygaid, lliw eich croen, Mae hyn yn y swyddogaethau i'r genynnau i gyd rydym yn etifeddu. Mae rhai nodweddion ffisegol eraill yn ymddangos i fod o leiaf yn gryf i ddylanwadu gan y cyfansoddiad genetig ein rheini, E.e. taldra, pwysau, colli gwallt ( yn ddynion) afiechydon

 • Word count: 1883
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

Richard Roberts 11'1 Gwaith Cwrs Daearyddiaeth Cefndir Dros y blynyddoedd diwetha rwyf wedi dysgu bod egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan felinau gwynt yn adnewyddol ac yn egni glan. Rwyf hefyd wedi dysgu bod llawer o bobl yn erbyn y syniad o rhoi rhagor o felinau gwynt ar yr ynys oherwydd eu bont yn swnllyd, aneffeithiol ac yn diffethar olygfa sydd genom yma ar Sir Fôn. Ar ôl iddyf wneud y gwaith maes yn Wylfa a yng Nghemaes ym mlwyddyn deg, darganfyddais fwy am yr melinau gwynt ac am bwer niwclear. Er engraifft dysgais pa mor effeithiol yw'r egni sydd yn cael ei gynhyrchu gan y melinau gwynt, ond hefyd darganfyddais eu bont yn swnllyd ac yn diffethar olygfa. Pan oeddaf yn Wylfa yn llenwi asesiad amgylchedd I fewn darganfyddais bod Wylfa yn swnllyd, perygl I fywyd gwyllt ac yn hull. Ymholiad Yn fy ngwaith cwrs rwyf wedi penderfynnu darganfod y gwahaniaeth rhwng melinau gwynt a pwer niwclear. Yn fy marn I nid oes angen fwy o felinau gwynt ar Sir Fôn oherwydd maent yn diffethar olygfa hardd sydd genym yma, rwyf ynmeddwl y dylsant roi y melinau gwynt yn y môr. Hefyd nid ydwyf yn meddwl bod pwer niwclear yn effeithiol oherwydd mae yn creu llawer o niwed ir amgylchedd ac hefyd mae yn creu perygl ir bywyd gwyllt sydd oamgylch y safle. Felly yn fy marn I pwer sydd yn cael ei greu gan melinau gwynt yw'r gorau, dywedaf hyn oherwydd mae yn egni adnewyddol ac hefyd yn egni

 • Word count: 1864
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthion fwy Un Un Claf yn dioddef o cancr

C3 Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y rhyngwthio'n fwy Un - Un Claf yn dioddef o cancr Llwyddiannau Mae'r llwyddiannau o'r cyfathrebiad oedd y claf wedi rhoi adborth yn ôl y sefyll i dangos roedd hi wedi deall, ac wedi ymateb yn ddiolchgar wrtho i dangos bod y cyfathrebu wedi gwneud iddi hi ffeindio hyder i weithio gyda pob newydd ac agor lan am eu teimladau a dewisiadau. Oherwydd hyn wnes i brofi bod gall adeiladu perthynas a dangos agwedd proffesiynol a sensitif oddi wrth eu claf a'r plentyn. Roedd angen i'r claf dod ar plenty i'r cyfarfod oherwydd doedd neb yn gallu edrych ar eu ol. Ar ôl iddi'r plentyn y claf twymo lawr a chwarae gyda'r teganau wnes i ddosbarthu roedd y cyfathrebu dechrau yn fwy dwfn ac yn fwy difrifol, oherwydd roedd y claf yn teimlo'n fwy cyffurddus yn siarad heb eu plentyn yn crio ac yn wneud y sefyllfa yn wath, hefyd roedd y cyfathrebiad yn fynd yn dwfnach oherwydd roedd angen i fi feindio mas gwybodaeth am y claf ac sut roedd hi'n teimlo'n am cael eu dioddef o gancr. Wnes I siarad yn glir a defnyddio geiriau roedd y claf yn gallu deall. Wnes I siarad yn glir ac yn araf i wneud i'r cyfathrebiad yn deall, wnes i edrych ar y claf bob tro'n sensitif ac wedi darparu cymorth wrth gyffwrdd eu hysgwydd pan wnes i adeiladu ychydig o berthynas. Wnes I promptio'r claf gan roi lawer o symudiadau e.e. nodio

 • Word count: 1803
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Essay on Tchaikovsky

Cerddoriaeth bale - Peter Ilyich Tchaikovsky. Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o'i fywyd creadigol. Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i'w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a'r bale 'The Sleeping Beauty' a'r 'Nutcracker'.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd â dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig. Wrth dreulio haf 1871 gyda'i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o'r enw 'Swan Lake'. Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale 'Swan Lake' gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod "wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. Agorawd fywiog sydd i Act 1 y bale i dynnu sylw'r gynulleidfa. Wrth roi'r marc 'dolce' i'r obo, mae hyn yn dangos bwriad Peter

 • Word count: 1803
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

Beth sy'n effeithio ar gwrthiant gwifren? Cyflwyniad Yn yr arbrawf yma rydyn ni yn mynd i ymchwilio i weld beth sy'n effeithio ar gwrthiant wifren. Dyma rhai ffactorau sy'n newid gwrthiant wifren. . Deunydd: mae deunydd yn effeithio ar gwrthiant oherwydd mae wahanol deunyddiau yn rhoi wahanol niferoedd o electronau rhydd. Y fwyaf o electronnau rhydd sydd mewn deunydd y fwyaf o cerrynt fydd yn cael ei creu. Hefyd os yw'r atomau mewn wahanol deunydd yn agosach at ei gilydd fydd hyn yn creu fwy o gwrthdrawiadau llwyddianus gan greu fwy o wrthiant. 2. Trwch y wifren: Os ydych yn cynnyddu trwch y wifren mae'r gwrthiant yn lleihau. Mae hyn yn digwydd oherwydd gyda wifren gyda fwy o trwch mae gan yr electronau fwy o le i deithio ac felly fydd llai o wrthiant ond os oes llai o trwch gan y wifren fydd llai o le ir electronau teithio gan creu fwy o gwrthiant (maer diagram isod yn dangos hyn.) 3. Tymheredd: wrth cynyddu tymheredd mewn wifren mae hyn yn gwneud ir electronau dirgrynnu yn gyflymach gan creu fwy o gwrthdrawiadau, mae hyn yna yn gwneud ir gwrthiant cynyddu. 4. Hyd y wifren: os ydych yn cynnyddu hyd y wifren fe fydd gwrthiant yn cynnyddu hefyd. Mae hyn oherwydd mae fwy o pellter ir electronau teithio felly fydd fwy o gwrthdrawiadau gan gwneud ir gwrthiant cynnyddu Yn yr arbrawf fe fyddyaf i a fy partner yn newid hyd wifren (or un deunydd) ac ymchwilio i weld sut mae

 • Word count: 1793
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay