• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir gruplarnn hicrann

Extracts from this document...

Introduction

TÜRKÄ°YE’DE ARABESK OLGUSU ________________ ________________ TARÄ°H PROJESÄ° ________________ ________________ ________________ ________________ ________________ DÄ°LARA AHMAN L3B 994 ________________ Arabesk ve Arabesk Kültürü 1960’lardan 1970’lere arabesk, özellikle kentlerin marjinalinde ve taÅrada yaÅayan alt-gelir gruplarının hicranını dile getiriyordu. Bir hicranın sesi olduÄu içinde, bütün teslimiyetçi söylemine raÄmen, kendiliÄinden bir isyanı açıÄa vuruyordu. Toplumsal düzlemde de bireysel düzlemde de baÅka bir kimlik ve statü edinme isteÄinin feryadıydı. Arabesk kültürü ; 60 yıllarda ülkede sanayileÅmenin baÅlaması ve buna baÄlı olarak köyden Åehre göçlerin çoÄalması ve akabinde Åehirlerde hayatın Åeklinin deÄiÅmesi sonucunda oluÅan kültürdür. Åehirlerde yaÅam , bekledikleri gibi olmayınca gece kondular yükselmeye baÅladı. Bu gecekondulara engel olunamayınca , düzensiz olan alt ve üst yapı sorunları beraberinde farklı sorunları da peÅinden getirdi. Bu tür sorunlar insanlarımızı acı çekmenin , kendileri içinkaçınılmaz bir son olduÄunu düÅünmeye sevk etti. Her Åehirde irili ufaklı memleket mahalleleri oluÅtu. Memleketler adına dernekler kuruldu. Bu hayatlarının her aÅamasına yansıdıÄı gibi dinledikleri müziklere de yansıdı. Arabeskin toplumsal tarihine bakıldıÄındaysa Türkiye’de 1950’li yıllara kadar giden bir geçmiÅe sahiptir. Bu yıllar insanların yeni ümitlerin peÅinde köyden kente göç etme süreçlerine rastlar ve Türkiye’ de sanayileÅmeyle birlikte özellikle doÄu illerinden kente baÅlayan göçlerle yakından iliÅkilenir. Sosyolojik olarak bu durumun tanımı budur. ...read more.

Middle

1960’larda Bülent Ecevit’in, Atatürk’ün politik partisi CHP’nin baÅına geçmesinden bu yana Türk solu kendini, Türk politik hayatının ilerlemeci ve BatılılaÅtırıcı gücü olarak görmüÅtür. Türk solu arabeski ilerleme yolunda silinmesi gereken DoÄulu geçmiÅin bir parçası olarak görmekle kalmamakta, Özal hükümetinin arabeske verdiÄi örtülü desteÄi, müziÄin tepkisel doÄasının onaylanması olarak görmektedir. Arabesk Åarkıcıları TanınmıŠarabesk Åarkıcılarının çoÄunluÄu Türkiye’nin güneydoÄusundan geliyordu; bunlar arabesk filmlerinde Batı Anadolu’nun milyonluk kentlerine göçenlerin beraberinde getirdiÄi hasret ve yoklukları canlandırıyorlardı. Adana’dan Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses; Urfa’dan Ä°brahim Tatlıses; Diyarbakır’dan CoÅkun Sabah, Emrah, Mahsun Kırmızıgül; Antakya’dan Ceylan, Gökhan Güney… Türkiye'de arabesk Åarkı Åekli ilk kez 1940'lı yıllarda Haydar Tatlıyay ve diÄer birkaç Åarkıcı tarafından ortaya çıkarılmıÅtır. 1938 yılında Arapça Åarkılar yasaklanmıŠfakat bu müziÄi çalan Kahire Radyosu, Türkiye'de de çektiÄi ve sevilerek dinlendiÄi için bu yasak baÅarılı olmamıÅtır. 1960'lı yıllarda Orhan Akdeniz, Ahmet Sezgin, Abdullah Yüce ve Hâfız Burhan Sesyılmaz gibi bazı Åarkıcılar Araplardan alınan raks müziÄini Türkçe Åarkılar için kullanmıÅlar ve böylece Türkçe arabesk ortaya çıkmıÅtır. Daha sonra Orhan Gencebay gibi bazı Åarkıcılar arabeski Anglo-Amerikan rock 'n' roll müziÄi ile birleÅtirmiÅ, Ä°brahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, Emrah, Mahsun Kırmızıgül ve Hakkı Bulut gibi isimlerse arabeskin en ünlü icracıları arasına katılmıÅtır. ...read more.

Conclusion

Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firmasi ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45'lik plak yapti. Dinleyiciler Arabesk anlatısı müziÄi göç süreci ile öyle baÄdaÅtırmıÅtır ki hem müzisyenler hem de dinleyiciler için gecekondu yaÅamı ve köyden kente göç, ayırdedici özellikler halini almıÅtır. Ä°ç göçün, Åehirli Türk toplumunda müziÄin üretim, destekleme ve tüketim kalıpları üstünde derin izler bıraktıÄı bilinen bir gerçektir. Menderes döneminin politikalarından kazançlı çıkmıŠolan köy göçmeni yeni zengin sınıfın eÄlence merkezleri olan gazinolar, eskiden Hıristiyan azınlıkların iÅlettiÄi meyhanelerden esinlenmiÅ olan içki, yemek ve müzik sunan yerlerdir. Arabesk ise daha ileriki dönemlerde ortaya çıkmıÅ, hızlı gecekondu yapımı ile nüfus artıÅının eÅlik ettiÄi iÅçi göçüyle ayırdedilmektedir. Arabeskin gecekonduyla baÄdaÅtırılması, müziÄi kimin ürettiÄi ve kimin dinlediÄi üzerine isabetli bir açıklama olmaz fakat arabeski ve dinleyicisini tanımlayan mekânlardan ve gruplardan en önemlisi genelde aynı cinsiyetten arkadaÅların biraraya geldiÄi ve yemek, içki, sohbet ve müziÄin paylaÅıldıÄı muhabbetlerdir. KAYNAKÇA Türkiye’de Popüler Kültür - Ahmet Oktay - ACI Kötü Çocuk Türk – Nurdan Gürbilek - ACI Türkiye’de Arabesk Olayı – Martin Stokes – ACI PopçaÄı AteÅi – Can KozanoÄlu - ACI The Türkler – Yalçın PekÅen - ACI Almanya’da “Hayali Türkiye”nin MüziÄi – Martin Greve - ACI http://www.orhangencebay.com.tr/ http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0brahim_Tatl%C4%B1ses http://www.muslumgurses.gen.tr/ http://tr.wikipedia.org/wiki/Arabesk_m%C3%BCzik http://tr.wikipedia.org/wiki/Arabesk_k%C3%BClt%C3%BCr ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  m�y bia tai d�y hoac th�nh lap n�n mot nh� m�y bia ri�ng cua m�nh. Nhung huong di duoc vach ra ho�n to�n dua tr�n nhung bi�n chuy�n cua thi truong trong nuoc nhu viec han ch� nhap kh�u, kha nang hop t�c voi nhung d�i t�c lon v� v�n d�u tu c�n thi�t.

 2. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  Osnova svakog razvoja proizvoda je prije svega ideja - osnovna zamisao o ponudi proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti. Prvi korak u procesu razvoja je generiranje ideje �to i nije tako jednostavan zadatak. Tom zadatku je potrebno pristupiti sustavno, oslu�kujuci potrebe svih referentnih skupina.

 1. Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu. W tym eseju porwnawczym przedstawię taką oto miłość, ...

  Skoro sam nie m�gl miec jej na wlasnosc, postanowil wytepic wszystko, co nie bylo z nimi zwiazane - aby tylko on sie liczyl. Najgorszym jednak okresem jego cierpienia byl czas po smierci ukochanej. Jeszcze gdy lezala p�lprzytomna i umierajaca w l�zku, on juz ja oplakiwal, szukal winnych jej choroby.

 2. Gustave Flaubertin Madame Bovary ve Charlotte Brontenin Jane Eyre adlı eserlerinde dnemlerinin alt sınıflarının ...

  sorulariyla durumunu anlamaya �alisir; ama hizla gelen cevap "Yo!... Hizmet�iden bile daha asagisin, �nk� ge�imini �ikarmak i�in de �alistigin yok" (J.E., s.16) olur. Hizmet�inin son c�mlesi Jane'nin bilin�altina en derin sekilde kazinmis ve k��kl�k d�neminde gelecegini bi�imlendiren hayallerinin �n�ne ge�erek "maddiyat" d�s�nceleriyle ve kaygilariyla, onun insan yasamindaki �nemiyle farkinda bile olmadan tanisir.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work