• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kärlekssynen i Doktor Glas.

Extracts from this document...

Introduction

K�rlekssynen i Doktor Glas I Hjalmar S�derbergs roman Doktor Glas skildras tv� till synes olika bilder av k�rleken. Vi finner till viss del en idealiserad och ren syn p� k�rleken samtidigt som k�rleken framst�lls som en drift och ett naturbehov som m�ste tillfredst�llas. Jag �mnar i f�religgande anf�rande p�visa de mest p�tagliga kontrasterna mellan den idealiserade och den driftstyrda synen p� k�rleken. De tv� k�rlekssynerna v�ljer jag att framst�lla parallellt d� de i S�derbergs verk p�tr�ffas p� detta s�tt. Doktor Glas som �r protagonisten i S�derbergs roman uppfattas ofta som betraktare av livet och ej en akt�r i detta. Doktor Glas observerar och betraktar, vid upprepade tillf�llen genom sitt f�nster, hur k�rlekspar och andra m�nniskor passerar och hur dessa personer beter sig. I dessa �gonblick d� Glas ser ut ur sitt f�nster eller n�gon annan plats bef�sts hans tankar om k�rleken. Redan i romanens ingress konstaterar protagonisten att k�rleken och kvinnan �r en "dr�m", mannens dr�m om kvinnan. Den rena k�rleksynen skildras genomg�ende i romanen och ofta anv�nds just ordet "dr�m" f�r att stadf�sta och f�rst�rka tankarna om k�rlek. Det idealiserade i denna k�rleksskildring f�rst�rks �ven d� kvinnan han f�r syn p� framst�lls som en "jungfru", ett ord som vanligtvis f�rknippas med oskuld och renhet som �ven h�nsyftar till bibelns Jungfru Maria. ...read more.

Middle

S�derberg skriver att "grossess �r n�got f�rskr�ckligt" och v�mjelsen inf�r detta f�rst�rks i ordvalet av expressiva adjektiv som "f�rskr�ckligt" eller "vederv�rdigt". Avskyn mot barnsb�rd st�rks ytterliggare d� Doktor Glas s�ger att en "d�dsb�dd g�r s�llan s� ohyggligt intryck som en barnsb�rd" och detta st�r i kontrast till den allm�na synen p� f�dseln som vanligtvis ses som b�rjan av ett liv och n�got vackert. F�rlossningen liknas �ven m�lande vid en "symfoni av skrik och smuts och blod". �cklet och v�mjelsen i liknelsen st�rks �ven d� det v�ldigt pregnanta "s-ljudet" allittereras och detta fogas samman med den i �verlag r�da och intensiva f�rgen vi upplever d� redog�relsen inneh�ller blod. Ordet "symfoni" som �r en expressiv auditiv bild anv�nds till att st�rka ljudet av barnskrik som s�ledes ger emfas �t protagonistens avsky inf�r kvinnans havandeskap. Effekten av att uttrycksfullt m�la upp avskyn inf�r grossessen blir f�ljaktligen att Doktor Glas idealiserade syn p� k�rlek framh�vs samtidigt som hans avst�ndstagande fr�n den driftstyrda synen blir mer p�taglig. �ven d� Glas redog�r f�r sina tankar ang�ende k�nsorganet och den sexuella akten understryker han �terigen att den rena k�rleksynen �r f�r honom av stor vikt. ...read more.

Conclusion

De beg�r som han inte vill veta av vid dagsljus manifesteras dock ofta och i kontrast till den i �verlag idealiserade synen p� k�rlek som Doktor Glas tidigare f�respr�kat ser vi hur han under dagen brukar fantisera om Helga. Det erotiska och driftstyrda i dagdr�mmarna f�rst�rks av att Helga upptr�der naken och att den r�da f�rgen som st�r f�r erotik och passion upprepas f�r att st�rka dagdr�mmens inneb�rd. �ven skildringen av de "m�rka blommorna" eller de "r�da rosorna" som upprepas st�rker det erotiska och passionerade i dagdr�mmen som st�r i bj�rt kontrast till den rena k�rleksynen. Sammanfattningsvis skildrar S�derberg mycket uttrycksfullt hur de tv� olika k�rleksynerna st�r i kontrast till varandra. Den rena k�rleksynen �r den sidan som Doktor Glas vanligtvis f�respr�kar och han upph�jer den genom att nedv�rdera den driftstyrda. I takt med att hans k�rlek f�r Helga Gregorius �kar s� tr�der den driftstyrda och undermedvetet f�rtr�ngda synen p� k�rlek fram, f�rst i dr�mmen men sedan uppenbaras dessa erotiska tankar �ven i dagdr�mmar och vardagliga tankar och detta kan �ven antas vara ett tecken p� att Glas sakta kommer till insikt med att den rena k�rleksdr�mmen �r en illusion och att de b�da synerna bildar en enhet. Gabriel Iliesiu - IB2 Oral Presentation Swedish A1 HL Doktor Glas 2003-12-02 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  S� tror jag att man ska f�rs�ka g�ra ifall detta h�nder en sj�lv, annars kommer man aldrig kunna leva vidare. Jag tror att budskapet i novellen �r ungef�r det som jag skrev ovanf�r, dvs. att ifall n�gonting hemskt h�nder s� �r det viktigaste att f�rs�ka g� vidare i livet och

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  Sn�n som �r utstr�ckt som ett t�cke �ver sommaren sv�var och denna k�nsla av att sv�va st�rks i allitterationen av "s-ljud" i f�rg�ende citat vilket st�rker den lugna och stillsamma bilden som tidigare p�tr�ffats genom att en dr�mlik k�nsla tillf�rs.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  nghia l� kh�ch h�ng m� bia Heineken nham toi l� nhung nguoi c� thu nhap cao so voi b� mat chung cua x� hoi, c�n Tiger lai huong d�n nguoi c� thu nhap trung b�nh cao. Ng�y qua ng�y, tai c�c qu�n nhau cung nhu l�ng nuong cuoc chi�n l�y d�t d�n thuoc v� Heineken.

 2. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  Men s� efter s*x veckor kommer pastorn tillbaka, lika s� hans sexuella l**t. Helga st�r inte ut, hon beklagar sig �ver sitt olyckliga �ktenskap till doktor Glas d� hon g�ng p� g�ng upprepar sin �nskan om att hennes make vore d�d.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  far og s�nn samt besteforeldre forsvinne), ideen om kloster ville ogs� til en viss grad "�delegge" familielivet. Allikevel s� begynte buddhismen sakte og vokse fram i landet, grunnet dens store evne til og tilpasse seg andre ideologier og livssyn/religioner, og i dag finnes det et mangfold av buddhistiske skoler i landet.

 2. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Se buscaba una teor�a de lo calculable mediante un procedimiento, un algoritmo, y por eso se formalizaban las reglas del c�lculo aritm�tico. El verdadero padre de la inform�tica te�rica fue Kurt Godel: demostr� la validez del c�lculo l�gico de primer orden, y este es el teorema que se conoce como el de "completitud" de la l�gica.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Derfor skal både Haiti og Den Dominikanske Republik tage trusler omkring jordskælv seriøst og de skal genopbygge deres bygninger for at undgå at blive total smadret igen.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Chúng ta Äang chá» Äón những thá»i kỳ tá»t Äẹp hÆ¡n. Cầu cho nÄm sắp tá»i Äây là nÄm Äẹp nhất từ trÆ°á»c tá»i nay. Just a note to say I wish you both a very Happy Hanukkah and a happy healthy, prosperous New Year.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work