Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden.

Authors Avatar

Nigeria - Ett utvecklingsland i tiden

Bakgrund

Hur man än ser på Västafrika går det inte att bortse från Nigeria. Landet är Afrikas folkrikaste stat och därmed en enorm marknad. Nigeria har de största fackföreningarna på kontinenten, flest språk och etniska grupper inom ett enda land, enligt många den bästa musiken och dessutom de bästa fotbollsspelarna Nigeria är ett rikt land med stora oljetillgångar, men trots det är majoriteten av dess befolkning fattig – ca 77 av landets 111 miljoner människor lever i fattigdom. Nigeria är en utpräglad oljeekonomi, och trycket på att modernisera och diversifiera andra industrier, inklusive jordbruket, har varit lågt.

En tredjedel av befolkningen arbetar i jordbruket men man har inte hunnit öka produktionen i takt med befolkningstillväxten, detta har bidragit till att Nigeria gått från att exportera livsmedel till att nu inte kunna försörja sig själv.

Oljeförädlingens infrastruktur är så eftersatt att till och med bränsle och drivmedel måste importeras. Kontroll över oljetillgångar har också legat till grund för de pågående gränsdragningskonflikterna med grannländerna (Tchad, Niger, Kamerun och Ekvatorial-guinea).  

Ett positivt tecken är dock att den nya administrationen, trots att det går långsamt, har förbättrats med tiden. Ekonomin som lidit av en extrem korruption på alla nivåer, den politiska instabiliteten i landet och en osund ekonomisk politik, genomgår nu under den nya civila regimen betydande ekonomiska reformer.

Bilden av Nigeria har nyanserats sedan 1999 då landet fick en demokratiskt vald regering under ledning av president Obasanjo. Förändringarna har skapat ett ökat intresse för Nigeria inom affärsvärlden. En konsekvens av detta är att Exportrådet nyligen utsett Nigeria till en s.k. prioriterad marknad. Traditionellt hade Nigeria dessförinnan förknippats med makroekonomisk misskötsel, utbredd korruption och allmän oförutsägbarhet vad som gäller regelverk för företagande och affärer, allt under ledning av en påtagligt repressiv och paranoid militärdiktatur. Landet står naturligtvis inför enorma utmaningar men det är obestridligen så att Nigeria har tagit de första stapplande stegen mot en bättre framtid.

Styrka i produktions faktorn

 • Nigeria är den tionde största oljeproducenten i världen och den mest inkomstbringande i Afrika söder om Sahara, med en produktion på 2, 1 miljoner fat om dagen. Den nigerianska ekonomin är till stor del beroende av dess oljesektor vilken förser landet med 95 % av dess export och 80 % av statsinkomsten

 • Administrationen har sedan 1999 åstadkommit vissa förbättringar i infrastrukturen. Detta gäller framförallt energi- och telekomsektorerna. Staten har lyckats öka kapaciteten vad gäller generering och transmission av el även om behoven långt ifrån är tillfredsställda.

 • Nigeria har under 2002 kontinuerligt höjt tullarna och inrättat icke-tariffera handelshinder i syfte att stimulera inhemsk produktion av exempelvis textilier och jordbruksprodukter

 • Landet har en expanderande gas sektorn

 • Nigeria har en extremt kapitalintensiv sektor som det ännu inte satsat så mycket på, mineralsektorn. Enligt uppgifter i tidskriften African Business Review beräknas Nigeria ha minst 33 olika mineraler spridda runt om i landet. Mot denna bakgrund är det inte överraskande att den nuvarande administrationen vänder sina blickar mot mineralsektorn i syfte att diversifiera ekonomin.Dessutom är ju investeringar i gruvsektorn generellt sett förknippade med nysatsningar på allmänt förbättrad infrastruktur såsom vägar, järnvägar och hamnar.

 • Nigeria är fortfarande en svårhanterlig marknad men det är helt klart att en befolkning om över 120 miljoner är liktydigt med stora affärsmöjligheter

Svagheter i produktions faktorn

 • I detta resonemang återfinns den nigerianska ekonomins grundläggande strukturfel - Beroendet av oljesektorn som svarar för omkring 95% av landets exportinkomster. Följden av detta beroende är att hela ekonomin står och faller med utvecklingen av oljepriset.

 • Enligt Världsbankens uppgifter är just Niger-deltat det område som är minst utvecklat i form av moderna faciliteter och social infrastruktur.

 • Den spekulationsartade ekonomi som följer perioder med hög aktivitet inom oljeindustrin sätter fingret på ett grundläggande strukturfel i ekonomin som orsakar återkommande problem för landet

 • Nigerias har i dagsläget allmänt sett en mycket dålig infrastruktur.

 • Korruptionen i samband med hanteringen av importerat gods är hög. Den oförtullade kvantiteten importerat gods reducerar statens intäkter och försämrar förutsättningarna för den inhemska industrin vilket i förlängningen uppges vara en delförklaring till nairans depreciering.

 • Mycket av det oförtullade godset är av undermålig kvalitet.

BNP/kapita, förändringar dem senaste åren

Övergången till demokrati 1999, efter 16 års ekonomiskt vanstyre under ledning av en brutal militärmakt, öppnade en möjlighet till att utveckla landet,

Regeringen har fört en alltför expansiv finanspolitik, vilket resulterat i ett budgetunderskott vid samtliga ekonomiska bokslut sedan den nuvarande administrationens tillträde. Ett underskott av 8,9% av BNP 1999 åtföljdes av ett minus om 2,9% av BNP år 2000.

*ppp=purchasing power parity.
 

Handels-, bytes- och betalningsbalans

Ekonomisk statistik 

Fallande oljeexport och tilltagande import har haft negativa inverkningar på handelsbalansen som i sin tur påverkat bytesbalansen i negativ riktning. De positiva saldon i bytesbalansen som observerades under 2000 och 2001 förväntas övergå i underskott under både 2002 och 2003.

Betalningsbalansen för år 2000 påverkades i positiv riktning av överskottet i bytesbalansen, vilket i sin tur har spädde på centralbankens reserver i utländsk valuta. Denna positiva faktor är dock troligtvis inte bestående. Minskad efterfrågan på olja i spåren av nedgången i världskonjunkturen kommer framöver att ha en negativ inverkan på handelsbalansen och därmed på både bytes- och betalningsbalanserna.

Regeringen försöker även påverka handelsbalansen med medel som verkar främmande för en förespråkare av en världshandel utan tulltariffer och andra handelshinder. I ljuset av att landets import av konsumtionsvaror, sett ur ett långsiktigt perspektiv, har ökat dramatiskt har regeringen aviserat tillsättandet av en kommitté under ledning av handelsministern med uppdraget att undersöka vad landet måste importera och vad man kan producera inom landet. Dessutom försiggår i likhet med många andra utvecklingsländer en debatt om landets WTO-medlemskap. Talmannen i representanthuset Na’Abba har exempelvis offentligt ifrågasatt Nigerias medlemskap i den globala handelsorganisationen. Regeringens beslut att överge den s.k. Förinspektionsregimen (”pre-shipment”) till fördel för en destinationsinspektionsregim (”destination inspection”) när det gäller förtullning av till landet importerade varor kan till viss del också ses i ett protektionistiskt perspektiv. Bilden är dock inte entydig. Samtidigt som det riktas kritik mot frihandeln inom ramen för WTO driver Nigeria tillsammans med Ghana frågan om ett frihandelsområde inom ramen för den regionala organisationen ECOWAS.

Join now!

Vilken ekonomisk politik har landet

Nigeria är en federal republik, indelad i 36 delstater samt huvudstadsterritoriet (Federal Capital Territory). Efter flera decennier med militärdiktatur fick landet i maj 1999 en övergång till demokrati. President Olusegun Obasanjo är stats- och regeringschef samt överbefälhavare sedan 1999, då han vann de första demokratiska valen. Parlamentet (nationalförsamlingen) består av senaten och representanthuset.

Nigerias makroekonomiska situation har inte utvecklats på ett sätt som den nuvarande administrationen under ledning av president Obasanjo hade hoppats. En alltför expansiv finanspolitik har skapat en stigande inflation och en deprecierande växelkurs. Dessa faktorer föranledde nyligen IMF att avstå från ...

This is a preview of the whole essay