• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

COMPORTAMENTUL DE ACHIZIIE AL SC CAROLI PROD 2000 SRL

Extracts from this document...

Introduction

UNIVERSITATEA ROM�NO- AMERICANA FACULTATEA MANAGEMENT- MARKETING COMPORTAMENTUL DE ACHIZITIE AL SC CAROLI PROD 2000 SRL 1. Prezentarea companiei - istoric, obiectul de activitate, misiune, viziune Caroli Prod 2000 S.R.L., societate comerciala cu raspundere limitata este membra a grupului Caroli Foods, fiind una dintre cele mai mari companii de mezeluri proaspete din Romania. Sediul societatii este pe Bulevardul Timisoara, Numarul 60D, Sector 6. Bucuresti, iar activitatea de productie este �n Pitesti. Firma Caroli si-a �nceput activitatea �n anul 1994 �ntr-o fabrica de mica capacitate din Bucuresti. Primii pasi facuti de firma �n industria preparatelor din carne au coincis cu o perioada �n care piata romaneasca nu era �nca formata, tehnologiile de prelucrare erau rudimentare, iar portofoliul de produse al producatorilor locali foarte restr�ns. Distributia a fost facuta initial prin firme de distributie, iar apoi, pe masura ce a crescut cererea s-a trecut la un sistem de distributie propriu, initial numai pentru piata bucuresteana. �n acest context, la acea ora, principala preocupare a companiei Caroli a fost oferirea unor produse de calitate medie, �n special catre piata bucuresteana, av�nd �n vedere capacitatea de numai 5 tone pe zi. �n anul 1999, Caroli a cumparat Indcarf S.A. Pitesti, care includea un abator, fabrica de mezeluri si un frigorifer de 5.000 tone pentru produse congelate si a �nceput primul program de investitii de mare amploare. �n aprilie 2002, toata activitatea de productie a fost mutata la Pitesti si s-a continuat procesul intensiv de retehnologizare si de investitii. Orasul Pitesti a fost ales datorita pozitiei geografice, strategice dar si datorita avantajelor logistice pe care le ofera. ...read more.

Middle

Departamentul de logistic cuprinde: achizitiile, planificarea operatiunilor, deposit ambalaje, deposit produse finite si distributie si transport. * Departamentul economico- financiar - cuprinde ansamblul activitatilor prin care se realizeaza obiectivele societatii privind obtinerea si folosirea mijloacelor financiare necesare desfasurarii normale a productiei, �nregistrarea si evidenta �n expresie valorica a activitatii economice din cadrul �ntreprinderii; urmareste utilizarea eficienta a resurselor; desfasurarea ritmica a activitatii; semnaleaza fenomenele care influenteaza nivelul profitului si reducerea costurilor, etc. Functiunea financiar-contabila are implicatii �n activitatea generala de gestiune, �n asigurarea fondurilor necesare pentru salarii, materii prime si materiale, utilaje etc. * Departamentul de marketing - are drept scop crearea si descoperirea necesitatilor consumatorilor �n vederea orientarii productiei spre satisfacerea acestor necesitati, efectuarea de studii de piata si programe de marketing pe produse etc. Rolul marketingului devine prioritar, atotcuprinzator, �ntruc�t pe baza studiilor de piata se pot cunoaste, sistematiza si interpreta informatiile din mediul economic, �n vederea organizarii activitatii viitoare, a dimensionarii ofertei si a cresterii competitivitatii pe piata. Compania Caroli Prod 2000, care are �n prezent 500 de angajati, a analizat la �nceputul anului structura organizationala si a decis sa nu opereze disponibilizari. �n schimb, societatea a hotar�t sa continue procesul de recrutare, �n special �n departamentele v�nzari si marketing. 2. Principalul tip de decizie �n domeniul achizitei pe piata organizationala Caroli Prod 2000 Srl ia decizia de a face o achizitie noua doarece �ntreprinderea nu a mai cumparat o masina de umplere membrane (at�t naturale, c�t si artificiale) si rasucire c�rnati, modelul Linkwel-L. 3. Principalele criterii utilizate �n luarea deciziei de cumparare a) ...read more.

Conclusion

b) Factorii organizationali: - obiectivele societatii- satisfacerea clientilor si cresterea cotei de piata - relatiile dintre departamentele firmei- �ntre departamentele societatii Caroli Prod 2000 exista o comunicare str�nsa astfel �nc�t societatea �si desfasoara activitatea la cele mai �nalte standarde. c) Factorii interpersonali: - autoritate- Director executiv Haluk Akdemir are autoritate in decizia de cumparare - statut- Haluk Akdemir are functia de director executiv ceea ce �� ofera un anumit statut in cadrul societatii Caroli Prod 2000. d) Factorii individuali: - functia- director executiv- Haluk Akdemir - v�rsta- Haluk Akdemir are 34 ani 7. Concluzii Activitatea organizatiilor lucrative nu se limiteaza la operatiunile de vanzare; ele cumpara de asemenea cantitati mari de materii prime, produse finite, instalatii, accesorii, alte produse si servicii. Majoritatea organizatiilor incearca sa elaboreze si sa implementeze strategii de negociere pentru atingerea obiectivelor propuse pe termen lung si in scopul dezvoltarii activitatii de achizitie in cadrul acestora. Relatiile de piata ale �ntreprinderilor au �n vedere at�t v�nzarea, dar si cumpararea de bunuri materiale si/sau servicii. Daca importanta procesului de v�nzare nu poate fi pusa la �ndoiala, deciziile care au �n vedere procesul de aprovizionare sunt uneori minimalizate ca importanta. Aceasta atitudine este, uneori, at�t de nefasta pentru rentabilitatea activitatii �ntreprinderii �nc�t, uneori, nu poate fi compensata nici de cea mai buna abordare a clientilor. Problemele pot apare pentru ca procesul de cumparare trebuie sa se desfasoare pe baza de performanta av�nd drept obiectiv procurarea unor bunuri materiale si/sau servicii care sa asigure buna desfasurare a activitatii �ntreprinderii, iar �n cazul �n care nu se reuseste acest lucru exista o probabilitate foarte mare sa se compromita �nsasi realizarea obiectului de activitate al �ntreprinderii. 8. Bibliografie www.carolifoods.ro www.marchand.ro www.indagrafood.ro ?? ?? ?? ?? 7 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Marketing section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Marketing essays

 1. Chapter Notes on Marketing Management by Philip Kotler 10th Edition

  Companies often raise their prices by more than the cost increase in anticipation of further inflation or government price controls in a practice called Anticipatory pricing. Companies hesitate to offer long-term price contracts. Another factor leading to price increase is Over demand.

 2. COMPORTAMENTUL DE ACHIZIIE AL Sc Vegetalis prod srl

  Odata ajunse compostul si turba la fabrica, personalul auxiliar, format din patru barbati, se ocupa de incarcare pe rafturile celulelor termoizolate ale unitatii; participa de asemenea la descarcarea compostului de pe rafturi la incheierea unui ciclu de productie. Intreg procesul de cultivare al plantelor este coordonata de tehnologul unitatii.

 1. MIXUL DE MARKETING millenium bank

  "�n contextul economic actual, companiile se confrunta deseori cu deficit de lichiditate, deoarece �ncasarile nu respecta �ntotdeauna termenele stabilite cu partenerii comerciali. Prin componentele sale definitorii - finantare, colectare, monitorizare - factoringul este o solutie avantajoasa, care ofera finantare �n functie de volumele de v�nzari ale companiilor", a declarat Dana Feher, Director Dezvoltare Produse Corporate la Millennium Bank.

 2. Tabacaria Domenico - Planejamento de Comunicao

  Criando um "clima" dentro da loja, a exclusividade torna-se ainda mais not�ria, facilitando a identifica��o por parte das pessoas que passam pela loja e/ou entram no estabelecimento. A Domenico n�o disponibiliza vendas pela internet, apenas um cat�logo para que os internautas possam ver os produtos oferecidos.

 1. Nivea cercetare de marketing

  �n luna decembrie a acelui an a intrat pe piata prima crema hidratanta pentru �ngrijirea pielii din lume. Tropolowitz i-a dat numele de NIVEA dupa cuv�ntul latin " nivius " care �nseamna " alba ca zapada ". Prima cutie avea un design art nouveau, caracteristic vremii respective.

 2. Etude de cas beuchat

  qui utilisent des produits sophistiqu�s de haut de gamme, mais aussi les amateurs de plong�e de d�couverte gr�ce � des produits basiques telles les palmes, les masques ou les tubas. On notera aussi que Beuchat fournit aussi les marines nationales telles que : la France, l'Espagne, les Etats-Unis, l'Alg�rie et la Hollande.

 1. Etude de cas Longchamps

  Elle est n�e en 1978 suite � la transformation de Diffusion Mobili�re en �tablissement financier. En 1988, la soci�t� est constitu�e de 1028 collaborateurs regroup�s en 18 agences. Un an plut�t, la Banque Indosuez devient l'actionnaire majoritaire de l'Union Financi�re de France et Aviva Vie acquiert une participation de 10% dans le capital de l'UFF.

 2. Tudo estaria bem se, ao menos, consegussemos comunicar. O problema que raramente ...

  um novo modelo comercial de distribui��o multiproduto/multicanal assente numa nova estrutura organizativa. Procurou-se, em simult�neo, minorar as sobreposi�es derivadas da exist�ncia de quatro Direc�es de Marketing associadas a cada marca. Este novo modelo comercial assentou na constitui��o de um conjunto de unidades base equiparadas que asseguram entre si a defesa

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work