• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Pop art

Extracts from this document...

Introduction

K�nyv �s TV - egym�sra hat� "testv�rm�diumok" vagy vet�lyt�rsak? A XXI. sz�zad embere egyre kevesebbet olvas - fogalmazz�k meg les�jt� v�lem�ny�ket oly sokan. Ezzel ford�tott ar�nyoss�gban nott ugyanakkor a telev�zi� elott t�lt�tt ido mennyis�ge. A TV nem csak a h�rek elsodleges "beszerz�si forr�sa", de mindennapi sz�rakoz�sunk alapveto eszk�ze is egyben. �m vajon a TV �lre t�r�se t�nyleg probl�mak�nt kezelendo? Igaza van az idosebbeknek, akik panaszosan arr�l besz�lnek, hogy a mai fiatalok folyton a TV elott �lnek? Az emberi inform�ci�tov�bb�t�s l�pcsofokai mindig egy-egy forradalmian �j m�dium megjelen�s�hez k�thetok: Guttenberg �s a k�nyvnyomtat�s egy eg�szen �j fejezetet nyitott a kor�bban k�nyvekhez gyakorlatilag hozz� nem f�rheto n�p sz�m�ra, s a XX. sz�zad m�sodik fel�ben a telev�zi� elterjed�se is hasonl�an kihatott �let�nkre. Raymond Williams A telev�zi� - technika �s kultur�lis forma[FE1] c�mu k�nyv�t is azzal a meg�llap�t�ssal kezdi, hogy a telev�zi�t sokan az eg�sz vil�got megv�ltoztat� eszk�znek tekintik. Ennek ok�t r�szben abban l�tja, hogy kifejleszt�s�nek elore nem l�that� k�vetkezm�nyek�nt cs�kkentette a t�bbi sz�rakoztat�si �s h�rk�zl�si eszk�z szerep�t, illetve kihatott a t�rsadalmi �s kultur�lis �letre. T�rsadalom-�sszehoz� szerepe nagyban k�zrej�tszott n�pszerus�g�ben. Cs�szi Lajos egy tanulm�ny�ban[FE2] arr�l �r, hogy a '80-as �vek m�diakutat�s�nak k�t nagy szellemi �ramlata volt; az egyik a telev�zi� negat�v oldal�t helyezte elot�rbe �s az elterjed�s�vel kapcsolatos f�lelmeket fogalmazta meg - ez "a m�dia mint vesz�ly ir�nyzat" -, m�g a m�sik - "a m�dia mint rem�nys�g ir�nyzat" - egy �j t�pus� kultur�lis k�z�ss�g kialak�t�jak�nt tekintett r�, kiemelve t�rsadalomintegr�l� szerep�t. ...read more.

Middle

A festm�nyekkel r�szben megval�sul, amire a TV k�ptelen, hiszen egy�rtelmu eszt�tikai �lm�nyben r�szes�l�nk �ltaluk, ugyanakkor az ihletforr�s ismeret�ben itt sem tudunk eltekinteni az esetleges cselekm�ny �nmagunkban �nmag�ban val� megkonstru�l�s�t�l[FE5]. Chatman a k�nyv �s a film n�zopontjainak k�l�nb�zos�g�t szint�n a m�r eml�tett francia k�nyv �s filmv�ltozata �sszevet�s�vel �rz�kelteti. A reg�ny egy fiatal h�lgy hint�z�s�t le�r� jelenet�t hozza p�ld�nak, amelyn�l szinte f�lmondatonk�nt n�zopontv�lt�s t�rt�nik. A l�ny sz�ps�g�rol tett kijelent�s p�ld�ul a narr�tor megl�t�s�t t�kr�zi; mikor azt �rja, "�n" is �rgus szemekkel n�zn�k r�, ha megpillantan�m. A, a n�zopontba az olvas� ker�l; mikor a l�ny hint�z�si k�s�rlet�rol olvashatunk, o lesz a l�t� �gens; �s �gy tov�bb. Mindez filmes keretekben t�bbsz�r�s probl�m�t, komoly rendezoi kih�v�st eredm�nyez, �s csak a cselekm�ny bizonyos m�rt�ku �t�r�s�val lehet j�l visszaadni, illetve nagyban a n�zok �ltal�nos el�gedetts�g�re kell alapozni. A sz�pnek le�rt l�nyt a k�nyvet olvasva mindenki a maga sz�ps�gide�lj�nak megfeleloen imagin�ljak�pzeli el, a filmet n�zve viszont mindenkinek el kell fogadnia a rendezo v�laszt�s�t a szerepre. Ilyen probl�m�val kellett megk�zdenie Wolfgang Petersen rendezonek is Tr�ja c�mu filmje k�sz�t�sekor, amikor a g�r�g mitol�gi�b�l ismert Helen�, a "vil�g legszebb asszonya" szerep�t Diane Kruger-re osztotta. Kosztol�nyi �des Ann�j�nak adapt�l�sa is n�zopontokb�l fakad� neh�zs�geket produk�lt, hiszen a reg�ny a c�mszereplo belso, lelki folyamatait is megjelen�ti, a film viszont k�v�lre helyezi az esem�nyek l�t�sz�g�t. Sipos Tam�s egy k�nyv�ben[FE6] szint�n TV �s k�nyv egym�sra hat�s�t vette g�rcso al�. ...read more.

Conclusion

Hans�gi �gnes 2009: A medi�lis k�rnyezet hat�sa az elsodleges kanoniz�ci�ra - A J�kai- reg�nyek folytat�sos k�zl�se a Pesti Napl�ban (1851- 1857), Irodalomt�rt�net, 2009/3, 291 - 317. Mittel, Jason 2006: Narrat�v komplexit�s a kort�rs amerikai telev�zi�z�sban, Metropolis, 2008/4, 30 - 53. P�l Ferenc 1998: A j�vo reg�nye: a telenovela? [http://www.filmkultura.hu/regi/articles/essays/telenove.hu.html - 2010. december 9.] Sipos Tam�s 1974: Irodalom a k�pernyon - Muhelytanulm�ny, in Irodalom a k�pernyon, Budapest, T�megkommunik�ci�s Kutat�k�zpont, 15 - 64. Tomka Mikl�s 1976: A telev�zi� - olvas�sra �szt�n�z?, in Szecsko Tam�s szerk.: A telev�zi�s jelens�g, Budapest, Gondolat, 281 - 297. Vit�nyi Iv�n 1974: A szabadido beoszt�sa, in A szabadido felhaszn�l�s�nak r�tegek szerinti vizsg�lata, k�l�n�s tekintettel a muvelod�sre �s a sz�rakoz�sra, Budapest, T�megkommunik�ci�s Kutat�csoport, 5 - 89. Williams, Raymond 1976: A technika �s a t�rsadalom in A telev�zi� - technika �s kultur�lis forma, Budapest, T�megkommunik�ci�s Kutat�k�zpont, 5 - 44. Lost revives Irish novel interest [http://news.bbc.co.uk/2/hi/entertainment/4746918.stm] Nagyon sz�p dolgozat, hab�r a probl�mafelvet�st szuk�thetted volna. Ez a t�mamegjel�l�s egy nagyobb l�legzetv�telu munk�t ig�nyel. V�lassz kisebb, koncentr�ltabb probl�m�t, �s ahhoz kapcsold a kitekint�st. Pl. mutasd be a probl�m�t egy muv�n kereszt�l. Ettol eltekintve a dolgozatod alapos felk�sz�lts�grol tan�skodik, �s az is l�tszik, hogy val�ban elgondolkozt�l a probl�m�n, nem volt�l rest gondolkodni is azon, amit olvasol. Helyes, �gy tov�bb. Hivatkozni ne felejts el a sz�vegen bel�l sem! Emellett k�sz�n�m az eg�sz f�l�ves munk�dat, �s a lelkes �rai aktivit�sodat. �rai munka: kiv�l� Refer�tum: kiv�l� Dolgozat: 5 �rdemjegy: 5 [FE1]hivatkoz�s? [FE2]hivatkoz�s? [FE3]hivatkoz�s [FE4]hivatkoz�s!!! [FE5]�s a le�r�s is megval�sul, hiszen a tekintetnek van ideje r�szletrol r�szletre haladva p�szt�zni a k�pet. [FE6]hivatkoz�s ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Fine Art, Design Studies, Art History, Crafts section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Fine Art, Design Studies, Art History, Crafts essays

 1. The Evolution of Pop Art

  A society whose "rottenness" was exemplified for the Dadaists in the destructive nature of World War I. Believing that the traditional artist was a mere prop of the elite, a paid marionette for the powerful, the Dadaists revoked the status quo by creating art which was anti aesthetic.

 2. How are consumerist ideals represented through the pop art works of Richard Hamilton, Claes ...

  the individual identity of people and objects blurs within the mosaic of this domestic institution." 3The gender clich�s Osterwold argues are that of the woman with a lampshade on her head, showing how she is part of the furniture, showing the view that a woman's place was within the home- a view highly contested by feminists in the 1960's.

 1. Pop Art. I decided to cover the topics Pop Art in Great Britain ...

  POP ART WHAT IS IT? The abbreviation of Popular Art, Pop Art is a 20th century art movement that utilized the imagery and techniques of consumerism and popular culture. It uses common everyday objects, primarily images in advertising and television.

 2. Sustainable design

  Det m�ste ske en transparens f�r att identifiera "osynliga processer" och kommunicera. Vi m�ste ifr�gas�tta om l�sningen p� ett problem n�dv�ndigtvis �r en produkt, och inte en tj�nst eller ett delat �gande. Blir det �nd� en produkt �r medvetenhet om materialval och essentiellt, men vi m�ste �ven vara medvetna om

 1. Can art improve our lives?

  In the same interview by the Tate Modern, Carsten explains this in his words; "It's a vertigo thrill and its addictive, It's a thrill that you can relate to s*x or drugs. You can't control it, yet everybody smiles. It gives you a fear that is very pleasant."

 2. How influential was Jan Van Eyck?

  Perhaps more significantly the influence of this feature of Van Eyck?s art can be seen in the appearance of the first detailed depiction of a receding landscape in Italian art in Mantegna?s Frescos in the Eremitani Chapel. This was in marked contrast to the prevalent attitude towards landscape as merely the setting for what was being depicted.

 1. Feminist Art. Representation of Womens Bodies in Art , Rap and Film.

  The message Abakanowicz is trying to send is that all people regardless of whether they are men or women are shaped by war and political upheaval. Everyone is affected by the tragedies of war, so why gender so important in society?

 2. Commentary on the Arnolfini Wedding by Jan Van Eyck, 1434

  This work of art shows the marriage ceremony which is a symbol of union between husband and wife, although in this case it can be interpreted as mankind?s union with God through Christ.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work