• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31

Ámonës gamybos apþvalga.

Extracts from this document...

Introduction

TURINYS: IVADAS 3 IMONES GAMYBOS AP�VALGA 5 IMONES ISIKURIMAS, STATUSAS, VEIKLOS POBUDIS, VYSTYMASIS: 5 GAMINIU NOMENKLATURA, NAUDOJAMOS MED�IAGOS BEI JU TIEKEJAI: 8 VALDYMO IR GAMYBOS STRUKTUROS: 9 SPRESTINOS GAMYBOS TECHNOLOGIJOS PROBLEMOS: 11 PROJEKTUOJAMOS GAMYBOS TECHNOLOGIJA 11 PROJEKTAVIMO OBJEKTAS IR JO AKTUALUMAS: 11 GAMYBOS TIPAS, GAMYBOS FAZES, PROCESAI IR OPERACIJOS PROJEKTUOJAMAJAME 14 OBJEKTE, TECHNOLOGINE SCHEMA: 14 TECHNOLOGINE SCHEMA: 17 I�VADOS IR PASIULYMAI 29 LITERATURA 30 PRIEDAI 31 IVADAS Kursinio projekto u�duociai igyvendinti pasirinkau AB,,Kybartu gel�betonis". Darbe suprojektuosiu statybos sektoriuje ypatingai placiai naudojamas perdengimo plok�tes su kiaurymemis. Pastarasiais pasirinkau, idant jos da�niausiai naudojamos civiliniuose pastatuose, be to jos ekonomi�kos, stiprios, stand�ios, atsparios ugniai, ilgalaikes. �io projektavimo tikslas, visu pirma pagilinti perdengimo plok�ciu gamybos technologijos �inias, suprasti technologijos esme ir gamybos pagrindus. Isigilinti kaip �ioje technologijoje yra suskirstoma gamyba i fazes, procesus ir operacijas. Taip pat svarbiu tikslu laikysiu ne tik susipa�inti, bet ir pasistengti ivertinti konkreciai AB,,Kybartu gel�betonis" perdengimo plok�ciu gamybos technologijos efektyvuma, kaip racionaliai panaudojamos med�iagos, ar optimali gamybos linija. Taip pat subjektyviai pasisitengsiu ivertinti gaminiu kokybe, atsi�velgdamas ir i tai kaip jie pradedami gaminti ir kaip gamykloje jie yra paruo�iami realizavimui. Projektavimo u�daviniai yra: 1. Trumpai imones gamybos ap�valga. Cia pateiksiu duomenis kada imone isikure, koks jos statusas, veiklos pobudis, AB,,Kybartu gel�betonis" vystymasis. Kad dar konkreciau butu galima suprasti imones vystymasi �iek tiek placiau ap�velgsiu praejusius metus. Taip pat savo darbe pateiksiu gaminiu nomenklatura, kokios med�iagos naudojamos gamybineje technologijoje ir be abejo i� kur jos yra transportuojamos. Kad butu galima suprasti ir tai, kaip darbai deleguojami imoneje pateiksiu valdmo struktura. Taip pat pateiksiu imones direktoriaus manymu pagrindines sprestinas gamybos problemas, bei jo prognozes ir tikslus susijusius su imones veiklos ateitimi. 2. Projektuojamos gamybos (darbu) technologija. Visu pirma ap�velgsiu savo projektuojamojo objekto aktualuma ir trumpai apie ji pati, o jei konkreciau - apie tu�ciavidures perdengimo plok�tes. Taip pat nustatysiu gamybos tipa, jos fazes, pateiksiu procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje. Darbe u�daviniu laikysiu technologines schemos pateikima. ...read more.

Middle

Paruo�imo fazeje i� med�iagos gaminami ruo�iniai, stengiantis, kad jie savo konfiguracija ir matmenimis butu kuo artimesni busimuju detakiu konfiguracijai. Apdirbimo fazeje pjovimu, galvaniniais bei terminiais procesais gaminamos detales, stengiantis u�tikrinti pastaruju pakeiciamuma. Surinkimo fazeje i� gatavu detaliu gaminami surinkimo vienetai ir gatavi gaminiai. Surinkimo fazei taip pat priklauso surinkimo vienetu bei gaminiu i�bandymas, ju da�ymas bei kitokia apdaila ir ipakavimas. Jeigu imoneje yra visos trys gamybos fazes, sakoma, kad imone yra i�baigtos gamybos strukturos. [3;169p.] AB,,Kybartu gel�betonis" perdengimo plok�ciu gamybos fazes yra gana painu i�skaidyti. Juo labaiu sunku pajausti perejima nuo vienos fazes prie kitos. Nagrinejant konkreciau, paruo�iamajai fazei galima priskirti �aliavu paruo�ima, ju transportavima ir kitas operacijas iki smelio, �vyriaus, cemento ir vandens patekimo i betono mai�ykle. Taip pat armaturos paruo�imas ir jos itempimas. Apdirbimo faze susideda i� �aliavu mai�ymo, betono pagaminimo ir jo transportavimo iki liejimo vietos i paruo�ta forma. Surinkimo fazei priskiriamas betono supylimas i forma su itempta armatura, kuri parenkama pagal plok�tes tipa, kiaurymiu padarymas puasonu pagalba, vibravimas, plok�tes transportavimas i d�iovyklas, d�iovinimas ir gabenimas i saugyklas. Sprend�iant i� to, jog egzistuoja visos trys pagrindines gamybos fazes perdengimo plok�ciu su kiaurymemis technologijoje, galima teigti, jog AB,,Kybartu gel�betonis" yra i�baigtos gamybos strukturos. Gamybos procese galima i�skirti tris sudedamasias dalis: darba, darbo priemones ir darbo objektus. Darbas- tai tikslinga �moniu veikla. Darbo priemones tai: irankiai ma�inos irengimai, pastatai, energija, �eme ir kt. Darbas ir darbo priemones sujungtos yra integruojamos su darbo objektais. Darbo objektai tai: �aliavos ir pagrindines med�iagos, pagalbines med�iagos, koperuojamieji ir komplektuojamieji dirbiniai. �aliavos ir pagrindines med�iagos - tai darbo objektai, i� kuriu tiesiogiai gaminama produkcija, kurie sudaro gaminiu daiktini turini. Visa tai tinkamai apjungus gaunama produkcija. Visu gamybos procesu pagrindinis strukurinis vienetas - operacija. Opeacija vadinama elementari gamybos proceso dalis, kuria darbininkas ar darbininku brigada, neperderindama irenginiu, atlieka toje pacioje darbo vietoje, tiems patiems darbo objektams. Gamybiniu operaciju visuma sudaro pagrindinius gamybos procesus. Gamybos procesas prasideda �aliavu, med�iagu, pusgaminiu pateikimu darbo vietoms ir baigiasi gatavo gaminio patekimu i sandeli.[3;166-167p.] Bendras gamybos procesas - tai sudetingos strukturos visuma, kuria nagrinejant sisteminiu po�iuriu, tenka i�skirti keleta tarpusavyje saveikaujanciu posistemiu arba proceso ru�iu. ...read more.

Conclusion

Ijungiama vibroaik�tele ir betonas vibruojamas. Vibrostalas i�jungiamas po 10 sek. Gaminio pavir�iuoje pasirod�ius cemento plevelei. Ypatingas demesys turi buti kreipiamas i i�ilginiu briaunu sutankinima. Betono mi�ini sunaudoti ne veliau kaip po 30min. po jo paruo�imo. 4. Formuotojas atvalo itemptu strypu galus nuo u�plaukusio cemento pieno. 5. Gaminiu pavir�ius nulyginamas rankiniu budu, tam tikslui naudojant nulyginimo liniuote bei mentele. * �utinimas: 1. Suformuotas gaminys su forma kranu keliamas i �utinimo kamera. Kameroje formos �tabeliuojamos horizontalioje padetyje. 2. Kameros u�dengiamos dangciais, sandariai priglundanciuose hidrou�tvaruose. 3. Garu paleidimas vykdomas pagal ra�ti�ka meistro ira�a pragarinimo �urnale. 4. �utinimas vykdomas pagal pridedama grafika. I�vados ir pasiulymai Visu pirma vertetu pradeti savo pasiulymus tuo, jog tai yra tik mano subjektyvios i�vados, kurios padarytos susipa�inus su tu�ciaviduriu plok�ciu gamybos technologija ne taip i�samiai, kaip tai yra padare �mones dirbantys su �ia technologija daugeli metu. Todel prakti�kai mano i�vados netenka prasmes, idant �ia gamybos technologija u�siimantys darbininkai ir ju vadovai yra be abejo ja i�tobuline pagal galimybes maksimaliai. Vienas i� mano pasiulymu visi�kai sutampa su imones vadovu kuriamais strateginiais planais. Tai yra ie�koti rinkos dalies vakariniuose Lietuvos rajonuose, bei Kaliningrado srityje. Taip pat noreciau pasiulyti atnaujinti dokumentacija, idant dabartine, u�silikusi nuo 1980 metu, nevisi�kai atitinka realia padeti gamyboje ir imones valdyme. Nors vel cia susiduriame su ta pacia finansu problema. Tai atlikti reikalingos papildomos le�os. Pastarosios �iuo metu skiriamos technologiniu irengimu atnaujinimui ir reklamai potencialios nenaudojamos rinkos rajonuose. Taigi kaip ir pradejau taip ir baigiu, jog jokiu racionaliu pasiulymu negaliu pateikti, del jau ank�ciau minetu prie�asciu. LITERATURA 1. V.Jokubaitis ir kt. ,,Gel�betonines konstrukcijos", Mokslas, V. 1978. 2. V.Jokubaitis ir kt. ,,Gel�betonines ir murines konstrukcijos", Mokslas, V.1992. 3. A.Sakalas ir kt. ,,Pramones imoniu vadyba" Technologija, K.2000. 4. A.Kamiskas ir kt. ,,Gel�betoniniu ir muriniu konstrukciju projektavimas", V.1989. 5. A. Janickas ,,Gel�betonio konstrukcijos", Technologija, K.2000 6. Literatura surinkta AB,,Kybartu gel�betonis" Priedai 1. PALYGINAMOJI 2000 - 2001 METU PRODUKCIJOS LENTELE; 2. Betono ir gel�betoniniu gaminiu realizacija 2000 - 2001 metais; 3. PLOK�TES FORMAVIMAS IR GAMINIU �UTINIMAS; 4. Irengimu ir ma�inu i�destymas ceche; 5. Tu�ciavidure plok�te (72-15); 6. Tu�ciavidure plok�te (72-15); 17 32 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. OFFA NELLA BATTAGLIA DI MALDON

  Questo potrebbe dimostrare la preminenza di Offa sul resto dell'esercito anglosassone oppure potrebbe semplicemente considerarsi come un anticipo degli eventi futuri e in questo caso Offa fungerebbe da alter ego del poeta. Maggiori spunti di riflessione vengono dall'analisi del lungo discorso di Offa sul campo di battaglia, dopo la morte

 2. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta ...

  Przyw�dcy tych sil pragna bowiem zdobyc teren, rozciagnac nad nim efektywne wladztwo, budowac wojsko i struktury administracji. Istnieje wiele kryteri�w klasyfikacji grup terrorystycznych. Jest nim kryterium ideologiczne, geograficzne oraz najwazniejsze: kryterium cel�w i form dzialania. Na jego podstawie mozna wyr�znic nastepujace nurty: 1)

 1. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros ...

  Tik ekstremaliais atvejais vyrauja vienas koks tikslas, o iprastoje veikloje kainu politika naudojama siekiant daugelio tikslu. Pagrindinis kainu politikos tikslas gali buti: 1. Tolesnis firmos gyvavimas. Firma gali tureti nepanaudojamos gamybos pajegumus, nes rinkoje yra intensyvi konkurencija, pasikeite paklausa ir pirkeju polinkiai.

 2. Bendra ketinimø apþvalga.

  Ivairiausiu ru�iu apmokymai; 5. Elektroninio pa�to paslaugos. Pagrindiniai tikslai ir u�daviniai UAB,,Netas" savo tikslus dalina i dvi dalis - tai finansiniai ir strateginiai tikslai, kurie savo ruo�tu taip pat yra traktuojami tiek ilgalaikeje tiek ir trumpalaikeje perspektyvoje. Strateginiai tikslai: Pagrindine strategija yra formuluojama kaip maksimaliai didesne gra�a i� strateginiu projektu bei investiciju.

 1. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  artikuli�u svoje potrebe, da precizno identifikuje ponudu koja bi zadovoljila njihove zahteve i na kraju da za njih napravi takav proizvod. Oni su dali primer kompanije Paris Miki, koja se bavi proizvodnjom i prodajom naocara, a koristi masovnu kastomizaciju jer �eli da svojim kupcima pomogne u otkrivanju njihovih stvarnih preferencija koje se odnose na oblik njihovih naocara.

 2. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Sigurno da je jedan argument koji ide u prilog privatnog osiguranja konkurencija medu osiguravacima. Drugi aspekti ukljucuju cinjenicu da privatna osiguravajuca industrija ima znanje i strucnjake potrebne za pouzdanu ocenu katastrofalnih rizika, efikasno organizovanje velikog dru�tva solidarnosti i disperziju finansijskog rizika na medunarodnom nivou.

 1. La societa sarda nei romanzi di grazia deledda.

  pi� meschine"7, ed anche Giacinto, che arriva dal "continente", una terra vista come molto lontana dai sardi "L� c'� tanta gente...L� bisogna essere cattivi..."8. Grixenda, un' umile ragazza, viene, infatti, in parte affascinata dal giovane Giacinto poich� egli arriva da terre lontane e, quindi, con una cultura completamente diversa da chi � sempre vissuto nell' isola sarda.

 2. Annotated translation of a passage from "The Hobbit" into Italian.

  [2] I feel that ?mettendosi? is the best way to translate the ?putting on? because I feel that the ?-ing? suggests the use of the gerund as, although it

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work