• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26

Bendra ketinimø apþvalga.

Extracts from this document...

Introduction

TURINYS VERSLO PLANAS 4 Bendra ketinimu ap�valga 4 Siulomo projekto esme 5 Verslo ideja 5 Pagrindiniai tikslai ir u�daviniai 5 Produktai 6 Firmos charakteristika 8 Nuosavybes forma 8 Rinka 9 Rinkos dydis ir tendencijos 10 Vartotojai 11 Konkurentai 12 Marketingo planas 14 Tikslai ir u�daviniai 14 Kainu politika ir kainos 14 Realizavimo metodai ir kanalai 15 Remimas ir reklama 15 Pardavimu prognozes 18 Paslaugos teikimo planas 18 Gamybines patalpos 18 Paslaugu teikimo proceso apra�ymas 18 Irengimai ir transportas 19 Valdymo personalas ir darbuotojai 19 Informacija apie darbuotojus 19 Darbuotoja} 19 Darbo u�mokestis 20 Organizacine struktura 20 Rizikos ivertinimas 20 Rizika susijusi su i�oriniais veiksniai 20 Firmos silpnosios vietos 21 Rizikos ma�inimas 21 Finansinis planas 21 Projekto kaina ir finansavimo �altiniai 21 Finansiniu prognoziu prielaidos 22 Kritinio ta�ko ivertinimas 24 LITERATURA 26 PRIEDAI 27 VERSLO PLANAS Bendra ketinimu ap�valga Informacines technologijos vis labiau tampa neatsiejama musu gyvenimo dalimi. Sparciausiai besiplecianti �aka apima beveik visas musu gyvenimo sritis. Vienaip ar kitaip susiduriame su informacinemis technologijomis visi. Naudotis jomis - rei�kia buti �iuolaikines informacines visuomenes pilnaverciu dalyviu. Paskutiniai tyrimai rodo, kad investicijos i informacines technologijas yra viena i� perspektyviausiu verslo pletojimu sriciu. Nepaisant dideles koncentracijos �ioje rinkoje vis dar galima rasti nepilnai u�pildytu jos segmentu. Pavyzdys gali buti projektuojamas verslas - palaikymo paslaugos teikimas (angl. - hosting), virtualiuju serveriu kurimas. Kiekvienos solid�ios imones savininkai supranta, jog tureti savo imones internetine svetaine yra ne tik butina norint gerai reprezentuoti savo teikiamas paslaugas ar parduodamus produktus, bet tai taip pat parodo, jog imones veikla vystoma sekmingai ir efektyviai. Butent tokiu paslaugu teikimu ir u�siims steigiama imone UAB,,Netas". Imones veikla bus koncentruojama smulkiuju ir vidutiniu imoniu aptarnavimui. Kaip papildoma arba alternatyvi veikla - paslaugos bus teikiamos individualiems klientams. Strateginiuose planuose yra numatoma po penkeriu metu tokias paslaugas teikti ir stambiems verslo atstovams. Sekmingos veiklos pagrindas yra ma�os investicijos, kurios, kaip planuojama, turetu atsipirkti per dvejus metus ir pradeti ne�ti pelna. ...read more.

Middle

Paslaugu pirkimo motyvai - klientu, tai yra perkanciosios imones, sekmingesnes veiklos garanto u�tikrinimas. Stabilaus ry�io, geros paslaugu kokybes u�tikrinimas - imones presti�o gerinimas. Imones strateginiuose planuose numatoma per pirmus metus i�sikovoti 5 proc. Lietuvos rinkos. Kadangi konkurencija i�lieka, nepaisant didelio rinkos potencialo - per 5 metus planuojama pasiekti 10 proc. Lietuvos rinkos dalies. Taip aktyviai planuojama skverbtis i u�sienio �aliu rinkas. Pagrindinis konkurencinis prana�umas yra paslaugu kainos ir kokybe. Konkurentai UAB "Netas" paslaugos rinkoje suteikia konkurencini prana�uma kokybes ir marketinginiu priemoniu deka. �inomi konkurentai: 1. VERDAMUS, UAB Baltu pr. 129-28 LT-3040 Kaunas I.K.: 3601056 2. Baltnetos komunikacijos, UAB J.Galvyd�io g. 5, 2042 Vilnius Tel. (8-5) 274 5 444 3. ELNETA, UAB Vytenio 53-2, Vilnius Tel.: +370-686-60909 4. Hostingas.com Jungtineje Karalysteje registruotas imones padalinys; Tel: +44 77 3243 3131 5. Sprendimai.net Bendra Lietuvos Olandijos imone; El.pa�tas: [email protected] ; 6. Cisco System Lietuva �eimyni�kiu g. 3 LT-2600 Vilnius Tel: +370 5 2750300 7. Informacijos tinklas, UAB Kalvariju g. 130-131, Vilnius; Tel: 370 5 2772355 Daugumos konkurentu finansiniai rodikliai rodo, jog jos vykdo pelninga veikla, i� to galima padaryti i�vada, jog rinka tikrai dar nera visi�kai prisotinta. Stipriausia i� konkurenciu laikoma UAB ,,Balnetos komunikacijos". Ji �iuo metu u�ima did�iausia rinkos dali. Stipriosios konkurentu puses: 1. Patirtis; 2. Esami klientai ir ju rekomendacijos; 3. Rinkos i�manymas; 4. Galimybe varijuoti kainomis. Silpnosios konkurentu puses: 1. Nepakankamas demesys marketingui; 2. Didele paslaugu ivairove; Marketingo planas Tikslai ir u�daviniai Pagrindinis marketingo strategijos u�davinys yra sekmingai isiskverbti i rinka, u�kariauti kuo didesne jos dali ir marketingo priemoniu deka buti konkurencinga imone. Kainu politika ir kainos Atsi�velgiant i visus i�nagrinetus veiksnius - nutarta taikyti kainos nustatymo strategija orientuota i konkurentus. I�analizavus esamas konkurentu kainas, nuspresta busimiems klientams pasiulyti tokia kainos nustatymo metodika. 1 lentele Paslaugos nuoma 1 menesiui Kaina (Lt) Vienkartines imokos Kaina (Lt) 1 MB kietajame diske 4 Lietuvi�kojo domeno suteikimas 150 1 pa�o de�utes 0,49 Domenu(.com, .biz, .org.) suteikimas) 30 1 GB duomenu srautas 1 Puslapio kurimas Sutartine Tokiu budu kiekvienas klientas gali apsiskaiciuoti busimos paslaugos kaina, o svarbiausia nepirkti daugiau nei jam reikia. ...read more.

Conclusion

100 MB menesine nuoma kainuoja 400 LT. Sudarome pardavimu prognozes vienetais: 6 lentele:1 metai 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Per metus Iplaukos 8 000 12 000 16 000 20 000 56 000 Pardavimu apimtys vienetais (100 MB/men) 20 30 40 50 140 7 lentele: 2 metai 1 ketvirtis 2 ketvirtis 3 ketvirtis 4 ketvirtis Per metus Iplaukos 24 000 28 000 30 000 32 000 56 000 Pardavimu apimtys vienetais (MB/men) 60 70 75 80 285 Kritinio ta�ko ivertinimas �io ta�ko ivertinimas remiasi tuo, kad yra siekiama nustatyti, kokiu atveju ( tai yra kokia gaunant apyvarta ) verslas nebus nuostolingas. Reikia nusistatyti tai yra i�skirti savo sanaudas i kintamas ir pastovias. �iuo atveju pastoviosios sanaudos bus nuomos mokesciai u� patalpas ir irengimu amortizacija. Kintamosios i�laidos visos i�laidos, kurios yra padaromos norint suteikti paslauga ir nera pastoviosios. Nenuostolingumo arba pelningumo lu�is atsiranda tuomet, kai pasiekiama lygybe: Planuojamos paslaugu pajamos = planuojamos paslaugu suteikimo visos i�laidos; Nenuostolingumo ta�kas gali buti apskaiciuojamas pagal formule: kur: PAN - pardavimo apimtis, u�tikrinanti investiciju projekto nenuostolingumo ta�ko (lu�io ta�ko ) pasiekima; PESS - pastoviuju einamuju sanaudu suma; PA - bendra pardavimu apimtis (i�rei�kiama 1); KESL - kintamuju einamuju sanaudu dalis bendroje pardavimu apimtyje ( i�rei�kiama de�imtaine trupmena). Kadangi prognozes sudarytos 2 metams, lu�io ta�ko skaiciavimui naudosime taip pat dvieju metu prognozuojamus duomenis. Visos i�laidos: 46 614 + 48 164 = 94 778 Lt; Visos pajamos: 56 000 + 114 000 = 170 000 Lt; PESS: 5 000 + 5 000 = 10 000 Lt; KESS: 94 778 - 10 000 = 84 778Lt; Parduota paslaugos salyginiu vienetu: 140 + 285 = 425; Skaiciuojame pardavimu apimtis: Tada kritinio paslaugu suteikimo kiekis vienetais: 3 paveikslas: Lu�io ta�kas LITERATURA 1. E. Bagdonas, E. Kazlauskiene ,,Biznio ivadas", KTU, K., 2000; 2. N. Pelaniene, ,,Firmos verslo planas", Lietuvos informacijos institutas, V, 1997; 3. M. Ceikauskaite. ,,Kaip sudaryti kontrakta su u�sienio partneriais" Vilnius. 1995. 4. J. Rojute. Reklamos kampanijos internete modelis. VGTU. 2002. 5. http://www.ekm.lt/catalogs/33/strategijos/itt.doc 6. http://www.aurus.lt; 7. http://www.balt.net 8. www.google.lt 9. www.vmi.lt 10. www.litnet.lt PRIEDAI 1. Paslaugu teikimo sutarties pavyzdys; 4 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. Ámonës gamybos apþvalga.

  Rekonstravus vagonu depa i gamykla buvo idarbinta tik 30 darbuotoju, kita vertus kaip pasakojo dabartinis generalinis direktorius to pilnai u�teko, norint aprupinti tuo metu vykstancias regiono gele�inkelio staybas, joms reikalingais gaminiais. Be abejo, augant pramonei, imones veikla ir gamybos mastai naturaliai pradejo plestis.

 2. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta ...

  prawicowo-totalitarystyczny tzw. szwadrony smierci w Ameryce Lacinskiej 8) religijno- nacjonalistyczny, kt�ry reprezentuja libanski Hezbollach, palestynski Hamas, egipskie Ugrupowania islamskie, partyzantka algierska spod znaku GIA czyli Islamskich Grup Zbrojnych7 ETA z pewnoscia nalezy do nurtu separatystczno-narodowego opowiadajacego sie za utworzeniem niepodleglego kraju Bask�w. Poniewaz jednak od poczatku swego istnienia utrzymuje orientacje marksistowska i maoistowska niekt�rzy badacze uznaja za bledne

 1. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros ...

  Pasirenkant kainu politika reikia ivertinti, jog nors kiekviena firma siekia pelno, gali buti ir tarpiniai tikslai: savo interesu gynimas, konkurentu gniu�dymas, nauju rinku stabilizavimas. Tarp kitko �iu tikslu gali buti siekiam trumpalaikeje, vidutines trukmes ir ilgalaikeje perspektyvoje. Tuo paciu metu, vienokia ar kitokia kaina gali skirtingai veikti siekiant tam tikru rezultatu: pelno dydi, apyvartuma, u�imtuma rinkos dali.

 2. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  ili na osnovu kombinacije vi�e njih (napr. ucestalost upotrebe, glavne koristi, psihografske i demografske karakteristike). Stoga, marketing koji se bazira na strategiji segmentacije tr�i�ta obicno podrazumeva prilicno temeljnu klasifikaciju potro�aca i prilagodavanje ponuda i marketin�kih poruka profilu svakog segmenta.

 1. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Iskustvo pokazuje da je jako te�ko pravedno rasporediti finansijsku pomoc onima kojima je potrebna s jedne strane, dok je s druge strane isto tako te�ko pravedno rasporediti finansijsko opterecenje na one koji nisu pogodeni nesrecom. Tipicne posledice ovoga su dugotrajne i iscrpljujuce rasprave o uzrocima nesrece i krivcima, �to kao krajnji rezultat ima ka�njenje pomoci.

 2. La societa sarda nei romanzi di grazia deledda.

  stesso tempo crea dei preti che, col tempo, vanno a perdersi, come ha fatto Paulo una volta giunto ad Aar "...ho veduto dove entravi. Paulo, pensa a quel che fai"12. Comunque, Paulo non � l' unico prete che viene rappresentato come un sacerdote che non ha pienamente adempito ai suoi

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work