• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Ce ru este mai mare, s lasi un copil n snul unei "famili-problem" sau s alegi calea "instituionalizrii timpuri"?...

Extracts from this document...

Introduction

Ce rau este mai mare, sa lasi un copil �n s�nul unei "famili-problema" sau sa alegi calea "institutionalizarii timpuri"?... Aceasta �ntrebare poate constitui un punct de plecare pentru o cercetare sociologica, pentru o lucrare de diploma sau chiar pentru o teza de doctorat, deoarece parerile specialistilor - psihologi, sociologi, medici - au fost si vor fi �ntotdeauna �mpartite. P�na si parerile parintilor, si implicit opinia publica, penduleaza �ntre cele doua ipoteze din �ntrebare. De aceea mi-ar fi imposibil sa raspund la aceasta �ntrebare pe parcursul unui referat, dar mi se pare un mod potrivit de a o aduce �n atentie. Sa �ncepem cu familia ... Familia este un subsistem social constituit din idivizi �ntre care interactiunea sociala capata un caracter permanent, institutionalizat si functional. Nu este gresita nici definitia metaforica a familiei cu care am fost obisnuiti �nainte de 1989: "familia este celula de baza a societatii". Din perspectiva paradigmei functionale familiile au fost clasificate �n functionale si disfunctionale. Ca orice clasificare si aceasta este caracterizata printr-o doza considerabila de relativitate, deoarece diferite configuratii familiale minimizeaza anumite functii si maximizeaza altele. Dar care sunt aceste functii? ...read more.

Middle

Notiunea de "familie-problema" cuprinde o multitudine de aspecte sociale si poate fi exemplificata prin mai multe tipuri de asemenea familii: * familii dezorganizate - ne�ntelegeri �ntre soti, atmosfera de tensiune permanenta, certuri, parasiri temporare ale domiciliului conjugal, manifestari violente etc; * familii dezmembrate - familii cu un singur parinte; * familii refacute - un parinte vitreg; * familii de �nlocuire - adoptii, copii crescuti de rude. Dezvoltarea copilului �ntr-una din aceste familii-problema este una anormala, cu implicatii majore asupra integrarii lui viitoare �n societate, pe de o parte, si asupra echilibrului sau psihic ca adult, pe de alta parte. Copilul ... Copilaria, prima etapa a vietii sociale, are o durata de aproximativ 10 ani si este etapa cu cea mai mare importanta �n dezvoltarea fizica, psihica si sociala a omului. �n copilarie se formeaza toate conduitele adaptative, se structureaza personalitatea, se pun bazele intelectului si sociabilitatii adultului. Este cunoscut ca personalitatea se structureaza �n functie de rolurile si statusurile sociale pe care omul le �ndeplineste �n diferitele etape ale copilariei si adolescentei, adica �n perioada de dezvoltare a personalitatii. ...read more.

Conclusion

poate actiona asupra personalitatii copilului, av�nd drept consecinta instalarea unor insuficente de dezvoltare fizica si psihica, insuficiente care se manifesta mai puternic la copii provenind din leagane, multe dintre dificultatile ivite mai t�rziu av�ndu-si sursa �n inconsistenta muncii de educare desfasurate �n aceasta categorie de unitati de ocrotire si educare."Cercetarile devenite clasice �nregistreaza �n conditiile institutionalizarii timpurii aparitia fenomenului de "hospitalism", �ncetinirea sensibila a evolutiei, retardare intelectuala generala, aspecte instalate ca o consecinta a privarii de afectiunea materna. Se vorbeste chiar de aparitia unui "sindrom de deprivare", afect�nd puternic cele mai esentiale functii de �nvatare, vorbirea, comportarea sociala, dezvoltarea fizico-motrica si av�nd consecinte de lunga durata c*m ar fi cvasi-incapacitatea de a-si creste proprii copii. Multa vreme institutionalizarea precoce a fost considerata ca av�nd efecte ireversibile. Bibliografie: 1. BOCANCEA, C., NEAMTU, G., "Elemente de asistenta sociala",Editura Polirom, Iasi, 1999. 2. DRAGOI, C., "Optimizarea procesului instructiv-educativ �n casele de copii", Editura Didactica si Pedagigica, Bucuresti, 1981. 3. SCHIOPU, U., VERZA, E., "Psihologia v�rstelor, ciclurile vietii", Editura Didactica si Pedagigica, Bucuresti, 1981. 4. MITROFAN, I., CIUPERCA, C., "Incursiune �n psihosociologia si psihosexologia familiei", Editura Edit Press Mihaela s.r.l., Bucuresti, 1998. 5. * * * "Dictionar de sociologie", Editura Babel, Bucuresti, 1993. 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Portuguese section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Portuguese essays

 1. A Importncia do Mercado de Aes Para o Desenvolvimento Econmico Sustentvel Brasileiro

  Trata-se de c�rculo virtuoso que costuma conduzir a economia de um pa�s a patamares mais elevados de produtividade e competitividade. As regras atuais no mercado brasileiro reduzem a liquidez dos pap�is e aumentam o conservadorismo do investidor, cujas escolhas recaem sobre grupo restrito de empresas - em regra, as que representam menores riscos.

 2. O MERCADO DE CAPITAIS DO BRASIL NO PERODO DE 1994 A 2003: SUA IMPORTNCIA ...

  informa�es a respeito de pre�os passados, b) informa�es dispon�veis e c) toda informa��o. Juntamente com essa classifica��o surgiram as formas de mensurar a efici�ncia do mercado de capitais: fraca, semiforte e forte. A Figura 16 representa as formas de efici�ncia do mercado de capitais e os n�veis de informa��o precificada que cada uma exige.

 1. A Torri uma marca do grupo J.M.V., operando este grupo em duas reas ...

  HISPANIC OR LATINO AND RACE Total population 281,421,906 100.0 Hispanic or Latino (of any race) 35,305,818 12.5 Mexican 20,640,711 7.3 Puerto Rican 3,406,178 1.2 Cuban 1,241,685 0.4 Other Hispanic or Latino 10,017,244 3.6 Not Hispanic or Latino 246,116,088 87.5 White alone 194,552,774 69.1 RELATIONSHIP Total population 281,421,906 100.0 In households

 2. O presente trabalho tem como objectivo a elaborao de um texto pessoal sobre um ...

  uma manifesta��o do uso da liberdade, em que n�o h� san�es da parte do Estado. Purificam-se as motiva�es, mas apesar de tudo na pr�tica ainda se assiste em larga medida: Baptismo, Primeira Comunh�o, Casamento religioso, frequ�ncia da missa, peregrina�es, festas, etc.

 1. O Barroco é abrangente e alastra-se sobre todas as artes: Literatura, Arquitetura, Pintura e ...

  A REFORMA DE MARTINHO LUTERO Martinho Lutero (1483-1546) nasceu em Eisleben, na Sax�nia, sendo filho de um empreiteiro de minas que atingiu certa prosperidade econ�mica. Influenciado pelo pai, ingressou em 1501 na Universidade de Erfurt, para estudar direito, mas seu temperamento inclinava-o � vida religiosa, Em 1505, ap�s quase ter

 2. Conceptul de dezvoltare regionalã.

  Aceste Regiuni reprezinta unitati teritoriale suficient de mari pentru a constitui o buna baza pentru elaborarea si implementarea strategiilor de dezvoltare regionale, permit�nd utilizarea eficienta a resurselor financiare si umane. Legea 151/1998 este �n curs de analiza si revizuire, pentru �ndeplinirea angajamentelor asumate prin Documentul de pozitie pentru capitolul 21

 1. Dirigir personas en tiempos de cambio.

  T�rminos de referencias Me han pedido escribir un informe que est� basado en mi experiencia durante un a�o en el extranjero, pero que a la vez est� relacionado con el tema del negocio. Estuve estudiando durante todo un a�o en Espa�a y por lo tanto he decidido escribir acerca del tema m�s presente en mi vida en ese tiempo.

 2. Esena si funciile pieei

  determin�nd deciziile agentilor economici cu privire la productie, repartitie, schimb si consum. �n al doilea r�nd prin piata economica se autoregleaza, �si stabileste independent proportiile si echilibrele necesare propriei reproduceri. �n acest scop �n decursul veacurilor de constituire si maturizare ea si-a format numeroase p�rghii ce actioneaza �ntr-o complexa angrenare(pret, cerere, profit, concurenta, ect.).

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work