• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Juliusz £ukasiewicz - dzia³alnoœæ dyplomatyczna 1936-1939.

Extracts from this document...

Introduction

Juliusz Lukasiewicz - dzialalnosc dyplomatyczna 1936-1939 Tematem mojej pracy jest przyblizenie sylwetki jednego z najwiekszych polskich dyplomat�w okresu miedzywojennego. Przez jednych kochany a przez innych r�wnie nienawidzony. Abstrahujac jednak od osobistych animozji wzgledem ambasadora Lukasiewicza powinnismy byc wdzieczni losowi ze taki wlasnie polityk w �wczesnym okresie trafil chyba na najodpowiedniejsze dla siebie miejsce - ambasade w Paryzu. Przyszlo mu wypelniac swoje obowiazki w najtrudniejszym czasie tj. w przededniu wybuchu wojny polsko niemieckiej a w nastepstwie II wojny swiatowej. Pomimo niezwykle trudnego okresu, na jaki przypadla jego sluzba jego dzialania wcale nie ulegaly presji ciazacej na nim jak i na innych politykach w owym czasie. W celu dokladnego scharakteryzowania osoby Juliusza Lukasiewicza nalezy przesledzic jego poczatkowe szczeble kariery panstwowej, kt�re mialy w p�zniejszym czasie olbrzymi wyplyw na powierzenie mu wlasnie stanowiska ambasadora w Paryzu. Lukasiewicz urodzil sie 6.05.1892 r. w miejscowosci Sok�lka na Ukrainie. Jego mlodziencze lata uplywaly na dzialalnosci w tajnych organizacjach broniacych ducha narodowego Polski pod zaborem Rosyjskim. Czynny wklad w dzialania patriotyczne w gimnazjum jak i na Politechnice Petersburskiej, Od samego poczatku widac bylo ze jest to czlowiek, kt�ry dzieki swej energii, zajmuje w organizacjach studenckich wysokie stanowiska. Dzialalnosc majaca na celu przywr�cenie Polsce niepodleglosci wciagnela niesamowicie mlodego lukasiewicza. Ulegl fascynacji osoba marszalka Pilsudskiego, kt�ra pielegnowal w sobie do konca zycia. Wybuch pierwszej wojny swiatowej w sierpniu 1914 roku zastal Lukasiewicza w Persji gdzie przebywal na praktykach. W p�zniejszym czasie pomimo licznych perturbacji udalo mu sie powr�cic do kraju i tu rozpoczal juz po wyzwoleniu Polski swoja wlasciwa dzialalnosc w administracji panstwowej. Poczatki jego pracy w strukturach MSZ sa datowane na rok 1919.Wtedy to Lukasiewicz otrzymal posade referenta nastepnie naczelnika Wydzialu Wschodniego. To wlasnie jego swietna znajomosc kres�w wschodnich spowodowala, ze otrzymal ta posade a nastepnie pial sie w szczeblach hierarchii Ministerstwa. W 1921 r. zostal poslem w Paryzu a w nastepnym roku powr�cil do kraju, aby pelnic rozmaite funkcje wlacznie z pelniona poprzednio-naczelnika Wydzialu Wschodniego. ...read more.

Middle

Ostatnimi pr�bami zalagodzenia i "pokojowego" zakonczenia sporu byly mediacje premiera Wielkie Brytanii Chamberlaina. Czlowiek holdujacy polityce appeasementu w Europie tak, wiec wyniki uzyskane dzieki jego mediacja mogly byc watpliwej jakosci. To spotkanie Chamberlaina z Hitlerem bylo niespodzianka dla strony francuskiej gdyz nie byla poinformowana o tym kroku dyplomacji brytyjskiej. W czasie, kiedy wazyly sie losy mniejszosci niemieckiej w Sudetach, Lukasiewicz dalej upominal sie o jednoczesne zalatwienie sprawy polskiej mniejszosci. Twierdzil ze stanowi ona dla Polski tak samo wielka role jak obecnie Sudety dla Europy. Bonnet w takiej sytuacji poprosil o nieskomplikowanie i tak trudnych juz spraw, kiedy to 3 miliony Niemc�w jest kwestia pokoju lub wojny28. W niezwykle trudnej sytuacji, jaka sie wytworzyla na arenie miedzynarodowej minister Beck w instrukcjach, jakie przeslal do Ambasad RP w Berlinie, Paryzu i Londynie.29Instrukcje te m�wily generalnie o popieraniu niemieckiej tezy plebiscyt�w na spornym terenie tak, aby wraz ze sprawa Niemc�w sudeckich zalatwic sprawe Polska. Po zapoznaniu sie z trescia wytycznych Lukasiewicz zlozyl Bonnetowi oficjalne oswiadczenie, iz Polska domaga sie plebiscytu a wszelka dyskryminacja ludnosci polskiej spowoduje powazne napiecia miedzy Polska a Czechoslowacja30. 20.09.1938 r. premier Daladier i minister Bonnet obradowali wraz z Rzadem brytyjskim w Londynie. Po powrocie z tego spotkania Bonnet zdal relacje ambasadorowi polskiemu z postanowien owego spotkania31.Co niepocieszajace dla Lukasiewicza w ustaleniach podjetych w Londynie nie bylo wcale mowy o Polsce i jej mniejszosci na obszarze Slaska Cieszynskiego zas projekt porozumienia zostal juz wyslany Rzadowi Czechoslowackiemu do zatwierdzenia. W tym momencie widmo wojny nie tylko europejskiej, ale i swiatowej wisialo nad konfliktem Sudeckim. Dowodem na to mily byc slowa wypowiedziane przez Hitlera w rozmowie z Chamberlainem "Mam 49 lat, to bedzie bardzo piekne poprowadzic wojska niemieckie przeciw calemu swiatu". Dzien 22.09 byl dnie znaczacym w historii tego konfliktu. Pierwsza decyzja podjeta tego dnia byla zgoda Rzadu Czechoslowackiego na propozycje francusko-brytyjska. Nastepna byla decyzja o spotkaniu i ostatniej pr�bie mediacji Chamberlaina z Hitlerem w rezydencji Godesberg. ...read more.

Conclusion

Jego doswiadczenie i znajomosc spraw zagranicznych zdobyta w latach mlodzienczych zaowocowala w p�zniejszych latach kariery dyplomatycznej we Francji. Dzis z perspektywy czasu wiem juz o przeslankach, jakimi kierowala sie Francja i Wielka Brytania w dobie kryzysu roku 1939r. a kt�re w tamtych czasach nie do konca byly znane szerszej opinii publicznej. Dlatego tym bardziej nalezy docenic postac naszego dyplomaty, pelna zaangazowania i poswiecenia w walce o dobro ojczyzny. Gorliwie wypelniajacy linie polityczna ministra Becka, tworzyl twardy kurs Polskiej polityki zagranicznej ostatnich lat przed wybuchem II Wojny Swiatowej. Bibliografia 1) Batowski H., Miedzy dwiema wojnami 1919-1939,Krak�w 2001 2) Krasuski J., Tragiczna niepodleglosc. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945, Poznan 2000 3) Lossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992 4) Lukasiewicz J., Dyplomata w Paryzu 1936-1939,Londyn 1970 1 Lukasiewicz J., Dyplomata w Paryzu 1936-1939,Londyn 1970, s.9 2 Ibidem, s.11 3 po przedluzeniu paktu o nieagresji w 1934 4 Lossowski P., Dyplomacja Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 1992, s.262 5 Lukasiewicz J., Dyplomata...,s.21 6 do momentu remilitaryzacji Nadrenii 7 Lukasiewicz J., Dyplomata..., s.24 8 Ibidem, s.41 9 Ibidem, s.34 10 Batowski H., Miedzy dwiema wojnami 1919-1939,Krak�w 2001, s.244 11 Ibidem, s.120 12 Lukasiewicz J., Dyplomata...,s. 68 13 Krasuski J., Tragiczna niepodleglosc. Polityka zagraniczna Polski w latach 1919-1945, Poznan 2000, s.234 14 Lukasiewicz J., Dyplomata...,s. 65 15 Ibidem, s. 75 16 nie utrzymywano stosunk�w dyplomatycznych 17 podejzliwosc o tajna wsp�lprace ze Zwiazkiem Radzieckim 18Lukasiewicz J., Dyplomata..., s. 119 19 Ibidem,s.120 20 Ibidem,s.113 21 Ibidem, s.132 22 Ibidem, s. 119 23 Ibidem,s.143 24 Ibidem,s.148 25 Ibidem,s.149 26 przyw�dca Niemc�w sudeckich 27 Lukasiewicz J., Dyplomata...,s.150 28 Ibidem,s.153 29 Ibidem,s.157 30 Ibidem,s.158 31 Ibidem,s.159 32 Ibidem,s.165 33 Ibidem,s.170 34 Ibidem,s.171 35 Ibidem,s.173 36 Ibidem,s.174 37 Ibidem,s.175 38 Batowski H., Miedzy...,s.326 39 Ibidem,s.333 40 Lukasiewicz J.,Dyplomata...,s.193 41 Ibidem,S.202 42 Batowski H.,s.334 43 Ibidem,s.203 44 Ibidem,s.229 45 wycofanie "ochotnik�w" z wojny domowej w Hiszpanii 46Lukasiewicz J.,Dyplomata...,s 255 47 Ibidem,s.261 48 Ibidem,s.264 49 Ibidem,s.274 50 Ibidem,s.277 51 Ibidem,s.301 52 Ibidem,s.340 53 Ibidem,s.357 54 publikacja rozporzadzen w Monitorze Polskim oznaczala faktyczne wejscie ich w zycie 55 powolywano sie na pozorny problem Wieniawy-Dlugoszowskiego z alkoholizmem 56 Lukasiewicz J.,Dyplomata...,s.411 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta ...

  Badacze terroryzmu sa zgodni, ze liczba aktywnych czlonk�w organizacji terrorystycznych czyli tzw. zolnierzy maksymalnie moze wynosic kilkaset. Co oczywiscie nie oznacza, ze terrorysci nie moga cieszyc sie masowym poparciem, miec ogromna liczbe zwolennik�w i sponsor�w - czyn gwaltowny ma charakter widowiskowy.

 2. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros ...

  Tokiu atveju priimama. Kad paklausa ir gamybos ka�tai yra i� anksto �inomi, nors i� tikro juos apskaiciuoti yra labai sunku. Siekiant �io tikslo yra akcentuojamas greitas pelno gavimas ir neivertinta ilgalaike perspektyva. Neatsi�velgiama i konkurentu trukdymus, bei valstybini reguliavima. �is tikslas da�nai pasirenkamas nestabiliomis ekonomikos salygomis. 3. Trumpalaikis apyvartos maksimizavimas.

 1. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  �tavi�e, kad potro�aci nemaju jasno definisane preferencije, cesto se u proceni da li im konkretna ponuda zaista odgovara oslanjaju na predosecaj i razne pretpostavke. Stoga, pitanje koje se ovde logicno namece jeste da li, ili jo� preciznije, pod kojim uslovima, preferencije mogu biti otkrivene i pretocene u superiorne prilagodene ponude, koje ce potro�aci znati da cene i nagrade.

 2. Pár slov z novodobé historie Japonska.

  Dal��m byla skutecnost, �e USA stanovily velice n�zk� smenn� kurz jenu, kter� byl velice pr�zniv� pro export. Roku 1949 byl zaveden pevn� kurs k dolaru, co� bylo tenkr�t 1 dolar=360 jenu, kter� se udr�el d�le ne� 20 let. Tak� proto, �e jen byl mezin�rodne nesmeniteln�, bylo Japoncum umo�neno omezit mno�stv�

 1. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  sredstvima kredita, dr�avnom pomoci ili privatnim donacijama, ili ex ante (pre dogadaja) po pravilu u formi osiguranja. Ex post pristup naizgled ima svojih prednosti sa stanovi�ta pojedinca, zato �to ukljucuje odredeni spekulativni aspekt, odnosno dobijanje odredene finansijske pomoci bez sopstvenog ucestvovanja u �teti.

 2. Após a leitura de Elias, Norbert, "A Sociedade dos Individuos", A Sociedade dos Individuos, ...

  O h�bito de analisarmos unidades compostas a partir de unidades menores e das suas inter-rela�es, quando aplicado aos diferentes tipos de experi�ncias que temos de n�s mesmos, das pessoas e das sociedades, origina anomalias espec�ficas. Estes h�bitos mentais originam, por um lado, os grupos que sustentam a id�ia de que

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work