• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Media jako element gry politycznej w pastwie demokratycznym

Extracts from this document...

Introduction

Piotr Grzelak, Socjologia II rok Media jako element gry politycznej w panstwie demokratycznym Adolf Hitlera po nieudanym puczu monachijskim w 1923 roku powiedzial: "Propaganda, propaganda, wszystko , co sie liczy, to propaganda". Nazisci byli zafascynowani nowymi w tym czasie formami przekazu, kt�re uwazali za wspaniale narzedzia demagogii.1 Chociaz rozw�j techniczny nie pozwalal jeszcze na uzycie w znaczacym stopniu najpopularniejszego dzisiaj srodka przekazu, jakim jest telewizja, to transmisje radiowe z licznych Parteitag�w i przem�wien Fuehrera znakomicie spelnialy funkcje propagandowe. Wielu historyk�w doszukuje sie nawet czesciowo tajemnicy sukcesu partii NSDAP w wykorzystywaniu przez nia instrument�w masowej komunikacji. Rzeczywiscie, Hitler i jego zaplecze polityczne, jak zadni inni politycy, potrafili docenic bardzo istotna juz wtedy role medi�w w walce o wladze. Rola ta bedzie przedmiotem tej pracy. Wzrost popularnosci nazist�w w Niemczech zwiazany byl z kryzysem proces�w demokratycznych w tym kraju. Republika Weimarska przezywala ciezkie chwile zwiazane z niewydolnoscia w zakresie decyzyjnym gl�wnego osrodka wladzy, jakim byl Parlament. Narastajace niepokoje i spoleczne niezadowolenie byly dobrym gruntem dla szerzenia populistycznej kampanii medialnej. Tak jak w Niemczech, tak i innych krajach zdazajacych do ustroju autorytarnego, propaganda staje sie zawsze gl�wnym narzedziem walki politycznej. Kontrola medi�w to jeden z najwazniejszych cel�w nowo powstalej jedynowladzy. ...read more.

Middle

Czesc posl�w zglaszala sprzeciw wobec przerywania na TVP3 tegoz przekazu programem informacyjnym Kurier TV. Uwazali oni, ze pokazywanie wybranej czesci wystapien jest zlamaniem zasady wolnego i r�wnego dostepu do medi�w publicznych. Obecnie Kurier TV pojawia sie jedynie w malym okienku na ekranie, a transmisja z obrad nie jest przerywana. Dlaczego politycy sa tak wrazliwi na punkcie dostepu do telewizji? Najprawdopodobniej dlatego, ze wiedza, iz to ona cieszy sie najwiekszym zaufaniem odbiorc�w posr�d wszystkich srodk�w przekazu. Ona sama zreszta kreuje sw�j politycznie pasywny wizerunek, dzieki czemu moze w wiekszym stopniu ukryc sw�j wplyw na odbiorc�w. W Wielkiej Brytanii az 2/3 respondent�w badania przyznalo, ze uwaza telewizje za najbardziej obiektywne medium. Tylko 1/3 badanej populacji za takie uznala wybrana przez siebie gazete.8 W Polsce ocena obiektywizmu szklanego ekranu jest nizsza, co zwiazane jest zapewne z wczesniejszym, siegajacym czas�w PRL-u, upolitycznieniem publicznej telewizji. Nie mniej wiekszosc Polak�w chcialoby widziec telewizje jako apolityczny osrodek informacji. Swiadczyc o tym czesciowo moze poruszenie opinii publicznej po tym, jak ojciec Tadeusz Rydzyk oglosil zamiar tworzenia wlasnej stacji TV. Do tej pory wiekszosc naszego spoleczenstwa przyzwyczajona byla do ukierunkowanych na dana opcje polityczna gazet, ale telewizja miala byc wzglednie bezstronna. ...read more.

Conclusion

S.Kusmierski, Opinia publiczna. Wprowadzenie do teorii, Warszawa 1997. A.Radziwill, W.Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999. T.Wallas [red.], Media wobec integracji europejskiej. Wybrane problemy, Poznan 2000. 1 Por. Tekst Has either the television or the radio had any decisive 'influence' on everyday life during the last, http://www.essaybank.co.uk/free_coursework/310.html. 2 Cyt. za M.Ciecwierz, Polityka prasowa 1944-1948, Warszawa 1989, s.197. 3 Por. W. Adamczyk, Prawo do informacji. Standardy a realia polskie., w: Media wobec integracji europejskiej. Wybrane problemy., pr. zb. pod red. T.Wallasa, Poznan 2000, s.31-46 4 Tekst dokumentu zob. http://stars.coe.fr/ta/ta86/EREC900.htm. 5 Por. A.Radziwill, W.Roszkowski, Historia 1956-1997, Warszawa 1999, s.201. 6 Por. tekst Does the mass media have a direct effect on British politics, http://www.essaybank.co.uk/free_coursework/312.html. 7 Badanie Osrodka Badania Opinii Publicznych, Obrady Sejmu w TV, http://www.obop.com.pl/archiwum/index.php?nazwa_strony=lista&op=raport_list&nid=204 8 Por. tekst Does the mass media have a direct effect on British politics, http://www.essaybank.co.uk/free_coursework/312.html. 9 Por. What impact do the mass media have on modern government and politics, http://www.essaybank.co.uk/free_coursework/313.html 10 Badanie Osrodka Badania Opinii Publicznych, Wydarzenia i media - wplyw na decyzje wyborcze, http://www.obop.com.pl/archiwum/index.php?nazwa_strony=lista&op=raport_list&nid=1194 11 Por. What impact do the mass media have on modern government and politics, op. cit. 12 Badanie Osrodka Badania Opinii Publicznych, Wydarzenia i media - wplyw na decyzje wyborcze, op.cit. 13 Cyt. za S.Kusmierski, Opinia publiczna. Wprowadzenie do teorii, Warszawa 1997, s.170. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Other Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Other Languages essays

 1. Free essay

  Urbana at Feliza: Review. Urbanisasyon ang panawagan sa panahong pinalalago ang kalakalan ...

  Dito rin makikita ang mga gawi ng urbanindad. Ipinakikilala dito ang mga bago saka ikinakalat sa mga kalapit na baryo. Ang plaza ang simbolo ng antas ng kaunlarang naabot na ng isang munisipalidad. (Hart,l955:1-8) ANG MGA DALUYAN SA SIYUDAD Noong panahon ng mga Kastila, ang unang tinuring na mga daluyan at lansangan ay ang mga ilog.

 2. arbetslivets historia

  Allts�, det �r egentligen om�jligt att peka p� n�gon enskild h�ndelse, vare sig det g�ller teknisk utveckling eller sociala strukturf�r�ndringar som orsak till att vi gick mot en industriell revolution. Det �r en kombination, en symbios mellan alla olika utvecklingsled som f�rt oss vidare i tiden och utvecklingsm�ssigt.

 1. Industria de tutun De la nceputul timpului, ...

  Burney prin publicarea unui editorial �n care insista ca nu sunt �nca dovezi suficiente pentru a justifica ipoteza unei pozitii pro sau contra �n ceea ce priveste cauzalitatea acestui tip de boala. Cititorii au considerat ca AMA a minimalizat problema fumatului, deoarece avea nevoie de aliati pentru a lupta �mpotriva punerii �n aplicare a programului "Medicare".

 2. Derularea Negocierilor Comerciale Internationale. n sens larg, negocierea apare ca o forma concentrata ...

  doi sau mai multi parteneri �n scopul realizarii unor acorduri, conventii si alte intelegeri la nivel guvernamental sau neguvernamental sau a unor afaceri economice. In definitiv, in fiecare zi, oricare dintre noi convinge sau se lasa convins de catre cineva.

 1. Sistemul de Plati Interbancare. n acest sens am ales s prezint sistemul de ...

  �n acest sens am ales sa prezint sistemul de plati interbancare din Rom�nia �n interconexiunea sa cu sistemele de plati folosite �n Uniunea Europeana, asa c*m acesta functioneaza de la �nceputul anului 2005, an de referinta prin generalizarea sistemului de plati electronice si alinierea, �n cea mai mare parte, la sistemul de plati European si p�na �n prezent.

 2. Mitologia indyjska- rozwj panteonu bstw oraz wierze indyjskich na przestrzeni dziejw.

  Zgromadzone w czterech ksiÄgach zapisy zawierajÄ hymny skierowane do bóstw, Åpiewane podczas ceremonii religijnych, zapisy rytuaÅów religijnych oraz pieÅni ofiarne. Najstarszy obraz Åwiata wedÅug tej religii mówi o dwóch jego czÄÅciach: Ojcu Niebie (Djaus) i Matce Ziemi (Prythiwi). Pierwotnie poÅÄczeni zostali rozdzieleni i tÄskniÄ do siebie.

 1. SIST EN ISO 14001. Skupina standardov ISO 14000 je rezultat veletnega dela v ...

  Trenutno je standard ISO 14001 zanimiv za podjetja, katerih proizvodnja je ali bi lahko bila ekološko sporna (kemiÄna industrija, gumarska, usnjarska industrija, industrija ravnanja z odpadki). 9. VPELJAVA STANDARDA ISO 14001 V PODJETJE TOYOTA CENTER LJUBLJANA D.O.O. Popolno ime podjetja je TOYOTA CENTER LJUBLJANA (v nadaljevanju TCL), podjetje za prodajo in servisiranje vozil d.o.o., Ljubljana.

 2. The research subject of this diploma paper is European football sport terminology in modern ...

  seen in former Prime Minister John Major's definition of Britishness as 'long shadows on county cricket grounds'. Such an image is restricted; it has its roots in the past, and is mainly applicable to England and not the rest of the United Kingdom.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work