• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

University Degree: Italian

Browse by
Word count:
fewer than 1000 (7)
1000-1999 (7)
2000-2999 (3)
3000+ (13)

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. OFFA NELLA BATTAGLIA DI MALDON

  Ma se invece vorrete acconsentire non vi sar� bisogno di lotta: verr� dall'oro una tregua [...]".1 Dopo un'ultima opportunit� offerta dai Vichinghi per evitare la guerra, gli inglesi ostentano un ulteriore rifiuto. Ha dunque inizio la battaglia. Approfittando della bassa marea, i soldati vichinghi avviatisi avvertono subito la scomodit� e l'incertezza della propria posizione e quindi decidono di giocare di astuzia: il capo vichingo fa appello alla nobilt� d'arme del condottiero inglese e chiede a Byrthnod di poter superare il ponte senza essere attaccati al fine di potersi confrontare alla pari una volta giunti dall'altra parte.

  • Word count: 4474
 2. Assess the political and cultural impact of the Napoleonic Era in Italy between 1796 and 1815

  which was being pushed by the proprietors in order to further their sales. Nobles and the clergy were also suffering as attempts by the state sought to modernize society by the abolition of privileges. As an example, in Lombardy nobles resented their exclusion from important administration positions and in Tuscany there was a resistance against the Jansenist policy the rulers had adopted towards religious houses and popular religion. It was this state of unrest throughout the classes that caused Fran�ois Cacault, the French Republic agent in Italy between 1793 and 1796 to write that the French Revolution could count on the support of not just young idealists but also most of the middle classes.

  • Word count: 2209
 3. Arrepios ~ Resumo

  Ela pode fazer asneiras como tropecer num caixote de lixo ou deixar cair o tabuleiro no refeit�rio, ou ainda tropece nos p�s de algu�m e muitas pessoas gozam com ela ou acham-lhe com piada. As que tratam piores e a Judith e Anna que tamb�m s�o da turma dela e que tamb�m s�o bem cru�is e que chamam cegonha pelas costas, ela acha tal vez de terem inveja dela. Mas ela acha que as duas sao bonitas, que tem altura ideal, olhos bonitos, atl�ticas e qual seria o ponto de ter inveja, ou ate se calhar so para lhe animar.

  • Word count: 816
 4. N bheidh sochn in irinn go deo. sin a phl. Ar fud stire na tre seo, bonn trioblid agus coga ann

  Tharr na blianta, t� neart tubaiste uafasach feicthe ag muintir na t�re seo. Gan amhras, is � an t-am a dtugtar "Na Triobl�id�" air, an t-am is measa go dt� seo. Thosaigh "Na Triobl�id�" ag deireadh na seascaid� agus mhair an troid seo thart f� tr�ocha bliain. Deir roinnt daoine gur chr�ochnaigh siad i m�le naoi gc�ad n�cha a hocht nuair a s�n�odh Chomhaont� Aoine an Ch�asta, ach deir cuid eile daoine go bhfuil siad go f�ill ag dul ar aghaidh inar measc.

  • Word count: 426
 5. Gennaio il primo mese dell'anno. No mi piace il gennaio, perch fa molto fredo. Ma febbraio mi piace

  Ma febbraio ha appena ventotto o vetinove giorni. I mesi dell'anno che sono in Inverno sono diecembre, gennaio e febbraio, i mesi d'Estate sono luglio, agosto e settembre.

  • Word count: 283
 6. Ámonës gamybos apþvalga.

  Taip pat nustatysiu gamybos tipa, jos fazes, pateiksiu procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje. Darbe u�daviniu laikysiu technologines schemos pateikima. Suprojektuotos technologijos procesus ir operacijas apra�ysiu, nurodydamas kokie irenginiai naudojami ir aparatura. Taipogi nurodysiu irengimus ir aparatura (pagrindine ir pagalbine), prietaisus ir irankius. Kaip pasikeite �aliava atlikus atlikus procesus ir operacijas. 3. I�vados ir pasiulymai. Cia ap�velgsiu skirtumus, jei tokie bus, tarp literaturoje apra�ytos technologijos ir technologijos naudojamos imoneje. Pabandysiu palyginti, kokie darbai atliekami pana�iai arba netgi vienodai. Taip pat pateiksiu subjektyvius savo pasiulymus, t.y. kiek tai leis padaryti darbo metu igytos �inios. Pradiniai duomenys yra duomens surinkti AB,,Kybartu gel�betonis", taip pat duomenys surasti naudotoje literturoje, kuri yra pateikta literaturos sara�e.

  • Word count: 5201
 7. Note Finanziarie a cura di Francesco Ceci.

  - X � exp(-rt) � N(d2) per l'opzione europea call e P = X � N(-d2) � exp(-rt) - S � N(-d1) per l'opzione europea put. In queste formule, C e P sono i premi delle opzioni europee call e put rispettivamente. S � il prezzo spot dello strumento finanziario sottostante, X � lo strike dell'opzione, r � il tasso di interesse "risk-free", t � la vita residua dell'opzione, N(*) rappresenta la distribuzione normale cumulata calcolata al punto indicato e infine d1 e d2 sono dati da: d1 = {ln(S/X)

  • Word count: 1373
 8. Relacje pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Europ¹ - konflikty, stereotypy, perspektywy.

  Zmianie ulegly priorytety, cele polityki zagranicznej wszystkich pastw zaangazowanych w ten dramatyczny konflikt. Calkowicie ulegla zmianie rola dotychczasowych mocarstw swiatowych na arenie miedzynarodowej. Francja i Wielka Brytanie wycienczone i wyniszczone po dzialaniach wojennych stracily swoja pozycje miedzynarodowa. Co prawda po wojnie upatrywano jeszcze Anglie jako majaca mozliwosc odzyskania tego "tytulu" jednakze p�zniejsze zmiany polityczne w Europie a takze zmiany w podejsciu do spraw nie tylko w skali europejskiej, ale takze swiatowej ulegly ewolucji tak wiec "fotel" dla mocarstwa nr 1 w swiecie zostal zwolniony. Okres wojen swiatowych dal "szanse" USA na wybicie sie na arenie miedzynarodowej.

  • Word count: 2525
 9. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta Askatasuna)

  Departament Obrony stwierdza, ze terroryzm to bezprawne uzycie - lub grozba uzycia - sily lub przemocy wobec osoby lub mienia, by wymuszac lub zastraszac rzady czy spoleczenstwa, czesto dla osiagniecia cel�w politycznych, religijnych czy ideologicznych. 3 Przyjmujac zatem og�lnie, ze terroryzm to stosowanie sily lub grozby jej uzycia przez jednostki lub grupy w celu wywarcia wplywu zar�wno na wladze i opinie publiczna, jak i grupy os�b czy poszczeg�lne osoby, lepiej jest definiowac to zjawisko przez wyliczenie cech charakterystycznych. Szczeg�lowa analiza terroryzmu jako zjawiska politycznego, wystepujacego w ostatnich stu latach pozwala wyodrebnic nastepujace cechy charakterystyczne: - akcja terrorystyczna jest sposobem postepowania malych tajnych grup, a niekiedy pojedynczych os�b i organizacji, kt�re z powodu braku innego pola manewru zmuszone sa zastosowac przemoc.

  • Word count: 6685
 10. Strategický management.

  SWOT a**l�za, neboli a**l�za siln�ch a slab�ch str�nek podniku a a**l�za pr�le�itost� a hrozeb. SWOT a**l�za se zameruje predev��m na strategickou a**l�zu odvetv� a konkurencn� pozice na�� organizace v nem. Strategick� a**l�za odvetv� predstavuje a**l�zu a progn�zu vnej��ho okol� podniku vedouc� k odhalen� �anc� (pr�le�itost�) a rizik (ohro�en�) v nem. Vnej��m okol�m podniku rozum�me faktory, kter� existuj� mimo n� podnik, pusob� na nej ale nemu�eme je pr�mo ovlivnit. Tyto faktory obvykle clen�me do dvou vz�jemne spjat�ch skupin: * Faktory makroprostred� (politick� a pr�vn�, ekonomick�, vedecko-technick�, ekologick�, demografick� a soci�lne kulturn� podm�nky ve vnej��m prostred�).

  • Word count: 1800
 11. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  Naravno, spoznavanje preferencija pojedinacnih potro�aca i krojenje ponude prema tim preferencijama ne predstavlja neki novi koncept i koristi se kao standardna praksa na mnogim tr�i�tima. Sada medutim, nove tehnologije omogucavaju marketarima da primene individualni marketing uz upotrebu masovne kastomizacije na mnogo vecem broju tr�i�ta. Ponude koje su prilagodene preferencijama pojedinacnih klijenata, mogu tim klijentima pru�iti uvecanu vrednost ako oni imaju preferencije koje marketari mogu otkriti i ako su ti potro�aci u stanju da prepoznaju ponude koje odgovaraju njihovim preferencijama. Skorija istra�ivanja koja su vr�ena na temu formiranja preferencija, govore da su potro�acke preferencije cesto nedovoljno jasno definisane i podlo�ne uticajima raznih, naizgled irelevantnih faktora, kao �to su set opcija koje se razmatraju i nacin na koji su preferencije otkrivene.

  • Word count: 11797
 12. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros strategijos formavimo esmę, pabandyti sukauptas inias pritaikyti praktikoje, o iuo atveju UAB,

  Kainos nusako firmos rentabiluma bei pelninguma, ir tuo paciu, jos gyvybinguma. Jos labai svarbus elementas apibudinantis firmos finansini stabiluma ir galinga priemone kovojant su konkurentais. Kainodara yra priemone firmos tikslams pasiekti. Ne�iurint to, kad paskutiniais de�imtmeciais labai paplito kitos konkurencines kovos priemones, kainu politikos bei kainu formavimo metodu reik�me prekiu remime rinkose yra didele. [4, psl.19]. Kainu politika ir jos ru�ys: Kainu politika - tai bendriausi tikslai, kuriuos firma savo prekiu kainomis nori pasiekti. Noredama teisingai suformuoti kainu politika, firma privalo ai�kiai isivaizduoti tikslus, kuriuos ji pasieks pardavinedama konkrecia preke.

  • Word count: 6937
 13. Alto Percentual de Pessoas Obesas no Estado do Paraná.

  O comportamento desses n�meros entre homens e mulheres segue na estratifica��o abaixo. 2. Observa��o do Problema Para analisar melhor o problema, foram separados os n�meros entre homens e mulheres. 2.1 Estratifica��o por sexo d�cada 50 d�cada 60 d�cada 70 d�cada 80 d�cada 90 Homens 50 59 95 165 153 Mulheres 30 43 78 123 247 Tabela 2. obesidade estratificada por sexo A tabela 2 mostra que o n�mero de obesos � crescente a cada d�cada. Tamb�m � poss�vel perceber que o n�mero de obesos concentra-se nas mulheres, na d�cada de 90. Para analisarmos melhor essa distribui��o, utilizaremos o gr�fico de Pareto.

  • Word count: 918
 14. Pár slov z novodobé historie Japonska.

  Vznikem komunistick�ho bloku a pr�chodem tzv. studen� v�lky se stalo, �e Japonsko se z nen�viden�ho nepr�tele stalo potrebn�m spojencem a z�chytn�m bodem demokracie a tr�n�ho hospod�rstv� na z�pad od USA. Japonsko, podobne jako napr. Tchaj-wan, dost�valo mohutn� kapit�lov� injekce a bylo h�ck�no, aby n�hodou nezmenilo strany. Bylo pova�ov�no za dule�itou a mistrovskou uk�zku �spechu trhu v ideologick� bitve. H�ck�n� od USA Aby byly prekon�ny pov�lecn� probl�my Japonska, USA v roce 1947 obr�tily svou dosavadn� strategii zamerenou na ukoncen� ekonomick� dominance Japonska v Asii a rozhodly se znovunastolit japonskou ekonomickou nadrazenost.

  • Word count: 4654
 15. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Broj katastrofalnih dogadaja u 2002 od 700, je prema�io prosek racunat od 1990. godine, koji iznosi 650. Oluje i poplave obuhvataju oko 500 od 700 pomenutih �tetnih dogadaja. Poseban znacaj imaju poplave iz avgusta 2002. To su bile najvece poplave u Evropi kakve se ne pamte vekovima. Verovatno su uporedive jedino sa tzv. milenijumskim poplavama iz 1324. godine. Najvece �tete su bile sanirane izuzetno velikim i velikodu�nim donacijama i iz dr�avne pomoci. I pored toga bice potrebne godine da bi se posledice ovih dogadaja otklonile u potpunosti. Po mi�ljenju vodecih svetskih osiguravaca i reosiguravaca, finansiranje katastrofalnih �teta iz donacija i novca poreskih obveznika nije najbolje re�enje.

  • Word count: 10376
 16. Juliusz £ukasiewicz - dzia³alnoœæ dyplomatyczna 1936-1939.

  Od tego momentu piastowal jeszcze funkcje dyrektora departamentu politycznego, posla w Rydze, dyrektora departamentu konsularnego, aby w koncu trafic na plac�wke we Wiedniu oraz w Moskwie. Jego pobyt w Austrii mial olbrzymi wplyw na p�zniejsza dzialalnosc Lukasiewicza. Poznal tam wiele wplywowych os�b ze swiata polityki i dyplomacji. Tutaj wlasnie po raz pierwszy nawiazala sie znajomosc Lukasiewicza i Becka, kt�ra juz w najblizszych latach miala przyniesc wymierne korzysci. We Wiedniu Lukasiewicz zaprzyjaznil sie takze z p�zniejszym ambasadorem USA w Paryzu Williamem C.

  • Word count: 6734
 17. Bendra ketinimø apþvalga.

  Sekmingos veiklos pagrindas yra ma�os investicijos, kurios, kaip planuojama, turetu atsipirkti per dvejus metus ir pradeti ne�ti pelna. Gautas pelnas bus toliau investuojamas i imones pletra, darbuotoju kvalifikacijos kelima. Siulomo projekto esme Verslo ideja UAB ,,Netas" tikslas - tapti autoritetingiausia Lietuvoje, o veliau ir kaimyninese �alyse kompanija, prekiaujancia interneto svetainiu sukurimo, palaikymo ir aptarnavimo paslaugomis. Taip pat imones paslaugu spektras laikui begant dides. Imonei isitvirtinus vietineje rinkoje, planuojamos teikti �ios paslaugos: 1. Domeno vardo registracija ir prie�iura; 2. Virtualaus serverio sukurimas ir aptarnavimas; 3. Programines irangos idiegimas, prie�iura ir konsultacijos; 4. Ivairiausiu ru�iu apmokymai; 5. Elektroninio pa�to paslaugos.

  • Word count: 4967
 18. La polonia nel contesto ambientale

  In base all'articolo 98 della nuova Costituzione, le due camere possono essere sciolte in seguito ad una votazione del Sejm con una maggioranza di due terzi, o dal presidente della repubblica se il Parlamento non riesce ad approvare la formazione di un governo o non adotta il bilancio entro il termine prescritto di quattro mesi. I parlamentari godono di un regime di immunit� di tipo tradizionale, di cui possono essere privati solo con una maggioranza di due terzi; il ruolo e la partecipazione dell'opposizione inoltre sono riconosciuti anche se a volte si sono denunciate le limitate possibilit� di accesso all'informazione.

  • Word count: 13748
 19. La Politica Ambientale: L'Evoluzione Storica

  La biodiversit� svolge un ruolo estremamente importante nel funzionamento dell'ecosistema terrestre governando i diversi cicli che in esso avvengono e anche se solo in tempi recenti[6][6] ci si � resi conto della necessit� di preservarla, tenendo dell'elevata diversit� genetica in essa contenuta e non ancora completamente utilizzata. Capacit� di carico. Rappresenta il numero di organismi o individui di una determinata specie che pu� essere indefinitamente mantenuto da un ecosistema. Tale termine viene anche utilizzato per indicare i livelli di densit� demografica e di attivit� economica che possono essere mantenute in un territorio senza che vengano superate le capacit� di carico delle risorse e di autodepurazione dell'atmosfera.

  • Word count: 25176
 20. La societa sarda nei romanzi di grazia deledda.

  custodito da un servo fidato e d' animo semplice"3. Ogni famiglia che ha le sue leggi �, per�, incurante di quelle dettate dallo Stato, visto come un nemico pericoloso e sempre in agguato. Questo lo si pu� notare quando Elias, una volta tornato a casa dopo il carcere, viene atteso con una festa, come se tornasse dopo esser stato rapito "Era con un certo orgoglio che i suoi parenti, finita la sua disgrazia, lo aspettavano"4. La legge italiana � vista come ingiusta, soprattutto per colpa delle grandi trasformazioni che stanno avvenendo in quegli anni e che accentuano il divario tra

  • Word count: 3788
 21. Ida e Obra Gil Vicente.

  Ourives da Rainha D. Leonor, em meados da primeira d�cada do s�culo XVI, Gil Vicente tornara-se "mestre da balan�a" da Casa da Moeda de Lisboa, abandonando o cargo em 1517 passando a ser funcion�rio de Rei. Tamb�m se sabe que Gil Vicente, j� em 1520, tinha ordem do rei D. Manuel I para escrever, organizar e ensaiar os autos para a corte. N�o compilar todas as suas pe�as. Gil Vicente viveu entre o fim da Idade M�dia e o in�cio do Renascimento portugu�s; � por isso a sua obra reflecte valores sociais, religiosos e culturais de uma forma diversificada.

  • Word count: 538
 22. Questionario sull' "Antigone"

  Tra Creonte ed Emone � un rapporto tra padre � figlio in cui entra gradualmente la ribellione, il figlio giudica le azioni del padre lo condanna e si dissocia da lui secondo te questa ribellione � giusta o no? Risposte A) Antigone � una donna molto emancipata, troppo emancipata per il suo tempo e, forse anche un po' troppo sentimentale.

  • Word count: 453
 23. Condizioni socio-linguistiche

  Secondo Margherita Senoner � il tedesco a godere del maggior prestigio sociale da parte dei genitori, che solo a distanza appare seguito dall'italiano e poi dal ladino. Le ragioni vanno imputate alla considerazione sociale e politica di cui tale lingua gode in provincia, alla difficolt� che tale lingua comporta per i Ladini ed al suo essere indispensabile per trovare lavoro fuori valle. Il complesso di inferiorit� dei Ladini a questo proposito � chiaramente dimostrato dalla scala dei valori, al cui vertice viene collocata la lingua verso cui si subisce un timore reverenziale ed alla cui base vegeta la madrelingua, pur dominante nella sfera privata.

  • Word count: 1932
 24. Annotated translation of a passage from "The Hobbit" into Italian.

  The word ?notte? implies very late in the night and would be used to wish someone goodnight (?buona notte?). I feel articles may need to be added, as this is the norm in Italian when listing things, for example, when translating, ?So he put on an apron, lit fires, boiled water and washed up.? In the last bit I would translate as ?washed up plates? therefore there would need to be an article in front of ?piatti? too. Perhaps there will be the omission of prepositions in the Italian translation for example in the last line, ?In walked Gandalf?, the ?in? I think would not necessarily need to be translated into the Italian version.

  • Word count: 1602
 25. Italian literature analysis - Roberto Saviano Gomorra, Italo Calivno Il Sentiero dei nidi di ragno, Primo Levi- Se questo un uomo

  Saviano usa regularmente le parole : 'Liberalizzazione dei consumi' e 'inabissamento dei prezzi'. Collocare nella letterature italiana Questo periodo nella letterature italiana e ricordato come il 'postmodernismo'. I grandi cambiamenti sul punto di technologia e sociale significa anche la fine del individuo. Nel libro questo si vede perché il libro non si tratta di un perspectivo di un certo protagonista, ma è piuttosto un perspectivo formale. Saviano vuole informare la gente. Anche i riferimenti di Saviano al libero mercato sono la causa degli cambiamenti sociali che aveva l'Italia. La grande differenza tra il postmodernismo e il neorealismo di Calvino era che nel postmodernismo il scrittore non e piu la figura centrale, il testo diventa un collectivo di citazione.

  • Word count: 1117
"

"Traveling is the ruin of all happiness! Theres no looking at a building here, after seeing Italy."

Fanny Burney

The Roman Empire once encircled the Mediterranean: it's not suprising that the world remains captivated by Italy to this day. Add to that the fame of the Renaissance and the Vatican, and you have enough allure to draw in tourists by their millions. But fewer are the hardy souls who immerse themselves in the culture. If you'd like to join the ranks of the truly fluent, a university degree in Italian could be perfect for you.

An Italian degree will require excellent communication skills. In particular, your writing will likely determine a healthy portion of your marks. If you need to brush up on your Italian composition, Marked by Teachers is here for you with our collection of Italian essays. Studying from worked examples will accelerate your learning process, and leave you well-equipped to write polished essays on command.

A typical Italian degree will involve lots of language instruction, oral practice, a year abroad, and modules on Italian art or literature. Graduates cango on to to further study, or pursue a broad range of careers includingbusiness, interpretation, and education.

"

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.