• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

University Degree: Italian

Browse by

Currently browsing by:

Meet our team of inspirational teachers

find out about the team

Get help from 80+ teachers and hundreds of thousands of student written documents

 1. OFFA NELLA BATTAGLIA DI MALDON

  Ma se invece vorrete acconsentire non vi sar� bisogno di lotta: verr� dall'oro una tregua [...]".1 Dopo un'ultima opportunit� offerta dai Vichinghi per evitare la guerra, gli inglesi ostentano un ulteriore rifiuto. Ha dunque inizio la battaglia. Approfittando della bassa marea, i soldati vichinghi avviatisi avvertono subito la scomodit� e l'incertezza della propria posizione e quindi decidono di giocare di astuzia: il capo vichingo fa appello alla nobilt� d'arme del condottiero inglese e chiede a Byrthnod di poter superare il ponte senza essere attaccati al fine di potersi confrontare alla pari una volta giunti dall'altra parte.

  • Word count: 4474
 2. Ámonës gamybos apþvalga.

  Taip pat nustatysiu gamybos tipa, jos fazes, pateiksiu procesus ir operacijas projektuojamoje technologijoje. Darbe u�daviniu laikysiu technologines schemos pateikima. Suprojektuotos technologijos procesus ir operacijas apra�ysiu, nurodydamas kokie irenginiai naudojami ir aparatura. Taipogi nurodysiu irengimus ir aparatura (pagrindine ir pagalbine), prietaisus ir irankius. Kaip pasikeite �aliava atlikus atlikus procesus ir operacijas. 3. I�vados ir pasiulymai. Cia ap�velgsiu skirtumus, jei tokie bus, tarp literaturoje apra�ytos technologijos ir technologijos naudojamos imoneje. Pabandysiu palyginti, kokie darbai atliekami pana�iai arba netgi vienodai. Taip pat pateiksiu subjektyvius savo pasiulymus, t.y. kiek tai leis padaryti darbo metu igytos �inios. Pradiniai duomenys yra duomens surinkti AB,,Kybartu gel�betonis", taip pat duomenys surasti naudotoje literturoje, kuri yra pateikta literaturos sara�e.

  • Word count: 5201
 3. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta Askatasuna)

  Departament Obrony stwierdza, ze terroryzm to bezprawne uzycie - lub grozba uzycia - sily lub przemocy wobec osoby lub mienia, by wymuszac lub zastraszac rzady czy spoleczenstwa, czesto dla osiagniecia cel�w politycznych, religijnych czy ideologicznych. 3 Przyjmujac zatem og�lnie, ze terroryzm to stosowanie sily lub grozby jej uzycia przez jednostki lub grupy w celu wywarcia wplywu zar�wno na wladze i opinie publiczna, jak i grupy os�b czy poszczeg�lne osoby, lepiej jest definiowac to zjawisko przez wyliczenie cech charakterystycznych. Szczeg�lowa analiza terroryzmu jako zjawiska politycznego, wystepujacego w ostatnich stu latach pozwala wyodrebnic nastepujace cechy charakterystyczne: - akcja terrorystyczna jest sposobem postepowania malych tajnych grup, a niekiedy pojedynczych os�b i organizacji, kt�re z powodu braku innego pola manewru zmuszone sa zastosowac przemoc.

  • Word count: 6685
 4. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  Naravno, spoznavanje preferencija pojedinacnih potro�aca i krojenje ponude prema tim preferencijama ne predstavlja neki novi koncept i koristi se kao standardna praksa na mnogim tr�i�tima. Sada medutim, nove tehnologije omogucavaju marketarima da primene individualni marketing uz upotrebu masovne kastomizacije na mnogo vecem broju tr�i�ta. Ponude koje su prilagodene preferencijama pojedinacnih klijenata, mogu tim klijentima pru�iti uvecanu vrednost ako oni imaju preferencije koje marketari mogu otkriti i ako su ti potro�aci u stanju da prepoznaju ponude koje odgovaraju njihovim preferencijama. Skorija istra�ivanja koja su vr�ena na temu formiranja preferencija, govore da su potro�acke preferencije cesto nedovoljno jasno definisane i podlo�ne uticajima raznih, naizgled irelevantnih faktora, kao �to su set opcija koje se razmatraju i nacin na koji su preferencije otkrivene.

  • Word count: 11797
 5. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros strategijos formavimo esmę, pabandyti sukauptas inias pritaikyti praktikoje, o iuo atveju UAB,

  Kainos nusako firmos rentabiluma bei pelninguma, ir tuo paciu, jos gyvybinguma. Jos labai svarbus elementas apibudinantis firmos finansini stabiluma ir galinga priemone kovojant su konkurentais. Kainodara yra priemone firmos tikslams pasiekti. Ne�iurint to, kad paskutiniais de�imtmeciais labai paplito kitos konkurencines kovos priemones, kainu politikos bei kainu formavimo metodu reik�me prekiu remime rinkose yra didele. [4, psl.19]. Kainu politika ir jos ru�ys: Kainu politika - tai bendriausi tikslai, kuriuos firma savo prekiu kainomis nori pasiekti. Noredama teisingai suformuoti kainu politika, firma privalo ai�kiai isivaizduoti tikslus, kuriuos ji pasieks pardavinedama konkrecia preke.

  • Word count: 6937
 6. Pár slov z novodobé historie Japonska.

  Vznikem komunistick�ho bloku a pr�chodem tzv. studen� v�lky se stalo, �e Japonsko se z nen�viden�ho nepr�tele stalo potrebn�m spojencem a z�chytn�m bodem demokracie a tr�n�ho hospod�rstv� na z�pad od USA. Japonsko, podobne jako napr. Tchaj-wan, dost�valo mohutn� kapit�lov� injekce a bylo h�ck�no, aby n�hodou nezmenilo strany. Bylo pova�ov�no za dule�itou a mistrovskou uk�zku �spechu trhu v ideologick� bitve. H�ck�n� od USA Aby byly prekon�ny pov�lecn� probl�my Japonska, USA v roce 1947 obr�tily svou dosavadn� strategii zamerenou na ukoncen� ekonomick� dominance Japonska v Asii a rozhodly se znovunastolit japonskou ekonomickou nadrazenost.

  • Word count: 4654
 7. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Broj katastrofalnih dogadaja u 2002 od 700, je prema�io prosek racunat od 1990. godine, koji iznosi 650. Oluje i poplave obuhvataju oko 500 od 700 pomenutih �tetnih dogadaja. Poseban znacaj imaju poplave iz avgusta 2002. To su bile najvece poplave u Evropi kakve se ne pamte vekovima. Verovatno su uporedive jedino sa tzv. milenijumskim poplavama iz 1324. godine. Najvece �tete su bile sanirane izuzetno velikim i velikodu�nim donacijama i iz dr�avne pomoci. I pored toga bice potrebne godine da bi se posledice ovih dogadaja otklonile u potpunosti. Po mi�ljenju vodecih svetskih osiguravaca i reosiguravaca, finansiranje katastrofalnih �teta iz donacija i novca poreskih obveznika nije najbolje re�enje.

  • Word count: 10376
 8. Juliusz £ukasiewicz - dzia³alnoœæ dyplomatyczna 1936-1939.

  Od tego momentu piastowal jeszcze funkcje dyrektora departamentu politycznego, posla w Rydze, dyrektora departamentu konsularnego, aby w koncu trafic na plac�wke we Wiedniu oraz w Moskwie. Jego pobyt w Austrii mial olbrzymi wplyw na p�zniejsza dzialalnosc Lukasiewicza. Poznal tam wiele wplywowych os�b ze swiata polityki i dyplomacji. Tutaj wlasnie po raz pierwszy nawiazala sie znajomosc Lukasiewicza i Becka, kt�ra juz w najblizszych latach miala przyniesc wymierne korzysci. We Wiedniu Lukasiewicz zaprzyjaznil sie takze z p�zniejszym ambasadorem USA w Paryzu Williamem C.

  • Word count: 6734
 9. Bendra ketinimø apþvalga.

  Sekmingos veiklos pagrindas yra ma�os investicijos, kurios, kaip planuojama, turetu atsipirkti per dvejus metus ir pradeti ne�ti pelna. Gautas pelnas bus toliau investuojamas i imones pletra, darbuotoju kvalifikacijos kelima. Siulomo projekto esme Verslo ideja UAB ,,Netas" tikslas - tapti autoritetingiausia Lietuvoje, o veliau ir kaimyninese �alyse kompanija, prekiaujancia interneto svetainiu sukurimo, palaikymo ir aptarnavimo paslaugomis. Taip pat imones paslaugu spektras laikui begant dides. Imonei isitvirtinus vietineje rinkoje, planuojamos teikti �ios paslaugos: 1. Domeno vardo registracija ir prie�iura; 2. Virtualaus serverio sukurimas ir aptarnavimas; 3. Programines irangos idiegimas, prie�iura ir konsultacijos; 4. Ivairiausiu ru�iu apmokymai; 5. Elektroninio pa�to paslaugos.

  • Word count: 4967
 10. La polonia nel contesto ambientale

  In base all'articolo 98 della nuova Costituzione, le due camere possono essere sciolte in seguito ad una votazione del Sejm con una maggioranza di due terzi, o dal presidente della repubblica se il Parlamento non riesce ad approvare la formazione di un governo o non adotta il bilancio entro il termine prescritto di quattro mesi. I parlamentari godono di un regime di immunit� di tipo tradizionale, di cui possono essere privati solo con una maggioranza di due terzi; il ruolo e la partecipazione dell'opposizione inoltre sono riconosciuti anche se a volte si sono denunciate le limitate possibilit� di accesso all'informazione.

  • Word count: 13748
 11. La Politica Ambientale: L'Evoluzione Storica

  La biodiversit� svolge un ruolo estremamente importante nel funzionamento dell'ecosistema terrestre governando i diversi cicli che in esso avvengono e anche se solo in tempi recenti[6][6] ci si � resi conto della necessit� di preservarla, tenendo dell'elevata diversit� genetica in essa contenuta e non ancora completamente utilizzata. Capacit� di carico. Rappresenta il numero di organismi o individui di una determinata specie che pu� essere indefinitamente mantenuto da un ecosistema. Tale termine viene anche utilizzato per indicare i livelli di densit� demografica e di attivit� economica che possono essere mantenute in un territorio senza che vengano superate le capacit� di carico delle risorse e di autodepurazione dell'atmosfera.

  • Word count: 25176
 12. La societa sarda nei romanzi di grazia deledda.

  custodito da un servo fidato e d' animo semplice"3. Ogni famiglia che ha le sue leggi �, per�, incurante di quelle dettate dallo Stato, visto come un nemico pericoloso e sempre in agguato. Questo lo si pu� notare quando Elias, una volta tornato a casa dopo il carcere, viene atteso con una festa, come se tornasse dopo esser stato rapito "Era con un certo orgoglio che i suoi parenti, finita la sua disgrazia, lo aspettavano"4. La legge italiana � vista come ingiusta, soprattutto per colpa delle grandi trasformazioni che stanno avvenendo in quegli anni e che accentuano il divario tra

  • Word count: 3788

Marked by a teacher

This document has been marked by one of our great teachers. You can read the full teachers notes when you download the document.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student essay reviewing squad. Read the full review on the document page.

Peer reviewed

This document has been reviewed by one of our specialist student document reviewing squad. Read the full review under the document preview on this page.