• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta Askatasuna)

Extracts from this document...

Introduction

Janus Slawomir Stosunki miedzynarodowe III rok Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przykladzie ETA ( Euskadi Ta Askatasuna) Przedmowa Poczatkowo temat mojej pracy proseminaryjnej brzmial: "Terroryzm miedzynarodowy jako problem w stosunkach miedzynarodowych". Problematyka byla jednak na tyle obszerna i wielowatkowa, ze praca musialaby przybrac forme encyklopedii lub leksykonu. Konieczne bylo bardziej precyzyjne okreslenie tematu. Druga wersja mojej pracy brzmiala " Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych". Poniewaz kr�tkie scharakteryzowanie i om�wienie poszczeg�lnych organizacji terrorystycznych dzialajacych w Europie Zachodniej w ostatniej dekadzie XX w. nalezacych do wielu nurt�w i dazacych do zrealizowania r�znie okreslonych cel�w tylko zaciemniloby i skomplikowalo moje rozwazania niezbedne stalo sie oparcie na jednym wybranym ugrupowaniu. Wybralem ETA, gdyz organizacja ta wydaje mi sie najbardziej reprezentatywna dla europejskiego terroryzmu i w spos�b najbardziej rzeczywisty obrazuje zmiany zachodzace wsr�d organizacji terrorystycznych w omawianym przeze mnie okresie czasu. Ostateczna wersja mojej pracy brzmi zatem: "Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przykladzie ETA". Problemy definicyjne Don Cristo de Hielo stwierdzil, ze "z terroryzmem jest jak z pornografia; bardzo trudno ja zdefiniowac ale bardzo latwo zidentyfikowac".1 Zdefiniowanie pojecia "terroryzmu" nie jest czyms bezuzytecznym, abstrakcyjnym, majacym tylko charakter teoretyczny. Precyzyjne okreslenie tego zjawiska jest nie lada problemem i stanowi powazne wyzwanie dla naukowc�w. Historyczny charakter zjawiska terroryzmu, jego ewolucja i skomplikowana struktura sprawiaja, ze istnieje wiele jego definicji. Alex Schmid wymienia 109 definicji terroryzmu, jakie sformulowano w nauce tylko od 1936 do 1981.2 Czesto agendy tego samego panstwa podaja r�zne definicje tego zjawiska; wystarczy tylko przytoczyc przyklad Stan�w Zjednoczonych. Departament Stanu USA posluguje sie definicja terroryzmu zawarta w artykule 22 Kodeksu Stan�w Zjednoczonych, sekcja 2656f: zaplanowana, umotywowana politycznie przemoc wobec cel�w nie uczestniczacych w walce, stosowana przez subnarodowe grupy czy tajnych agent�w, zwykle majaca na celu oddzialywanie na audytorium. Federalne Biuro Sledcze definiuje terroryzm zas jako: bezprawne uzycie przemocy wobec os�b lub mienia, aby zastraszyc lub wywrzec przymus na rzad, ludnosc cywilna albo czesci wyzej wymienionych, co zmierza do promocji cel�w politycznych lub spolecznych. ...read more.

Middle

Pieniadze wplacaja tam, przeni�slszy je przez granice, tzw. hombres correo (pocztylioni). Fala kartek od "urzedu podatkowego" ETA do przedsiebiorc�w baskijskich wzbiera przed kolejnymi swietami Bozego Narodzenia i Wielkiej Nocy; poprzedzaja ja pisemne ostrzezenia. Innym ciosem bylo zablokowanie w 1991 roku kont, w pioracym dla ETA brytyjskim banku BCCI. A wydatki byly ogromne. Gl�wnym zr�dlem dochod�w byly haracze placone przez przedsiebiorc�w tzw. podatek rewolucyjny(impuesto revolucionori) placony pod grozba kary smierci, okupy za porwane osoby (laczna suma okup�w w ciagu calej dzialalnosci ETA wyniosla okolo 40 mln dolar�w)19, fundusze pochodzace z napad�w na banki tzw. rewolucyjna ekspropriacja, doch�d z przemytu narkotyk�w, haracz nalozony na miejscowych przestepc�w oraz skladki. Wg wyliczen baskijskiej policji Erstanza organizacja potrzebowala 10-20 tysiecy dolar�w dziennie. Tyle kosztowalo utrzymanie struktur legalnych ( Herri Batasuna i organizacje satelickie), jak i nielegalnych (pensje i zasilki dla okolo 200 bojownik�w, plus ponad 2 tys. uchodzc�w i wsp�lpracownik�w, utrzymanie rodzin aresztowanych i zabitych, lap�wki, czynsz lokali, zakup sprzetu i broni, podr�ze itp.). Z powod�w finansowych od 1992 roku aktywnosc grup bojowych ETA znacznie oslabla. Prawdopodobnie takze liczba aktywnych terroryst�w spadla w 1994 roku ponizej setki, gl�wnie na skutek aresztowan. Organizacja jednak dalej dzialala i przeprowadzala akty terrorystyczne. W marcu 1992 roku wladze francuskie zaaresztowaly w Bidart we Francji 11 Etarras, kt�rzy przybyli tu na narade. Byli wsr�d nich sam dow�dca ETA "Artapalo", jego zastepca "Txelis", gl�wny zbrojmistrz "Txiti" i skarbnik Sabino Cenarruzabeitia. Policjanci odnalezli dokumentacje, dzieki kt�rej w ciagu kilku nastepnych dni dokonano dziesiatki dalszych aresztowan i zablokowano konta bankowe nalezace do ETA. Chwiejaca sie pod ciosami organizacja zareagowala dalszymi zamachami. W maju w Madrycie ETA wysadzila autokar wiozacy zolnierzy, raniac 6 z nich i 3 cywil�w. Terrorysci potrzebowali czasu, aby pozbierac sie po zdziesiatkowaniu swego dow�dztwa. Na czas olimpiady w Barcelonie ETA zaprzestala dzialan, a nastepne kilka miesiecy nalezalo do najspokojniejszych w calej historii konfliktu. Baskijska hydra Jeszcze w koncu 1992 zostalo wylonione nowe dow�dztwo ETA. ...read more.

Conclusion

Oblicza terroryzmu Warszawa 1999 Kaczmarek J. Problemy wsp�lczesnego swiata. Terroryzm, konflikty zbrojne a fundamentalizm islamski. Warszawa 1999 Karolczak K. Encyklopedia terroryzmu Warszawa 1995 Kuczynski M Krwawiaca Europa: konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1999-2000.Tlo historyczne i stan obecny Warszawa 2000. Sterling C. Siec terroru: prawda o miedzynarodowym terroryzmie Warszawa 1990 Schmidt A. Polityczny terroryzm Warszawa 1989 Tomasiewicz J. Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny) Katowice 2000 1Don Cristo de Hielo Cena strachu: terroryzm Gazeta Wyborcza 2000 nr 36 s. 24-25 2 Alex Schmid Polityczny terroryzm Warszawa 1989 3 Bruce Hofman Oblicza terroryzmu Warszawa 1999 s. 36 4 Ibidem s. 136 5 Ibidem s. 137 O zwiazkach miedzy mediami a terroryzmem interesujaco pisze w rozdziale VI " Terroryzm, media i opinia publiczna" 6 Urszula Swietochlowska Terror jako zjawisko patologiczne cywilizacji wsp�lczesnej Cywilizacje w czasie i przestrzeni 1997 nr 3 r. s. 179-187 7 Z. Cesarz, E. Stadtmueller Problemy polityczne wsp�lczesnego swiata Wroclaw 1996 s.352 8 Jacek Palasinski Miedzynarod�wka terrorystyczna Wprost 2000 nr 27 s. 94-95 9 Maciej Kuczynski Krwawiaca Europa: konflikty zbrojne i punkty zapalne w latach 1999-2000.Tlo historyczne i sta n obecny Warszawa 2000 s.341 10Piotr Laski Baskijska mniejszosc narodowa w Hiszpanii Sprawy Miedzynarodowe 1984 nr 10 s. 106 11 J. Stefanowicz Problemy mniejszosciowe w Europie Zachodniej Sprawy Miedzynarodowe 1976 nr 12 s. 66 12 cyt. Za J.R . Nowak Hiszpania po wojnie domowej 1939-1970 Warszawa 1972 13 Jaroslaw Tomasiewicz Terroryzm na tle przemocy politycznej (zarys encyklopedyczny) Katowice 2000 s. 140 14 Maciej Kuczynski op. cit. s. 344 15 Maciej Kuczynski op.cit s.345 16 Piotr Laski op.cit. s. 105 17Maciej Kuczynski op.cit s. 351 18 Maciej Kuczynski op.cit s 357 19 Ibidem s 346 20 Viktor Grotowicz Terroryzm w Europie Zachodniej. W imie narodu i lepszej sprawy Warszawa -Wroclaw 2000 s 346 21Malgorzata Tryc-ostrowska Po ogloszeniu przez ETA jednostronnego rozejmu Rzeczpospolita 1998 nr 232 A7 22 Kuczynski Maciej op.cit s.376 23Jacek Palasinski Egzamin Aznara Wprost 2000 nr 49 s. 101 24 Maciej Stasinski Terroryzm skarcony Gazeta Wyborcza 2001 nr 111 s.1 25Ewa Wysocka Kl�tnia i terror Rzeczpospolita 2000 nr 345 s. A6 1 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. Alto Percentual de Pessoas Obesas no Estado do Paraná.

  N Dados N Classes N k Abaixo de 50 5 a 7 De 50 a 100 6 a 10 De 100 a 250 7 a 12 Acima de 250 10 a 20 Foi utilizada a tabela acima para a base da quantidade de classes escolhida, que neste caso � 8 (oito).

 2. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros ...

  Kai aplinkybiu verciama imone per�iuri esamas kainas, t.y. kai pradedama abejoti, ar anksciau nustatyta kaina teisinga, atsi�velgiant i �iuo metu esancia paklausa ir ka�tus, kai pasirodo, kad siekiant padidinti pardavimo masta ar pritraukti nauju vartotoju, naudinga nustatyti kitas kainas; 3. Kai keicia kainas konkurentai, t.y. imone turi nuspresti, ar jai taip pat reiketu keisti savo prekes kaina.

 1. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  u fokusu su situacije u kojima su preferencije pojedinacnog potro�aca za posmatranim proizvodom/uslugom prvo merene ili pracene a potom je ta informacija iskori�cena kako bi se napravila ponuda za tog pojedinca. Iako je razlika izmedu onoga �to nazivamo individualni marketing i tr�i�ne segmentacije dosta suptilna (napr.

 2. Pár slov z novodobé historie Japonska.

  Na zac�tku 50. let vytvorili American� US/Japan Economic Cooperation Program, kter� se uk�zal b�t mimor�dne �cinn� pri podpore rustu Japonska i po skoncen� okupace. Jedn�m z projevu americk� podpory byl neobycejne voln� pr�stup japonsk�ch v�robcu na trh USA a k americk�m technologi�m.

 1. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Zavisnost od "dobre volje" drugih U ex post pristupu, �rtve u najboljem slucaju imaju moralno pravo na nadoknadu. U potpunosti zavise od dobre volje donatora i od ishoda politickih odluka. Te odluke moraju uzimati u obzir potrebe �rtava nesrece ali takode moraju biti u skladu sa normama madunarodnog monetarnog sistema,

 2. Após a leitura de Elias, Norbert, "A Sociedade dos Individuos", A Sociedade dos Individuos, ...

  em saber que nem o indiv�duo, nem a sociedade existem um sem o outro. A vida social dos seres humanos n�o � harmoniosa: ela � repleta de contradi�es, tens�es e explos�es. As pessoas tamb�m est�o num movimento mais ou menos percept�vel; os indiv�duos tamb�m n�o se unem como cimento: as maiorias das pessoas v�o e v�m como lhes apraz.

 1. Relacje pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Europ¹ - konflikty, stereotypy, perspektywy.

  Okres ten przypadajacy na lata 1946-1989 byl decydujacym dla USA a takze jej pozycji swiatowej. Zapoczatkowane w tym okresie zbrojenia niewyobrazalnie nakrecily koniunkture gospodarcza kraj�w bioracych udzial w tej "wojnie". Gl�wnymi stronami konfliktu byly Stany Zjednoczone i Rosja Radziecka. W tym momencie Europa usunela sie na plan drugi przedkladajac ponad kwestie militarne mozliwosci dyplomatyczne .

 2. Annotated translation of a passage from "The Hobbit" into Italian.

  is quite a formal way of speaking in English, the syntax is not usual for everyday english, for example, we might see it as, “but never with a thank you” or even “without a thank you”. In Italian I feel it would be translated “però mai con un ringrazio”.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work