• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Relacje pomiêdzy Stanami Zjednoczonymi a Europ¹ - konflikty, stereotypy, perspektywy.

Extracts from this document...

Introduction

Relacje pomiedzy Stanami Zjednoczonymi a Europa - konflikty, stereotypy, perspektywy. Ujecie na podstawie analizy Roberta Kagana "Potega i raj" i szeregu artykul�w w pismach polskich i zagranicznych ( The Guardian,The New York Times, Le figaro, The National Herald Tribune, The Economist, Forum, Polityka) "Amerykanie sa z Marsa, Europejczycy z Wenus"1 Kierunkiem charakteryzujacym polityke zagraniczna Stan�w Zjednoczonych od konca XVIII wieku ( proklamowanym 1796 przez G. Washingtona; najpelniej sformulowanym w doktrynie Monroego z 1823 i respektowanym do konca XIX w) byl izolacjonizm. Oznaczal on odseparowanie sie od spor�w europejskich i, co za tym idzie, zaniechania brania udzialu w konfliktach zbrojnych na tym targanym sprzecznosciami kulturowymi, militarnymi i gospodarczymi kontynencie. Chwilowym odejsciem od owego wyznacznika w amerykanskich stosunkach miedzynarodowych bylo wziecie udzialu w I wojnie swiatowej, kt�rej przebieg zaczal powaznie zagrazac interesom politycznym i gospodarczym tego panstwa. Po zawarciu pokoju i ustaleniu nowego ladu w oparciu o Traktat Wersalski, Stany powr�cily do swojej wczesniejszej koncepcji polityki zagranicznej. Jednakze od momentu zaatakowania przez Japonczyk�w bazy w Pearl Harbour 7 grudnia 1941 stalo sie jasne, iz obrana przed laty polityczna droga jest w nowych globalnych okolicznosciach niemozliwa do dalszej realizacji. Od II wojny swiatowej Stany Zjednoczone staly sie aktywnym uczestnikiem globalnego zycia politycznego, zaczely odgrywac w nim decydujaca role z biegiem lat stajac sie gl�wnym architektem wsp�lczesnych stosunk�w miedzynarodowych. Druga wojna swiatowa zmienila diametralnie sytuacje miedzynarodowa na swiecie. Zmianie ulegly priorytety, cele polityki zagranicznej wszystkich pastw zaangazowanych w ten dramatyczny konflikt. ...read more.

Middle

Mimo, iz minelo niebezpieczenstwo od strony ZSRR, nadal pozostawala uzalezniona od Stan�w zjednoczonych. Slabosc militarna wyszla na jaw wlasnie podczas konflikt�w w Bosni i Kosowie, gdzie potrzebna byla interwencja USA, aby poskromic panstwo o przeciez skromnym militarnym potencjale gdyz rozleniwiona, niezdecydowana (wyrachowana?) Europa zatracila umiejetnosc korzystania z wlasnych sil. USA wytworzylo rodzaj unilateralizmy, wobec niekt�rych z tych konflikt�w podejmowala decyzje sam bez zgody innych narod�w. Dobitnie o tym swiadczy brak zgodu Rady bezpieczenstwa ONZ na interwencje w Iraku. Dla Europejczyk�w Rada Bezpieczenstwa jest substytutem sily, kt�rej nie maja. To wlasnie w Radzie slabsze panstwa europejskie odnajduja mozliwosc kontroli nad USA - teoretyczna mozliwosc, bo przeciez silne Stany nie musza ani zwracac sie do Rady Bezpieczenstwa ani nie sa zobligowane do podporzadkowania sie jej decyzjom. Konflikt w Iraku zapoczatkowany w 2003 roku ukazal takze nowe zagrozenie dla stabilnosci Europy poprzez brak jednoznacznej i zgodnej decyzji kraj�w europejskich. Podzialy w Unii Europejskiej i Europie og�lnie, daly o sobie dac ze zdwojona sila, ostaly jeszcze bardziej poglebione. Kontynent niespelnionych ambicji i braku umiejetnosci podjecia wsp�llnych dzialan stanal przed powaznym problemem. Ksztaltowanie sie wsp�lnej polityki zagranicznej i europejskiej ( do kierowania ktora Niemcy i Francja dawaly sobie same prawo) w oparciu o struktury NATO i rozszerzajaca sie Unie europejska zstalo gwaltownie przerwane. Dumne kraje zachodnioeuropejskie poczuly sie urazone zachowaniem Waszyngtonu, a takze wylamaniem sie ze wsp�lnego frontu europejskiego panstw takich jak Wielka Brytania, hiszpania i kraje Europy Srodkowej (ostrze krytyki kanclerza Schroedera i prezydenta Chiraqua skierowalo sie przede wszystim na "niewdzieczna i nie siedzaca cicho" Polske). ...read more.

Conclusion

Pojawia sie ryzyko zepchniecia i calkowitego zmarginelizowania Europy, co mialoby tragiczne skutki zar�wno dla niej samej jak i stabilizacji ladu miedzynarodowego. Jezeli odrzucimy wszelkie sentymenty dotyczace minionej potegi europejskiej okaze sie nawet, iz hegemonia stan�w Zjednoczonych moze przyniesc dla nas wymierne korzysci. I jakkolwiek obrazoburczo to zabrzmi dla antyamerykansko nastawionych ( takie nastawienie jest wyjatkowo popularne ostatnimi czasy, aczkolwiek zdecydowanie niekonsekwentne) to wlasnie USA sa panstwem zdecydowanym i konsekwentnym i czy tego chcemy czy nie - sa niezaprzeczalna potega, zdolna do samodzielnych posuniec wbrew innym panstwom na miedzynarodowej scenie politycznej jeszcze przez wiele lat. Tak samo jak potrafia one bronic swojego kanonu wartosci samotnie, realizowac swoje cele samotnie i udzwignac koszty kontrowersyjnej polityki ekipy George'a Busha ( nawet jesli nie wszystko p�jdzie po mysli prezydenta i jego wsp�lpracownik�w ) Musimy zdac sobie sprawe, iz w sytuacji, gdy Europa jest ideowo i polityczne podzielona, wojskowo bez por�wnania slabsza niz USA, a zagrozenie ze strony nieobliczalnego i obcego nam ideologicznie, cywilizacyjnie, religijnie i kulturowo swiata islamskiego coraz bardziej odczuwalne, przyw�dztwo panstwa demokratycznego, silnego gospodarczo i militarnie, gotowego wziac odpowiedzialnosc za swoje czyny i za ich konsekwencje, nie obawiajacego sie posuniec zdecydowanych aczkolwiek kontrowersyjnych, jest dla nas wygodniejsze. USA nie boja sie podejmowania decyzji radykalnych, na kt�re skl�cona, wyrachowana Europa nigdy by sie nie odwazyla. 1 R. Kagan, Potega i raj, Warszawa 2003, s. 2 Kagan R. Potega i Raj, Warszawa 2003,s. 86 3 Kegan R.s. 4 Kagan R. s. 27 5 Kagan R. s. 35 6 Kagan R. s. 66 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. Assess the political and cultural impact of the Napoleonic Era in Italy between 1796 ...

  The social and political impacts created by him and his followers were so great that aspects of these impacts can still be seen today. Beginning with the social impacts which he had on Italian society, Napoleon's ideas for reform and dictatorship involved the need for armies to defeat the enemies

 2. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta ...

  Media i terroryzm sa polaczone scisla symbioza, jedno zywi sie drugim i wykorzystuja sie wzajemnie do wlasnych cel�w. Wielu mez�w stanu, naukowc�w i krytyk�w medi�w okresla media jako najlepszych przyjaci�l terroryst�w. Margaret Thatcher metaforycznie okreslila media jako dostarczycieli "tlenu reklamowego, od kt�rego terrorysci sa uzaleznieni"4 .

 1. Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros ...

  Imone noredama gauti maksimalu pelna, nustato didele prekes kaina ir pelna tarsi nugriebia sluoksnis po sluoksnio. �i strategija tinka tik tuomet kai parduodamos tik naujos prekes, itin gerai tenkinancios vartotoju poreikius. Skverbimosi strategija - kai nustacius nedidele kaina siekiama ieiti i rinka arba i�plesti jos dali.

 2. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  SEGMENTACIJA, MARKETING JEDAN NA JEDAN, MASOVNA KASTOMIZACIJA, PERSONALIZACIJA, CRM, I PAMETNI AGENTI: OP�TI PREGLED Preduzece koje u svom poslovanju primenjuje strategiju segmentacije tr�i�ta zna, da se potro�aci medusobno razlikuju po svojim potrebama i zahtevima, pona�anju prilikom kupovine, demografskim karakteristikama, nacinu upotrebe proizvoda/usluge, geografskoj lokaciji, kupovnim navikama i drugim karakteristikama.

 1. Pár slov z novodobé historie Japonska.

  Rovne� v�pomoc �pickov�ch teoretiku a mana�eru z USA nelze zanedbat. Velik�ni jako treba W. Edwards Deming ci J. M. Juran se nem�lo pod�leli (zejm�na po konzultacn� str�nce) na rostouc� kvalite japonsk�ch v�robku a efektivnej��m r�zen� japonsk�ch podniku.

 2. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  zavisnosti od stepena prirodne katastrofe, mo�e da nametne izuzetno velik teret koji se ne mo�e rasporediti na svakog pojedinacnog clana dru�tva. Ex ante pristup, koji je predstavljen u formi tradicionalnog osiguranja, uva�avajuci princip solidarnosti, re�ava pitanje raspodele tereta gubitka unapred.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work