• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 12. 12
  12
 13. 13
  13
 14. 14
  14
 15. 15
  15
 16. 16
  16
 17. 17
  17
 18. 18
  18
 19. 19
  19
 20. 20
  20
 21. 21
  21
 22. 22
  22
 23. 23
  23
 24. 24
  24
 25. 25
  25
 26. 26
  26
 27. 27
  27
 28. 28
  28
 29. 29
  29
 30. 30
  30
 31. 31
  31
 32. 32
  32
 33. 33
  33
 34. 34
  34
 35. 35
  35

Teorija.io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo įmonėje inias, įsigilinti į kainodaros strategijos formavimo esmę, pabandyti sukauptas inias pritaikyti praktikoje, o iuo atveju UAB,

Extracts from this document...

Introduction

Turinys IVADAS 3 TEORIJA 4 Firmos strategija ir kainodaros politika. 4 Kainodaros metodai 9 Pirkejo jautrumas kainoms ir jo valdymas 11 Komercinio kontrakto samprata 13 PRAKTIKA 18 UAB,,Netas" apra�ymas 18 Imones veiklos �akos (rinkos) trumpas apibudinimas 23 UAB,,Netas" teikiamu paslaugu kainu nustatymo principai 25 Nuolaidu sistema 28 Eksporto kainu kalkuliavimas 28 Optimalaus kainu lygio nustatymas 28 Pirkimo (pardavimo) pasiulymas 31 I�VADOS IR PASIULYMAI 32 LITERATURA 33 PRIEDAI 34 IVADAS Kiekviena verslo imone, u�siimanti bet kokia veikla, privalo tureti savo kainu politika. Nepriklausomai nuo to, ar parduodamos prekes ar paslaugos - visos kainos turi buti apskaiciuotos remiantis tam tikromis taisyklemis ir nuostatomis. Kursinio projekto u�duociai igyvendinti, pasirinkau suprojektuoti UAB,,Netas" kainodaros strategija. Kadangi imone tikroveje neegzistuoja, todel daugelis skaiciavimu ir prognoziu yra paremta prielaidomis, pana�iu imoniu veiklos analizes duomenimis ir spejimais. �io projekto tikslas be abejo yra pagilinti kainodaros organizavimo imoneje �inias, isigilinti i kainodaros strategijos formavimo esme, pabandyti sukauptas �inias pritaikyti praktikoje, o �iuo atveju UAB,,Netas" kainodaros strategijos formavime. Svarbus tikslas taip pat yra mokymasis sudaryti pirkimo (pardavimo), lizingo, bei kitas pana�ias sutartis. Kursinio projekto u�daviniai yra: 1. Teorines dalies ap�valga ir santrauka; 2. UAB,,Netas" apibudinimas: teisine imones veiklos organizavimo forma, imones veiklos trumpas apra�ymas; 3. Imones veiklos �akos trumpas apibudinimas; 4. Nagrinejamos paslaugos kainu nustatymo principai; 5. Sutarciu pavyzd�iu sudarymas; 6. Subjektyviu i�vadu ir pasiulymu pateikimas; Pagrindiniai duomenys panaudoti kursiniame projekte yra duomenys surinkti imonese u�siimanciose pana�ia veikla. TEORIJA Firmos strategija ir kainodaros politika. Kainos samprata ir reik�me; Kaina rinkoje yra svarbiausias firmos veikla apibudinantis ekonominis rodiklis. Kainos nustato gamybos struktura, daro lemiama poveiki med�iaginiu srautu judejimui, prekiu paskirstymui, firmos pelningumo lygiui. Rinkoje dirbancioms firmoms kainos yra ju egzistavimo ir sekmes klausimas. Teisinga kainodaros metodika ir protinga taktika, nuosekliai igyvendinama gerai pagrista kainodaros strategija yra butini, kad firma �iauriomis rinkos salygomis galetu sekmingai veikti. Kaina yra priemone nustatant tam tikrus santykius tarp firmos ir pirkeju, padeda suformuoti ispudi apie ja ir gali tureti itakos tolimesniam jos vystymuisi. ...read more.

Middle

Kaina ir bendra kontrakto suma Kontrakto �aliu susitarimu prekes kaina fiksuojama kontrakto tekste vienos i� �aliu nacionaline valiuta ar trecios �alies valiuta. Atsiskaitymams tarp pardavejo ir pirkejo gali buti pasirenkama ir kita valiuta, t.y. nebutinai ta, kuri u�fiksuota kontrakte. Esant nestabilioms valiutoms, kainos fiksuojamos stabilia valiuta, o mokejimai- da�niausiai �alies importuotojos valiuta. Prekes pateikimo terminai Pateikimo terminas- laiko periodas (kalendorine data), per kuri pardavejas turi pateikti prekes i kontrakte numatytus geografinius punktus. Paprastai kontrakte nurodoma konkreti kalendorine data. Mokejimo salygos �iame kontrakto skyriuje �alys fiksuoja susitarimus del tarpusavio atsiskaitymo formos ir tvarkos bei mokejimo ivykdymo garantiju. Atsiskaitymo formos gali buti labai ivairios. Da�niausiai naudojamos �ios: atsiskaitymas banko pervedimu; cekiais; akredityvinis atsiskaitymas; atsiskaitymas inkaso; atsiskaitymas kreditan . Prekiu ipakavimas ir markiravimas Prekiu ipakavimo reikalavimai skirstomi i bendruosius ir specialiuosius. Bendruosius prekes ipakavimo reikalavimus salygoja pardavejo isipareigojimai garantuoti prekiu sauguma jas transportuojant. Pagal INCOTERMS salygas prekes pirkejui turi buti pristatytos tokiame ipakavime, kuris leistu prekes transportuoti juru ir vidaus vandenu transportu. Pardavejas privalo atsakyti u� prekiu sugadinima, jeigu tai atsitiko del netinkamo ju ipakavimo. Prekes markiravimas yra svarbus tarptautiniu sutarciu elementas, kuris atlieka tokias funkcijas: * nurodo kaip transportuotojas turi elgtis su prekemis; * informuoja apie pavojus, kurie gali i�kilti netinkamai elgiantis su kroviniu; * suteikia informacija apie pirkeja, pardaveja, kontrakto numeri, ipakavimo vieneto numeri, paskirties punkta, prekes gabaritus, partijos dydi, pakrovimo ir i�krovimo instrukcijas ("vir�us", "apacia", "nemetyti" ir kt.). Garantijos Kontraktuose pardavejas itvirtina garantijas pirkejui. Pardavejas garantuoja prekiu atitikima techninems kontrakto salygoms, nacionaliniams ar tarptautiniams standartams. Jei prekes neatitinka techniniu kontrakto salygu, pirkejas per garantini laika gali pareik�ti pardavejui pretenzijas del prekiu kokybes. Tokiu atveju pardavejas turi pa�alinti atsiradusius prekes defektus arba pakeisti defektine preke kita. Draudimas �iame skyriuje aptariamos keturios pagrindines draudimo salygos: kas draud�iama (kokia preke); kokia rizika apdraud�iama; kas apdraud�ia; kieno naudai draud�iama. Fors ma�orine i�lyga (nenugalimos jegos aplinkybes) Kontrakto ivykdymui gali tureti itakos i� anksto nenumatytos aplinkybes, atsiradusios del nenumatytu ir neiveikiamu ypatingu aplinkybiu. Tokios aplinkybes vadinamos fors ma�orine i�lyga. Tai blokada; gaisras, potvynis, streikai, sukilimai, audros, �emes drebejimai ir pan. ...read more.

Conclusion

Manau, �iuo atveju, tai turetu buti pagrindinis veiksnys lemiantis bazini kainu lygi, kadangi tik pradedanciai imonei svarbu prisitraukti kuo daugiau vartotoju. Kita vertus, gera marketingo strategija, gali suformuoti auk�tos kokybes paslaugas teikiancios imones ivaizdi, kas savo ruo�tu leistu labiau manipuliuoti kainomis. Tikriausiai apibendrinanti i�vada butu, jog pradedant verstis �ia veiklos ru�imi, reiktu daugiau demesio skirti konkurentams arba marketingui. 2. Darant prielaida, jog apskaiciuojant optimalu kainu lygi, paklausos priklausomybe nuo kainos atitinka tikrove - reiketu keisti kainas. Pasiulymas butu pabranginti 1 MB nuoma iki 5,50 Lt. arba 5,49 Lt tikintis, jog psichologinis veiksnys, kuris neatsispindi optimalios kainos skaiciavime, suvaidins teigiama reik�me. Pelnas nustacius �ias kainas vir�ys 11 tukstanciu litu. Taip pat reiktu apskaiciuoti optimaliu kainu lygi ir kitoms paslaugoms (elektroninio pa�to de�uciu nuomai bei duomenu srautui). 3. Taikant nustatyta kainu strategija ir ivairias nuolaidas, nereiktu pamir�ti, jog duomenys nuolat kinta, todel pats kainodaros procesas imoneje turetu buti integruotas su rinkos tyrimais ir nuolatos atnaujinamas. Cia rinkos tyrimuose, kaip jau ir anksciau buvo u�siminta, pagrindinis demesys turetu buti skiriamas konkurentu ir vartotoju elgesiui. 4. Sutartys turetu buti sudarinejamos imoneje naudojantis teisininku paslaugomis, idant nekompetentingas sutarties sudarymas, gali imonei padaryti pastebima �ala. Nenumatytos detales, vartotoju at�vilgiu, gali sukompromituoti tarpusavio santykius, bei sugriauti imones reputacija. 5. Manau, jog atsi�velgiant i susiklosciusia padeti, kartais galima taikyti lankstesne kainu politika ar nuolaidu sistema. Derybu budu pasiekti kompromisai, gali buti sekmingos imones veiklos pagrindas. Tai turetu buti da�niausiai daroma su stambiais klientais. Taciau priklausymas nuo svaraus kliento velgi nera teigiamas bruo�as. Stambiam klientui atsisakius imones paslaugu imone gali netgi subankrutuoti. Manau, tai yra viena i� pagrindiniu derybu su klientais prie�asciu. LITERATURA 1. Bagdonas V. Kainodara ir kontraktai.- Vilnius. 2002 2. Ceikauskaite M. Kaip sudaryti kontrakta su u�sienio partneriai.- Vilnius. 1995. 3. Pranulis V. Marketingas.- Vilnius. 1999. 4. Rastenis J. Kainodara.- Kaunas. Technologija. 2000. 5. Sud�ius V. Sutartys: principai ir praktika.- Vilnius. 2001. 6. www.aurus.lt �iureta 2004 - 01 - 20; 7. www.baltnet.lt �iureta 2004 - 01 - 20; 8. http://www.ekm.lt/catalogs/33/strategijos/itt.doc �iureta 2004 - 01 - 16; 9. http://www.abigroup.lt/?d=1.3 �iureta 2004 - 01 - 23. PRIEDAI 1. Paslaugu pirkimo kontrakto pavyzdys; 2. Patalpu nuomos sutarties pavyzdys. 2 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our University Degree Italian section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related University Degree Italian essays

 1. Ámonës gamybos apþvalga.

  Imones gamybos ap�valga Imones isikurimas, statusas, veiklos pobudis, vystymasis: Tikriausiai imones ap�valga vertetu pradeti nuo jos isikurimo. Tagi dabartine AB,,Kybartu gel�betonis" isikure dar Tarybu sajungos laikais, o tiksliau 1957m., vietoj tuo metu buvusio vagonu depo. Tuo metu imone buvo ikurta gele�inkelio statybu reikmiu gaminiams gaminti.

 2. Organizacje terrorystyczne w Europie Zachodniej w latach 90-tych na przyk³adzie ETA ( Euskadi Ta ...

  Na jego podstawie mozna wyr�znic nastepujace nurty: 1) anarchistyczno-lewacki, kt�ry reprezentowaly wloskie Czerwone Brygady i niemiecka Frakcja Czerwonej Armii 2) separtystyczno-narodowy, do kt�rego zalicza sie IRA i baskijska ETA 3) narodowowyzwolenczy, do kt�rego zalicza sie Czarny Wrzesien i Ludowy Front Wyzwolenia Palestyny 4) neofaszystowski np. wloski ruch Nowego Ladu 5)

 1. Determinante PotroŠaÈKih Reakcija Na Kastomizirane Ponude:Konceptualni Okvir I Predlozi.

  Ono medutim ne prilagodava svoju ponudu svakom pojedinacnom potro�acu, prvenstveno iz razloga ekonomicnosti i ogranicene raspolo�ivosti informacija, vec se trudi da identifikuje i fokusira odredene segmente koji po njemu mogu predstavljati povoljnu priliku. Segmentacija se mo�e vr�iti na osnovu samo jednog kriterijuma (napr.

 2. Posledice poplava u Evropi na poslovanje osiguravajuæih kompanija.

  Posmatrano sa dru�tvenog aspekta nedostaci ovog pristupa su daleko veci, jer se teret gubitka ne mo�e rasporediti sve dok se nesrecni slicaj ne desi, i dok se sve interesne strane ne nadu u velikoj oskudici vremena kada se nesreca dogodi.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work