• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Japan heeft

Extracts from this document...

Introduction

Japan heeft De daling van de mondiale vraag en een versterking yen hebben verpletterd Japanse export. In de zes maanden tot en met januari, had jaarbasis tekort op de handelsbalans van � 4 biljoen ($ 39 miljard), vergeleken met een overschot van bijna � 11 biljoen een jaar eerder. Japan buitenlandse investeringen inkomen is ook krimpen, dankzij lagere dividenden en rente. Als gevolg daarvan zijn totale lopende rekening overschot kelderden tot slechts � 125 miljard in december, 92% minder dan een jaar geleden. Cijfers die op 9 maart kan er zelfs een tekort in januari. De meeste economen verwachten nog steeds een overschot voor het jaar als geheel, maar een sterk gereduceerde een van misschien 1% van het BBP, tegen een piek van 4,8% in 2007. ...read more.

Middle

De daling van de besparing is precies wat de "levenscyclus hypothese" zou voorspellen. Mensen willen goede verbruik over hun leven, dus tijdens hun arbeidsjaren zij minder uitgeven dan ze verdienen en accumuleren rijkdom, die zij vervolgens opnemen zodra zij met pensioen gaan. Hoe meer volk gepensioneerd zijn er in verhouding tot het aantal werknemers, hoe lager de spaarquote zal zijn. De verhouding van de Japanners ouder dan 65 tot die van de beroepsbevolking steeg van 14% in 1980 tot een geschatte 34% in 2008. Het is naar verwachting stijgen tot 49% in 2020. De daling van de besparingen van huishoudens en de lopende rekening een overschot lijkt te worden aangesloten. Maar het Japanse spaarquote is daalt al jaren, dus waarom heeft het externe overschot nog grote weefgetouw tot vorig jaar? ...read more.

Conclusion

Als investering prijzen niet veranderen, Japan zal in tekort op de lopende rekening. Japan meer dan het opslaan van al lange tijd gezien als slecht voor zijn eigen economische gezondheid als voor de rest van de wereld, zodat haar verdwijning lijkt goed nieuws. Het zou, indien de krimpende overschot was veroorzaakt door een stijging van de binnenlandse bestedingen, in plaats van een instorting van de uitvoer. Ondanks een aantal pick-up van het verbruik in de afgelopen jaren, Japan de groei nog steeds veel te afhankelijk van export. De netto-uitvoer goed voor meer dan eenderde van de BBP-groei in de vijf jaar tot 2007. Het toevoegen van exporteurs investeringen kunnen leiden tot dat cijfer tot de helft. Japan niet te spenen zichzelf uit export vroeg betekent dat hij nu geconfronteerd met een pijnlijke aanpassing. Het effect op de rest van de wereld, intussen zal niet zo gunstig als de cijfers doen vermoeden. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE German section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE German essays

 1. groei die daalt

  Dat resultaat kan wenselijk zijn, maar het is niet de meest waarschijnlijke. Exploitanten zijn te machtig gewoon door te rollen, zegt John Delaney van IDC, een markt-onderzoeksbureau. Zij hebben de activa van andere bedrijven behoefte aan hebben, zoals de infrastructuur voor de klantendienst en de middelen om te lokaliseren gebruikers of advertenties.

 2. Immume van een recessie

  van 5%), met een uptick tot 4,1% in 2010, volgens de laatste prognoses Economist Intelligence Unit.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work