• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Danish World Lit

Extracts from this document...

Introduction

World litterature assignment 1. �rens betydning i Blodbryllyp og i Historien om et bebudet mord. Class: 3.I Word count: 1494 School: KAG 2007 Name: Bertil Kristensen Jessen - Historien om et bebudet mord af Gabriel Garc�a M�rquez - Blodbryllup af Frederico Garc�a Lorca I 1981 udgav den colombianske forfatter Gabr�el G�rcia M�rques romanen Cr�nica de una muerte anonciada, p� dansk Historien om et bebudet mord. Romanen handler om et caribisk landsbysamfund hvor �re og stolthed i h�j grad betyder mere end liv, og dette koncept er ligeledes g�ldende for det spanske drama "Blodbryllup" af Frederico Garc�a Lorca. I de to v�rker finder mordene p� henholdsvis Santiago Nasar, i Historien om et bebudet mord, og Leonardo, i Blodbryllup, sted og disse drab er begge motiverede af et �nske om at opretholde �re hos b�de de 3 mordere, og landsbysamfundene de lever i, som er med til at presse drabsm�ndene til at beg� dem "Lad os s� dr�be Santiago Nasar" (s.54) ytrer Pablo Vicario, i Historien om et bebudet mord, til sin broder offentligt, f� timer inden br�drene dr�ber ham. Mordet bliver i retten fors�gt retf�rdiggjort i og med at "Forsvaren h�vdede det var manddrab i et legitimt forsvar for �ren, som var tilladt af samvittighedsgrunde." ...read more.

Middle

�rsagen til mordet m� derfor ses som at v�re et sp�rgsm�l om at opretholde Brudgommens personlige �re, da det at v�re ude af stand til kontrollere ens egen kone ses som en stor svaghed i samfundet. Muligheden for at h�vne sin faders og broders d�d, igennem Leonardo er dog ogs� en faktor der spiller ind, da dette ville bringe stor lettelse til hans moders sind. Igennem mange �r har Brudgommen v�ret udsat for sin moders konstante anklagende bem�rkninger om F�lix'erne, og det m� have v�ret belastende for Brudgommen, konstant at skulle blive h�ngt op p� det �rekodeks hans moder har skabt for ham igennem de konstante sammenligninger imellem ham og hans fader. S� Brudgommens handlinger er b�de motiveret af et �nske om at forsvare familiens �re og at give oprejsning til sig selv p� baggrund af den plet, hans nuv�rende kones ulydighed har sat p� hans �re. For Pedro og Pablo Vicario i "Historien om et bebudet mord" kan der ogs� tr�kkes en parallel til �nsket om at forsvare familiens �re. Dog er deres voldshandling udelukkende foretaget for at forsvare familiens �re og har intet underliggende personligt over sig. Ironien i dette bliver understreget af fort�lleren p� side 48. ...read more.

Conclusion

Morderne er karakteriseret af begge forfattere som v�rende enfoldige, og forfatterne udviser her igennem deres foragt for et �ldgammelt og fejlbarligt system. Samfund og familier er alle med til at fremprovokere mord, der ikke ville v�re beg�et uden deres medvirken. Pablo og Pedro Vicario bliver tvunget til at udf�re mordet p� en af deres venner, fordi samfundet ikke gjorde nok for at stoppe dem (fordi blodh�vn er et familie anliggende), og fordi Pura Vicario indirekte tvinger dem til at forsvare familiens �re. Mordet kunne have v�ret forhindret af 50 personer i landsbyen der alle kendte til tvillingernes intentioner, ligeledes kunne indvirken fra Moderen have stoppet mordene i Blodbryllup. Hendes patetiske personlighed og tendens til at promovere blodh�vn i relation til F�lix familien indoctrinerede Brudgommen, og fratog ham enhver foruds�tning for ikke at tage p� sin morderiske f�rd. �re bliver i begge v�rker benyttet som undskyldning for brutalitet, og generel opf�rsel der ikke er socialt acceptable i dagens samfund, men er ikke desto mindre med til at skabe en underliggende orden i de samfundene. Mordernes og ligeledes samfundets tiltro til �re, som et underliggende v�rdigrundlag er magtfuldt nok til at retf�rdigg�re mord og har i v�rkerne s� dedikerede disciple at dens indflydelse kunne minde om diverse religioner's. Bertil Kristensen Jessen World litterature 14/06-07 Danish A1HL 2/5 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate World Literature section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate World Literature essays

 1. La introspeccin en Siddhartha

  "El mundo, el placer, la codicia, la indolencia y al final incluso el vicio que �l siempre aborrec�a y ridiculizara m�s en su vida, la avaricia, se hab�a apoderado de su alma." �8 18. Ibidem, P�gina 94 19. Ibidem, P�gina 95 20. Ibidem, P�gina 100 21. Ibidem, P�gina 103 22.

 2. La animalizacin en Grenouille y Gregorio

  �l en s� estaba "solo" en el mundo; era �nico en su especie, ya que no exist�a nadie con sus caracter�sticas. Grenouille no posee ning�n olor propio, lo cual es una particularidad de la cual nadie m�s carece. De esto se dio cuenta la criatura al apartarse completamente de la

 1. Women in hos

  Alba realized that "she needed Ana D�az" (466) to survive the terrible conditions of the prison camp. Although they were independently weak, together the women felt stronger. Their friendship would ultimately sustain Alba. Allende foreshadows this when she describes how "dawn found them huddled together like two small animals" (465).

 2. Las obras Romeo y Julieta de William Shakespeare y Una Casa de Muecas de ...

  Cantidad de palabras: 1504 Definir con claridad y precisi�n el tema y la pregunta base. Revisar el concepto de met�fora. Incluir las citas textuales y las referencias bibliogr�ficas al final del ensayo. A - Elecci�n del aspecto y su tratamiento: 1 B -Conocimiento y comprensi�n de la obra u obras

 1. World Lit.: Velociraptor

  Yet for Gregor the greatest change of all was in his mind. For the first time in his life he felt completely secure and in control. His mind of a salesman, always busy and in a hurry was for once silenced by the quiet, cold harshness of the predator he had become.

 2. Em busca da honra

  fato, mesmo tendo acompanhado cada olhar dos g�meos, "eles olhavam com pena",e , por isso, em segundos j� esquecia do que viria a ser consumado. Dom L�zaro Aponte, coronel de academia, falava que tinha raz�es muito fortes para acreditar que Santiago n�o corria risco.

 1. Life of Pi Commentary IB A HL

  Similarly, fragmented paragraphs are used, as there is an immediate effect on the narrator, making the narrator having an unstable mind, so it will confuse the reader. Throughout the passage, a narrator is used, from line 2, we can see that this is written in the first person point of

 2. Dulce Et Decorum Est Annotation

  Simile: 1. Like old beggars: Compares the trudging soldiers to old beggars. This takes away from their glory but also shows the pitiful condition they find themselves in. 2. Like a man in fire or lime: Compares the panicking soldier to a man engulfed in flames or other painful material.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work