• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Det onde i mennesket

Extracts from this document...

Introduction

Norwegian A1 Det onde i mennesket World litterature 1 Maria Stormo 2IBTA Arendal Videreg�ende Skole v�r -08 Hamlet er et skuespill skrevet sannsynligvis av den kjente forfatteren William Shakespeare i 1600. Skuespillet handler om den danske prinsen Hamlet og hans fors�k p� � hevne drapet p� hans far. Befolkningen i Danmark er blitt fortalt at Kongen d�de av at han ble bitt i �ret av en slange, men gjenferdet til kongen kom tilbake for � fortelle Hamlet sannheten. Broren til kongen, Claudius, helte gift i �ret til kongen mens han l� og sov i hagen. Tematikken i skuespillet er brodermord og blodhevn. Fluenes Herre er en roman skrevet av nobelprisvinneren i litteratur William Golding. Det er en allegorisk id�roman utgitt i 1954, og ble oversatt for f�rste gang til norsk i 1960. Romanen handler om en gjeng med gutter som ble utsatt for et flykrasj, og havnet p� en �de stillehavs�y. Alle de autorit�re personene d�de under flykrasjet, s� guttene m� klare seg alene p� �ya til de blir reddet. Guttene ble utsatt for dype og abstrakte ting som kan sette folks evne til refleksjon p� pr�ve. Utgangspunktet i romanen er i hovedsak barbari, sjalusi, drap, ondskap og hat. ...read more.

Middle

Det f�rste mordet som skjer i Fluenes Herre, er n�r guttene stikker Simon i hjel med jaktstokkene deres. "Stokkeslagene falt. Udyret l� p� kne midt i ringen med armene over ansiktet. Mot de uhyggelige hylene ropte det noe om et lik oppe p� fjellet. Udyret kjempet seg fremover, br�t ringen og falt over den bratte klippekanten ned til sanden ved sj�en."3 Dette er brutalt. Simon kom for � fortelle at monsteret p� fjellet kun var et lik, men guttene var blendet av den opphissende dansen rundt b�let. De s� ikke virkeligheten. Dette mordet kan p� en m�te bli betraktet som et uaktsomt drap, men senere beg�es det noe som ikke er mulig � bortforklare. Roger dytter en stor steinblokk s� den treffer og dreper Gisgis. Tapet av Gisgis medf�rer at Ralph blir alene, og Jack bestemmer at enten m� han komme til deres side, eller d�. Hvorfor har samfunnet p� �ya tatt denne vendingen? Er det "det onde" som tar over guttesinnet slik som vi f�r inntrykk av? Man kan vel egentlig se p� det p� den m�ten. Men hva hvis vi hadde sett p� hendelsen fra Jack sitt synspunkt, da hadde det ikke v�rt noe galt i � beg� disse mordene, og man ville heller sett p� Ralph som den som hadde latt "det onde" komme inn over seg. ...read more.

Conclusion

Men drap er vel egentlig pur ondskap, man kan ikke bortforklare det med at det var en hevnakt? S� hvis er det virkelig slik at det er tankene v�re som styrer hva vi mener er godt og ondt, hadde Hamlet rett n�r han sa: "Vel, s� er det ikke slik for dere. For tingene er ikke gode eller onde i seg selv; de blir hva v�r tanke gj�r dem til."7 Jeg mener det, for hadde det ikke v�rt v�r tanke som gj�r ting gode eller onde ville alle hatt samme mening om disse tingene, og derfor ville det ikke v�rt noe skille p� hva folk mente var godt og ondt. Ordtelling: 1481 Bibliografi: Prim�r kilder: * William Golding - Fluenes herre, oversatt av Inger Hagerup for Gyldendal Norsk Forlag AS 2006 * William Shakespeare - Hamlet, Prins av Danmark, gjendiktet av �yvind Berg for Kolon forlag 2002 Sekund�rkilder: * Hamlet av William Shakespeare, Ascehoug 1991 - gjendiktet av Andr� Bjerke * http://yoda.uvi.edu/jgaa/norskesitater.htm 1 Hamlet av William Shakespeare, Ascehoug 1991 Oversatt av Andr� Bjerke 2 William Shakespeare: Hamlet s. 39. 3 William Golding: Fluenes Herre s. 160 4 William Shakespeare: Hamlet s. 115 5 William Golding: Fluenes Herre s. 159 6 William Golding: Fluenes Herre s. 164 7 Hamlet av William Shakespeare, Ascehoug 1991 Oversatt av Andr� Bjerke ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate World Literature section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate World Literature essays

 1. "Life of Pi" commentary

  This gives the readers a feeling as if the sea was a monster that was satisfied (the satisfaction is created by the word "burp" that usually occurs when someone enjoyed a meal)

 2. La introspeccin en Siddhartha

  todo lo que implica, "Muchas cosas nuevas aprendi� Siddhartha, que escuchaba atentamente y hablaba poco." �8 aunque trabajaba en ello sin importarle realmente el oficio que realizaba. "...se esforzaba por aprender exactamente, pero cuyo contenido lo dejaba indiferente." �9 Aun as�, adem�s de aprender de Kamala, aprendi� a ver c�mo

 1. La animalizacin en Grenouille y Gregorio

  "Descansar tranquilo le era dif�cil durante la noche. La comida, muy pronto... mucho mayor que antes, y, pese a la fuerza del golpe, no se lastim�." (P.55) EXCLUYEN DE LA SOCIEDAD POR ANIMALIZACI�N Grenouille desde un comienzo no fue querido por nadie, ni siquiera por su propia madre.

 2. Las obras Romeo y Julieta de William Shakespeare y Una Casa de Muecas de ...

  : 2 C - Presentaci�n : 1 D - Lenguaje: 3 NORMAS PARA CITAS Y PARA REFERENCIAS BIBLIOGR�FICAS Todo trabajo de investigaci�n debe incluir notas aclaratorias que servir�n para ampliar ideas, sugerencias o comentarios. Tambi�n para referencias bibliogr�ficas si se incluyen citas textuales.

 1. Em busca da honra

  que resolveu, ent�o, dar-se um tempo de calmaria, n�o se preocupou em se apressar para mais uma. Por isso "vestiu-se com calma, refez v�rias vezes a gravatinha borboleta e pendurou ao pesco�o o escapul�rio da Congrega��o Mariana para receber o bispo."

 2. Comparaison des idologies dans Sa majest des mouches de William Golding et Le marin ...

  L'histoire commence par le crash d'un avion avec de jeunes gar�ons a bord (r�fugi�s fuyant l'Angleterre pendant les bombardements de la Deuxi�me guerre mondiale) sur une �le tropicale. Les enfants, se trouvant seuls sur l'�le, cr�ent leur propre syst�me de gouvernement.

 1. Analysis of Hamlet in Act 1

  Hamlet is very angry that Claudius could poison his own brother and also upset because his dead father tells him he must go to hell where there are 'sulph'rous and tormenting flames.' His father knows he is going to hell because he had committed sins which he never got the chance to confess to before he was murdered.

 2. Dulce Et Decorum Est Annotation

  Pro patria mori. (6 syllables) Audience: Educators and the elite telling children to go to war Theme: De-glorification of war Speaker: 1. War veteran talking to the elitist warmongers 2. Tone: Changes often but has a pattern 1. Stanza 1: Hopeless, tires; someone who has lost all drive.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work