• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Företaget Boss Media.

Extracts from this document...

Introduction

F�retagsorganisation Bertil Nilsson 2000-05-10 Grupp 6 Jonas Berg Per Forsgren Ola Ingemansson Fredrik Lundquist ola@ingemansson.net Inneh�llsf�rteckning F�RETAGET BOSS MEDIA 1 STRUKTUR 1 EFFEKTIVITET 1 F�RETAGETS AFF�RSID� 2 PRODUKT 2 LICENSTAGARE 2 UTVECKLING 2 RESURSER 3 FIVE FORCES ANALYSIS 3 HOT FR�N KONKURRENTERS INBRYTNING 3 K�PARNAS F�RHANDLINGSSTYRKA 4 BRANSCHKONKURRENTER 5 HOT FR�N SUBSTITUT 5 SCENARIO 6 TRADITIONELLA KASINO 6 LEGALISERING/REGLERING 6 FORTSATT TILLV�XT 7 FIVE FORCES ANALYSIS ENLIGT SCENARIOT 7 HOT FR�N KONKURRENTERS INBRYTNING 7 K�PARNAS F�RHANDLINGSSTYRKA 8 BRANSCHKONKURRENTER 8 HOT FR�N SUBSTITUT 9 SLUTSATS 9 LITTERATURF�RTECKNING 10 INTERNETK�LLOR 10 TIDSKRIFTER 10 KURSLITTERATUR 10 P� uppdrag av den allsm�ktige f�retagsgurun Bertil och med Porters femma i bakfickan gav vi oss i kast med att analysera f�retaget Boss Media ner p� atomniv�. "En f�r alla och alla f�r en!!", ropade Per och sen tog vi tjuren vid hornen. Aldrig f�rr har s� m�nga haft s� f� att tacka f�r s� mycket. Luta er tillbaks och njut. F�retaget Boss Media Boss Media utvecklar, marknadsf�r och s�ljer helhetsl�sningar f�r kasinoverksamhet p� Internet. Potentiella licenstagare erbjuds ett kundanpassat serversystem, ett integrerat betalningssystem samt hanteringen av den dagliga driften och administrationen av ett Internetkasino. Boss Medias int�ktsk�llor utg�rs av licensavgifter, royalty p� licenstagarnas spelresultat, krediteringar samt avgifter f�r service och support. D�rtill �ger det hel�gda dotterbolaget Boss Casinos licensen till ett Internetkasino Golden Club Casino, GCC. Dotterbolagen Webdollar, som sk�ter pengahanteringen, och Boss Casinos �r bel�gna p� de v�stindiska �n Antigua & Barbuda. Boss Media startade, i sin nuvarande form verksamheten under v�ren 97 sedan dess har verksamheten �kat avsev�rt och under verksamhets�ret 98 uppgick oms�ttningen till 54,1 Mkr. Den starka tillv�xten bed�ms vara huvudsakligen h�nf�rlig till en tekniskt och grafiskt marknadsledande produkt, en stark underliggande marknadstillv�xt samt en h�g kompetens avseende Internet hos de anst�llda Struktur Moderbolaget Boss Media AB �r lokaliserat i V�xj�. Dess huvuduppgift �r att utveckla och s�lja nya kasinosystem. Lars M�nsson sitter som VD. ...read more.

Middle

grafik och ljud. Boss Media �r k�nda f�r s�kerheten i sina spel och f�r den utm�rkta grafiken1. Branschkonkurrenter Branschkonkurrenter avser den direkta konkurrensen mellan f�retaget Boss Media och dess befintliga konkurrenter. Den st�rsta konkurrenssituationen f�religger, sj�lvfallet, mellan f�retag som befinner sig p� ungef�r samma niv�, dvs �r av liknande storlek. I denna situation ser man den �kande konkurrensen som en f�ljd av att ett f�retag f�rs�ker f� ett �vertag i marknadsandelar �ver de andra. Boss Media har �n s� l�nge identifierat sex konkurrenter, varav de flesta �r baserade i USA eller Kanada. Tre av dessa �r dessutom b�rsnoterade, vilket i sig kan ge draghj�lp �t Boss Medias v�rdering. Den konkurrent som mest liknar Boss Media �r det kanadensiska f�retaget Cryptologic. N�got som ocks� p�verkar konkurrensen �r marknadstillv�xten. H�r ligger Boss Media och dess konkurrenter fortfarande i ett utvecklingsskede. Denna fas k�nnetecknas av ett f�tal akt�rer p� marknaden samt ett ringa antal anv�ndare. Tillv�xten p� denna marknad sp�s av ett flertal institut att bli v�ldigt h�g, fr�mst beroende p� den snabba �kningen av antalet Internet-anv�ndare. Detta betyder att man f�r att �verleva i branschen m�ste satsa p� en konkurrenskraftig produkt. En f�ruts�ttning f�r Boss Medias framg�ng �r att de bedriver en effektiv och kontinuerlig utveckling av sin programvara. Detta f�r oss in p� begreppet differentiering. F�r att kunna beh�lla nuvarande kunder samt attrahera nya p� en marknad med �kande konkurrens, m�ste man kunna erbjuda en unik produkt. Boss Media positionerar sig som ett slags "helhetspartner", dvs man ska erbjuda kunden den b�sta helhetsl�sningen. Detta inneb�r allt ifr�n att erbjuda en helt kundanpassad programvara till att sk�ta alla monet�ra transaktioner mellan spelarna och deras banker. Genom detta vill Boss Media skapa ett �msesidigt, och starkt beroende mellan sig och kunden. Hot fr�n substitut Boss Media �r naturligtvis inte ensamt om att erbjuda kasinoverksamhet p� Internet. Boss media har identifierat sex bolag som kan s�gas utg�ra prim�ra konkurrenter. ...read more.

Conclusion

N�r allt fler nya Internetanv�ndare s�ker sig ut p� n�tet kommer de troligen f�rst och fr�mst att v�nda sig till n�gon "sajt" eller verksamhet de k�nner igen fr�n det "verkliga livet". H�r har kasinospelen en stor m�jlighet att f�nga upp anv�ndarna genom att folket k�nner trygghet i de gamla spelformerna. Efterhand som folk v�njer sig vid n�tet kan man t�nka sig att de v�gar bege sig l�ngre och l�ngre ut i jakten p� nya upplevelser. D� kommer troligen de traditionella spelformerna p� n�tet att halka efter. Kanske �r det redan det vi nu ser en b�rjan p� d� tusentals m�nniskor i alla �ldrar �gnar sig �t n�tverksspel Hot fr�n likartade substitut dvs andra f�retag s�ljande kasinosystem liknade Boss Medias kan i framtiden s�gas h�mma Boss Medias utveckling, men f�r tillf�llet �kar det den gemene manens vetskap om spelm�jligheter p� n�tet. Enligt en rapport3 har 200 000 svenskar efter �rsskiftet 2000 valt att koppla ner sig fr�n n�tet d� de anser det vara f�r kr�ngligt eller f�r ointressant. Ett hot kan anses vara substitutet att helt avst� fr�n Internetanv�ndning i n�jessyfte. Av rapporten framgick dock att antalet svenska anv�ndare totalt sett �kat under perioden. Slutsats Framtiden f�r Boss Media ser ljus ut. Marknadspotentialen �r stor och deras aff�rside inneb�r stora m�jligheter f�r f�retaget att beh�lla den v�rldsledande4 st�llning som man innehar i nul�get. Det �r dock viktigt att Boss Media forts�tter vidareutveckla sin programvara f�r att kunna konkurrera med framtida konkurrenter. Litteraturf�rteckning Internetk�llor Boss Medias hemsida - http://www.bossmedia.se, 2000-04-04 Svenska Spels hemsida - http://www.svenskaspel.se, 2000-04-06 Aftonbladets nyhetstj�nst - http://www.aftonbladet.com/telegram/0,1082,21869660_EKO__20000127,00.html, 2000-04-06 Newswire -http://www.newswire.ca/releases/July1999/16/c3305.html, 2000-04-28 Privata Aff�rer - http://www.privataaffarer.se/kurser/intro_artikel.asp?article=59, 2000-04-07 RGT Online - http://www.rgtonline.com/index.cfm?BodyLoc=/newspage/artlisting.cfm/3437, 2000-05-02 Tidskrifter B�rsveckan nr 8 Kurslitteratur Asplund, C-J & Nilsson, B, Artikelkompendium i F�retagsorganisation, LTH 1999 Johnson, G. & Scholes, K., "Exploring Coroprate Strategy", 5th edition, Prentice Hall Europ�, 1999 1 Kasinoskola p� Internet - http://www.svenskaspel.se/ 2Christiansen/Cummings Associates 3 Svenska Dagbladet 2000-03-15 4www.svenskaspel.se , 2000-04-01 Anne-Catherine Worth-Sundquist Lunds Tekniska H�gskola F�retagsorganisation, MIO021 Praktikfall IVA 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our AS and A Level Internet section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related AS and A Level Internet essays

 1. In assessing the competitive position of a large online trader, we would use the ...

  This is the first annual decline in overall per capita income since 1991. The median household money income in the United States was $42,409, representing a 1.1 percent real decline from its 2001 level of $42,900. The mainly declining was experienced by households in metropolitan areas.

 2. Interactive Media Strategies

  believes that consumers motivation and decision to use certain type of mediated communication tools are examined through this theory.McQuail (2004) believes that the use and gratification is useful for internet communication theories. It is based on social and psychological origins. Papacharissi and Rubin (2000 cited in Ko,Cho and Robert 2000)

 1. E-commerce Vs Bricks and mortar retail in Australia

  Although online consumption is not one of the highest ranking activities conducted by Australians on the internet it is an area that is growing. (NOIE, 2000) One specific area of growth is the use of online banking. (DCITA, 2001) Consumers enjoy the convenience of doing their banking from home on

 2. >>Lets Talk About Sex

  meet 'potentials' online, its also a place to arrange to meet lots of 'potentials' at hormone filled parties! I read the comments and feedback section of the website, 12 out of 14 i read were positive comments and were clearly not made up.

 1. Analyze an organization's media communication activities: P&O Cruises

  5 main elements of the promotional or communications mix of P&O Cruises are analyzed as below (Fill, 2002): 1. Advertising (Off-line) P&O Cruises has TV advertising displaying during summer time or the beginning of the year. Customers who haven't seen the advertisement on TV could also enjoy the advertisement on

 2. Many Swedish newspapers publish all or parts of their articles and advertisements on the ...

  The Internet supplier not only pays for the distribution of the news to the consumer but also receives income from the paying customers. This income is however not directly a payment for the Internet newspaper services. The customer pays for getting access to the Internet, that is very much more than news.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work