• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 11. 11
  11
 • Level: GCSE
 • Subject: ICT
 • Word count: 2778

Prosiect T.G.A.U.

Extracts from this document...

Introduction

Prosiect T.G.A.U. Cyflwyniad (Introduction) Rhaid cyflwyno adroddiad sy'n disgrifio datrysiad i broblem sy'n dangos eich sgiliau technoleg gwybodaeth. Rhaid dylunio system ar gyfer pobl eraill i'w defnyddio. Medrir dewis unrhyw system realistig o fewn eich gallu fel testun i'r prosiect. Holl bwrpas y gwaith yma yw i gyflwyno system gyfrifiadurol i fusnes neu glwb bach er mwyn gwella'r sefyllfa bresennol. Gallai'r system fod yn un sy'n cymryd lle system bapur (h.y. does dim cyfrifiadur yno ar hyn o bryd) neu gallai eich system fod yn un sy'n gwella'r hen system gyfrifiadurol sydd yno yn barod. Mae darganfod sefyllfa realistig sydd o fewn eich profiad chi yn holl bwysig er mwyn llwyddiant eich prosiect. Fe fydd yn rhaid creu gwaith sy'n cynnwys enghreifftiau o: * Gyfleu Gwybodaeth * Drin Gwybodaeth * Fodelu. Fe ddylai'r gwaith yma fod yn realistig ac yn berthnasol i'r sefydliad (organisation) rydych wedi dewis i greu system ar ei gyfer. Syniadau o destunau addas: * Trefnu achlysur ar gyfer clwb chwaraeon (Gala nofio, cystadleuaeth 7 bob-ochr ac ati). * Trefnu gwibdaith i rywle arbennig (Gwibdaith ysgol i Alton Towers ac ati). * Creu systemau ar gyfer busnes arbennig (Siop sy'n gwerthu cyfrifiaduron, busnes merlota, ac ati). Cyflwyno'r Gwaith Wrth gyflwyno'r cywaith i gael ei farcio rydym yn disgwyl: * Tudalen flaen gyda o Teitl y Prosiect o Enw y Disgybl o Rhif Arholiad y Disgybl * Tudalen Cynnwys * Tudalennau � phennyn a throedyn gyda rhif y tudalen Yr adrannau wedi cael eu rhannu'n glir. ...read more.

Middle

* anodd iawn rhoi manylion personol ar nifer fawr o ddogfenni (postgyfuno) * rhaid talu i gynhyrchu rhai dogfenni yn broffesiynol (costus) Tasgau Modelu * gwybodaeth ar wahanol ddarnau o bapur * gwybodaeth yn cael ei cholli * anodd gwneud copi wrth gefn o'r data * posibilrwydd o wallau mathemategol * rhaid ail-amcangyfrif pob tro mae newidiadau'n digwydd * anodd gwneud ymchwiliadau fel rhagolygon ariannol (financial forecasting)- cymryd amser * tasgau fel ad-drefnu (sorting), graffio (graphing), a chwilio (searching) yn anodd os nad yn amhosib. * cyflwyniad y data'n anniben (untidy) D.S. DOES DIM MARCIAU AR GAEL AR GYFER COP�O'R PWYNTIAU UCHOD HEB ESBONIO SUT MAE BOB UN YN BERTHNASOL I'CH PROSIECT CHI. Nod ac Amcanion [2 farc] Mae angen rhestru y gwelliannau yr hoffech wneud i'r system bresennol. Eglurwch mewn paragraff agoriadol eich prif nod a defnyddiwch is-benawdau i'ch helpu. e.e. Nod y prosiect yw gwella'r system bresennol y gwesty ar gyfer trefnu achlysuron. I wneud hyn rwy'n bwriadau gwella'r ffordd mae'r gwesty'n gwneud y tasgau canlynol. 1. Storio Gwybodaeth ar gyfer yr achlysuron sydd wedi cael eu bwcio. Rwy'n bwriadu gwella'r dasg yma trwy greu: * Ffurflen Bwcio Newydd sy'n: o edrych yn broffesiynol, o yn hawdd i'w deall a'i llenwi, o yn hawdd i'w newid. * Creu cronfa data sy'n: o cadw data'n ddiogel, o cymryd llai o le ffisegol i storio, o hawdd i ychwanegu, dileu a golygu, o hawdd i wneud ymholiadau syml a chyfun, o hawdd i drefnu'r data mewn gwahanol ffyrdd. ...read more.

Conclusion

(1) 2 techneg fformatio uwch (gweler nodiadau portffolio) (2) Modelu [8 marc] Creu taenlen (1) Gwirio'r daenlen am gywirdeb a thebygolrwydd (1) Cynllun profi: * Creu graff ar gyfer pwrpas realistig (1) * Ymchwiliad realistig sy'n newid data'n unig (1) * Ymchwiliad realistig sy'n newid y fformiwla (1) Tystiolaeth o'r 3 tasg (3) Llif Data [3 marc] Creu y templed (1) Defnyddio'r templed yn dangos y cyfuno'n gweithio (1) Argraffu y data sy'n cael eu cyfuno (is-set, nid yr holl ddata) (1) Dogfennaeth y Defnyddiwr [4 marc] Amgylchedd (system gweithredu, rhaglenni sydd angen, ble mae'r ffeiliau wedi cael eu storio) (1) Diogelwch (Cyfrinair, Sut i wneud Cop�au Wrth Gefn) (1) Cyfarwyddiadau Syml - sut i lwytho ac arbed y ffeiliau(1) Cyfarwyddiadau Uwch - sut i ddefnyddio'r post gyfuno ac unrhyw agwedd uwch arall. (1) Rhan 4 - Gwerthusiad (Evaluation) [8 marc] Gwerthuswch y system yn erbyn y nod ac amcanion gafodd eu rhoi yn Rhan 1 o'r cywaith. Gafodd yr amcanion eu cwrdd, yn gyfan gwbl, yn rhannol, neu ddim o gwbl? Beth oedd y llwyddiannau, a beth fethodd - beth yw cyfyngiadau'r system? Pa bethau gallwch wella? Gwerthuso data yn y gronfa data - pa mor addas oedd y meysydd, a'r math o ddata gafodd eu defnyddio (1) Pa mor llwyddiannus oedd y gronfa data ar gyfer y tasgau? (1) Gwerthuso pa mor addas oedd y data yn y cyflwyniadau (1) Pa mor llwyddiannus oedd y dogfennau ar gyfer y tasgau? (1) Gwerthuso pa mor addas oedd y data yn y model taenlen (1) Pa mor llwyddiannus oedd y daenlen ar gyfer y tasgau? (1) Tynnu sylw at unrhyw ddatblygiadau ar gyfer y dyfodol (2) Prosiect Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu TGAU Tudalen 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE ICT Systems and Application section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE ICT Systems and Application essays

 1. System requirements analysis

  Patient Information Management * Comprehensive patient information including demographics, insurance, appointments, contacts, referrals, notes, case management details, and more * Fast patient registration with alert messages including duplication warnings * Case specific records: insurance plans, hospital stays, A/R classes * Patient and guarantor account retrieval by numerous search criteria including

 2. Adam Property Maintenance - System analysis.

  it is usually done on a Microsoft Word document. The Word document is inserted with tables and then headed with columns such as Time/Comp, Job Address, Job Description, and Phone Num. This job log list is then assigned to an engineer and printed with date, with various details under each header.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work