• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Math exam

Extracts from this document...

Introduction

Storøyungen 4 dager, 29 elever og 4 voksne.

Leie av kano, innkjøp av mat:  Tilbud 1:Losby besøksgård:

Utleiepriser:

Kano

Lavvo

Døgnleie (inntil 24 timer):

350

250

2 døgn (mer enn 24 timer): 

500

300

3 døgn:

650

350

4 døgn:

800

400

5 døgn:

950

450

6 døgn:

1 100

500

Leie ut over dette:

Etter avtale.

...read more.

Middle

Produkt

Pr. ukedag

Pr. døgn

Lørdag

Weekend

Pr. uke

Kano m/ 2 årer og
2 vester

kr 300,-

kr 400,-

kr 450,-

kr 600,-

kr 1 200,-

Beaver Kanotralle

kr 100,-

kr 100,-

kr 150,-

kr 150,-

kr 250,-

Tilbud 2: Beaver kanosenter:

5 kanoer. 2 foreldre kjører kanoene opp med henger. Hvor mye kostet bensinen de bruker på å kjøre?

Mat: Frokost og kvelds--> Brød med div. pålegg. Juice, appelsin epple. Middag dag 1: Kjøttdeig og ris. 4 stykker pr. gruppe, vi deler ut maten. Middag dag 2: spagetti på boks. 2 bokser pr. gruppe? Middag dag 3: pølse og lompe på bål, maks 3 pølser hver.

...read more.

Conclusion

Prosent av leirplassen blir brukt til teltene? (56,62 m2 / 127,17 m2) x 100 = 44 %.

Volumet av tremannstelt: 4,72 m2 x 1,10 m = 5,19 m3. Volum av tomannstelt: 3,92m2 x 1,1m = 4,31 m3.

Konkurranser:

Fisking: Jentene og guttene får til sammen 20 fisk. Men jentene fikk 2 mer enn guttene. Hvor mange fisk fikk hvert av lagene (jentene mot guttene)?

Jentene: (x): x + y =  20

Guttene: (y): x – y=   2

Addere: x + y = 20

     x – y =  2

2x        = 22

2             2

                  x = 11

putter inn: (x + 3y = 20) --> 11 + y = 20

                                                      y = 20 – 11

y = 11

           y = 9

Grafisk: Jentene: I y = - x + 20

             Guttene: II deler hvert ledd på minus 1: - x + y = - 2

              II y = x - 2

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Emma's Dilemma section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Emma's Dilemma essays

 1. GCSE Maths Project – “Emma’s Dilemma”

  RAFNK AFRNK NARFK KARNF FARKN RAFKN AFRKN NARKF KARFN FAKRN RAKFN AFKRN NAKRF KAFRN FAKNR RAKNF AFKNR NAKFR KAFNR FANKR RANKR AFNKR NAFKR KANFR FANRK RANFK AFNRK NAFRK KANRF FNRAK RNFAK ANRFK NFRAK KNRAF FNRKA RNFKA ANRKF NFRKA KNRFA FNAKR RNAKF ANFKR NFAKR KNAFR FNARK RNAFK ANFRK NFARK KNARF FNKRA

 2. Emma’s Dilemma.

  As the number of letters increases so does the number of permutations. Now I have to find a pattern for the rise in combination numbers. I noticed that for a four-letter name there were four times the numbers of permutations than for a three-letter name.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work