• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Math exam

Extracts from this document...

Introduction

Storøyungen 4 dager, 29 elever og 4 voksne.

Leie av kano, innkjøp av mat:  Tilbud 1:Losby besøksgård:

Utleiepriser:

Kano

Lavvo

Døgnleie (inntil 24 timer):

350

250

2 døgn (mer enn 24 timer): 

500

300

3 døgn:

650

350

4 døgn:

800

400

5 døgn:

950

450

6 døgn:

1 100

500

Leie ut over dette:

Etter avtale.

...read more.

Middle

Produkt

Pr. ukedag

Pr. døgn

Lørdag

Weekend

Pr. uke

Kano m/ 2 årer og
2 vester

kr 300,-

kr 400,-

kr 450,-

kr 600,-

kr 1 200,-

Beaver Kanotralle

kr 100,-

kr 100,-

kr 150,-

kr 150,-

kr 250,-

Tilbud 2: Beaver kanosenter:

5 kanoer. 2 foreldre kjører kanoene opp med henger. Hvor mye kostet bensinen de bruker på å kjøre?

Mat: Frokost og kvelds--> Brød med div. pålegg. Juice, appelsin epple. Middag dag 1: Kjøttdeig og ris. 4 stykker pr. gruppe, vi deler ut maten. Middag dag 2: spagetti på boks. 2 bokser pr. gruppe? Middag dag 3: pølse og lompe på bål, maks 3 pølser hver.

...read more.

Conclusion

Prosent av leirplassen blir brukt til teltene? (56,62 m2 / 127,17 m2) x 100 = 44 %.

Volumet av tremannstelt: 4,72 m2 x 1,10 m = 5,19 m3. Volum av tomannstelt: 3,92m2 x 1,1m = 4,31 m3.

Konkurranser:

Fisking: Jentene og guttene får til sammen 20 fisk. Men jentene fikk 2 mer enn guttene. Hvor mange fisk fikk hvert av lagene (jentene mot guttene)?

Jentene: (x): x + y =  20

Guttene: (y): x – y=   2

Addere: x + y = 20

     x – y =  2

2x        = 22

2             2

                  x = 11

putter inn: (x + 3y = 20) --> 11 + y = 20

                                                      y = 20 – 11

y = 11

           y = 9

Grafisk: Jentene: I y = - x + 20

             Guttene: II deler hvert ledd på minus 1: - x + y = - 2

              II y = x - 2

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Emma's Dilemma section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work