• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 1906

Spoleèná dopravní politika.

Extracts from this document...

Introduction

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Letecká doprava v EU

Martin Chromec        15. listopadu 2003

SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

Společná dopravní politika patří mezi ty politiky Evropské unie, které se staly součástí procesu evropské integrace v době založení EHS v roce 1957, a ustanovení o této politice Společenství proto můžeme najít už v Římské smlouvě. Bylo k tomu několik závažných důvodů:

 • Ekonomická integrace a její postup rozšiřuje obchodmezi zeměmi, což si vyžaduje spolehlivé fungování dopravy. Tento sektor je klíčovým odvětvím, což je potvrzováno také tím, že jeho příspěvek k růstu hrubého domácího produktu (7-8 %) je větší než příspěvek zemědělství.
 • Doprava napomáhá volnému pohybu zboží a osob, což je předpoklad jednotného vnitřního trhu. V sektoru dopravy je třeba vytvořit takové konkurenční podmínky, aby se dopravní náklady nestaly bariérou obchodu.
 • Dopravní sektor pohlcuje 40 % veřejných investic v zemích Unie a jeho fungování ovlivňuje mnoho dalších sfér a hospodářských činností. Citelné jsou dopady na regionální rozvoj, na situaci životního prostředí, na utváření krajiny a plánování velkých aglomerací, na spotřebu energie aj. Postavení dopravního systému v zemích Společenství, má-li být vnitřní trh skutečně funkční, vyžaduje integraci mezi zeměmi právě v tomto sektoru. Vyžaduje také formulaci společných pravidel pro všechny jeho účastníky a jistou harmonizaci předpisů. Platí to tím spíše, že se tento sektor skládá z několika oborů: silniční dopravy, železnic, vodních cest, letecké a námořní dopravy. Integrace má za úkol stanovit společná pravidla platná pro všechny obory mezinárodní dopravy a odstranit překážky, které brání jejímu rozvoji.
...read more.

Middle

Nárůst v letecké přepravě byl dramatický. Koncem roku 2000 je celkový počet pohybů letadel (odletů a příletů) o 18% vyšší než v r. 1997. Ale podle statistiky AEA (Asociace evropských leteckých společností) v 1. čtvrtletí 2003 zaznamenalo 20,2% letů zpoždění více než 15 minut v porovnání se 13% v r. 1993. „Existuje množství důvodů zpoždění,“ vysvětluje Patrick Bernard, vědecký úředník DG Energie a doprava. „Polovina z nich může být připisována problémům leteckých společností. Ale odhaduje se, že nejméně 50% zpoždění je způsobeno stále kritičtějšími problémy se řízením letového provozu, zahrnujícími letadla na zemi i ve vzduchu.“

 Nezávisle na poměru nepřímých nákladů k cestujícím je odhadováno, že tato zpoždění stojí letecké společnosti na nákladech ekvivalent 10 miliard euro ročně z hlediska méně efektivního využití zařízení a personálu, plýtvání pohonnými hmotami a kompenzací cestujícím.

V EU existuje konflikt zájmů mezi deregulovaným leteckým průmyslem a společnostmi, které poskytují služby v letecké přepravě (kontrola leteckého provozu, letiště, atd.). Tyto společnosti operují stále z lokální perspektivy a opírají se o kontrolní systémy a pravidla jednotlivých států. Narůstající globalizaci letecké přepravy chce Evropská unie zvládnout pomocí koordinované společné politiky letecké přepravy.

...read more.

Conclusion

• vytvoření efektivního rámce spolupráce mezi civilními a vojenskými reprezentanty v oblasti letových provozních služeb, který zajistí spravedlivé využití vzdušného prostoru pro potřeby civilního i vojenského provozu;

• poskytování letových provozních služeb je službou vykonávanou ve veřejném zájmu, a to bez ohledu na právní formu a vlastnickou strukturu poskytovatele služeb;

• členské země budou v případě porušení pravidel programu SES ukládat pokuty poskytovatelům letových provozních služeb a leteckým dopravcům.

V případě ostatních kapitol programu SES, které se věnují především problematice lidských zdrojů a technickým otázkám, byly dodatky zaměřeny na oblasti související s volným pohybem pracovních sil. V případě řízení letového provozu se jedná o harmonizaci postupů při výběru, výcviku a licencování řídících letového provozu, včetně problematiky vzájemného uznávaní licencí uvnitř EU. Z hlediska plnohodnotné realizace programu SES je právě nedostatek kvalifikovaných řídících letového provozu vnímán jako závažný problém (v současnosti chybí v zemích EU zhruba 15 procent řídících letového provozu). Prostřednictvím systému jednotného licencování, zdravotní a jazykové způsobilosti lze v rámci požadavků programu SES dosáhnout významného snížení nedostatku řídících a jejich pracovní mobility do zemí, kde je nedostatek řídících nejaktuálnější.

Hustota letecké dopravy

image00.png

image01.png

image02.png

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Beyond Pythagoras section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Beyond Pythagoras essays

 1. Beyond Pythagoras

  is even ?the difference between the middle and longest term is + 2 ?find middle term pattern to generate series Below is a table of all terms for family 2: Family 2 S M L 6 8 10 ? (8) ? (15) ? (17) 10 24 26 ? (12) ?

 2. Beyond Pythagoras

  what I worked out what would be the 7th term in my sequence. nth term for middle side 4 12 24 40 60 84 112 \ / \ / \ / \ / \ / \ / 8 12 16 20 24 28 \ / \ / \ / \

 1. Beyond Pythagoras

  I am not going to try any number which is a negative though, because this would not be a possible figure in terms of shape and measure, as the triangle would not exist. I'm going to try with n=1.5 first.

 2. Beyond Pythagoras.

  2n� + 2n + 1 = 25 2 x 3� + 2 x 3 + 1 = 25 18 + 6 + 1 = 25 wwcf cfw stcfcfud ecf cfnt ccf encftral cfcocf uk! 25 = 25 The formula also works for the second term 2n� + 2n + 1

 1. Dice Game Maths Investigation

  than B and C - and the fact that B and C had the same probability which was the equal highest of all of them; B and C had to be the most equally likely winner. Finally I worked out that the most likely length of game in terms of number of rolls of the dice was three rolls.

 2. Beyond Pythagoras - Year 10 Maths Coursework

  I can now safely say that 4n� - 4(n-1)� is definitely not the correct formula for the middle side. I believe the problem with 4n� - 4(n-1)2 was that 4n�, once you start using larger numbers, becomes far to high to bring it back down to the number that I want for the middle side.

 1. Mathematics Coursework - Beyond Pythagoras

  To see if I'm correct, I will now test this formula. The Shortest side and 2n+1 columns match meaning that: Shortest Side = 2n+1 The next formula I need to work out is the formula for the middle side. 4 , 12 , 24 , 40 , 60 8 12

 2. Beyond Pythagoras - I am investigating the relationships between the lengths of the three ...

  Workings 1 Perimeter= 3+ 4+ 5= 12 units Area= 1/2 x 3 x 4 = 6 square units 5 3 4 2 Perimeter= 5+ 12+13= 30 units Area= 1/2 x 5 x 12= 30 square units 13 5 12 3 Perimeter= 7+ 24+ 25= 56 units 25 Area= 1/2 x

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work