• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 1906

Spoleèná dopravní politika.

Extracts from this document...

Introduction

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Letecká doprava v EU

Martin Chromec        15. listopadu 2003

SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

Společná dopravní politika patří mezi ty politiky Evropské unie, které se staly součástí procesu evropské integrace v době založení EHS v roce 1957, a ustanovení o této politice Společenství proto můžeme najít už v Římské smlouvě. Bylo k tomu několik závažných důvodů:

 • Ekonomická integrace a její postup rozšiřuje obchodmezi zeměmi, což si vyžaduje spolehlivé fungování dopravy. Tento sektor je klíčovým odvětvím, což je potvrzováno také tím, že jeho příspěvek k růstu hrubého domácího produktu (7-8 %) je větší než příspěvek zemědělství.
 • Doprava napomáhá volnému pohybu zboží a osob, což je předpoklad jednotného vnitřního trhu. V sektoru dopravy je třeba vytvořit takové konkurenční podmínky, aby se dopravní náklady nestaly bariérou obchodu.
 • Dopravní sektor pohlcuje 40 % veřejných investic v zemích Unie a jeho fungování ovlivňuje mnoho dalších sfér a hospodářských činností. Citelné jsou dopady na regionální rozvoj, na situaci životního prostředí, na utváření krajiny a plánování velkých aglomerací, na spotřebu energie aj. Postavení dopravního systému v zemích Společenství, má-li být vnitřní trh skutečně funkční, vyžaduje integraci mezi zeměmi právě v tomto sektoru. Vyžaduje také formulaci společných pravidel pro všechny jeho účastníky a jistou harmonizaci předpisů. Platí to tím spíše, že se tento sektor skládá z několika oborů: silniční dopravy, železnic, vodních cest, letecké a námořní dopravy. Integrace má za úkol stanovit společná pravidla platná pro všechny obory mezinárodní dopravy a odstranit překážky, které brání jejímu rozvoji.
...read more.

Middle

Nárůst v letecké přepravě byl dramatický. Koncem roku 2000 je celkový počet pohybů letadel (odletů a příletů) o 18% vyšší než v r. 1997. Ale podle statistiky AEA (Asociace evropských leteckých společností) v 1. čtvrtletí 2003 zaznamenalo 20,2% letů zpoždění více než 15 minut v porovnání se 13% v r. 1993. „Existuje množství důvodů zpoždění,“ vysvětluje Patrick Bernard, vědecký úředník DG Energie a doprava. „Polovina z nich může být připisována problémům leteckých společností. Ale odhaduje se, že nejméně 50% zpoždění je způsobeno stále kritičtějšími problémy se řízením letového provozu, zahrnujícími letadla na zemi i ve vzduchu.“

 Nezávisle na poměru nepřímých nákladů k cestujícím je odhadováno, že tato zpoždění stojí letecké společnosti na nákladech ekvivalent 10 miliard euro ročně z hlediska méně efektivního využití zařízení a personálu, plýtvání pohonnými hmotami a kompenzací cestujícím.

V EU existuje konflikt zájmů mezi deregulovaným leteckým průmyslem a společnostmi, které poskytují služby v letecké přepravě (kontrola leteckého provozu, letiště, atd.). Tyto společnosti operují stále z lokální perspektivy a opírají se o kontrolní systémy a pravidla jednotlivých států. Narůstající globalizaci letecké přepravy chce Evropská unie zvládnout pomocí koordinované společné politiky letecké přepravy.

...read more.

Conclusion

• vytvoření efektivního rámce spolupráce mezi civilními a vojenskými reprezentanty v oblasti letových provozních služeb, který zajistí spravedlivé využití vzdušného prostoru pro potřeby civilního i vojenského provozu;

• poskytování letových provozních služeb je službou vykonávanou ve veřejném zájmu, a to bez ohledu na právní formu a vlastnickou strukturu poskytovatele služeb;

• členské země budou v případě porušení pravidel programu SES ukládat pokuty poskytovatelům letových provozních služeb a leteckým dopravcům.

V případě ostatních kapitol programu SES, které se věnují především problematice lidských zdrojů a technickým otázkám, byly dodatky zaměřeny na oblasti související s volným pohybem pracovních sil. V případě řízení letového provozu se jedná o harmonizaci postupů při výběru, výcviku a licencování řídících letového provozu, včetně problematiky vzájemného uznávaní licencí uvnitř EU. Z hlediska plnohodnotné realizace programu SES je právě nedostatek kvalifikovaných řídících letového provozu vnímán jako závažný problém (v současnosti chybí v zemích EU zhruba 15 procent řídících letového provozu). Prostřednictvím systému jednotného licencování, zdravotní a jazykové způsobilosti lze v rámci požadavků programu SES dosáhnout významného snížení nedostatku řídících a jejich pracovní mobility do zemí, kde je nedostatek řídících nejaktuálnější.

Hustota letecké dopravy

image00.png

image01.png

image02.png

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Beyond Pythagoras section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Beyond Pythagoras essays

 1. Beyond Pythagoras

  I will use Pythagoras' theorem to test it .If it does work, then when I substitute the numbers in, the final results will be correct, with the same number on both sides of the equals sign. If it's not, then the formula isn't working and I need to work out one which does.

 2. Beyond Pythagoras

  d + 1/2 ( n - 1 ) ( n - 2 ) c Where: Tn = nth term A = the first term D = the first number in the changing sequence C = the second, continuous difference N = term I will now substitute the numbers from the sequence into the formula.

 1. Beyond Pythagoras

  of a sudden notice that you can add another set of triples into the family 2 sequences and the smallest side still is even, the middle and longest side still has a difference of 2 I worked out easily that on the smallest term that the pattern between the triples

 2. Beyond Pythagoras

  16n4+16n3+ 8n2 16n3+16n2+8n 8n2+8n+4 4+16n+32n2+32n3+16n4 Middle term (4n2+4n)* (4n2+4n) 16n4+16n3 16n3 + 16n2 162+32n3+164 Shortest (4n+2)*(4n+2) 16n2+8n 8n+ 4 16n+16n2+4 Middle = Longest - Shortest (16n2+32n3+16n4) = (4+16n+32n2+32n3+16n4) - (16n+16n2+4) Finally I will investigate the shortest term Shortest term= Longest term- Middle term (nth term)2 = (nth term)2 - (nth term)2 Mahmoud Elsherif Beyond Pythagoras P.12 Middle term= Longest

 1. Research on Pythagoras and his work.

  Rather Pythagoras was interested in the principles of mathematics, the concept of number, the concept of a triangle or other mathematical figure and the abstract idea of a proof. As Brumbaugh writes in [3]:- It is hard for us today, familiar as we are with pure mathematical abstraction and with

 2. Beyond Pythagoras.

  3 5 7 9 11 2 2 2 2 The differences between the lengths of the shortest side are 2. This means the equation must be something to do with 2n. Let's see... Nth term Length of shortest side 1 3 2n 2 x 1 = 2 (wrong)

 1. Dice Maths Investigation

  The probabilities that I have found are those of no one winning before that round and either A, B or C winning accordingly. These values can be used to create a formula for finding the probability of A, B or C winning in the nth round.

 2. Beyond Pythagoras - Year 10 Maths Coursework

  9� = M + L 81 = M + L I know that there will be only a difference of one between the middle number and the largest number. So, the easiest way to get 2 numbers with only 1 between them is to divide 81 by 2 and then using the upper and lower bound of this number.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work