• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 • Level: GCSE
 • Subject: Maths
 • Word count: 1906

Spoleèná dopravní politika.

Extracts from this document...

Introduction

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Letecká doprava v EU

Martin Chromec        15. listopadu 2003

SPOLEČNÁ DOPRAVNÍ POLITIKA

Společná dopravní politika patří mezi ty politiky Evropské unie, které se staly součástí procesu evropské integrace v době založení EHS v roce 1957, a ustanovení o této politice Společenství proto můžeme najít už v Římské smlouvě. Bylo k tomu několik závažných důvodů:

 • Ekonomická integrace a její postup rozšiřuje obchodmezi zeměmi, což si vyžaduje spolehlivé fungování dopravy. Tento sektor je klíčovým odvětvím, což je potvrzováno také tím, že jeho příspěvek k růstu hrubého domácího produktu (7-8 %) je větší než příspěvek zemědělství.
 • Doprava napomáhá volnému pohybu zboží a osob, což je předpoklad jednotného vnitřního trhu. V sektoru dopravy je třeba vytvořit takové konkurenční podmínky, aby se dopravní náklady nestaly bariérou obchodu.
 • Dopravní sektor pohlcuje 40 % veřejných investic v zemích Unie a jeho fungování ovlivňuje mnoho dalších sfér a hospodářských činností. Citelné jsou dopady na regionální rozvoj, na situaci životního prostředí, na utváření krajiny a plánování velkých aglomerací, na spotřebu energie aj. Postavení dopravního systému v zemích Společenství, má-li být vnitřní trh skutečně funkční, vyžaduje integraci mezi zeměmi právě v tomto sektoru. Vyžaduje také formulaci společných pravidel pro všechny jeho účastníky a jistou harmonizaci předpisů. Platí to tím spíše, že se tento sektor skládá z několika oborů: silniční dopravy, železnic, vodních cest, letecké a námořní dopravy. Integrace má za úkol stanovit společná pravidla platná pro všechny obory mezinárodní dopravy a odstranit překážky, které brání jejímu rozvoji.
...read more.

Middle

Nárůst v letecké přepravě byl dramatický. Koncem roku 2000 je celkový počet pohybů letadel (odletů a příletů) o 18% vyšší než v r. 1997. Ale podle statistiky AEA (Asociace evropských leteckých společností) v 1. čtvrtletí 2003 zaznamenalo 20,2% letů zpoždění více než 15 minut v porovnání se 13% v r. 1993. „Existuje množství důvodů zpoždění,“ vysvětluje Patrick Bernard, vědecký úředník DG Energie a doprava. „Polovina z nich může být připisována problémům leteckých společností. Ale odhaduje se, že nejméně 50% zpoždění je způsobeno stále kritičtějšími problémy se řízením letového provozu, zahrnujícími letadla na zemi i ve vzduchu.“

 Nezávisle na poměru nepřímých nákladů k cestujícím je odhadováno, že tato zpoždění stojí letecké společnosti na nákladech ekvivalent 10 miliard euro ročně z hlediska méně efektivního využití zařízení a personálu, plýtvání pohonnými hmotami a kompenzací cestujícím.

V EU existuje konflikt zájmů mezi deregulovaným leteckým průmyslem a společnostmi, které poskytují služby v letecké přepravě (kontrola leteckého provozu, letiště, atd.). Tyto společnosti operují stále z lokální perspektivy a opírají se o kontrolní systémy a pravidla jednotlivých států. Narůstající globalizaci letecké přepravy chce Evropská unie zvládnout pomocí koordinované společné politiky letecké přepravy.

...read more.

Conclusion

• vytvoření efektivního rámce spolupráce mezi civilními a vojenskými reprezentanty v oblasti letových provozních služeb, který zajistí spravedlivé využití vzdušného prostoru pro potřeby civilního i vojenského provozu;

• poskytování letových provozních služeb je službou vykonávanou ve veřejném zájmu, a to bez ohledu na právní formu a vlastnickou strukturu poskytovatele služeb;

• členské země budou v případě porušení pravidel programu SES ukládat pokuty poskytovatelům letových provozních služeb a leteckým dopravcům.

V případě ostatních kapitol programu SES, které se věnují především problematice lidských zdrojů a technickým otázkám, byly dodatky zaměřeny na oblasti související s volným pohybem pracovních sil. V případě řízení letového provozu se jedná o harmonizaci postupů při výběru, výcviku a licencování řídících letového provozu, včetně problematiky vzájemného uznávaní licencí uvnitř EU. Z hlediska plnohodnotné realizace programu SES je právě nedostatek kvalifikovaných řídících letového provozu vnímán jako závažný problém (v současnosti chybí v zemích EU zhruba 15 procent řídících letového provozu). Prostřednictvím systému jednotného licencování, zdravotní a jazykové způsobilosti lze v rámci požadavků programu SES dosáhnout významného snížení nedostatku řídících a jejich pracovní mobility do zemí, kde je nedostatek řídících nejaktuálnější.

Hustota letecké dopravy

image00.png

image01.png

image02.png

...read more.

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Beyond Pythagoras section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Beyond Pythagoras essays

 1. Beyond Pythagoras

  I am not going to try any number which is a negative though, because this would not be a possible figure in terms of shape and measure, as the triangle would not exist. I'm going to try with n=1.5 first.

 2. Beyond Pythagoras

  what I worked out what would be the 7th term in my sequence. nth term for middle side 4 12 24 40 60 84 112 \ / \ / \ / \ / \ / \ / 8 12 16 20 24 28 \ / \ / \ / \

 1. Beyond Pythagoras

  is even ?the difference between the middle and longest term is + 2 ?find middle term pattern to generate series Below is a table of all terms for family 2: Family 2 S M L 6 8 10 ? (8) ? (15) ? (17) 10 24 26 ? (12) ?

 2. Was Maths invented or discovered?

  No one has been able to prove a right answer for this question, since there are so many facts to be considered. Although I strongly feel that the true answer lies in between both extremes.

 1. Research on Pythagoras and his work.

  the mental act of generalisation, to appreciate the originality of this Pythagorean contribution. In fact today we have become so mathematically sophisticated that we fail even to recognise 2 as an abstract quantity. There is a remarkable step from 2 ships + 2 ships = 4 ships, to the abstract

 2. Beyond Pythagoras.

  3 5 7 9 11 2 2 2 2 The differences between the lengths of the shortest side are 2. This means the equation must be something to do with 2n. Let's see... Nth term Length of shortest side 1 3 2n 2 x 1 = 2 (wrong)

 1. Dice Maths Investigation

  I will start with B and C. We can see that the probability of B winning a round is the same as C winning the round. Therefore, the formula for finding this probability should be the same. I shall start with some experimental work to see of any relationships or patterns are apparent.

 2. Beyond Pythagoras - Year 10 Maths Coursework

  9� = M + L 81 = M + L I know that there will be only a difference of one between the middle number and the largest number. So, the easiest way to get 2 numbers with only 1 between them is to divide 81 by 2 and then using the upper and lower bound of this number.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work