• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

Extracts from this document...

Introduction

Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol. C1) Pwrpas y arbrawf oedd darganfod crynodiad hydoddiant asid hydroclorig trwy ei ditradu yn erbyn hydoddiant safonol o sodiwn carbonad yr rydw i wedi baratoi. Roedd angen i fi sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol gan wneud yn siwr oedd y hydoddiant safonol yn gywir a canlyniadau gywir a manwl. Roedd angen i fi defnyddio lawer o offer gwahanol yn y'r arbrawf ac roedd angen i fi bod yn spersiffig sef:- Clorian - Mae hyn yn rhoi canlyniadau i'r 0.00g agosaf Silinder Mesur - Mae'n mesur i 0.1cm3 agosaf Twndis Fflasg Gyfeintiol Bured Mesur maintiau bach Asid Methyl Oren Dwr Distyll - Mae'n osgoi cantamineiddio mineolau/ionau mewn dwr Sodiwm Carbonad Mae'r offer yma yn cadael i ni derbyn canlyniadau manwl cywirdeb oherwydd mae nhw'n mesur yn manwl ac yn gadael i ni edrych ar ffaint o sylwedd rydym yn defnyddio pop tro. ...read more.

Middle

�on yr hyddod Lliw cyn adweithio Ar �l adweithio Cu+ Glas Gwadodd Glas Fe2+ Melyn Du/Gwyrdd Fe3+ Melyn Oren Mg2+ Tryloyw Lelog Zn2+ Tryloyw Tryloyw Offer Llosgydd Bynsen Wifren Asid hydroclorig crynodedig Prif diwb Hydoddiant sodiwm hydrocsid Pwrpas yr arbrawf yma oedd adnabod ionau metelaidd a lliwiau hydoddiannau. Doedd dim angen i ni gael canlyniadau cywir manwl oherwydd doedd dim angen i fi mesur yr asid gan edrych ar faint rydw i wedi defnyddio. O edrych ar ganlyniadau proffesiynol o wneud yr arbrawf wnes i wneud yr arbrawf yn gywir. I sicrhau manwl gywirdeb darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus iawn a chymryd gofal. Hefyd wneud yn siwr pob amser mae'r wifren yn cael eu glanhau ac mae'r llosgydd Bensen ar y un fath o fflam. Mae'n bwysig i'r wifren cael eu glanhau oherwydd bydd yn osgoi contamineiddio. Mae'n bwysig sicrhau ddim ond 1 ion sy'n ymddangos yn y fflam. Does ddim ots am faint o'r sylwedd sydd yn cael eu creu, mae'r ymddangosiad sydd yn bwysig, os yw'r lliw cywir yn cael eu hymddangos ac os ydy'r arbrawf yn gweithio neu beidio. ...read more.

Conclusion

Hydoddiant 10% Ychwanegwch buret Glwcos Albwmen Starts Glas Gwyn Glas Golau Hydoddiant 10% Ychwanegwch Benedict Glwcos Albwmen Starts Melyn Porffor Glas Defnyddiais i:- Profdiwb Hydoddiant siwgr, starts ac albwmen Dwr Poeth o'r tegell Bicer �odin Buret Bonedi Pwrpas yr arbrawf oedd meindio mas beth oedd yn digwydd i'r glwcos, albwmen a starts ar �l ychwanegu iodin,buret a bonedict. Doedd dim angen manwl cywirdeb yn yr arbrawf yma oherwydd mae'r arbrawf ddim yn ditradiad ac mae'n darganfod lliwiau a gall yr arbrawf gweithio unrhyw faint o sylwedd rydych yn cymysgu gyda sylwedd. Doedd dim angen i fi mesur i wneud y canlyniadau yn fanwl, Oherwydd doedd dim angen manwl cywirdeb, wnes i ddarganfod bod y canlyniadau yn cywiro gwneud yr arbrawf darganfod roedd lliwiau yn ymddangos pan roedd y sylweddau yn cael eu cymysgu gyda Gaelaidd cadw manwl gywirdeb gall wedi mesur y faint o hydoddiant, dwr a sylwedd arall oedd wedi cael eu defnyddio. Doedd dim ots pa mor glir oedd y lliw yn ymddangos oherwydd roedd yn dibynnu ar ffaint roedd yn rhoi yn y profdiwb. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

  Diwydiant Gwin - Mae blas gwin yn aml yn cael ei niweidio gan ei asidedd. Rydyn yn gallu mesur asidedd gan ddefnyddio Titradu. Mae yna gitiau arbennig ar gyfer y diwydiant gwin. Mae titradu yn galluogi i ddiwydiannau gwin gwybod os oes angen ychwanegu unrhyw gynhwysion.

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  drin gan ei fam, trwy'r ffordd y mae hi'n siarad gydag ef ac yn gweiddi arno. 'Cwyd y sglyfath bach, neu mi fyddi di'n hwyr yn y blydi ysgol 'na!' O'r paragraff cyntaf, rydym yn gweld yn glir sut mae'r bachgen yn teimlo am ei fam.

 1. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Mae'r ffynhonell CH2 ac CH4 yn cefnogi'r dehongliad mai'r arglwydd Penrhyn oedd ar fai am streic fawr y Penrhyn. Cafodd Ch2 ei ysgrifenni gan W.J.Parry, sef arweinydd yr undeb. Rydym yn gwybod ei fod ar ochr y gweithwyr oherwydd mae'n dweud pethau fel 'Ond mae'n amlwg y gall chware triciau ddigon budr'.

 2. Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

  6. Glanhewch yr offer 7. Nawr dechreuwch eto, y tro yma defnyddiwch 35cm3 o asid a 10cm3 o ddwr. Gwnewch yr un peth gyda: 30cm3 asid/15cm3 dwr, 25cm3 asid/ 20cm3 dwr, 15cm3 asid/30 cm3 dwr. Rydw i'n rhagfynegi: po cryfaf yw'r crynodiad, y cyflymaf bydd y cyfradd adwaith.

 1. Dydi Penderfyniad I Stopio Pob Ac Unrhyw Fath O Driniaeth Ddim Yn Benderfyniad I ...

  Hefyd mae nifer o resymau eraill am stopio triniaeth: * Nid yw'r claf yn dangos unrhyw arwydd o welliant ar �l cyfnod o amser; * Mae'n niweidio mwy nag mae'n helpu; * Roedd yn driniaeth arbrofol sydd wedi methu;

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Ond yn y 1960au yr oedd pyllau glo Cymru yn cael ei cau. Roedd y weithwyr yn protestio am hyn gan nad oedd waith arall yn yr ardal lleol, nid oedd y protestiadau yma yn weithio am ddwy rheswm: roedd y weithwyr eisau mwy o arian ac nil all tali am hyn ac hefyd roedd gormod y damweiniau yn digwydd.

 1. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  ar ol pob hanner munud a'i cofnodi Arbrawf Tro Cyntaf Cyfaint Asid (cm3) H2 sy'n cael ei rhyddhau(cm3) pob hanner munud 0 1/2 1 1 1/2 2 21/2 3 31/2 10 0.0 20.0 31.0 33.0 39.0 44.0 48.0

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Nid yr oedd yn ymddiried ynof hyd yn oed ar ôl i mi addo cadw’i chyfrinach nes y bedd. Os na fyddai Llew wedi ymddangos ar yr eiliad hynny ni fyddwn yn sefyll yma ar bwys yr afon yn awr.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work