• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol.

Extracts from this document...

Introduction

Clod - Sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol. C1) Pwrpas y arbrawf oedd darganfod crynodiad hydoddiant asid hydroclorig trwy ei ditradu yn erbyn hydoddiant safonol o sodiwn carbonad yr rydw i wedi baratoi. Roedd angen i fi sicirhau cywirdeb o fewn y technegau a ddefnyddiwyd dadansoddiad maintiol gan wneud yn siwr oedd y hydoddiant safonol yn gywir a canlyniadau gywir a manwl. Roedd angen i fi defnyddio lawer o offer gwahanol yn y'r arbrawf ac roedd angen i fi bod yn spersiffig sef:- Clorian - Mae hyn yn rhoi canlyniadau i'r 0.00g agosaf Silinder Mesur - Mae'n mesur i 0.1cm3 agosaf Twndis Fflasg Gyfeintiol Bured Mesur maintiau bach Asid Methyl Oren Dwr Distyll - Mae'n osgoi cantamineiddio mineolau/ionau mewn dwr Sodiwm Carbonad Mae'r offer yma yn cadael i ni derbyn canlyniadau manwl cywirdeb oherwydd mae nhw'n mesur yn manwl ac yn gadael i ni edrych ar ffaint o sylwedd rydym yn defnyddio pop tro. ...read more.

Middle

�on yr hyddod Lliw cyn adweithio Ar �l adweithio Cu+ Glas Gwadodd Glas Fe2+ Melyn Du/Gwyrdd Fe3+ Melyn Oren Mg2+ Tryloyw Lelog Zn2+ Tryloyw Tryloyw Offer Llosgydd Bynsen Wifren Asid hydroclorig crynodedig Prif diwb Hydoddiant sodiwm hydrocsid Pwrpas yr arbrawf yma oedd adnabod ionau metelaidd a lliwiau hydoddiannau. Doedd dim angen i ni gael canlyniadau cywir manwl oherwydd doedd dim angen i fi mesur yr asid gan edrych ar faint rydw i wedi defnyddio. O edrych ar ganlyniadau proffesiynol o wneud yr arbrawf wnes i wneud yr arbrawf yn gywir. I sicrhau manwl gywirdeb darllenwch y cyfarwyddiadau yn ofalus iawn a chymryd gofal. Hefyd wneud yn siwr pob amser mae'r wifren yn cael eu glanhau ac mae'r llosgydd Bensen ar y un fath o fflam. Mae'n bwysig i'r wifren cael eu glanhau oherwydd bydd yn osgoi contamineiddio. Mae'n bwysig sicrhau ddim ond 1 ion sy'n ymddangos yn y fflam. Does ddim ots am faint o'r sylwedd sydd yn cael eu creu, mae'r ymddangosiad sydd yn bwysig, os yw'r lliw cywir yn cael eu hymddangos ac os ydy'r arbrawf yn gweithio neu beidio. ...read more.

Conclusion

Hydoddiant 10% Ychwanegwch buret Glwcos Albwmen Starts Glas Gwyn Glas Golau Hydoddiant 10% Ychwanegwch Benedict Glwcos Albwmen Starts Melyn Porffor Glas Defnyddiais i:- Profdiwb Hydoddiant siwgr, starts ac albwmen Dwr Poeth o'r tegell Bicer �odin Buret Bonedi Pwrpas yr arbrawf oedd meindio mas beth oedd yn digwydd i'r glwcos, albwmen a starts ar �l ychwanegu iodin,buret a bonedict. Doedd dim angen manwl cywirdeb yn yr arbrawf yma oherwydd mae'r arbrawf ddim yn ditradiad ac mae'n darganfod lliwiau a gall yr arbrawf gweithio unrhyw faint o sylwedd rydych yn cymysgu gyda sylwedd. Doedd dim angen i fi mesur i wneud y canlyniadau yn fanwl, Oherwydd doedd dim angen manwl cywirdeb, wnes i ddarganfod bod y canlyniadau yn cywiro gwneud yr arbrawf darganfod roedd lliwiau yn ymddangos pan roedd y sylweddau yn cael eu cymysgu gyda Gaelaidd cadw manwl gywirdeb gall wedi mesur y faint o hydoddiant, dwr a sylwedd arall oedd wedi cael eu defnyddio. Doedd dim ots pa mor glir oedd y lliw yn ymddangos oherwydd roedd yn dibynnu ar ffaint roedd yn rhoi yn y profdiwb. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Er bod llawer rheswm pam fod y bachgen yn unig, e.e. y ffaith fod ei dad wedi ei adael ac nad oes ganddo unrhyw ffrindiau iawn, y ffaith ei fod yn cael ei gamdrin yw gwreiddyn ei unigrwydd. 'Mi wneith hi swshio babi bach drws nesa nes y bydd ei

 2. Adroddiad ar baratoi hydoddiant safonol a Thitradu mewn Diwydiant

  Diwydiant Gwin - Mae blas gwin yn aml yn cael ei niweidio gan ei asidedd. Rydyn yn gallu mesur asidedd gan ddefnyddio Titradu. Mae yna gitiau arbennig ar gyfer y diwydiant gwin. Mae titradu yn galluogi i ddiwydiannau gwin gwybod os oes angen ychwanegu unrhyw gynhwysion.

 1. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  Ond, pan mae llai o grynodiad mae llai o siawns i wrthdaro oherwydd dim gymaint o folecylau ag egni i wrthdaro a dim cymaint o gyfeiriant cywir felly ddim yn gwrthdaro mor aml.

 2. Beth ydych chi’n ceisio darganfod?

  Mewn toddiant hypotonic buasent y celloedd yn chwalu Mae ganddynt celloedd planhigyn cellfur sydd wastad yn cadw ei siap. Bydd cell planhigyn mewn toddiant hypotonic yn chwyddo gyda dwr ond ddim yn byrstio, buasent yn chwydd-dynn. Cell planhigyn mewn toddiant hypertonic: gallwn profi bod dwr yno trwy edrych ar pwysau'r

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Hefyd fe newidiodd Cymru yn diwyllianol. Roedd diwydiant yn newid yn esgybol yn ystod yr 1960au. Cyn yr 1960au yr oedd glo yn ddiwydiant fwyaf yng Nghymru. Roedd llawer o glo yn gallu cael ei ffeindio yn y cymoedd yn yr pyllau glo fel Merthyr Tydfil, roedd glo yn cael ei allforio o Cymru ar raddfa eang.

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  hefyd yn dangos ymladd yn erbyn tueddiadau traddodiad. Mae'r 'hipis' neu plant y blodau wedi casglu yn Hyde Park i ganu, dawnsio, a protestio'n di-drais dros pethau fel rhyfel Vietnam a hawliau merched a pobl du. Roedd pethau syml fel geiriau caneuon yn gallu gwneud dylanwad enfawr ar ieuenctid.

 1. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  ddechrau, yna gyda symbolau wedi eu cydbwyso ag yna gyda lluniau o?r molecylau; Glwcos + Ocsigen ? Carbon Deuocsid + Dwr (+ egni) C6H12O6 + 6O2 ? 6CO2 + 6H2O (+ egni) Wedi?r adweithiad gemegol hyn, mae?r cynnyrchion gwastraff, sef y nwy carbon deuocsid a?r anwedd dwr, yn cael eu

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Ond y nawr, gyda Blodeuwedd yn fy mywyd gallaf dyfu ac egino. Ni welais fath brydferthwch yn fy myw. Nid yw Blodeuwedd fel merched Penllyn. Yn debycach i angel na merch nid yw Blodeuwedd fel unrhyw ferch o?r byd dynol.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work