Y chwedegau yng Nghymru.

Y chwedegau yng Nghymru Y peth cyntaf sydd rhaid gofyn yw a oedd yna newidiad mawr yn fywyd yr ifanc yn y chwedegau? Yn ôl ffynhonnell A1, sef dyfyniad o bapur newydd y 'Western Mail', fedrwn feddwl bod Cymru a'u pobl dal yn credu yn hen draddodiadau a diwylliant y wlad. Bod yr eisteddfod yr un mor boblogaidd yn nawr ac yr oedd deng mlynedd yn ôl. Cyn darllen y dyfyniad fedrwn weld y darlun mae'n ei beintio, y teitl yw "Gwlad y Gan ac Offerynnau". Er bod y 'Western Mail' yn bapur cydnabyddedig nid oes rhaid i'r darlun mae'n ei bortreadu fod yn wir, byddai'r 'Western Mail' eisiau plesio ei darllenwyr, y mwyafrif o'i darllenwyr fyddai'r Cymry dosbarth canol, ac y rheini fyddai'r bobl oedd eisiau Cymru aros fel yr oedd, gwlad dawel draddodiadol, byddai'r 'Western Mail' ddim ond yn ceisio cadarnhau y ddelwedd yma yn eu meddyliau. Mae ffynhonnell A2, sef dyfyniad allan o lyfr 'Pobl, Protest a Gwleidyddiaeth' gan Gareth Elwyn Jones a gyhoeddwyd yn 1988 gyda darlun hollol wahanol, pan bod ffynhonnell A1 yn cyfleu Cymru fel gwlad gryf, nad yw dan fygythiad a heb profi gweddnewidiad yn fywyd yr ifanc, mae hwn yn cyfleu Cymru fel gwlad gwan, sydd dan fygythiad cryf o'r cyfrwng newydd, sef teledu. Yn y ffynhonnell disgrifir teledu "bygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod", credu'r hyn oherwydd mae un grwp bychan oedd yn ei rheoli, a Saeson cyfoethog o Lundain ac Americaniaid ar

 • Word count: 1714
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

Terfysgoedd Rebecca Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839. Mae tystiolaeth yn dangos y mathau o drais roedd yn cael ei wneud trwy'r cyfnod. Roedd y trais a oedd yn cael ei wneud yn cynnwys dwyn, potsio a terfysgio. Roedd rhan fwyaf o'r trais yn cael ei wneud gan y bobl gyffredin yn erbyn eiddo. Rydym yn gallu weld o'r dystiolaeth a oedd wedi cael ei ysgrifennu gan David Evans am y llyfr ' A history of Wales' ei bod y ffermwyr ar bobl gyffredin yn yr adeg yn dwyn defaid a photsio oherwydd y ffordd roeddynt yn cael ei drin gan y tirfeddianwyr a nifer o ffactorau arall. Roedd y ffermwyr a'r gweithwyr yn byw mewn amodau gwael ac roeddynt yn cael ei drin fel'anifeiliaid' felly roeddynt yn grac efo'r tirfeddianwyr. Credaf fod hyn yn nhystiolaeth ddibynnol oherwydd mae'n dod o lyfr hanesyddol felly bydd llawer o ymchwil wedi mynd mewn i'r llyfr. Nid yw hun ffynhonnell ogwydd, ond ar y llaw arall dydy o ddim yn dweud pryd cafodd ei ysgrifennu felly dydyn ni ddim yn gwybod o ba gyfnod mae'r wybodaeth wedi dod. Mae'r llyfr 'When was Wales' gan Gwyn William yn sôn am y terfysg yn ystod yr argyfwng diwygio, Roedd y ffermwyr a gweithwyr yn terfysgio yn erbyn y prinder bwyd. Felly dyma drosedd arall oedd yn cael ei wneud yn yr 1830'âu. Eto oherwydd y faith bod y'r dystiolaeth wedi dod o lyfr sydd wedi cael ei ymchwilio yn fy marn i mae'r dystiolaeth

 • Word count: 3131
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd.

Mynydd glas Roedd cyrraedd Poultney, Vermont, fel cyrraedd Cymru i'r pedwar athro o Gymru a oedd newydd dreulio rhai dyddiau yn ninas wallgo Efrog Newydd. Y wlad yn y lle cyntaf: gwlad fryniog, a'r golygfeydd yn ymestyn yn bell; tomen ambell chwarel lechi'n dringo'r llechweddau uchwben y llynnoedd llonydd... Y prif wahaniaeth yn y wlad oedd diffyg cloddiau, a mwy o goed. A phentref Poultney ei hun: er ei fod yn bentref tawel, braf, yn nodweddiadol o bentrefi hyfryd LLoegr Newydd, roedd yma ddigon o olion bywyd Cymraeg byrlymus blynyddoedd a fu. Roedd y Ddraig Goch yn chwifio o flaen ambell dy, llechi Cymreig eu golwg ar do ambell dy, capeli Cymreig yma a thraw, ambell un o'r hen drigolion yn dal i siarad Cymraeg, a'r mynwentydd yn llawn o feddau rhai a anwyd yng ngogledd Cymru. Nid cyd-ddigwyddiad oedd hyn oll, wrth gwrs. Yma y cynhaliwyd y cwrs Cymraeg cyntaf, ugain mlynedd yn ol, wrth i ymwybyddiaeth am y dreftadaeth Gymreig a Chymraeg gael ei deffro ymhlith rhai o'r trigolion wedi gwaith a wnaed gan rai yn y Green Mountain College. Manteisiodd y cwrs eleni ar y cysylltiadau Cymreig yn yr ardal, a dyma oedd un o'r agweddau mwyaf diddorol i'r athrawon o Gymru. Cynhaliwyd Cymanfa Ganu yn y Capel Presbyteraidd Cymreig, a threuliwyd awr ddiddan yn astudio'r casgliad llyfrau Cymraeg a'r arddangosfa yn y Coleg ei hun. Ymwelwyd ag amgueddfa lechi newydd, lle y sgyrsiwyd a

 • Word count: 863
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall.

A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall. Yn yr adroddiad yma fyddaf yn drafod y gwendidau a chryfderau'r sefyllfaoedd, hefyd fyddaf yn drafod y manteision ac anfanteision o'r cyfathrebiad a chymorth technegol o'r sefyllfa. Yn olaf byddaf yn drafod dulliau galluogi i gyfathrebu. Sefyllfa Mrs Smith Mae'r sefyllfa un sef y sefyllfa Mrs Smith sydd a plenty yn ddamweiniau brys yn sâl gyda (fever) ac wedi bod yn aros am ddwy awr ac mae'r plentyn wedi chwydu ac yn teimlo'n upset. Mae'r gwendidau o'r sefyllfa yma yn wneud i'r cyfathrebiad ddim yn llwyddiannus. Yn gyntaf Mae Mrs Smith wedi gorfod aros am ddwy awr i ymateb i'r plentyn. Mae'r plenty yn dioddef o glefyd ac yn teimlo'n yset ac wedi chwydu mae hyn yn gwneud i'r sefyllfa yn anodd oherwydd mae'n rhoi fwy o straen ar y claf a hefyd Mrs Smith oherwydd maen nhw angen aros am fwy o amser a heb gael eu gweld, Hefyd bydd y claf yn othig. Mae Mrs Smith yn ddig am y poen mae'r meddyg wedi achosi ac mae hyn wedyn yn wneud i'r plenty teimlo'n trallodi oherwydd mae'r meddyg wedi bod yn aflwyddiannus sawl gwaith Does ddim lawer o gryfderau yn y sefyllfa yma ac mae lawer o deimladau negyddol, does ddim cyfathrebu wedi bod ac mae'r sefyllfa ddim wedi bod yn sefyllfa dda, Ond o'r diwedd

 • Word count: 2177
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig.

Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn seilliedig ar y thema arbennig. Fe drafom ni gwahanol themau e.e gomedu, rhywun yn cael ei bwlian yn yr ysgol ac hefyd problemau teuluol. Un o syniadau cyntaf roed gennym oedd I wneud rhyw fath o sioe teledu ond penderfynom yn erbyn y syniad yma obelig fydd yn anodd I wneud. Yna dechreuom ni siarad amdano lluniau i cael syniad o llun. Gan nad oedd unrhywun yn y grwp yn gallu dod o hyd i llun addas dechreuom trafod ffilmiau. Daeth y ffilm "Ffhorest Gump" a penderfynom cymerid y syniad o adrodd stori ar fainc yn aros am bws. Penderfynodd y grwp datblygu'r syniad yma a cafod un eilod o'r grwp y syniad o newid o fod yn safle bws I fod yn orsaf tren. Ar ol rhannu syniadau amdano'r set pendefynwyd cael fainc yn canol yr olygfa a bydd popeth yn digwydd ogwmpas hwn. I rhoi drosodd ei fod yn orsaf tren penderfynwyd defnyddio sain tren a wnes I dod o hyd iddo are cd. Ar ol bach o trafod penderfynodd y grwp cael y cymeriadau canlynol - Menyw ifanc, llwyddiannus efo swydd da yn prif ddinas, ei gwr, menyw ifan arall nad oedd mor llwyddiannus ac roedd ganddi tri plant, hen ddyn a tramp. Y plot odd bod tramp yn eistedd ar y platffor fel arfer ac yn adrodd storiau'r cymeriadau eraill. Mae'r dau meny yn cwrdd efo'I gilydd yn yr orsaf ac yn dechrau siarad am rhyw fachgen ond nid ydyn nhw'n sylwi fod yr un

 • Word count: 799
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Welsh Conversation

Mock Orals C: Wyt ti'n ysmygu? L: Nag ydw. Rydw I'n meddwl bod I ysmygu yn ofnadwy L: Hoffet ti geisio ysmygu? E: Na hoffwn dim o gwbl. Mae ysmygu yn beryglus. E: Beth ydy dy farn di am ysmygu? C: Yn fy marn I mae pobl ifanc sy'n ysmygu. C: Oes gormod o bobl ifanc yn ysmygu? L: Oes achos maen nhw eisiau bod un o'r dorf. L: Ydy ysmygu yn beryglus? E: Ydy! Mae ysmygu yn gallu achosi canser. E: Ddylen nhw wahardd ysmygu mewn rhai lleoedd? C: Ddylen nhw. Mae'n syniad da iawn achos mae ysmygu goddefol yn gallu lladd. C: Beth wyt ti'n meddwl am yfed alcohol? L: Rydw I'n meddwl body fed alcohol yn iawn nawr ac yn y man ond ddim yn aml iawn. L: Wyt ti'n yfed alcohol? E: Ydw tipyn bach. Mae'n helpu fi I ymlacio, dw I'n teimlo'n fwy hyderus ar ol yfed an neu ddau a mae'n hwyl I fynd allan am ddiod gyda fy ffrindiau. E: Pam mae oedolion yn yfed alcohol? C: Mae oedolion yn yfed alcohol achos maen nhw'n hoffi'r blas, maen nhw eisiau yn gymdeithasol, maen nhw'n teimlo'n isel neu maen nhw eisiau anghofio. C: Beth ydy peyglon goryfed? L: Y peryglon goryfed ydy bod alcohol yn gallu achosi iselder. Mae'n gallu achosi problemau gyda'r heddlu a mae'n ddrwg I chi. L: Pam mae pobl ifanc yn dechrau yfed alcohol? E: Mae pobl ifanc yn dechrau yfed alcohol achos mae nhw eisiau bod un o'r giang, does dim byd arall I wneud ond yn bennaf maen nhw eisiau

 • Word count: 581
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Ymson Shirley Valentine.

Ymson Shirley Valentine Ydw i'n gwneud y peth cywir? Does dim arian o gwbl gennif, dim dillad oni bai am y rhai'n sydd ar fy nghefn. Wel mae gen i ddillad ond erbyn hyn mi fyddent ar yr awyren yn ol i Brydain. Dyna ble dylen i fod, nid yn sefyll yma ar fy mhen fy hun. Pam ddylai ddim gwneud hyn. Dim ond gwasanaeth i bobl oeddwn. Doedd neb byth yn dangos unrhyw diolchgarwch ataf. Oni bai am wal y gegin, rwy'n colli'r wal yna tin gwybod. Dim ond bloody gwasanaeth oeddwn im blant yn enwedig Karen. Y funud cerddodd hi trwy'r drws gofynion neu "abuse" oedd yr unig bethau a ddaeth allan oi cheg hi. Byth unrhyw diolch dim ond " Mam gwna baned o Horlicks i fi a darn o dost". Doedd hi ddim wedi bod yn ôl am funud eto ac yn syth gofynion. Nid hi oedd yr unig un oedd ar agwedd yna. Mae'r ffl o r yna Joe yn waith byth. "Beth yw hwn? Beth. Yw. Hwn?" Allai ddim gweld sut all un wythnos heb steak effeithio ar ei fywyd. O ie, mae'r ffl yn hoffi bod mor "predictable". Gadael y t am 8:30 pob bore a dod nôl am 5:01 bob nos heb unrhyw amrywiaeth o gwbl. A phob wythnos mae'n hoffi cael bwyd penodol i ddiwrnod penodol. Wy a chips dydd Llun, Steak ar ddydd Iau. I ddweud y gwir nid wyf yn difaru ddim mynd ar yr awyren yn ôl i Gymru. Bach o amrywiaeth, bach o antur. Hoffwn weld ei wyneb pan nad wyf yn dod nôl. Tybed a fydd e'n poeni am danaf. Na allai ddim gredu, bydd e yn coli fi, yn ôl

 • Word count: 747
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Welsh Coursework : Llun

Welsh Coursework : Llun Llun. Dechreuais ar fy mhrofiad gwaith heddiw yn Ysgol Tudno. Roeddwn I'n teimlo'n gyffrous iawn. Codais I am saith o'r gloch. Cerddais I yna efo fy ffrind Nikki. Cyrhaeddon ni yna am ugain munud I naw, y camgymeriad cyntaf, roedd ni rhy gynar! Felly aethon ni I'r caffi rownd y gornel I gael panad o de. Am naw o'r gloch es I I dosbarth pump ble roeddwn I'n gweithio efo plant chwech I saith oed. Yn gyntaf es I allan efo'r plant I'r iard I dynnu llun o'r adeilad. Roedd hi'n braf iawn . roedd y plant yn cwyno bod hi'n rhy boeth! Amser egwyl roedd y plant yn swnllyd iawn. Roedden nhw eisiau gafael yn fy llaw. Arol amser egwyl rhoiodd y athrawes fi mewn grwp o blant I helpu nhw efo mathamateg. Roedd o'n galed iawn I ddangos iddyn nhw achos doedden nhw ddim yn meddwl fod o'n hawdd fel fi. Yn y pnawn roedd rhaid I mi carly adams a carly butterworth dacluso'r llyfrgell. Es I adref am tri o'r gloch. Mawth. Cyrhaeddon ni yna a chware efo plant yn y iard. Doedden nhw ddim eisiau mynd I'r dosbarth. Yn y bore aethon ni allan eto I dynnu llun o'r adeilad. Arol cinio roeddwn I eisiau mynd yn y dosbarth ond roedd rhaid I mi dacluso llyfrgell eto. - difflas iawn. Mercher/ yn y bore roedd rhaid I mi helpu y plant efo eu sgwennu. Roedden nhw'n dda iawn. Arol amser egwyl aethon ni allan I wneud chwareon. Roeddwn ni hoffi hyn achos roedd hi'n braf ac ddaru y plant

 • Word count: 286
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren.

Gwaith Cwrs Ffiseg 20/01/03 Ymchwiliad Gwrthiant Gwifren Cyflwyniad: ~ Yn yr arbrawf yma, rydw i yn mynd i edrych os yw hyd gwifren yn effeithio ar gwrthiant y wifren. Rhagdybiaeth: ~ Yn fy marn i, mi fydd gwrthiant y wifren yn cynyddu wrth i`r wifren fynd yn fwy, rwyf yn credu hyn oherwydd fod y wifren wedi ei wneud o atomau bach, gyda bondiau agos a chryf rhyngddyn`t. Cerrynt yw llif o wefr sy`n pasio o`r positif i`r negatif wrth i`r trydan cael ei roi ymlaen, ond mewn gwifren mae`r atomau gyda gwfr negatif felly maen`t yn cael ei atynnu at y positif. Felly yn fy marn i, wrth i`r wifren fynd yn fwy mae yna mwy o atomau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwydd felly mae angen mwy o gwrthiant arno, ac mae llai o wrthiant mewn gwifren llai oherwydd fod llai o folecylau yn y wifren i`r cerrynt fynd trwyddo. Yn y diagram isod mae`n dangos wifren mawr a wifren fach, mae`r gwahaniaeth yn amlwg, fod llawer mwy o atomau yn y wifren fawr oherwydd ei fod llawer hirach, a fod llawer llai o atomau yn wifren fach oherwydd ei fod llawer llai. Felly yn fy marn i fydd agen llawer iawn mwy o wrthiant yn y wifren hir i fynd trwy`r atomau i gyd a cyrraedd pen arall y wifren. Cynllun: ~ ~ Cael yr offer yn barod; Cyflenwad pwer, wifren digon hir (drost 1m), clipiau crocodil, wifrau, voltmedr ac amedr. ~ Gosod yr offer gyda`i gilydd gan gwneud yn

 • Word count: 835
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay

Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

Emma Walker Rhif arholiad: 9178 Gwaith Cwrs Ffiseg Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren? Cyflwyniad Rydw I wedi bod yn ymchwilio I ddarganfod beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren. Rydw I wedi ddarganfod bod gwthiant y wifren medru mesur pa mor dda mae gwifren yn dargludo cerrnyt. Gwrthiant yw unrhyw beth yn y gylched sy'n arafu'r llif. Mae arbrofion yn y labordy yn dangos bod 4 peth yn effeithio'r gwrthiant; o Hyd y wifren. o Trwch y wifren. o Deunydd y wifren. o Tymheredd y wifren. Rydw I wedi ddewis amrywio hyd y gwifren yn yr ymchwiliad yma. Rydw I wedi dewis amrywio hyd y wifren yn yr ychwiliad yma oherwydd mae hawdd I newid a mesur y wifren. Ond mae'n rhaid gwneud yn siwr fy mod I yn cadw'r un trwch, deunydd a tymheredd yn gyson. Rhagfynegiad Rydw I yn credu bydd Ohm cyfartalog yn dwblu pryd maint yn ddwywaith hyd y gwifren. Er engraifft, os fydd 20cm o wifren yn 5? bydd 40cm o wifren yn cynhyrchu o gwmpas 10?. Byddaf yn creu graff canlyniadau I brofi hyn ar ol yr arbrawf. Ymchwil I'r Deddf Ohm Yn 1826 astudiodd Gorge Simon Ohm, athro Ffiseg mewn ysgol yn Köln, y berthynas rhwng y cerrynt sy'n llifo trwy ddargludydd a'r gwahaniaeth potensial ar ei draws. Y canlyniad oedd y Deddf Ohm. Yn ôl deddf Ohm ar dymheredd cyson mi fydd y foltedd a cherrynt ar gyfranedd

 • Word count: 1071
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
Access this essay