• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Arbeid med Hedda Gabler. Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p IB fram mot individual oral.

Extracts from this document...

Introduction

Arbeid med Hedda Gabler Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p� IB fram mot individual oral. 1. Gi en karakteristikk av de enkelte personene i dramaet og forholdet mellom dem slik dere m�ter dem i akt 1.akt. Finn steder i eksposisjon som underbygger karakteristikken. Bruk replikker og sceneanvisninger. Hedda Gabler er ei ung og vakker pike. Hun har et velst�ende liv og har en fj��r p� hatten sin, som kan v�re et trofe p� hatten sin. Brak: Vil utnytte Hedda seksuelt. ...read more.

Middle

Det er b�de paralelle og kontraster mellom disse to. - Fru Elvestad, var smakfulle men ikke siste mote. Hedda har kl�r som er smakfult men mer utfordrende. Elvsted har mer medf�lelse enn Hedda. Elvsted er flinkere til � tilpasse seg milj�et, mens Hedda er ei jente som manipulerer stedet til � bli til det hun liker. - Hva mener Hedda med Vinl�v i h�ret. Vinl�v er ei plante og er referert til Dyonises, som var de greske guders fest- eller diktergud. Dyonises er gud for det frodige. ...read more.

Conclusion

Hun er veldig provoserende og vil ha makt over andre mennesker og det g�r p� makt og Hedda er samtid veldig redd for Brack. Begge er kyniske. Det virker som Hedda �nsker � bli elske, men det med Brack er han ikke v�ger � elske. Hun er redd gpr � gi noe frihet. 3. Forklar de to fatale skuddene. Det at Hedda fikler p� pistolene kunne v�re et frampek p� at hun Det at Hedda brenner manuskriptet "barnet til l�vborg" til L�vborg og dette kan v�re frampek p� at Hedda har intensjoner p� � drepe Brack. Han tok med seg pistolen, men jeg tror tanken var de. Om at han skulle drepe seg selv. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Reflections on The Adventures of Huckleberry Finn

  The themes honor and moral also emerged in the novel. Huck had a set of morals for himself, and no matter what he did, he never crossed a certain limit. For example, when the Duke and the King were pretending to be Mary Jane's uncles, Huck told her about their scam.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  landet(landet har den nest h�yeste prosenten av kristendom i Asia, samt den st�rste enkeltmenigheten i verden) og er ogs� den hurtigste voksende. I begynnelsen hadde religionen store problemer med � f� fotfeste i landet, men utover 1800-tallet ble antall koreanere som konverterte til kristendommen st�rre og de protestantiske prestene med

 1. Deskriptory Oral

  textu s velmi dobre zaradovan� D Jazykov� zlo�ka Presnost, vhodnost a jasnost v�razov�ch prostriedkov. Vhodn� v�ber slovnej z�soby, liter�rnej terminol�gie, vyu�ite frazeol�gie. 0 1 V�ber slovnej z�soby je zriedkavo vhodn� Prejav nie je zrozumiteln� �tudent rob� chyby v gramatike aj �tylistike Slovn� z�soba je zriedkavo vhodne volen� 2 �stny prejav

 2. Individual oral Presentation

  The snake also has a forked tongue which could be a reference to the double speak or deliberate distorting words of politicians and religious leaders, who have created this state of fear and paranoia by instigating violence. Furthermore the phrase that precedes this description of the stream "Down below in

 1. Arabic oral IB introduction

  أ٠صدÙØ© اÙحداثة اÙت٠عاشÙا اÙÙØ«ÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙجر اÙØ£ÙرÙÙ٠اÙØ´ÙاÙ٠عÙÙ ÙختÙ٠اÙÙستÙÙات اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙأجتÙاعÙØ© Ù٠اÙت٠تÙÙ Ø®Ù٠اÙØ£ÙÙار ÙاÙأشÙا٠اÙسائدة Ù٠اÙÙصÙدة ÙÙÙ. ÙتجÙب اÙÙا اب٠Ùاض٠استخدا٠اÙرÙÙز ÙÙ ÙصÙدت٠اÙØ·ÙاسÙ. Ø­ÙØ« اÙÙ ÙتÙاÙ٠جÙÙع اÙÙÙاÙ٠اÙحساسة ÙاÙتساؤÙات ع٠اÙخاÙÙ ÙاÙÙجÙد ÙاÙÙÙت ÙغÙر٠بطرÙÙØ© Ùباشرة ÙصرÙحة ÙخاطباÙ

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Hospitaler og klinikker er overbelastede og har ikke tilstrækkelige forsyninger med medicin. 6. Politi og hærstyrker findes ikke længere, og plyndringer, mord og gadekampe foregår åbenlyst. Transforme pladegrænser Hvor plader bevæger sig forbi hinanden. Pladerne mases ikke sammen og glider ikke ned under hinanden, men der kan udløses meget voldsomme jordskælv.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Og den flotteste bue lå for fødderne af celloen. Den var lavet af de flotteste hestehår. Buen så helt forskrækket ud. Den kaldte på sin ejer uden held. ”Ih, goddag med dig!” sagde tekoppen sødt. ”Hvor er jeg?” spurgte buen helt forvirret. ”I en container for ting, som folk ofre til andre.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  Der drikk han seg full, og mistar manuskriptet. Tesman finn manuskriptet og gir det til Hedda. Ho fortel ikkje Eilert at ho har manuskriptet, men oppfordrar han heller til � ta sj�lvmord "i skj�nnheit". Ho gir han ein av pistolane ho har f�tt fr� faren sin, general Gabler.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work