• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Arbeid med Hedda Gabler. Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p IB fram mot individual oral.

Extracts from this document...

Introduction

Arbeid med Hedda Gabler Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p� IB fram mot individual oral. 1. Gi en karakteristikk av de enkelte personene i dramaet og forholdet mellom dem slik dere m�ter dem i akt 1.akt. Finn steder i eksposisjon som underbygger karakteristikken. Bruk replikker og sceneanvisninger. Hedda Gabler er ei ung og vakker pike. Hun har et velst�ende liv og har en fj��r p� hatten sin, som kan v�re et trofe p� hatten sin. Brak: Vil utnytte Hedda seksuelt. ...read more.

Middle

Det er b�de paralelle og kontraster mellom disse to. - Fru Elvestad, var smakfulle men ikke siste mote. Hedda har kl�r som er smakfult men mer utfordrende. Elvsted har mer medf�lelse enn Hedda. Elvsted er flinkere til � tilpasse seg milj�et, mens Hedda er ei jente som manipulerer stedet til � bli til det hun liker. - Hva mener Hedda med Vinl�v i h�ret. Vinl�v er ei plante og er referert til Dyonises, som var de greske guders fest- eller diktergud. Dyonises er gud for det frodige. ...read more.

Conclusion

Hun er veldig provoserende og vil ha makt over andre mennesker og det g�r p� makt og Hedda er samtid veldig redd for Brack. Begge er kyniske. Det virker som Hedda �nsker � bli elske, men det med Brack er han ikke v�ger � elske. Hun er redd gpr � gi noe frihet. 3. Forklar de to fatale skuddene. Det at Hedda fikler p� pistolene kunne v�re et frampek p� at hun Det at Hedda brenner manuskriptet "barnet til l�vborg" til L�vborg og dette kan v�re frampek p� at Hedda har intensjoner p� � drepe Brack. Han tok med seg pistolen, men jeg tror tanken var de. Om at han skulle drepe seg selv. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Reflections on The Adventures of Huckleberry Finn

  The themes honor and moral also emerged in the novel. Huck had a set of morals for himself, and no matter what he did, he never crossed a certain limit. For example, when the Duke and the King were pretending to be Mary Jane's uncles, Huck told her about their scam.

 2. World Literature - Comparitive essay - Hedda Gabler Miss Julie

  She realizes that as a bourgeois woman, she has to sacrifice her freedom; but Hedda is unable to sacrifice her freedom like most women usually do in her society.

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  dukker Michael op og banker p� deres d�r indtil Helge kommer og lukker op. Michael begynder straks at banke l�s p� sin far, samtidig som han r�ber og gr�der. Michael har en meget stor sympati for sine s�skende der han selv har b�rn og synes det ville v�re forf�rdeligt hvis det skete mod sin egne.

 2. Comparative Essay: Setting in 'A Streetcar Named Desire' and 'Hedda Gabler'

  From this, the audience can see that society's values take priority over everything else. This ultimately shows that Hedda had no chance of branching out from her house from the start. It was always going to end this way. Tennessee Williams' also shows the shortage of empathy towards the protagonist in the ultimate scene.

 1. Drama Essay: Hedda Gabler

  The use of direct speech allows the audience to see what the character is really thinking and get a deeper insight of their emotions, intentions and personality.

 2. Hedda Gabler Themes of Secrecy and Repression

  exceedingly impressed with Hedda's superior social status and tries hard to "keep up" with Hedda's aristocratic lifestyle and social class, thus, suggesting to the audience that she is indirectly suppressed by Hedda. Ibsen portrays Aunt Julle as a character who is restrained by her middle-class status when she is in

 1. Individual oral Presentation

  draw attention to their similarities and then describes them separately but ironically the juxtaposition of the armies just highlights their resemblance. To begin with the camps were at the same height, which could show how neither side was any less responsible for partition but also that no one had any advantages.

 2. Arabic oral IB introduction

  أ٠صدÙØ© اÙحداثة اÙت٠عاشÙا اÙÙØ«ÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙجر اÙØ£ÙرÙÙ٠اÙØ´ÙاÙ٠عÙÙ ÙختÙ٠اÙÙستÙÙات اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙأجتÙاعÙØ© Ù٠اÙت٠تÙÙ Ø®Ù٠اÙØ£ÙÙار ÙاÙأشÙا٠اÙسائدة Ù٠اÙÙصÙدة ÙÙÙ. ÙتجÙب اÙÙا اب٠Ùاض٠استخدا٠اÙرÙÙز ÙÙ ÙصÙدت٠اÙØ·ÙاسÙ. Ø­ÙØ« اÙÙ ÙتÙاÙ٠جÙÙع اÙÙÙاÙ٠اÙحساسة ÙاÙتساؤÙات ع٠اÙخاÙÙ ÙاÙÙجÙد ÙاÙÙÙت ÙغÙر٠بطرÙÙØ© Ùباشرة ÙصرÙحة ÙخاطباÙ

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work