• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Arbeid med Hedda Gabler. Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p IB fram mot individual oral.

Extracts from this document...

Introduction

Arbeid med Hedda Gabler Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p� IB fram mot individual oral. 1. Gi en karakteristikk av de enkelte personene i dramaet og forholdet mellom dem slik dere m�ter dem i akt 1.akt. Finn steder i eksposisjon som underbygger karakteristikken. Bruk replikker og sceneanvisninger. Hedda Gabler er ei ung og vakker pike. Hun har et velst�ende liv og har en fj��r p� hatten sin, som kan v�re et trofe p� hatten sin. Brak: Vil utnytte Hedda seksuelt. ...read more.

Middle

Det er b�de paralelle og kontraster mellom disse to. - Fru Elvestad, var smakfulle men ikke siste mote. Hedda har kl�r som er smakfult men mer utfordrende. Elvsted har mer medf�lelse enn Hedda. Elvsted er flinkere til � tilpasse seg milj�et, mens Hedda er ei jente som manipulerer stedet til � bli til det hun liker. - Hva mener Hedda med Vinl�v i h�ret. Vinl�v er ei plante og er referert til Dyonises, som var de greske guders fest- eller diktergud. Dyonises er gud for det frodige. ...read more.

Conclusion

Hun er veldig provoserende og vil ha makt over andre mennesker og det g�r p� makt og Hedda er samtid veldig redd for Brack. Begge er kyniske. Det virker som Hedda �nsker � bli elske, men det med Brack er han ikke v�ger � elske. Hun er redd gpr � gi noe frihet. 3. Forklar de to fatale skuddene. Det at Hedda fikler p� pistolene kunne v�re et frampek p� at hun Det at Hedda brenner manuskriptet "barnet til l�vborg" til L�vborg og dette kan v�re frampek p� at Hedda har intensjoner p� � drepe Brack. Han tok med seg pistolen, men jeg tror tanken var de. Om at han skulle drepe seg selv. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Reflections on The Adventures of Huckleberry Finn

  The themes honor and moral also emerged in the novel. Huck had a set of morals for himself, and no matter what he did, he never crossed a certain limit. For example, when the Duke and the King were pretending to be Mary Jane's uncles, Huck told her about their scam.

 2. Comparative Essay: Setting in 'A Streetcar Named Desire' and 'Hedda Gabler'

  From this, the audience can see that society's values take priority over everything else. This ultimately shows that Hedda had no chance of branching out from her house from the start. It was always going to end this way. Tennessee Williams' also shows the shortage of empathy towards the protagonist in the ultimate scene.

 1. Individual oral Presentation

  the valley" is significant as it implies that these violent changes and traumas were experienced by the common people and not by those higher up the power hierarchy. From these opening lines we can see the changes and problems Manto first refers to the opposing armies as one entity to

 2. Hedda Gabler Themes of Secrecy and Repression

  exceedingly impressed with Hedda's superior social status and tries hard to "keep up" with Hedda's aristocratic lifestyle and social class, thus, suggesting to the audience that she is indirectly suppressed by Hedda. Ibsen portrays Aunt Julle as a character who is restrained by her middle-class status when she is in

 1. L'etranger chapitre 2 et 3

  Meursault a dit une soixantaine d'ann�es et le patron a eu l'air d'�tre soulag� et de consid�rer que c'�tait une affaire termin�e. Emmanuel * Il travaille � l'exp�dition. Il prend de risque parce que quand " un camion est arriv� dans un fracas de chaines et d'explosions " (44), il

 2. World Literature - Comparitive essay - Hedda Gabler Miss Julie

  She realizes that as a bourgeois woman, she has to sacrifice her freedom; but Hedda is unable to sacrifice her freedom like most women usually do in her society.

 1. French Oral Presentation

  A: Remember, submissions are after a month! French Version Ashneet : Salut mon ami, avez-vous le temps pour r�pondre � quelques questions? Howard : Pour s�r, qu'est-ce qui est ils de ? Ashneet : Bien de votre �cole �videmment! H: D'accord A: Qu'activit�s parascolaires votre �cole a-t-elle ?

 2. Arabic oral IB introduction

  أ٠صدÙØ© اÙحداثة اÙت٠عاشÙا اÙÙØ«ÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙجر اÙØ£ÙرÙÙ٠اÙØ´ÙاÙ٠عÙÙ ÙختÙ٠اÙÙستÙÙات اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙأجتÙاعÙØ© Ù٠اÙت٠تÙÙ Ø®Ù٠اÙØ£ÙÙار ÙاÙأشÙا٠اÙسائدة Ù٠اÙÙصÙدة ÙÙÙ. ÙتجÙب اÙÙا اب٠Ùاض٠استخدا٠اÙرÙÙز ÙÙ ÙصÙدت٠اÙØ·ÙاسÙ. Ø­ÙØ« اÙÙ ÙتÙاÙ٠جÙÙع اÙÙÙاÙ٠اÙحساسة ÙاÙتساؤÙات ع٠اÙخاÙÙ ÙاÙÙجÙد ÙاÙÙÙت ÙغÙر٠بطرÙÙØ© Ùباشرة ÙصرÙحة ÙخاطباÙ

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work