• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Arbeid med Hedda Gabler. Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p IB fram mot individual oral.

Extracts from this document...

Introduction

Arbeid med Hedda Gabler Dette er et par oppgaver vi har arbeidet med p� IB fram mot individual oral. 1. Gi en karakteristikk av de enkelte personene i dramaet og forholdet mellom dem slik dere m�ter dem i akt 1.akt. Finn steder i eksposisjon som underbygger karakteristikken. Bruk replikker og sceneanvisninger. Hedda Gabler er ei ung og vakker pike. Hun har et velst�ende liv og har en fj��r p� hatten sin, som kan v�re et trofe p� hatten sin. Brak: Vil utnytte Hedda seksuelt. ...read more.

Middle

Det er b�de paralelle og kontraster mellom disse to. - Fru Elvestad, var smakfulle men ikke siste mote. Hedda har kl�r som er smakfult men mer utfordrende. Elvsted har mer medf�lelse enn Hedda. Elvsted er flinkere til � tilpasse seg milj�et, mens Hedda er ei jente som manipulerer stedet til � bli til det hun liker. - Hva mener Hedda med Vinl�v i h�ret. Vinl�v er ei plante og er referert til Dyonises, som var de greske guders fest- eller diktergud. Dyonises er gud for det frodige. ...read more.

Conclusion

Hun er veldig provoserende og vil ha makt over andre mennesker og det g�r p� makt og Hedda er samtid veldig redd for Brack. Begge er kyniske. Det virker som Hedda �nsker � bli elske, men det med Brack er han ikke v�ger � elske. Hun er redd gpr � gi noe frihet. 3. Forklar de to fatale skuddene. Det at Hedda fikler p� pistolene kunne v�re et frampek p� at hun Det at Hedda brenner manuskriptet "barnet til l�vborg" til L�vborg og dette kan v�re frampek p� at Hedda har intensjoner p� � drepe Brack. Han tok med seg pistolen, men jeg tror tanken var de. Om at han skulle drepe seg selv. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Reflections on The Adventures of Huckleberry Finn

  The themes honor and moral also emerged in the novel. Huck had a set of morals for himself, and no matter what he did, he never crossed a certain limit. For example, when the Duke and the King were pretending to be Mary Jane's uncles, Huck told her about their scam.

 2. Drama Essay: Hedda Gabler

  The use of direct speech allows the audience to see what the character is really thinking and get a deeper insight of their emotions, intentions and personality.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  er Sinkyo heller en fellesbetegnelse, og en fellesbetegnelse kan ikke spesifisere men generalisere.), men heller en religi�s betraktning av det hellige forholdet mellom mennesket og verden(fordi til tross for det nevnt f�r s� er det noen fellestrekk). Det finnes fem "s�yler" i denne troen som beskriver dette forholdet: 1.

 2. Deskriptory Oral

  textu s velmi dobre zaradovan� D Jazykov� zlo�ka Presnost, vhodnost a jasnost v�razov�ch prostriedkov. Vhodn� v�ber slovnej z�soby, liter�rnej terminol�gie, vyu�ite frazeol�gie. 0 1 V�ber slovnej z�soby je zriedkavo vhodn� Prejav nie je zrozumiteln� �tudent rob� chyby v gramatike aj �tylistike Slovn� z�soba je zriedkavo vhodne volen� 2 �stny prejav

 1. Hedda Gabler Themes of Secrecy and Repression

  - which suggests annoyance and disgust, followed by an additional comment that "the place is flooded with sunlight".

 2. Comparative Essay: Setting in 'A Streetcar Named Desire' and 'Hedda Gabler'

  expected to show some sympathy for poor Hedda but none is shown. Three characters are present when the suicide takes place; Tesman, Brack and Mrs Elvsted representing the scholars, the law and servant respectively in their society. None of these characters show any sympathy whatsoever to the now lifeless Hedda.

 1. Arabic oral IB introduction

  أ٠صدÙØ© اÙحداثة اÙت٠عاشÙا اÙÙØ«ÙÙÙÙ Ù٠اÙÙÙجر اÙØ£ÙرÙÙ٠اÙØ´ÙاÙ٠عÙÙ ÙختÙ٠اÙÙستÙÙات اÙØ«ÙاÙÙØ© ÙاÙأجتÙاعÙØ© Ù٠اÙت٠تÙÙ Ø®Ù٠اÙØ£ÙÙار ÙاÙأشÙا٠اÙسائدة Ù٠اÙÙصÙدة ÙÙÙ. ÙتجÙب اÙÙا اب٠Ùاض٠استخدا٠اÙرÙÙز ÙÙ ÙصÙدت٠اÙØ·ÙاسÙ. Ø­ÙØ« اÙÙ ÙتÙاÙ٠جÙÙع اÙÙÙاÙ٠اÙحساسة ÙاÙتساؤÙات ع٠اÙخاÙÙ ÙاÙÙجÙد ÙاÙÙÙت ÙغÙر٠بطرÙÙØ© Ùباشرة ÙصرÙحة ÙخاطباÙ

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Lige som når folk giver ting til guderne.” svarede te koppen overbevisende. Buen nåede ikke at høre, hvad tekoppen svarede, før buen fik øje på celloen. De stod bare der, og kiggede på hinanden. Ligesom kærlighed ved første blik. Buen kravlede over til celloen og strøg sig op ad celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work