• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch oral interaction

Extracts from this document...

Introduction

2) 1. Het onderwerp is: onbetrouwbaarheid van ooggetuigen in overvallen. 2. Door de onbetrouwbaarheid worden veel mensen onterecht beschuldigd van een overval. 3. 'Als er... ons geheugen' (rgl 2-4) 4. - Het geheugen is niet zo goed als door velen wordt gedacht - De politie gaat slordig en foutief te werk tijdens herkenningsprocedures 5. 6. Het geheugen is minder goed dan wordt aangenomen door velen. 7. a) Dat men niet de kleuren van de ogen van een hoofdrolspeler in een film kan herinneren en dat veel beschrijvingen niet gedetailleerd zijn. ...read more.

Middle

9. Alinea 4 10. Het film bewijs is heel erg onrelevant, omdat er in de films weinig aandacht aan wordt besteedt. Ook zal de kijker daar weinig aandacht voor hebben omdat hij vooral naar de hoofdzaken kijkt. Daardoor lijkt het bewijs over het beschrijven van daders veel meer relevant. 11. Een betogende tekst. Er wordt een stelling gemaakt die daarna wordt 'bewezen' met behulp van argumenten. 12. Nee, de titel is niet passend voor de tekst. ...read more.

Conclusion

6. Dat de doodstraf dodelijk is voor de democratie 7. Met een feit (87 mensen vrijgelaten door nieuw bewijs). 8. Objectief. Zo kijkt iedereen ernaar. 9. Alinea 1 inleiding. 2-7 middenstuk. Alinea 8 is slot. 10. De doodstraf moet afgeschaft worden. Dit moet omdat veel criminelen toch niet afgeschrikt worden door doodstraf. Ook kan dit misbruikt worden door de regering. Als iemand wordt vermoord is het niet mogelijk om die straf terug te draaien, zoals bij een paar jaar brommen wel kan. De kosten van de gevangenis kunnen worden betaalt. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Individual oral Presentation

  The next similarity that can be observed is the names of the commanders in camps Jamadar Harnam Singh and Subedar Himmat Khan, they are almost identical except for their surnames conveying that the only thing that separated these people was their religions.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  laten gaan". Het blijkt dat de drie personages grote dromen hadden die in duigen zijn gevallen. Ze hebben niet bereikt wat ze wilden, dus leven ze in teleurstelling. "Ze staarden... t/m... plan geboren". Op de manier waarop ze met elkaar praten geeft het indruk alsof er geen leven meer in hun lichaam rust.

 1. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Die vogels zijn een 'gids' voor de mensen die deze graven willen bezoeken, ook voor bergbeklimmers. De vogels worden meestal beloond door bergbeklimmers met restjes van hun eten. Leeservaring Het boek sprak me aan aangezien ik niet erg veel wist over de situatie die politieke vluchtelingen meemaken.

 2. War Biedermann Schuldig?

  Biedermann, der einem wie blind vorkommt wegen der Schmeicheleien, gibt Schmitz, was er will, ohne Diskussionen oder irgendwelche Aussagen. Als sich das Theaterst�ck entfaltet, kommt Eisenring, ein weiterer Brandstifter, auch ins Haus, indem Schmitz ihn heimlich reinl�sst. Bevor Biederman etwas dagegen unternehmen kann, lagern die zwei Pyromanen auf seinem Dachboden Benzinf�ssern.

 1. French Oral Presentation

  H: D'accord A: Qu'activit�s parascolaires votre �cole a-t-elle ? H: Bien, il y a des clubs sportifs comme le football, le basket-ball, vous savez la sorte normale. A: Se trouvent pr�sent une diff�rente sorte de clubs, autre que les sports ? H: Oui, il y a des clubs comme l'aide de devoirs, l'annuaire, la foire de science, les �checs, l'�criture, ils ne sont pas si beaucoup.

 2. Eng oral commentary

  There are people who think that their actual mother tongue is inferior to another or is not as important as other languages.

 1. Korean Oral - Chohon - Kim So Wol

  ?? ??? ???? ????. . 2???? '???? ? ????!''???? ? ????'? ?? ??? ????? ???? ??? ??? ?? ??? ???? ???? ????? ?? ????. ???, ?? ?? ??? ???? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ???. '??? ?? ?? ? ???? ??? ?? ?? ?????' ?? ??? ??

 2. Arabic oral IB introduction

  أطÙÙ٠أ٠ÙصÙØ±Ø Ù٠أÙا أصعد أ٠أÙبط ÙÙÙ ÙأغÙر أأÙا اÙسÙائر Ù٠اÙدÙرب أ٠اÙدÙرب ÙسÙر Ø£Ù ÙÙاÙÙا ÙاÙÙ ÙاÙدÙÙر ÙجرÙØ Ùست أدرÙ! ÙÙر٠اÙضا ا٠اÙصÙت ÙØ®ÙÙ ÙÙ Ø®Ùا٠استخدا٠ÙÙÙات بسÙطة Ùاضحة بعÙدة ع٠اÙبÙاغة اÙعربÙØ© ÙبÙذا Ùا٠ÙÙع اÙÙصÙدة ÙÙÙ٠اÙرب اÙÙ ÙÙب اÙÙارئ.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work