• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch oral interaction

Extracts from this document...

Introduction

2) 1. Het onderwerp is: onbetrouwbaarheid van ooggetuigen in overvallen. 2. Door de onbetrouwbaarheid worden veel mensen onterecht beschuldigd van een overval. 3. 'Als er... ons geheugen' (rgl 2-4) 4. - Het geheugen is niet zo goed als door velen wordt gedacht - De politie gaat slordig en foutief te werk tijdens herkenningsprocedures 5. 6. Het geheugen is minder goed dan wordt aangenomen door velen. 7. a) Dat men niet de kleuren van de ogen van een hoofdrolspeler in een film kan herinneren en dat veel beschrijvingen niet gedetailleerd zijn. ...read more.

Middle

9. Alinea 4 10. Het film bewijs is heel erg onrelevant, omdat er in de films weinig aandacht aan wordt besteedt. Ook zal de kijker daar weinig aandacht voor hebben omdat hij vooral naar de hoofdzaken kijkt. Daardoor lijkt het bewijs over het beschrijven van daders veel meer relevant. 11. Een betogende tekst. Er wordt een stelling gemaakt die daarna wordt 'bewezen' met behulp van argumenten. 12. Nee, de titel is niet passend voor de tekst. ...read more.

Conclusion

6. Dat de doodstraf dodelijk is voor de democratie 7. Met een feit (87 mensen vrijgelaten door nieuw bewijs). 8. Objectief. Zo kijkt iedereen ernaar. 9. Alinea 1 inleiding. 2-7 middenstuk. Alinea 8 is slot. 10. De doodstraf moet afgeschaft worden. Dit moet omdat veel criminelen toch niet afgeschrikt worden door doodstraf. Ook kan dit misbruikt worden door de regering. Als iemand wordt vermoord is het niet mogelijk om die straf terug te draaien, zoals bij een paar jaar brommen wel kan. De kosten van de gevangenis kunnen worden betaalt. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Personage beschrijving 1 De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen & Buis worden in het eerste geval ge�ntroduceerd als depressieve personen die niet veel nut in het leven zelf zien. Dit kun je goed basseren uit: "En ze...

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Dit is een grote stap voor hen beide. Kader geeft voor het eerst een lezing en er staan tranen in zijn vader's ogen hoewel hij niet weet waarom... Algemeen Genre: Het boek is een maatschappelijke roman. Thema: het beschrijft het leven van een politieke vluchteling Vertelperspectief: De meeste verhalen uit het boek zijn geschreven vanuit de ik-persoon.

 1. A review on the Dutch school system

  For VMBO these directions are called sectors and are aimed on a job. For HAVO and VWO these different directions are called profiles. Within these sectors and profiles you can choose for the technical subjects or cultural subjects. Both sectors as profiles prepare you for a career.

 2. War Biedermann Schuldig?

  Nach dem Gansessen fragen die Brandstiftern nach Streichh�lzern. Biedermann, der genug vom �Witz' hat, will, dass die zwei M�nner ihr kleines �Spiel' aufgeben. Schmitz und Eisenring erkl�ren ihn, dass die nackte Wahrheit die beste Tarnung ist. Biedermann, der immer noch nicht glauben will, dass es zwei Brandstifter sind, gibt denen

 1. Individual oral Presentation

  The paranoia and ridiculousness is brought out in the way that the soldiers on both sides act towards the dog. They both question the dogs' identity "Prove your identity" "even dogs now will have to decide if they are Indian or Pakistani" these statements are used show the extent to which people had become fearful of one another.

 2. French Oral Presentation

  Drame, l'Animation, le Jeu de Glaise, la Mont�e, la Cuisine, l'�criture Cr�atrice, le Jardinage, le Journalisme, les Soldats Miniatures, la Langue Moderne, le Recyclage, Travaillant avec le Bois, les Auteurs, la Cl� Bleue (les guides d'admissions), le fait de Monter, les Lumi�res; Appareil de photo; Action!

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  werkten ten tijde van het afschaffen van de apartheid wegens gebrek aan concurrentie met buitenlandse bedrijven. Door onderlinge concurrentie was samenwerking van ondernemers en organisaties om de buitenlandse concurrentie aan te gaan niet vanzelfsprekend. Het general domestic product (GDP) wordt gevormd door de grote aanwezigheid van mineralen en grote mijnindustrie�n.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Het was de eerste ontmoeting tussen twee leiders van de twee landen. Het politieke en economische contact tussen de Korea?s verbeterde gedurende de periode van de Sunshine Policy en leverde de toenmalige Zuid-Koreaanse president de Nobelprijs voor de vrede op.[4] Het einde van de Sunshine Policy en de ondergang van de Cheonan In 2006 begon Noord-Korea met zijn nucleaire programma.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work