• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Dutch oral interaction

Extracts from this document...

Introduction

2) 1. Het onderwerp is: onbetrouwbaarheid van ooggetuigen in overvallen. 2. Door de onbetrouwbaarheid worden veel mensen onterecht beschuldigd van een overval. 3. 'Als er... ons geheugen' (rgl 2-4) 4. - Het geheugen is niet zo goed als door velen wordt gedacht - De politie gaat slordig en foutief te werk tijdens herkenningsprocedures 5. 6. Het geheugen is minder goed dan wordt aangenomen door velen. 7. a) Dat men niet de kleuren van de ogen van een hoofdrolspeler in een film kan herinneren en dat veel beschrijvingen niet gedetailleerd zijn. ...read more.

Middle

9. Alinea 4 10. Het film bewijs is heel erg onrelevant, omdat er in de films weinig aandacht aan wordt besteedt. Ook zal de kijker daar weinig aandacht voor hebben omdat hij vooral naar de hoofdzaken kijkt. Daardoor lijkt het bewijs over het beschrijven van daders veel meer relevant. 11. Een betogende tekst. Er wordt een stelling gemaakt die daarna wordt 'bewezen' met behulp van argumenten. 12. Nee, de titel is niet passend voor de tekst. ...read more.

Conclusion

6. Dat de doodstraf dodelijk is voor de democratie 7. Met een feit (87 mensen vrijgelaten door nieuw bewijs). 8. Objectief. Zo kijkt iedereen ernaar. 9. Alinea 1 inleiding. 2-7 middenstuk. Alinea 8 is slot. 10. De doodstraf moet afgeschaft worden. Dit moet omdat veel criminelen toch niet afgeschrikt worden door doodstraf. Ook kan dit misbruikt worden door de regering. Als iemand wordt vermoord is het niet mogelijk om die straf terug te draaien, zoals bij een paar jaar brommen wel kan. De kosten van de gevangenis kunnen worden betaalt. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  202 en verder, wordt de kostenpost arbeid besproken. Vooral als een product zeer arbeidsintensief is, zal een bedrijf zich vestigen, daar waar arbeid het goedkoopst is en tevens makkelijk verkrijgbaar is. Steps forward, steps back 1995 1999 Population Growth 2.2% 1.7% HIV prevalence 10.4% 22.4% Life expectancy 58 yrs 48.5 yrs Illiteracy (male)

 2. A review on the Dutch school system

  The current tiered-system forces you to choose between categories and thus limits your career options while you may want to change when you grow older. This, however, is difficult to do since usually you will then have to start over.

 1. War Biedermann Schuldig?

  die Steichh�lzer als "Zeichen des Vertrauens"5, merkt aber, dass er die ganze Zeit falsch lag, als sein Haus in die Luft gesprengt wird. Gottlieb Biedermann ist wegen Irref�hrung der Beh�rden schuldig. Obwohl das St�ck "Jedermann ist Biedermann" heissen sollte, ist Biedermanns Benehmen so naiv und unerfahren, dass dieses Theaterst�ck eine extreme Version des biederen Mannes zeigt.

 2. French Oral Presentation

  A: Thank you! Are your teachers nice to students? S: Well, sometimes, but sometimes they are really mean! I hate it when the teachers shout at students and give a lot of work during the holidays. A: Well, what do you think an ideal professor would be like?

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Ik had dit vooral met de boeken van Carry Slee, dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom de boeken in mijn boekenlijst vooral geschreven zijn door haar. Ik hoop meer boeken te vinden van verschillende schrijvers die mij net zo kunnen vermaken.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Hij gaat dan naar zijn vader toe, die hem vertelt dat zijn broer is ge�xecuteerd. Ze moeten hem begraven, maar een offici�le begraafplaats kan niet toegelaten worden omdat het lichaam onrein is. Toch willen ze het proberen en krijgen ze de tip naar Rahmanali te gaan, dit is een heilige.

 1. Individual oral Presentation

  Both sides sing the same songs of undying love, a Punjabi classic again showing their similarities. However it is ironic, as the Partition has brought about a sense of undying enmity. Again a reference to the land is made "Grey hills seemed to have been affected by the melancholy of

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Er zijn verschillende verzoeningspogingen gedaan, maar vrede is er nooit gesloten.[2] Relaties tijdens de Sunshine Policy Vijftig jaar lang verliepen de economische en vooral de politieke relaties tussen Noord- en Zuid-Korea erg stroef. De kloof tussen het op het westen georiënteerde Zuid-Korea en het communistische, gesloten Noord-Korea was enorm.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work