• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kärlekssynen i Doktor Glas.

Extracts from this document...

Introduction

K�rlekssynen i Doktor Glas I Hjalmar S�derbergs roman Doktor Glas skildras tv� till synes olika bilder av k�rleken. Vi finner till viss del en idealiserad och ren syn p� k�rleken samtidigt som k�rleken framst�lls som en drift och ett naturbehov som m�ste tillfredst�llas. Jag �mnar i f�religgande anf�rande p�visa de mest p�tagliga kontrasterna mellan den idealiserade och den driftstyrda synen p� k�rleken. De tv� k�rlekssynerna v�ljer jag att framst�lla parallellt d� de i S�derbergs verk p�tr�ffas p� detta s�tt. Doktor Glas som �r protagonisten i S�derbergs roman uppfattas ofta som betraktare av livet och ej en akt�r i detta. Doktor Glas observerar och betraktar, vid upprepade tillf�llen genom sitt f�nster, hur k�rlekspar och andra m�nniskor passerar och hur dessa personer beter sig. I dessa �gonblick d� Glas ser ut ur sitt f�nster eller n�gon annan plats bef�sts hans tankar om k�rleken. Redan i romanens ingress konstaterar protagonisten att k�rleken och kvinnan �r en "dr�m", mannens dr�m om kvinnan. Den rena k�rleksynen skildras genomg�ende i romanen och ofta anv�nds just ordet "dr�m" f�r att stadf�sta och f�rst�rka tankarna om k�rlek. Det idealiserade i denna k�rleksskildring f�rst�rks �ven d� kvinnan han f�r syn p� framst�lls som en "jungfru", ett ord som vanligtvis f�rknippas med oskuld och renhet som �ven h�nsyftar till bibelns Jungfru Maria. ...read more.

Middle

S�derberg skriver att "grossess �r n�got f�rskr�ckligt" och v�mjelsen inf�r detta f�rst�rks i ordvalet av expressiva adjektiv som "f�rskr�ckligt" eller "vederv�rdigt". Avskyn mot barnsb�rd st�rks ytterliggare d� Doktor Glas s�ger att en "d�dsb�dd g�r s�llan s� ohyggligt intryck som en barnsb�rd" och detta st�r i kontrast till den allm�na synen p� f�dseln som vanligtvis ses som b�rjan av ett liv och n�got vackert. F�rlossningen liknas �ven m�lande vid en "symfoni av skrik och smuts och blod". �cklet och v�mjelsen i liknelsen st�rks �ven d� det v�ldigt pregnanta "s-ljudet" allittereras och detta fogas samman med den i �verlag r�da och intensiva f�rgen vi upplever d� redog�relsen inneh�ller blod. Ordet "symfoni" som �r en expressiv auditiv bild anv�nds till att st�rka ljudet av barnskrik som s�ledes ger emfas �t protagonistens avsky inf�r kvinnans havandeskap. Effekten av att uttrycksfullt m�la upp avskyn inf�r grossessen blir f�ljaktligen att Doktor Glas idealiserade syn p� k�rlek framh�vs samtidigt som hans avst�ndstagande fr�n den driftstyrda synen blir mer p�taglig. �ven d� Glas redog�r f�r sina tankar ang�ende k�nsorganet och den sexuella akten understryker han �terigen att den rena k�rleksynen �r f�r honom av stor vikt. ...read more.

Conclusion

De beg�r som han inte vill veta av vid dagsljus manifesteras dock ofta och i kontrast till den i �verlag idealiserade synen p� k�rlek som Doktor Glas tidigare f�respr�kat ser vi hur han under dagen brukar fantisera om Helga. Det erotiska och driftstyrda i dagdr�mmarna f�rst�rks av att Helga upptr�der naken och att den r�da f�rgen som st�r f�r erotik och passion upprepas f�r att st�rka dagdr�mmens inneb�rd. �ven skildringen av de "m�rka blommorna" eller de "r�da rosorna" som upprepas st�rker det erotiska och passionerade i dagdr�mmen som st�r i bj�rt kontrast till den rena k�rleksynen. Sammanfattningsvis skildrar S�derberg mycket uttrycksfullt hur de tv� olika k�rleksynerna st�r i kontrast till varandra. Den rena k�rleksynen �r den sidan som Doktor Glas vanligtvis f�respr�kar och han upph�jer den genom att nedv�rdera den driftstyrda. I takt med att hans k�rlek f�r Helga Gregorius �kar s� tr�der den driftstyrda och undermedvetet f�rtr�ngda synen p� k�rlek fram, f�rst i dr�mmen men sedan uppenbaras dessa erotiska tankar �ven i dagdr�mmar och vardagliga tankar och detta kan �ven antas vara ett tecken p� att Glas sakta kommer till insikt med att den rena k�rleksdr�mmen �r en illusion och att de b�da synerna bildar en enhet. Gabriel Iliesiu - IB2 Oral Presentation Swedish A1 HL Doktor Glas 2003-12-02 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  �ktenskapet �r som en plikt och det �r ofta f�r�ldrarna som best�mmer vem deras barn ska gifta sig med. Kristendomen: I ett kristet �ktenskap lovar man ju att �lska varandra "i n�d och lust tills d�den skiljer oss �t", men �r det s� att k�rleken tar slut s� f�r b�de mannen och kvinnan ta ut skilsm�ssa.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  MARKETING MIX CUA HEINEKEN TAI THI TRUONG ANH: 2.1. So luoc v� Heineken tai thi truong Anh: �uoc khai sinh v� nu�i duong tr�n d�t nuoc H� Lan xinh dep, nh�n hieu bia Heineken kh�ng chi l�m h�i l�ng t�t ca c�c kh�ch h�ng trong nuoc m� n� c�n dang tung buoc chinh phuc tr�i tim cua h�ng trieu nguoi ti�u d�ng tr�n th� gioi.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  landet(landet har den nest h�yeste prosenten av kristendom i Asia, samt den st�rste enkeltmenigheten i verden) og er ogs� den hurtigste voksende. I begynnelsen hadde religionen store problemer med � f� fotfeste i landet, men utover 1800-tallet ble antall koreanere som konverterte til kristendommen st�rre og de protestantiske prestene med

 2. French Oral Presentation

  S: Your school is my target! What is it called? A: Well, the _________ high school! French Version (Les �tudiants courent � la classe et l'interviewer essaie de poser une question) Ashneet : Avez-vous le temps pour r�pondre � un peu de mon fils de questions ?

 1. Huvudpersonerna i romanen r riddaren Erland Mneskld och Singoalla.

  B�da var zigenare och Singoalla var Assims stora f�r�lskelse. Men n�r Singoalla valde att viga sitt liv �t Erland, valde Assim att f�rbli Singoallas tj�nare. Assims personlighet skiljer sig fr�n Erlands. Han �r v�ldsam och vill allt som oftast l�sa alla dispyter med br�k. Assim �r 11 �r �ldre �n Erland (s.

 2. Diktanalys av Gustaf Frödings Vinternatt.

  F�rfattaren inleder sin redog�relse av stillheten, lugnet och tystnaden i �gonblicket med att skildra det minsta och hur "ej ett sn�stoft r�rdes" och tystnaden blir som mest p�taglig d� Fr�ding skriver att det "h�res ingen vinds musik", d�r vinden �r en stor och stark kraft som kontrasteras till det lilla "sn�stoftet".

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Si toda f�rmula cierta fuera demostrable, ocurrir�a que se puede expresar una f�rmula que dice de s� misma "yo no soy demostrable en la aritm�tica" con la que surge una paradoja como la anterior. Ocurre entonces que cualquier demostrador autom�tico de teoremas sobre los n�meros naturales que construyamos se encontrar�

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  I want to wish you love and happiness on your birthday. 26. Ưá»c gì em có thá» bày tá» lòng biết Æ¡n của em Äá»i vá»i thầy, thầy kính mến của em, nhÆ°ng thật khó nói nên lá»i. Em mong rằng tấm thiá»p này sẽ bày tá» phần nào sá»± biết Æ¡n sâu sắc từ Äáy lòng em.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work