• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Kärlekssynen i Doktor Glas.

Extracts from this document...

Introduction

K�rlekssynen i Doktor Glas I Hjalmar S�derbergs roman Doktor Glas skildras tv� till synes olika bilder av k�rleken. Vi finner till viss del en idealiserad och ren syn p� k�rleken samtidigt som k�rleken framst�lls som en drift och ett naturbehov som m�ste tillfredst�llas. Jag �mnar i f�religgande anf�rande p�visa de mest p�tagliga kontrasterna mellan den idealiserade och den driftstyrda synen p� k�rleken. De tv� k�rlekssynerna v�ljer jag att framst�lla parallellt d� de i S�derbergs verk p�tr�ffas p� detta s�tt. Doktor Glas som �r protagonisten i S�derbergs roman uppfattas ofta som betraktare av livet och ej en akt�r i detta. Doktor Glas observerar och betraktar, vid upprepade tillf�llen genom sitt f�nster, hur k�rlekspar och andra m�nniskor passerar och hur dessa personer beter sig. I dessa �gonblick d� Glas ser ut ur sitt f�nster eller n�gon annan plats bef�sts hans tankar om k�rleken. Redan i romanens ingress konstaterar protagonisten att k�rleken och kvinnan �r en "dr�m", mannens dr�m om kvinnan. Den rena k�rleksynen skildras genomg�ende i romanen och ofta anv�nds just ordet "dr�m" f�r att stadf�sta och f�rst�rka tankarna om k�rlek. Det idealiserade i denna k�rleksskildring f�rst�rks �ven d� kvinnan han f�r syn p� framst�lls som en "jungfru", ett ord som vanligtvis f�rknippas med oskuld och renhet som �ven h�nsyftar till bibelns Jungfru Maria. ...read more.

Middle

S�derberg skriver att "grossess �r n�got f�rskr�ckligt" och v�mjelsen inf�r detta f�rst�rks i ordvalet av expressiva adjektiv som "f�rskr�ckligt" eller "vederv�rdigt". Avskyn mot barnsb�rd st�rks ytterliggare d� Doktor Glas s�ger att en "d�dsb�dd g�r s�llan s� ohyggligt intryck som en barnsb�rd" och detta st�r i kontrast till den allm�na synen p� f�dseln som vanligtvis ses som b�rjan av ett liv och n�got vackert. F�rlossningen liknas �ven m�lande vid en "symfoni av skrik och smuts och blod". �cklet och v�mjelsen i liknelsen st�rks �ven d� det v�ldigt pregnanta "s-ljudet" allittereras och detta fogas samman med den i �verlag r�da och intensiva f�rgen vi upplever d� redog�relsen inneh�ller blod. Ordet "symfoni" som �r en expressiv auditiv bild anv�nds till att st�rka ljudet av barnskrik som s�ledes ger emfas �t protagonistens avsky inf�r kvinnans havandeskap. Effekten av att uttrycksfullt m�la upp avskyn inf�r grossessen blir f�ljaktligen att Doktor Glas idealiserade syn p� k�rlek framh�vs samtidigt som hans avst�ndstagande fr�n den driftstyrda synen blir mer p�taglig. �ven d� Glas redog�r f�r sina tankar ang�ende k�nsorganet och den sexuella akten understryker han �terigen att den rena k�rleksynen �r f�r honom av stor vikt. ...read more.

Conclusion

De beg�r som han inte vill veta av vid dagsljus manifesteras dock ofta och i kontrast till den i �verlag idealiserade synen p� k�rlek som Doktor Glas tidigare f�respr�kat ser vi hur han under dagen brukar fantisera om Helga. Det erotiska och driftstyrda i dagdr�mmarna f�rst�rks av att Helga upptr�der naken och att den r�da f�rgen som st�r f�r erotik och passion upprepas f�r att st�rka dagdr�mmens inneb�rd. �ven skildringen av de "m�rka blommorna" eller de "r�da rosorna" som upprepas st�rker det erotiska och passionerade i dagdr�mmen som st�r i bj�rt kontrast till den rena k�rleksynen. Sammanfattningsvis skildrar S�derberg mycket uttrycksfullt hur de tv� olika k�rleksynerna st�r i kontrast till varandra. Den rena k�rleksynen �r den sidan som Doktor Glas vanligtvis f�respr�kar och han upph�jer den genom att nedv�rdera den driftstyrda. I takt med att hans k�rlek f�r Helga Gregorius �kar s� tr�der den driftstyrda och undermedvetet f�rtr�ngda synen p� k�rlek fram, f�rst i dr�mmen men sedan uppenbaras dessa erotiska tankar �ven i dagdr�mmar och vardagliga tankar och detta kan �ven antas vara ett tecken p� att Glas sakta kommer till insikt med att den rena k�rleksdr�mmen �r en illusion och att de b�da synerna bildar en enhet. Gabriel Iliesiu - IB2 Oral Presentation Swedish A1 HL Doktor Glas 2003-12-02 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Novellanalys Ett halvt ark papper. August Strindberg skriver i sin novell Ett halvt ...

  S� tror jag att man ska f�rs�ka g�ra ifall detta h�nder en sj�lv, annars kommer man aldrig kunna leva vidare. Jag tror att budskapet i novellen �r ungef�r det som jag skrev ovanf�r, dvs. att ifall n�gonting hemskt h�nder s� �r det viktigaste att f�rs�ka g� vidare i livet och

 2. Kvinnosyn - en jmfrelse mellan isalm, judendomen och kristendomen.

  �ktenskapet �r som en plikt och det �r ofta f�r�ldrarna som best�mmer vem deras barn ska gifta sig med. Kristendomen: I ett kristet �ktenskap lovar man ju att �lska varandra "i n�d och lust tills d�den skiljer oss �t", men �r det s� att k�rleken tar slut s� f�r b�de mannen och kvinnan ta ut skilsm�ssa.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Nhung chu " e " trong d�ng chu Heineken duoc " dat nghi�ng " mot c�ch c� � tr�ng nhu " nhung guong mat cuoi " - cam gi�c thoai m�i sang kho�i khi thuong thuc Heineken. Ngo�i ra b�n duoi c�n c� h�nh cua hoa Houblon - mot trong

 2. Doktor Glas- Hjalmar Sderberg

  Men s� efter sex veckor kommer pastorn tillbaka, lika s� hans sexuella lust. Helga st�r inte ut, hon beklagar sig �ver sitt olyckliga �ktenskap till doktor Glas d� hon g�ng p� g�ng upprepar sin �nskan om att hennes make vore d�d.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  f�rst over hele 1000 �r senere, med innf�rningen av Neokonfutsianismen, som er en konfutsianisme med sterkere "innslag" av guder samt at det er en retning med en del p�virkning fra buddhismen(da i hovedsak zen). Spesielt i forhold til dette med innholdet i sjelen og forholdet mellom individ og kosmos(se buddhisme).

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  That is unacceptable and could have been prevented." [5] Hvis flere bygninger havde været sikret, ville skaderne også have været mindre og færre mennesker ville have været dræbt, da mange omkom på grund af kvæstelser fra bygninger der er landet på dem.

 1. Training - Swedish. Att trna och gymma r viktigt fr vr hlsa.

  Som sagt kroppen var inte skapad för att bara sitta i en stol men för att träna och göra massa andra aktiviteter.

 2. English. Chc bn nm mi vui v v pht ti. Have a happy and ...

  Chúng ta quen nhau Äã lâu. Tấm thiá»p này Äá» biết rằng em luôn á» trong suy nghÄ© của tôi. It’s been so long since we have gotten together. Here is a little card to let you know that you’re in our thoughts often.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work