• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Lisenko kimdir?

Extracts from this document...

Introduction

Lisenko kimdir? Lisenko bir tarim uzmani, teknik dille bir agronom'dur. Ukrayna b�lgesinde Karlovka'da 1898'de dogmustur (3). Yoksul bir ailenin �ocugu olan Lisenko, 1921'de Poltova Bah�ivanlik Okulu'nu, ardindan 1925'te de Kiev Tarim Enstit�s�'n� bitirmistir. 1929 onun onun yildizinin parlamaya basladigibir yil olmustur. �nk�, "Genetik, Bitki ve Hayvan IslahiKongresi" sirasinda onun sundugu "vernalizasyon" y�ntemiyle tarim �retiminde artis saglanabilmesi, Kongre ardindan Pravda Gazetesi'nde "Sovyet Biliminin Zaferi" bi�iminde s�rmanset olarak yer almisti(4,5). Lisenko'nun savundugu bu y�ntem aslinda �ogu �ift�inin "kislama" ya da "soguklama" adiyla bildigi ve uyguladigibir y�ntemdi (4,9). Buna g�re fide ya da to humlar kisin islatilip sogutuluyor, baharda ekildiklerinde yasam sikluslarinidaha �abuk tamamlayabiliyor ve b�ylece g�z� beklemeksizin �r�n almak m�mk�n olabiliyordu. Ancak Lisenko bu y�ntemi bilimsel bir kilif i�erisinde ve herkesin anlayabilecegi bir bi �imde sunmustu. 30'lu yillar Lisenko'nun bir yandan Neo-Lamark�ilik adialtinda Lamark'in g�r�slerini a�ik�a savunmaya basladigi, �te yandan da vernalizasyon y�ntemini bir sinif savasisilahihaline getirmeyi basardigiyillardi(4,10). O d�nemde Stalin tarafin dan olduk�a belirgin bir destek de alan Lisenko 1940'ta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birligi Bilim Akademisi Genetik Enstit�s� direkt�rl�g�'ne getirildi (3,5). Bu andan itibaren �lkede �zellikle genetik alaninda baskid�nemi kendini a�ik�a duyurmaya bas ladi. Lisenko genetigin "burjuva bilimi" oldugunu ilan ederken, Mendel'in g�r�s ve yaklasimlarinisavunan ve o �izgide y�r�yen b�t�n bilim insanlarinida birer hedef tahtasidurumuna getiriyordu. Bu hedeflerden en basta geleni de �nl� genetik�i Vavilov olmus tu (5). ...read more.

Middle

Bu atmosferde Lisenko tarimsal �retimi katlayacagim�jdesiyle ortaya �ikiveren bir mesih gibi algilanabilirdi. Lamark'in "�evresel degisimin kalicigenetik degisiklik yaratacagi" kuramio d�nemki politik tezle uyumluydu. �nk� "uygun sosyal kosullarin insan davranisinda kalicidegisikliklere yol a�acagi"bi�iminde �zetlenebilecek politik g�r�s, devrimin ilk k usaklar �zerinde "yeni insan" yaratma yolundaki �abalarinin, sonraki kusaklarida kendiliginden etkileyecegini umuyordu. Bu da, toplumu d�n�s�me ugratmak i�in harcanacak emegin sinirliolacaginive kolayca sonuca ulasilacaginid�s�nd�r�yordu. Hatta �ok saygin bilim adamlarinin arasindan bile bu kuramidestekleyenler �ikmisti. �rnegin �nl� arastiriciPavlov bile, sonradan yanildiginia�iklamakla birlikte, kosullandirilmis farelerde kosullu refleksin kalitimla ge�en bir �rnegini buldugunu �nceleri iddia etmisti. B �ylece bilimsel �mr�n� aslinda �oktan tamamlamis olan Lamark'in kuramikendisini kabul etmeye hazir bir ortamibuluyor ve "Yeni Lamark�ilik" olarak filizlenebiliyordu. Bu g�r�s�n bayraktarida Lisenko olarak karsimiza �ikiyordu. Lisenko'nun yildiziniparlatan bir baska etken ise y�ntimdeki "kapitalist-burjuva bilimi"ne karsiRus-Sovyet bilimi'nin �st�nl�g�n� kanitlama arzusuydu. �nk� 1930'lu yillarda �lkedeki kidemli bilim adamlarinin �ogu, devrim �ncesi Rus orta sinif en tellekt�el kesiminden gelmekteydi. O halde egemenligin yeni sahiplerinin de bilimsel alanda etkinlik g�stermesi gerekiyordu. Bu anlamda Lisenko "mujik mintaninisirtindan hi� �ikarmamis", belki de b�ylece, rejimin kendisine firsat verdigi bir "bilimsel kis ilik" olabilmisti. Lisenkoizm (1935-1964) neler yapmistir? Lisenko'nun yaptiklarini, arkasina neredeyse sinirsiz bir politik g�� almis, herhangi bir "bilim" kisiliginin yaptiklarina ve yapabileceklerine �rnek olarak g�stermenin dogru olacagikanisinda yim. �nk� sonu�ta onun "unique" olmadiginive ne yazik ki �yle de kalmayacaginikabul etmeliyiz. Batuhan'a g�re Lisenko, "insan d�s�ncesine h�kmetme tutkusu"nun, kendi d�nemindeki "totaliter ideoloji"yle birlesiminden bir "bilimsel diktat�rl�k" �ikarmis bir kisiliktir. ...read more.

Conclusion

Karar alma, onlariuygulama ya da uygulatma g�c� politikanin sistemlesmis ve kurumlasmis �zelliklerinden birisidir. Bu yazida ise politika olgusunu devlet ya da iktidar ile sinirlamak,belki y�ntem a�isindan pek dogru olmamakla birlikte, yazarin pratik kaygilarla ulastigibir �z�m yolu. B ir baska deyisle, bilim-politika iliskisi deyince bunu bilim-iktidar iliskisi olarak algilamak yaziboyunca yeglenmis bir tutumdur. Bu iliski �zerinde d�s�n�rken birka� soru ortaya atilabilir; Bilim de politika i�in, bir�ok baska kurum gibi, bir ara� midir? Bilime talip olan �evre ile �reten arasinda bir is�i-isveren iliskisi var midir? "Kamufle" bile olsa, eger b�yle bir iliskinin varliginikabul edersek, "isveren"in m�dahale alaninin sinirlarininasil �izebiliriz? Politika, "uzun vadelere" hi� tahamm�l� ve de niyeti bulunmayan bir etkinlik midir? Eger bu nitelikteyse, ondan bilim �retimi "mentalitesi"ni anlamasinibeklemek bosuna olacaktir. T�m bunlari yanitlamak bir yandan bilim metodolojisi, bilim etigi konularinin tek baslarina daha kapsamliolarak ele alinmasinigerekli kilacak, bir yandan da politika kavraminin i�erik ve islevinin olduk�a ayrintilibir temellendirmesini yapmayigerektire cektir. Bu genis degerlendirme de ancak, konunun bir baska makale �er�evesinde sunulmasiyla s�zkonusu edilebilir. Sonu� olarak, Lisenko artik �mr�n� tamamlamis bir kuramin takip�isi ve savunucusu olmakla yanilgiya d�sm�s bir tarim uzmaniolarak bilim tarihi a�isindan degerlendirilebilecek bir kisiliktir. Ancak, onun arkasina aldigisiyasal g��le d�nemindeki bilim po litikasiniy�nlendirme ve hemen tek belirleyici olma �zelligi de Lisenkoizmi bilim etigi a�isindan �nemli kilmaktadir. Hatirlanmasigereken; 1935-1964 yillariarasinda SSCB'de egemen olmus bu kisiligin d�nya cografyasinin herhangi bir yerinde ve herhangi bir zamaninda yine sahne alabilecegidir. Mc Carthy d�neminde, Naziler d�neminde oldugu gibi. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �uc l� mot thi truong kh� phuc tap v� bi ph�n nho. ��y l� mot thi truong chi c� v�i nh�n hieu bia noi dia nhung lai c� d�n hon 1200 nh� m�y bia gi�nh duoc doanh thu lon trong nuoc.

 2. Gustave Flaubertin Madame Bovary ve Charlotte Brontenin Jane Eyre adlı eserlerinde dnemlerinin alt sınıflarının ...

  Kahya kadinin kocasi, Rochester ile akraba olmasina ragmen, mal - m�lk sahibi Rochester ile onlari esitlememistir. Bu esitsizligin Jane'in toplumsal durumuna esitlik olarak yansimasi ise Jane'i mutlu eder. "Demek aramizdaki esitlik ger�ektenmis...

 1. binh giai tuong ve huu

  ch�u, nhung c� le �ng cu d� xa nh� qu� l�u khi�n moi c� gang cua anh d�u r�t kh� thuc hien. V� ph�n nguoi me cua anh Thu�n. Trong truyen chi c� v�i c�u doc thoai n�i v� b�.

 2. The Meaning of Home (Tim O'brien, Joyce Carol Oates, Doris Lessing)

  In sum, by showing what home means, authors can convey what the character dreams of and want, needs and can not live without, and, draw attention to certain personal qualities off the character. Rendering what home means can be significant in many different ways.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  kurio ji kilusi, vargiai be??velgia. Anot Tomo Akvinie?io, materija yra tai, kas savaime yra neapibr??ta, bet gali b?ti ir apibr??ta (gali b?ti formuojama). Materija yra ir daugio pagrindas, nes ta pati forma gali reik?tis ?vairiuose individuose. Forma ir materija yra ne dvi savaranki?kos, viena nuo kitos atskiriamos b?tyb?s, o yra tai, per k?

 2. Arabesk ve Arabesk Kltr 1960lardan 1970lere arabesk, zellikle kentlerin marjinalinde ve tarada yaayan alt-gelir ...

  70 li yıllarda birçok müzik adamı acılı, hüzünlü , dertli , ulaÅılmaz aÅk konuları iÅleyereki insanların dertlerine sorunlarına tercüman olduÄu için gecekonduların tamamına hitap ettiler. Onlar bu yeni müÅteri kitlesinin keyfini çıkarırken , aynı insanlar yaÅadıkları bölgede , iÅyerlerinde bu tür müzikleri dinledikçe kitleler giderek arttı.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work