• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Jane and Emmangiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransz yazar Gustave Flaubert'in "Madame Bovary

Extracts from this document...

Introduction

JANE VE EMMA'NIN ERKEKLERI �ZERINDEKI ETKISI Ingiliz yazar Charlotte Bronte'nin "Jane Eyre"i ile Fransiz yazar Gustave Flaubert'in "Madame Bovary"sine bakildiginda, bu iki romanin ana kadin karakterlerinin erkekler konusunda arayis ve beklentilerinin farkliliginin temelinde onlari etkileyen bazi dis etkenler bulundugu g�zlenmektedir. Iki kadinin b�y�d�kleri ortamlar ve tanistiklari erkekler bu farkliligi olusturan etkenlerdir. Yani Emma ve Jane'in erkeklerle iliskilerinin gelisimi onlarin i� d�nyalarindan �ok dis d�nyanin sonucudur. Flaubert'in Emma'si, �iftlikte babasinin yaninda annesiz b�y�y�p, evin disini okudugu romanlardan �grenmis, dogru d�r�st okula gitmemis bir kadindir. Hayatinda en �ok istedigi sey, zengin birisiyle evlenip romanlarda okudugu aski ve hayati yasamaktir. Emma tasradan �ikip �st sinifin yasadigi zengin hayati yasamak ister. Bunu da ancak, kendisini �st sinifa tasiyabilecek bir erkekle evlenerek yapabilecegini bilir. Karsisina �ikan ilk adam olan dul doktor Charles ile evlenirken renkli bir gelecek beklemektedir. Charles bir tasra doktoru olsa da, Emma'yi onun istedigi kadar iyi yasatamasa da onu tasradan kasabaya g�t�r�r. Bu durum Emma'nin tam olarak tatmin olmasini saglamasa da onu hem kendisinin hem de �evresindekilerin g�z�n� boyamasina imkan veren yapmacik bir yasama y�nlendirmistir. ...read more.

Middle

Bu durum kendisini g�z� kapali asiginin kollarina birakan Emma'yla tezat olusturmaktadir. Ayrica Jane'in bu saglam egitimi onun St. John karsisinda ezilmesini de �nlemistir. St. John olduk�a yakisikli ve karizmatik birisi oldugu ve Jane'in de bir hayli ilgisini �ektigi halde is evlenmeye gelince Jane bunun sonu�larini da d�s�nerek St. John'u reddedebilme kararliligini g�stermistir. Yani Jane, Emma gibi hesap yapmadan ask pesinde kosmak yerine duygularini kontrol atlinda tutmayi ve mantigini �n plana �ikarmayi basarmistir. Jane ve Emma'nin roman boyunca tanistiklari, ve deger verdikleri, erkeklerin kisilik �zellikleri ve onlara bakislari da erkekler konusundaki g�r�s ve beklentilerini etkilemistir. Jane'in bu anlamda tanistigi �nemli erkekler Rochester ve St. John, Emma'nin ise Leon, Rodolphe ve Charles'dir. Jane'in erkekler konusunda daha ger�ek�i olmasinin altinda Rochester ve St. John'un da bu karakterde kisiler olmasi yatmaktadir. Rochester Jane'le hep ciddi konular �zerinde, bir erkekle tartisir gibi tartismis ve onu kendisine esit g�rd�g�n� g�stermistir. St. John da Jane'le evlenmeyi onun fiziksel �zelliklerinden dolayi degil, ger�ek�i olmasi ve ayaklarinin yere saglam basmasi nedeniyle istemistir. Bu iki erkegin Jane �zerinde biraktigi etkiler onun erkekleri (ve d�nyayi) ...read more.

Conclusion

Emma, bor�larini �deyebilmek i�in hem Rodolphe'ten hem de Leon'dan yardim istediginde reddedilince sasirir, her ikisininde kendisi i�in yaptiklari ona yeterli gelmez. Emma'nin bu karsilanamaz beklentileri sonunda bu iki erkegi de kaybetmesine yol a�mistir. Jane ise her konuda oldugu gibi erkekler konusunda da daha ger�ek�idir ve onlardan hi�bir zaman verebileceklerinden fazlasini beklemez. �rnegin Jane'in roman boyunca ger�ekten asik oldugu tek kisi Rochester'dir ve Jane Rochester'in yakisikli olmadigini kabul etmektedir. Hatta Rochester kendisini yakisikli bulup bulmadigini sordugunda "Hayir, efendim." (Bronte, 170) diyerek bunu a�ik�a belirtmistir. Buna ragmen Rochester'in yakisikli olmamasi Jane i�in �nemli degildir. Daha sonra Rochester sakat kalip hi� is g�remez hale geldiginde bile Jane ondan sogumamistir ve onu bu kusurlariyla kabul ederek onunla evlenmistir. Romanlarin sonlari, erkekler konusundaki beklentilerini daha akilci bir d�zeyde tutan Jane'in hayalci Emma'dan daha mutlu ve basarili oldugunu kanitlamistir. "Jane Eyre" ve "Madame Bovary" romanlarinda �ok farkli ortamlarda b�y�yen ve yasamini s�rd�ren iki kadindan hayatin zorluklarini yasayarak olgunlasmis olan Jane'in, hayatini romanlar ve hayaller �zerine kurmaya �alisan Emma'ya oranla daha basarili oldugu g�r�lmektedir. Iki kadinin karsilastirilmasindan �ikan sonu� da kisilerin ask hayatlarini ve mutluluklarini belirleyen etkenlerin genelde disaridan geldigidir. KELIME SAYISI: 1104 ?? ?? ?? ?? Melis Hamurculu D�nya Edebiyati 1 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Charlotte Bronte section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Charlotte Bronte essays

 1. Compare the presentation of Childhood in Charlotte Brontë's 'Jane Eyre' and Laurie Lee's 'Cider ...

  To create the effect of such good imagery, Laurie Lee tends to join two compound adjectives together, almost giving the words a double meaning. This creates a more immediate image for the reader, as more detail is included in the dialogues.

 2. Fiziksel guzellik - jane eyre ve madam bovary

  Yukarida anlatilan iki kadin tipinin karsi karsiya geldigi durumlarda ikincisi galip �ikar, yani sadece g�zelligine g�venen kadinlar basarisizliga ugrar. Jane ve Blanche Ingram'in ayni kisiyi sevmeleri ve sonunda kazananin Jane olmasi bu g�r�s� destekleyen bir �rnektir. Blanche, Rochester'la evlenmeyi bu kadar kafasina taktigi ve Jane'den de daha g�zel oldugu halde sonu�ta Rochester'in Jane'le evlenmek istemesi g�zelligin her sey olmadigini g�stermektedir.

 1. Jane Eyre" ve "Madame Bovary" adl romanlarda erkek karakterlerin gemilerinde yaadklar ilikiler

  Charles baskalari tarafindan kolaylikla y�nlendirilir. Onun annesinin ve ilk karisinin s�z�nden �ikmamasi, onlara itaat etmesi, bu durumdan hoslandigini g�stermez. Emma'yla tanistiktan sonra i�inden de olsa isyan eder: "Charles itaat etti, fakat duydugu arzudaki c�ret, hareketlerindeki pisirikliga isyan ediyordu. Zavalli, b�nce bir m�railik eseri olarak i�inden "Mademki onu g�rmemi yasak ediyorlar, ben de onu severim iste" (Gustave Flaubert, 38).

 2. iki aykiri kadin - jane ve emma Her toplumun kendisine kural sayd baz davranlar ...

  (Bronte, Charlotte. Jane Eyre. Istanbul: Engin Yayincilik, 1998, 404) Jane duygularina karsi �ikarak kendini Rochester'dan ayirmayi basarmistir. Kendinde buldugu bu g��, zamanin kadinlarindan ayrildigini g�sterir. Kendine olan g�veniyle �l�m� bile g�ze alarak aykiri bir kisilik sergiler. Jane �zg�rl�g�ne d�sk�n bir insandir ve hi�bir sey onu kisitlayamaz.

 1. The Real Charlotte - review

  When Lucy tries to dispute Charlotte's claims regarding Roddy's affair with Francie, Charlotte looks at her with an effort of bullying fury that was previously seething in her. When the bullying tactic does not work, Charlotte begins intimidating her, as she knows where she wants the conversation to go and uses each situation to her benefit.

 2. "Bazý þeyler paylaþýldýkça çoðalýr, mutluluk gibi. Bazý þeyler ise azalýr, üzüntü gibi. Ama bazý ...

  "On �� yasina..." geldiginde, "babasi onu yatili bir rahibeler okuluna yerlestir"ir. (E.B. sf. 47) Emma, annesinin �l�m�yle perisan olur, kendini dine verir. "" Jane ve Therese ile ortak olarak Emma'nin da yaninda artik ona sevgi, sefkat g�sterecek bir aile ferdi, �rnek alabilecegi bir b�y�g� yoktur.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work