• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

A Ddylai Iddewon Priodi genedl ddynion?

Extracts from this document...

Introduction

Gwaith cwrs A Ddylai Iddewon Priodi Genedl Ddynion? Pan ydyn ni'n ystyried y cwestiwn uchod mae'n rhaid gyntaf ystyried beth yw priodas, a'i phwysigrwydd. Dyffiniad priodas yw cyfundeb rhwng unigolion sy'n creu perthynas (kinship). Mae hwn yn ymrwymo'r unigolion yn gyfreithlon ac yn ysbrydol, ac felly mae oblygiadau cyfreithol yn dod gyda priodas. Yn �l y Talmud bywyd priodasol yw'r "cyflwr delfrydol o fodolaeth personol." Mae dyn heb gwraig, neu gwraig heb gwr yn anghyflawn,felly mae priodas eto'n rhan bwysig ym mywyd Iddew. Mewn priodas Iddewig, mae tri aelod, y gwr, y gwraig a Duw. Mae Iddewon yn credu hwn achos gwnaeth Duw creu y dyn a'r fenyw a'r perthynas, felly mae'n rhan bwysig iawn o'r priodas. Mae llawer o ddadleuon ynglyn � priodi tu allan i'r grefydd Iddewig. Y prif rheswm am hwn yw fod rhaid i blentyn cael mam Iddewig i fod yn wir Iddew. Mae hyn achos ei fod yn syml i brofi mam y plentyn, ond yn galetach i brofi pwy yw tad y plentyn cyn profion tadolaeth. Mae hyn felly yn meddwl fod Iddewiaeth yn hil, nid dim ond crefydd. Mae person sydd yn cadw pob mitzvot ond heb mam Iddewig, dal yn aniddewig hyd yn oed mewn llygaid Iddewon anuniongred. Mae person gyda mam Iddewig sydd ddim yn credu mewn unrhyw Duw dal yn Iddewig, hyd yn oed mewn llygaid Iddewon llym iawn. ...read more.

Middle

Gall gwahaniaethau mewn credoau gwanhau'r perthynas, felly mae llawer o Iddewon yn gwrthwyebu priodasau rhwng-fydd. Mae dewisiadau pwysig fel hyn rhwng y gwr a'r gwraig. Mae'r dewisiadau hyn yn diffinio os yw'r plentyn yn Iddew neu beidio felly mae nhw'n bwysig iawn i dyfodol y plentyn a dyfodol y crefydd Iddewig. Safbwynt arall yw fod priodi rhwng crefyddau wahanol yn helpu i uno bobl o grefyddau wahanol. Mae hwn yn llaihau rhagfarn a hiliaeth, problem sy'n gwynebu cymdeithas aml-h�l ac aml-gred. Wrth i bobl o grefyddau wahanol cymysgu fwy, mae nwh'n dysgu amdano ffyrdd gwahanol o fyw ac addoli. Wrth i grefyddau cadw at unigolion o'r un ffydd mae cymunedau cae�dig yn datblygu sydd yn arwain at rhagfarn a gwahaniaethu. Trwy hanes mae'r byd wedi erlid yr Iddewon gan nad eu fod yn cymysgu, mae'r ffaith fod pobl am priodi Iddewon yn dangos ein fod wedi symud ymlaen cymaint. Os mae crefyddau a cymunedau eraill yn parhau i gymysgu bydd gwahaniaethau bach fel h�l neu crefydd yn toddi i ffwrdd. Ar y llaw arall, oes yna fwy i golli wrth i gymunedau cymysgu a priodi? Wrth i hwn digwydd nag ydyn ni'n colli ei'n diwylliant a'n etifeddiaeth? Dyma beth sy'n pryderi cymaint o Iddewon, sut mae'n bosib i'r ffordd o fyw Iddewig parhau wrth i Iddewon atal dysgu eu phlant? Mae 85% o gyplau Iddewon yn cael plat seder ar pesach, mae dim ond 41% o Iddewon sydd wedi priodi allan o'r crefydd yn. ...read more.

Conclusion

I fod yn Iddew llawn rhaid fod y mam yn Iddew. Os mae'r plentyn yn cael ei godi i fod yn Iddew, y tad felly yw'r unigolyn aniddewig mewn priodas cymysg. Mae rhai rhannau o Iddewiaeth sy'n gofyn am dyn Idddewig e.e Y bar mitzvah. Dyma darn o'r Talmud sy'n dangos pwysigrwydd y tad "The father IS required to Circumcise his son; to redeem him [referring to the first-born son, as per the Biblical passages in Numbers 18: 15-16]; to teach him Torah; to assure that he marries; and to teach him a trade. Some say he must also teach him to swim. Rabbi Judah says, whoever does not teach his son a trade teaches him robbery (Babylonian Talmud, Tractate Kiddushin , p. 29a). Efyllai ni fydd y plentyn yn teimlo'n rhan llawn o'r cymuned Iddewig gan ei fod yn wahanol i gweddill y plant. Yn fy marn i ddylai Iddewon priodi h�l-ddynion os mae nhw eisiau. Mae gan ddau oedolyn yr hawl i briodi heb i weddill cymdeithas barnu nhw. Os mae cwpwl yn gallu gorchfygu y problemau sy'n gwynebu priodas rhwng crefyddau wahanol mae'n dangos ei fod yn wir caru amdano'i gilydd. Pwysigrwydd priodas yw teimladau'r gwr a'r gwraig, nid teimladau gweddill y teulu. Mae gyd o'r anhawsterau sy'n dod gyda priodas rhyng-ffydd yn dinod (insignificant) os mae'r gwr a'r gwraig � dealltwriaeth o ddiwylliannau eu gilydd. Yn fy marn i mae priodasau rhyng-ffydd yn bwysig i gymdeithas gan fod h�liau a ddiwylliannau gwahanol yn cymysgu, wrth i hwn digwydd mae'r teuluoedd yn dysgu llawer amdano'i gilydd. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  A1 - Lluniwch werthusiad o'r dadl natur magwraeth wedi seilio ar y drafodaeth uchod Cytunaf gyda'r ddadl natur magwraeth yn dweud "Hadnabod yn hir bod y nodweddion corfforol penodol yn cael eu rhoi o dan y category biolegol" oherwydd mae'r nodweddion corfforol e.e.

 2. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  dydi o ddim yn clir iawn,ond pwrpas cartwn yw dychanu ac nid yw'r poster yn dweud I ni sut wnaeth pobl ymateb. Y mae ffynonnellau CH1 yn rhoi enghraifft I ni o un ffordd roedd y llywodraeth yn rheoli bywydau pobl,trwy dogni.Y mae'r ffynhonnell yn tynnu ein sylw at faint

 1. Traethawd 'Pam Fi Duw'

  Yn y nofel mae Sharon yn marw ond am ei bod hi'n gymeriad da yn y gyfres mae hi'n byw ac mae Llinos yn marw yn y gyfres nesaf. Mae llawer o broblemau cymdeithas yn digwydd yn y nofel a'r gyfres.

 2. Adolygwch effeithiolrwydd eich sgiliau cyfathrebu o fewn y ddau ryngweithiad yma ...

  fedal a sensitif i dangos cymorth wrth siarad yn helpu, gall hyn adeiladu perthynas a chryfder o drafod pethau. Roedd angen i fi wneud yn siwr i wneud y cyfarfod yn ddiddorol a defnyddio ton y llaes ddim mor ddiflas i gadw'r claf gan ddiddordeb yn beth sydd yn cael eu trafod ac i wrando'n astud.

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Am 7:35 daw'r gnoc ar ddrws y fflat...' Nid ydym yn cael mwy o wybodaeth am y ddynes ar ol hyn. Yn fy marn i mae hyn yn effeithiol iawn gan ei fod yn gwneud i feddwl ac yn codi tensiwn. 'Bore dydd mawrth. Mae'r papur newydd heb ei gyffwrdd ar y mat wrth ddrws ei fflat'.

 2. Gwaith Cwrs Iddewiaeth

  Bydd Iddewon yn ymgynyll yn y synagogue i ddathlu yr achlusur arbenNig hwn. Bydd gweddiau a storiau yn cael eu llafarganu o'r Torah i weddill y gynulleidfa. Yn dilyn y gwasanaeth cynhelur pryd bwyd y Shabbat, ac bydd teulu a ffrindiau yn cynnal dathliadau mawr.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  ar y staff i edrych ar �l eu mam ac maen nhw wedi dwyn y fag. Does ddim lawer o fanteision am y sefyllfa yma ond un yw bod y sefyllfa wedi cael eu delio gyda gan feindio mas sut oedd y bad wedi cael eu dwyn.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Rydych yn gallu weld gwahaniaeth enfawrth rhwng bywydau y tirfeddianwyr a'r ffermwyr trwy ddarllen tystiolaeth arall. Nid roedd y tirfeddianwyr yn dlawd fel y ffermwyr, nhw oedd yn berchen 90% o'r tir. Roeddynt yn Saeson a oedd wedi derbyn addysg ac nid oedd y fferwyr Cymraeg yn gallu siarad Saesneg.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work