• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh weather report. Heddiw mae hin oer iawn yn y de ond fel arfer mae hin heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hin rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hin bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri.

Extracts from this document...

Introduction

Bore da, Heddiw mae hi'n oer iawn yn y de ond fel arfer mae hi'n heulog iawn yn ystod yr haf. Mae hi'n rhewi yn Caerdydd a Casnewydd ond mae hi'n bwrw glaw yn drwn yn Aberteifi a Y Barri. Mae hi'n wintog a stormus yn Hwllffordd a Llanelli on mae hi'n bwrw eira llawer yn Pontypridd. Ddoe roedd hi'n braf yn Caerdydd a Casnewydd ond yfory bydd hi'n poeth yn Caerdydd a Casnewydd a yn y penwythnos bydd hi'n wlyb. ...read more.

Middle

Mae hi'n sych yn Lerpwl a Colwyn Bay ond mae hi'n ethia gynnes yn Caernarfon. Mae hi'n poeth iawn yn Bangor ond mae hi'n sych yn Llangefni . Yfory bydd hi'n braf yn Lerpwl a Colwyn Bay ond ddoe roedd hi'n eitha oer yn Lerpwl ond roedd hi'n gynnes yn Colwyn Bay. Echdoe roedd hi'n sych yn Bangor ond ar dydd sul bydd hi'n poeth. Yn y penwythnos bydd hi'n wlyb yn Caernarfon ond Prynhawn sul roedd hi'n stormus yn Caernarfon. Wythnos diwethaf roedd hi'n heulog yn Llangefni ond bydd hi'n eitha wyntog Yfory. ...read more.

Conclusion

Mae hi'n poeth iawn yn y Dwyrain ond fel arfer mae hi'n stormus. Mae hi'n sych yn Y Tallwng ond mae hi'n gynnes yn Llanidloes a Henffordd. Mae hi'n eitha heulog yn Amythig ond mae hi'n braf yn y Drenewydd. Ddoe roedd hi'n heulog iawn yn Y Trallwng ond ar dydd sadwrn bydd hi'n bwrw cesair. Yfory bydd hi'n wlyb yn Llanidloes a Henffordd ond Nos llun roedd hi'n braf. Prynhawn sadwrn roedd hi'n wyntog yn Amythig a Drenewydd ond yfory bydd hi'n gymlog yn Amythig ond bydd hi'n oer yn Drenewydd. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Ond ni dderbyniodd Mrs Edwards mo hynnu, roedd hi'n bendant ei bod hi heb wneud camgymeriad. Ac yn ddigon rhyfedd, ni allai neb gofio gweld Jini yr wythnos honno o gwbl tra roedd Mr a Mrs Edwards ar ei gwyliau.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  ei edmygu gan ei fod wedi sefyll i fynny a chwffio dros yr egwyddor. Mae'n ei frolio a dweud fod angen iddyn nhw hefyd ddangos cefnogaeth iddo. Mae'n credu mai'r Argwlydd Penrhyn sy'n iawn ac ei fod o yn gwybod beth sydd orau i'r chwarelwyr.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work