• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' er en redningauktion! 1 Et s�kaldt Kyskedsl�fte2 blev oprettet, en r�kke regler som Dogme filminstrukt�rerne kunne f�lge og som passede med deres ideologi. Et s�t regler der ville f� deres film til at virke �rlig og �gte. Dogme 95' er et fors�g p� at revitalisere fort�llingen.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Mot ph�n cua nhung thay d�i n�y, Thony Ruys - Chu tich Ban ch�p h�nh v� Karl B�che - Th�nh vi�n cua Ban ch�p h�nh Li�n do�n ca hai se nghi huu tu ng�y 1 th�ng 10 nam 2005. �� k�t n�i c�c chuc nang hoat dong, v� t�i ch�nh

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  konfutsianismen som religion(det er imidlertid viktig � p�peke at p� dette tidspunktet var ikke konfutsianismen utbredt i veldig stor grad hos befolkningen, i hovedsak keiseren etc. som tilba). Bla. s� vil tanken om sjelevandringen kunne �delegge dyrkingen av forfedrene ved at troen p� �ndevesener ville forsvinne(samtidig s� ville vel respektforholdene mellom bla.

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  han ikke l�ngere finder forn�jelse i, at jeg danser for ham og forkl�der mig i deklamerer. Da kunne det v�re godt at have noget i bagh�nden (s. 14) Dette citat er vigtigt, da det viser at Nora udm�rket er klar over, at Torvalds hengivenhed over for hende er baseret p� hendes attraktive udseende.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Los ordenadores derrumbaron el veto impuesto por el conductismo a la psicolog�a "mentalista". El llamado "Test de Turing" acerca de la posibilidad de modelar las capacidades de razonamiento y lenguaje en un medio computacional, viene a decir que si en la interacci�n entre una m�quina y una persona no se

 2. L'etranger chapitre 2 et 3

  " (35) * Les caract�ristiques de Marie contredisent ceux de M. Meursault puisqu'il ne pr�sente pas beaucoup d'�motions. Par exemple, il n'a pas pleur� � l'enterrement de sa maman, mais il ne manque pas les �motions compl�tement aussi. Meursault s'exprime qu'il avait eu " envie � l'�poque " (34)

 1. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  De politiske, sociale og økonomistiske forskelligheder var simpelthen for store. Set i lyset af historien ”Melodien der blev væk” af Kjell Abell, så kan man måske ikke rigtig sige, at individet var afhængigt af et fællesskab som sådan. Men det var i denne periode at det især var arbejdet, der definerede et menneske.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Det var skridt! ”Jeg vidste I ville komme!” råbte celloen. Det samme råbte guitaren, som stod nogle metre fra celloen. Manden tog guitaren i armen, og gik hen mod trappen. Han kiggede lige tilbage på celloen, og gik så hen mod den og tog fat i den.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work