• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' er en redningauktion! 1 Et s�kaldt Kyskedsl�fte2 blev oprettet, en r�kke regler som Dogme filminstrukt�rerne kunne f�lge og som passede med deres ideologi. Et s�t regler der ville f� deres film til at virke �rlig og �gte. Dogme 95' er et fors�g p� at revitalisere fort�llingen.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  de Man T�ng gi�m d�c Ch�u Phi v� Trung ��ng Siep Hiemstra Chu tich Ch�u �-Th�i B�nh Duong Frans van der Minne Gi�m d�c Nh�n su Marc Gross Gi�m d�c Supply Chain Floris van Woerkom Gi�m d�c ki�m so�t v� K� to�n Peter van Campen Gi�m d�c Tap do�n Thuong

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  i Nord-Korea. S�rkoreansk buddhisme: Buddhismen ankom Korea samtidig som neo- konfutsianismen, alts� under de tre rikers tid. Religionen er i utgangspunktet stikk i strid med mange av de tankene konfutsianismen bygger p�, og hadde dermed ikke s� veldig store forutsetninger for � vokse blant den delen av befolkningen som hadde

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  han ikke l�ngere finder forn�jelse i, at jeg danser for ham og forkl�der mig i deklamerer. Da kunne det v�re godt at have noget i bagh�nden (s. 14) Dette citat er vigtigt, da det viser at Nora udm�rket er klar over, at Torvalds hengivenhed over for hende er baseret p� hendes attraktive udseende.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La psicolog�a tambi�n tuvo en los ordenadores un medio distinto al del complicado cerebro humano en el que reproducir los fen�menos de la inteligencia humana, las capacidades del lenguaje y de realizar operaciones algebraicogico-matem�ticas, y este es el "bebe" de la Inteligencia Artificial hacia 1940, gestado por Alan Turing.

 2. L'etranger chapitre 2 et 3

  pour Marie Cardona quand elle avait travaill� dans son bureau; il montre son d�sir pour Marie par remarquant � propos de son comportement naturel. Alors, cette phrase indique que Meursault a les sentiments qu'il n'exprime pas directement, mais indirectement, il mentionne les indices pour r�v�ler ses �motions varies; cette diction

 1. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  Also, the average woman in North America spend 2.5 years of her life washing, styling, cutting, coloring, cramping, and straitening her hair at home or in salon. (120 Wolf, 1991) We become prisoner of perfect body without even realizing it.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  De politiske, sociale og økonomistiske forskelligheder var simpelthen for store. Set i lyset af historien ”Melodien der blev væk” af Kjell Abell, så kan man måske ikke rigtig sige, at individet var afhængigt af et fællesskab som sådan. Men det var i denne periode at det især var arbejdet, der definerede et menneske.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work