• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Dogme 95' er en redningauktion! 1 Et s�kaldt Kyskedsl�fte2 blev oprettet, en r�kke regler som Dogme filminstrukt�rerne kunne f�lge og som passede med deres ideologi. Et s�t regler der ville f� deres film til at virke �rlig og �gte. Dogme 95' er et fors�g p� at revitalisere fort�llingen.

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  First, you need to accept people of all sizes and shapes. (Margo Maine's book "Body Wars,") You can even make a list of people that you admire regardless of their body. Does their outer appearance affect how you feel about them?

 1. L'etranger chapitre 2 et 3

  Les changements dans la vie de M. Meursault contrastent son personnage et caract�ristiques qui ne changent pas. " A midi, j'aime bien ce moment. Le soir, j'y trouve moins de plaisir parce que la serviette roulante qu'on utilise est tout a fait humide...J'en ai fait la remarque...a mon patron.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  su g�n gui voi kh�ch du lich My v� thi truong My. T�t ca nhung di�u n�y dat duoc l� do quan di�m c�p ti�n cua Alfred Heineken khi �ng cho rang loai bia n�y kh�ng phai chi l� mot nh�n hieu cua mot v�ng, mot qu�c gia m� l� mot loai bia cua to�n th� gioi.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lojal), far og s�nn(faren kj�rlig og s�nnen skal tjene og v�re respektfull), eldre og yngre(respekt for og tjene de eldre, de eldre er kilder til l�rdom), mann og kvinne(mannen skal v�re rettferdig og rasjonell, mens kvinnen skal v�re lydig, noe som sier en del om kvinnens stilling i samfunnet, i hvert fall tradisjonelt sett)

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  Egentlig er han født ind i arbejderklassen, men han føler sig ikke hjemme dér, og drømmer om et liv hos de fine og fornemme. I mislykkede forsøg på at sprænge rammerne begår han selvmord. Herman Bangs pointe var, at et menneske var for tæt forbundet til sin klasse, at man ikke bare kunne forlade den uden videre.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Gnidningszonen i dette jordskælv var omkring 65 km lang med en gennemsnitlig tilbagelagt gnidning på 1,8 meter.[15] Skade omfang 1. Desuden er havneanlæggene ødelagt, sådan at hjælp ikke kan føres ind i landet ad den vej. 2. Jordskælvet ramte i det mest befolkede område i landet.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Manden kørte derudaf. Celloen var så fascineret over det flotte landskab, der var over alt. Bortset fra da de kørte igennem et virkelig grimt kvarter, hvor folk havde malet graffiti på alle væggene. Celloen undrede sig over, hvorfor folk ikke bare kunne male på noget papir.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work