• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  cung c�p dich vu cho Heineken NV.K� tu nam 1952 vai tr� Heineken Holding NV l� bao ve t�nh li�n tuc, doc lap v� su �n dinh v� tao di�u kien d� ki�m so�t su tang truong �n dinh, hoat dong cua nh�m cua Heineken.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  lag 0,2%, men som tidligere sagt s� fortsetter den � sette sitt preg p� landet og dermed religionene som kommer dit uansett. Eksempler p� dette i den nyere historien er at grunnet de strenge kravene om disiplin og lojalitet(i forhold mellom unders�tt og leder)

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  El enfoque sist�mico en la Inform�tica. La Teor�a General de Sistemas La Cibern�tica se conform� principalmente en torno a los modelos de redes neuronales y al modelo de control mediante el proceso de realimentaci�n del comportamiento adaptativo de los organismos.

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  But they don't even realize how severe their worrying has become. It has become severe to the point where they lose their identity. If you as a woman do not stop having unhealthy body image, it will lead to very unhappy life.

 1. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  De to film hedder; Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at gr�de i kor, af Peter Sch�nau Fog. Det er n�sten mere end ti �rs forskel p� filmene, de er ikke fremstillet p� samme m�de og familierne lever forskellige liv men jeg tror jeg vil kunne finde ligheder frem.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  I melodien der blev væk dropper hovedpersonen sin drøm om et mere spændende liv, på grund af udsigten til at avancere i hans nuværende job. Han er en del af den nye gruppe arbejdende, der blev skabt i den tid – tidligere havde der mest været fabriksarbejdere og lign.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Vurderinger af antallet af døde steg hurtigt fra 45.000 efter jordskælvet til 200.000 seks dage senere.[19][20] kun lande fire fly pr. time, og det er langt fra tilstrækkeligt til at forsyne de ca. 3 millioner mennesker, der er ramt.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen fortalte hele sin livshistorie til dem. De var alle meget fascinerede over celloens livshistorie. Celloen fortalte om den fantastiske musik, de havde spillet sammen og om hvordan hans mennesker altid puttede ham i den flotteste kasse, efter de havde spillet sammen. Bang, lød det! Og den flotteste bue lå for fødderne af celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work