• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  �� t�t hon trong hoat dong v� chi�n luoc cua m�nh, Heineken cung th�ng b�o rang n� se th�m nh� di�u h�nh c�c khu vuc: T�y �u, Trung v� ��ng �u, Ch�u My, Ch�u Phi v� Trung ��ng v� ch�u �-Th�i B�nh Duong.

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  Cash, Ph.D., Bantam Books, New York, 1995.) Media is a powerful source that could influence women. 96% of normal women in Canada do not match up to the models and actresses shown in the media. Average model is 5'10" with weight of 110 pounds, while the average woman is 5'4" with weight of 142 pounds.

 1. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  man finner i religionen, s� settes konfutsianismen som en av hovedgrunnene til at den har kunnet vokse fram en dynamisk markeds�konomi i S�r-Korea, samt at det har v�rt mulig � opprettholde det regimet(en kommunisme lik den Josef Stalin f�rte, alts� en marxisme mer p� den leninistiske siden)

 2. World lit. - komparativ analyse: Et Dukkehjem og Homo Faber

  Da Nora i f�rste akt forklarer Fru Linde under hvilke omst�ndigheder, hun vil afsl�re sin hemmelighed for Torvald, siger hun; Jo - engang kanske - om mange �r, n�r jeg ikke l�ngere er s� smuk som nu. [...] N�r Torvald ikke l�ngere synes s� godt om mig som nu; n�r

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  La aproximaci�n metodol�gica estructural en la conformaci�n de las ciencias humanas, en concreto de la psicolog�a y la ling��stica, fue particularmente importante a principios del s.XX e influy� notablemente en el posterior desarrollo de la Inform�tica. Una primera distinci�n dentro de esta corriente viene determinada por la naturaleza, mental o no, de los datos que se estudian.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  I melodien der blev væk dropper hovedpersonen sin drøm om et mere spændende liv, på grund af udsigten til at avancere i hans nuværende job. Han er en del af den nye gruppe arbejdende, der blev skabt i den tid – tidligere havde der mest været fabriksarbejdere og lign.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen fortalte hele sin livshistorie til dem. De var alle meget fascinerede over celloens livshistorie. Celloen fortalte om den fantastiske musik, de havde spillet sammen og om hvordan hans mennesker altid puttede ham i den flotteste kasse, efter de havde spillet sammen. Bang, lød det! Og den flotteste bue lå for fødderne af celloen.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Jordskælvet er derfor blevet udløst da den ”opsparede” energimængde blev tilstrækkelig stor og udløste et jordskælv. [2] Jordskælvets omfang skyldes at hypocenteret lå i 10 km dybde, hvilket er meget tæt på overfladen. Normalt ligger de så langt nede at man næsten ikke lægger mærke til dem.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work