• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein II som ses nedenunder blev solgt for InsertedImage.jpg4.338.500 $ p Christies i New York.

Extracts from this document...

Introduction

Louisiana opgave Andreas Gursky Andreas Gursky er f�dt d. 15. januar 1955 i Leipzig. Gursky er tysk billedkunstner og fotograf. Han var billedkunstner, inden han blev fotograf. B�de hans far og farfar var begge professionelle fotografer. Den tyske fotograf Andreas Gurskys billeder giver et moderne bud p�, hvad sk�nhed er. Fotografens v�rker vokser ud af timers arbejde med at flette hundredvis af billeder, optaget med det mest avancerede grej fra ofte ekstreme positioner, sammen til �t billede. Gurskys skaber hans ekstreme fotografier ved hj�lp af computer programmer. Han er kendt for sine fotografier i k�mpeformat, billeder er sat sammen af op til 3000 billeder med avancerede computerprogrammer, billedernes format er ofte ca. ...read more.

Middle

P� fotografiet kan man se 6 opdelinger af gr�s, asfalt, vand og luft/himlen. Himlen er bl�gr�, og der ses et svagt glimt af gr�hvide skyer. Vandet er i bev�gelse mod h�jre, s� vinden kommer fra venstre side. Kigger man n�je efter kan man ogs� se p� gr�sset, som er t�ttest p� vandet, at det ogs� er i bev�gelse af vinden. Det f�rste man umiddelbart ville ligge m�rke til, er gr�sset. 2. Formal analyse Fotografiet er meget enkelt og simpelt. Linjerne er vandrette og lige, selv skyerne er vandrette. Dog er der lidt uj�vnt i gr�sset og vandet, men det skyldes vinden. ...read more.

Conclusion

Kontrasterne skelner mellem halv m�rkt og halv lyst. Man vil umiddelbart f�rst ligge m�rke til det gr�nne gr�s, da kontrasten har st�rre virkning, alts� er st�rkere. Fotografiets stil karakteriseres som moderne. 3. Fortolkning Jeg tror, at kunstneren har valgt at fotografere netop denne scene fordi, han ville adskille sig fra hans andre avancerede fotografier med de mange detaljer. Han ville vise, at det enkelte ogs� kan have en sk�nhed i sig selv. Selv noget der kan se s� stillest�ende ud fra en vis afstand har bev�gelse, hvis man kigger n�je efter i detaljerne. De lige linjer i fotografiet har en kunstnerisk str�mning, der f�r det til at ligne noget, der er malet med brug af lineal. De gr�nne m�rke kontraster omridser vandet, og giver vandet centrum i fotografiet. ?? ?? ?? ?? Carina Sedighi 1.M, 2012-04-17 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Mot ph�n cua nhung thay d�i n�y, Thony Ruys - Chu tich Ban ch�p h�nh v� Karl B�che - Th�nh vi�n cua Ban ch�p h�nh Li�n do�n ca hai se nghi huu tu ng�y 1 th�ng 10 nam 2005. �� k�t n�i c�c chuc nang hoat dong, v� t�i ch�nh

 2. bMany women regardless of nationality or age contain negative body image and if they ...

  First, you need to accept people of all sizes and shapes. (Margo Maine's book "Body Wars,") You can even make a list of people that you admire regardless of their body. Does their outer appearance affect how you feel about them?

 1. L'etranger chapitre 2 et 3

  * Cette phrase �voque un ton ironique parce que la couleur verte signifie l'envie mais dans ce cas, il repr�sente la nature et le bonheur. * De plus, il utilise la couleur sombre comme " l'escalier noir " (45) qui contraste la couleur vive de la nature.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  og til slutt forholdet mellom venner. (konfutsianismen kan i en viss grad sammenlignes med buddhisme/hinduisme(ogs� i liten grad j�dedom=> samme grunnlag for fri vilje), i fks. Nirvana og Moksha=> dukkah, alts� kilden til ulykken og ondskapen er uvitenhet, mangelen p� innsikt.

 1. Periodismo digital vs. Periodismo tradicional

  Se investigaron formalizaciones distintas de los procesos constructivos de resoluci�n de problemas, para ver si ten�an los mismos l�mites que la l�gica, buscando la noci�n m�s general posible de "procedimiento efectivo de c�mputo". En 1935 se lleg� a la misma conclusi�n desde una aproximaci�n basada en funciones: Alonzo Church formaliz�

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  De politiske, sociale og økonomistiske forskelligheder var simpelthen for store. Set i lyset af historien ”Melodien der blev væk” af Kjell Abell, så kan man måske ikke rigtig sige, at individet var afhængigt af et fællesskab som sådan. Men det var i denne periode at det især var arbejdet, der definerede et menneske.

 1. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  Gnidningszonen i dette jordskælv var omkring 65 km lang med en gennemsnitlig tilbagelagt gnidning på 1,8 meter.[15] Skade omfang 1. Desuden er havneanlæggene ødelagt, sådan at hjælp ikke kan føres ind i landet ad den vej. 2. Jordskælvet ramte i det mest befolkede område i landet.

 2. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Celloen fortalte hele sin livshistorie til dem. De var alle meget fascinerede over celloens livshistorie. Celloen fortalte om den fantastiske musik, de havde spillet sammen og om hvordan hans mennesker altid puttede ham i den flotteste kasse, efter de havde spillet sammen. Bang, lød det! Og den flotteste bue lå for fødderne af celloen.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work