• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring af naturen.

Extracts from this document...

Introduction

Karoline Häggquist 1.b - CG Kronologiforløb – skriftlig opgave 1. del: individ og samfund I middelalderen fandtes der et utroligt vigtigt fællesskab i form af ens slægt. Slægten var dine rødder og dit udgangspunkt. Man ville få svært ved at fungere som individ, hvis man ikke rigtig hørte til nogen slægt, for det var slægten, der kæmpede dine kampe for dig i middelalderen. Hvis du blev skadet af andre, var det din slægts pligt at hævne dig. I Nilus og Hillelil fx, dræber Hillelils onkel Peder Nilus’ to nevøer og Nilus selv, da han skal hævne drabet på sin bror. I det hele taget var der meget fokus på slægtens vigtighed i middelalderens dominerende litteratur: folkeviserne. I mange af historierne er helten bundet af slægtens løfte om ære og hævn. I middelalderen var du altså ikke noget specielt som individ. Til gengæld havde du forpligtelser i et fællesskab der krævede din solidaritet. Det enkelte menneske var en del af noget større. I oplysningstiden blev der sat stor fokus på fornuften, rationaliteten og på en måde ”det frie menneske”. Man var stadig en del af et fællesskab, men hvor man tidligere fx var en undersåt (under kongen) var man nu borger med rettigheder og politiske holdninger. Der var stor fokus på menneskerettigheder, og med den franske revolution i 1789 blev der gjort opmærksomhed på slagordene: frihed, lighed og broderskab. Til gengæld skulle man også være realistisk, og ikke glemme sin plads. ...read more.

Middle

Amerikaniseringen var kommet godt i gang, de unge hørte rock’n’roll, gik i læderjakker og så film med Marlon Brando og James Dean i biografen. På dette tidspunkt var der også begyndt at komme mere velstand i Danmark, mange havde det godt. Men i Ole Wivels ”vrede unge mænd”, er det netop fremgangen og velstanden, der er problemet. Fortælleren længes efter noget at kæmpe for, ikke bare at sidde hjemme hver søndag, i ro og mag sammen med familien – han vil ud og slås! Og det var det samme for mange andre unge på det tidspunkt. Men den ældre generation forstod ikke de unges frustration, og de unge forstod ikke, hvorfor ”de gamle” ikke havde noget at sige om tomheden i tilværelsen. Der opstod en kløft mellem generationerne, som senere blev større og større, da der virkelige kom gang i ungdomsoprøret i 60’erne. I det senmoderne samfund, der går fra omkring 1989 til i dag, er det blevet mere og mere tydeligt, at mennesket godt kan klare sig selv. Endelig er vi blevet individer, der ikke er afhængigt af noget fællesskab. Vi bliver defineret af vores tøjstil, jobs og interesser. Vi bærer ikoner, der viser, hvem vi er. Og vi har skabt os selv. Vores familier er her stadigvæk, men vi kan sagtens fungere uden dem. Måske er vi stadigvæk trofaste mod vores generation, men i det store og hele vil vi egentlig helst være så individuelle som muligt – det er nærmest ”på mode”. ...read more.

Conclusion

”(…)arbejderne venter til mandag!”, som hans egen søn også siger – som om arbejderne slet ikke er der! De har slet ikke noget at skulle have sagt, og de går trætte og skuffede hjem, mens sønnen ”slår et lystigt smæld over arbejderens hoved”. Piskesmældet kan ses som kapitalisternes ligegyldighed overfor den lavere klasse. En anden stor del af novellens konflikt er selvfølgelig klasseforskelle. Det var en tid hvor de rige blev rigere, og de fattige blev fattigere, og de blandede sig på ingen måde med hinanden. Den sociale arv betød meget i det moderne gennembrud, så hvis du var født i en arbejderfamilie, var chancen for at ”avancere” i samfundet, med hensyn til arbejde og social status, stort set lig nul. Novellens konflikt (fattig vs. Fattig, socialisme vs. Kapitalisme), er meget relevant i forhold til den periode den er skrevet i. I det moderne gennembrud (her er det dog faktisk mere det folkelige gennembrud) var der utrolig meget fokus på arbejdernes forhold og de mere og mere forfærdelige tilstande ude på landet. De var jo nærmest direkte groteske. Men heldigvis var der mennesker som Karl Marx, der kunne sætte gang i tankerne om retfærdighed hos arbejderne. Og hvor der før kun havde været historier om folket, kom der flere og flere tekster til folket, der var skrevet af forfattere, der selv havde vokset op under dårlige kår. Uretfærdigheden skulle vises, den skulle være synlig, så selv de finere folk kunne få en fornemmelse af, at det var noget gruelig galt med klasserne og forskellene imellem dem. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Andreas Gursky. Gursky rekorden for det dyreste fotografi solgt p auktion. Fotografiet Rhein ...

  Set bort fra at fotografiet er realistisk, g�r bev�gelsen i vandet og gr�sset den realistiske virkning - alts� hvis ikke man vidste, det er et realistisk foto, ville det stadig give en realistisk virkning p� en. Fotografiet er meget klart og skarpt.

 2. Sr - Koreansk kristendom og buddhisme Den mest utbredte religionen i Sr ...

  For � oppn� innsikt, og dermed � unng� det onde, s� m� man studere tradisjonene, alts� fortiden og de vise(menn) som har v�rt tidligere som skal fungere som forbilder. Dette gj�res bla. ved � utf�re en rekke n�ye tilrettelagte og utf�rte ritualer, som skal utrykke takknemmelighet og �refrykt overfor tradisjonene.

 1. Commentary on "I Have a Dream" by Martin Luther King

  The metaphor ?we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope? is very emotive and encourages the audience to still believe and continue to believe that there still is hope for a better future.

 2. Hvad forrsagede jordsklvet og hvordan pvirkede det befolkningen p Haiti? Hvad kan vi i ...

  -Jordskælvet opstod tæt på den nordlige grænse på caribiske tektoniske plade, som bevæger sig østpå med ca 20 mm pr. år i forhold til den Nordamerikanske Plade. 1. Forkastningszonen er delt i to forgreninger på Haiti, en i nord og en i syd.

 1. Det moderne gennebrud + svag analyse af Den sidste balkjole

  under debat, dermed havde Georg spillet en meget afgørende rolle for dansk litteratur og den dag i dag er Georg stadig en berømthed. Dansk litteratur som helhed blev beskyldt for at være for outdated, med for meget syn på kærlighed og interesse for samfundsproblemerne.

 2. Varfr var vrldens motstnd till vietnamkriget s stort?

  Jag tycker också att de tar upp många viktiga hädelser. Mycket berättas om att olika länder försöker att stoppa kriget på olika sätt, men inte så mycket om varför de gjorde det. Så man fick läsa lite mellan raderna. Jag tänker ge en liten inblick i hur ett land har försökt att få stopp på kriget, och det är Sverige.

 1. Containercelloen og krligheden Hvad nu? Hvad har jeg gjort forkert? Er det min stttepind?

  Men manden spadserede direkte forbi celloens sted. Han åbnede døren og gik ud mod bilen. Celloen var virkelig spændt nu. Nu skulle han rigtig ud på eventyr. Manden smed celloen ind i bagagerummet. Celloen fik en stor bule lige der, hvor han havde mistet sin streng for nogle dage siden.

 2. Generell fakta om Hedda Gabler. Dette kan vre viktig og nyttig fakta til ...

  N�r assessor Brack fortel Hedda om kva som kan skje viss nokon finn ut at det er Hedda sin pistol, ser vi at uttrykket i andletet og oppf�rselen til Hedda forandrar seg. Ho ser redd og nesten litt desperat ut.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work