• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i potreba kupaca, to zbog natjecanja s konkurencijom ili odranja i povećanja prodaje.

Extracts from this document...

Introduction

1. Uvod Inovacija je primjena nove i pobolj�ane ideje, postupka, dobra, usluge, procesa koja donosi nove koristi ili kvalitetu u primjeni. Inovacije u �irem smislu donose pobolj�anja u podrucju: * konstrukcije proizvoda (tehnolo�ke inovacije), * inovacija procesa, * organizacije rada ili poslovanja, * marketinga i * inovacije usluga. U uvjetima �estoke konkurencije i zasicenog tr�i�ta tvrtke koje ne inoviraju, stagniraju, a stagnacija je uvod u odumiranje. U �irem smislu rijeci, inovacija je svaki zahvat kojim se smanjuju inputi, tj. tro�kovi proizvodnje i administracije, povecava produktivnost ili iskori�tenje opreme ili vremena, pobolj�ava kvaliteta proizvoda ili usluga, povecava sigurnost, smanjuje �kart, unaprjeduje plasman i dr., odnosno svaka mjera koja vodi ka porastu konkurentnosti. Osobito je va�na uloga inovacija u poduzetni�tvu, pa se poduzetni�tvo i definira kao trajno nastojanje da se tra�enjem inovacija i njihovom komercijalizacijom ostvari profit. Sukladno prethodnim definicijama, inovacije u �irem smislu rijeci obuhvacaju organizacijske, poslovne, administrativne i druge vrste inovacija, od sitnih korisnih ideja do krupnih zahvata reorganizacije ili izmjena poslovne politike. 2. Faze razvoja novog proizvoda Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, �to zbog zadovoljavanja �elja i potreba kupaca, �to zbog natjecanja s konkurencijom ili odr�anja i povecanja prodaje. Jedan od najvecih izazova marketing planiranja je razvijanje ideja za nove proizvode i njihovo uspje�no lansiranje. ...read more.

Middle

Razvoj uspje�nog prototipa mo�e trajati danima, mjesecima, pa cak i godinama. Razvijeni proizvod treba udovoljavati zahtjevu funkcionalnosti i biti prihvatljiv za potro�ace (testiranje potro�aca). 7. Probni marketing To je faza u kojoj su proizvod i marketin�ki programi testirani u stvarnim uvjetima na tr�i�tu Tro�kovi testiranja tr�i�ta mogu biti visoki i konkurenciji mogu otkriti planove tvrtke. Iako se u novije vrijeme manje koristi, vrijedno ga je provesti kod visokorizicnih proizvoda u koje se puno ulagalo. 8. Komercijalizacija Komercijalizacija je uvodenje novog proizvoda na tr�i�te. Ova faza iziskuje najvi�e tro�kove (proizvodni pogoni, marketin�ki tro�kovi). Potrebno je odluciti o: * vremenu lansiranja novog proizvoda (u odnosu na konkurenciju, zalihe ili sezonu) * geografskoj strategiji (lokalno...globalno) * ciljnoj skupini (potencijalno najbolji potro�aci) i tr�i�noj strategiji uvodenja (konkretni marketin�ki potezi) 3. Vrste novih proizvoda i rizici uvodenja Pojam novi proizvod je dosta �irok iako se to u prvi mah ne cini ba� tako. Uvrije�eno je mi�ljenje da je novi proizvod samo proizvod koji predstavlja ne�to revolucionarno, ne�to �to jo� ne postoji na tr�i�tu. Medutim, takav proizvod je samo jedan tip novih proizvoda. Terminom "novi proizvod" podrazumijevamo nove proizvode, pobolj�anja proizvoda, modifikacije proizvoda i nove marke proizvoda koje neko poduzece razvija za odredeno tr�i�te. Tvrtka je spremna razviti nove proizvode nakon �to je pa�ljivo segmentirala tr�i�te, odabrala ciljne kupce, identificirala njihove potrebe i odredila �eljenu tr�i�nu poziciju. ...read more.

Conclusion

Proces stvaranja kvalitetnog, dotjeranog i provjerenog, dakle ozbiljnog inovacijskog projekta, dug je, skup, kompliciran, a zahtijeva predani, a najce�ce i visoko profesionalni i strucni rad i pristup, cak i kad je rijec o jednostavnim stvarima. Po pravilu tr�i�te priznaje vi�u cijenu za te�e dostupne stvari, pa kada nakon svih muka uspijete razviti stvarno interesantan program, nahrupit ce konkurenti koji ce htjeti "obrati vrhnje" koristeci Va� trud i inventivne sposobnosti. Zbog toga se pokazuje potreba za pravnom za�titom inoviranih rje�enja. Pravna za�tita koristi jednako autoru inovacije - inovatoru, kao i korisniku, odnosno kupcu, odnosno vlasniku inovacije. Zakon autoru garantira pravo na pravicnu naknadu za ostvarenu inovaciju, a vlasniku inovacije pravo na monopol na tr�i�tu, tj. u proizvodnji i distribuciji inoviranih stvari ili postupaka, za cijelo vrijeme zakonske za�tite, ako se takva za�tita mo�e priznati. Stoga je prije obznanjivanja inovacije, njenog nudenja ili kori�tenja u vlastitoj produkciji potrebno ishoditi pravnu za�titu inovacije. Literatura * Grupa autora (2007) Marketing, Ekonomski fakultet, Sveucili�te u Mostaru, Mostar, * Kotler, P., Armstrong, G.: Principles of Marketing, Prentice Hall, 2006. * Previ�ic, J., Ozretic Do�en, �.: Marketing, Adverta, Zagreb, 2004. * Trott, P.: Innovation Managament and New Product Development, Pearson Education Ltd., 2008. Internet izvori: www.wikipedija.hr www.hrcak.hr www.profitiraj.hr www.inovatori.hrvatska.com www.imamnovac.com 1 Kotler, P., Armstrong, G.: Principles of Marketing, Prentice Hall, 2006. 2 Trott, P.: Innovation Managament and New Product Development, Pearson Education Ltd., 2008. 3 Previ�ic, J., Ozretic Do�en, �.: Marketing, Adverta, Zagreb, 2004. 4 Isto ?? ?? ?? ?? 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  M�i khu vuc do mot T�ng th�ng khu vuc, hai th�nh vi�n cua Ban ch�p h�nh, nam Chu tich khu vuc v� nam Gi�m d�c Tap do�n c�ng nhau tao ra Ban ch�p h�nh.. Ban ch�p h�nh h� tro ph�t tri�n ch�nh s�ch v� dam bao chinh v� thuc hien c�c uu ti�n ch�nh v� chi�n luoc qua t� chuc.

 2. Da li smo zaista postoji

  Ako stalno razmi�ljate ne postoji moguci nacin ti si iduci u proci ovaj racun kolokvij, onda su �anse su dobre da cete zavr�iti bombardiranja sredina semestra. Stvar je, tu je glavna razlika u mi�ljenju i vjeri. Mo�ete misliti da cete bombu svoj racun kolokvij, ali to ne znaci nu�no ce se dogoditi.

 1. Charakteristika Jany Eyrov Na začtku knihy se setkvme s hlavn hrdinkou, Janou Eyrovou. ...

  _318_ Zde je opet patrn�, �e Jana Rochestera miluje, jen j� to mor�lka nedovol�. V Jane se najednou odehr�v� boj mezi mor�lkou, jej�mi z�sadami a city a nakonec nevid� jin� vychodisko, ne� �tek z Thornfieldu. Na jej�m �niku Jana casto pripom�n� mucedn�ka- dokonce by se dalo r�ct, �e si na

 2. 'ycie na poczekaniu' - analiza i interpretacja

  jest r�wniez w tytule utworu - jest to "zycie na poczekaniu", w kt�rym nie ma miejsca na uprzednie pr�by). Wlasnie ta bolesna swiadomosc staje sie przyczyna sprawcza dla uzewnetrznienia wlasnych emocji (nazywane sa one wprost, np.: "obrzydzenie", "upokorzenie" - jest to przyklad liryki bezposredniej).

 1. Uloga majke u djelima

  mira.Na nogama vec prije zore,tra�ila je pomoc od onog ko bi joj se prije na�ao pri ruci,ukljucujuci i djecu.Iznijela je na sunce ono ne�to robe koja se jo� mogla upotrijebiti,zapla�ila je buba�vabe iznenadnim napadima insekticida, poravnala crvotocne pukotine na vratima i prozorima i �ivim krecom pogu�ila mrave u njihovim gnijezdima.Groznica

 2. "Parfem". Avtorot Patrik Ziskind uspeva da sozdade edna raznovidna mre`a na likovi koi ...

  ,,Be{e ~udovi{te u{te od samiot po~etok. Se opredeli za `ivotot samo za inaet i samo od zloba?. Preku Grenuj vsu{nost Ziskind ja temeli i provlekuva slikata za samoto op{testvo vo toa vreme. Edinstveniot lik koj e mo`ebi svetla to~ka vo `ivotot na Grenuj i uspe{no se izdvojuva od ostanatite nositeli na toa op{testvo e Otecot Perie.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work