• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Skaòa.

Extracts from this document...

Introduction

Skana Mes dzivojam trok�naina pasaule. Pilsetas satiksmes dardona, klaviermuzika, suna rie�ana- viss noklust musu ausis ka skanas vilni, kas izplatas gaisa. Skana rodas, ja kaut kas liek gaisam kusteties- piemeram, ja kads rausta gitaras stigu. Mes dzirdam skanas, kad skanu vilni- niecigas gaisa svarstibas- noklust uz musu ausu bungadinam. Lai skanas vilni izplatitos, ir vajadziga viela. �i viela var but �kidrums, ciets kermenis vai gaze. Tadai skanai ka muzikalai melodijai ir noteikts augstums. Augstas skanas liek gaisam svarstities vairak rei�u sekunde neka zemas. Svarstibu skaitu sek. Sauc par FREKVENCI un mera hercos (Hz). Cilveki nevar dzirdet skanu kuras frekvence ir lielaka par 20 000 Hz un mazaka par 30 Hz. Ja udeni iesvie� akmeni, tad veidojas vilnis, kas izplatas visos virzienos. Viela sastav no dalinam, kuras sauc par molekulam. Ja kada vieta dalinas satuvina (sablive) vai attalina (paretina), tad vielas sablivejums izplatas pats no sevis visos virzienos. �o paradibu sauc par skanas vilni un jus to variet to apskatit filmina. Ja vielas dalinas tiek sablivetas un retinatas ar svarsto�a kermena, piemeram, tondak�as, palidzibu, tad veidojas muzikala skana. ...read more.

Middle

Tadel sargiet savas ausis. Skanas atrums Ja cilveks atrodas, piemeram, 170 metru attaluma no klints, isi noblaujas un skatas pulksteni, tad tie�i pec vienas sekundes blaviens ka atbalss nonaks atpakal cilveka ausi. Skana viena sekunde veic celu turp un atpakal, tatad 340 metrus un skanas atrums gaisa ir 340 m/s jeb 1224 km/stunda. Ja starp cilveku un klinti butu udens akvarijs, tad varetu izmerit skanas atrumu udeni. Ja starp cilveku un un klinti novietotu dzelzs stieni, piemeram, dzelzcela sliedi, tad varetu noteikt skanas atrumu dzelzi. Skanas atrums Gaisa skana izplatas ar atrumu ~1244 km/h. Skana izplatas lenak ja gaisa temp. un spiediens ir zemaki. Retinata vesa gaisa 11 km augstuma skanas atrums ir ~1000 km/h. Udeni skana parvietojas ar atrumu 5400 km/h. Skano�ais priek�mets svarstoties izvirza no lidzsvara stavokla tuvako gaisa slani, �is slanis spie� uz nakamo slani....Ta slanis pec slana, dalina pec dalinas un pakapeniski sak svarstities viss apkartejais gaiss. Attalums, ko skanas vilnis veic viena sekunde, ir skanas atrums gaisa vai cita nepartraukta un elastiga vide. Pieaugot gaisa temperaturai, skanas atrums palielinas, jo gaisa dalinas kluvu�as kustigakas. ...read more.

Conclusion

Atbalsi nedzird, tacu skana klust nedaudz ilgaka un skanigaka. Lai dzirdetu atbalsi, skanai jaiet turp un atpakal ilgak par 0.1 sekundi. Ja jus dziedat, piemeram, klaja lauka, tad savu balsi dzirdat tikai ra�anas bridi. Izmantojot atbalsi, var noteikt attalumu lidz tadam vietam, kuram nevar pieklut. �im nolukam vajag skali un aprauti iekliegties un izmerit laiku starp kliedzienu un atbalsi. Janem vera, ka skana attalumu no kliedzeja lidz atstaro�anas vietai veic divas reizes. Tadel skanas cel� jadala ar divi. Ultraskana Ultraskanas izmanto�ana medicina Viena no fizioterapijas metodem ir ultraskanas terapija. Taja izmanto svarstibas, kuru frekvence ir 500 kHz lidz 3000 kHz. Ar ultraskanas svarstibam arste cietus saretojumus, tas labveligi ietekme perifero nervu sistemu, palidz likvide locitavu un adas iekaisumus. Ultraskanas izmanto�ana defektoskopija Defektoskopija izmanto ultraskanas vilna caurspie�anas speju Ja parbaudamaja izstradajuma ir plaisas vai kadi iek�eji ar acim neredzami dobumi, tad mainas caurejo�as ultraskanas absorbcija. Ultraskanas defektoskopiju izmanto lidostas, lai parbauditu pasa�ieru somas, tas neatverot. Ultraskana dzivnieku pasaule 1793. gada italu zinatnieks Spalancani atklaja, ka siksparni lidojuma laika raida ipa�us signalus. To, ka ta ir ultraskana, noskaidroja tikai 20. Gadsimta. Izradas, ka ultraskanu raida ari vali, delfini, jurascucinas, putni un pat da�adu sugu kukaini. Vali raida ultraskanu ar 150 kHz frekvenci. �ie impulsi palidz atrast kalmarus pilniga tumsa pat 1km dziluma. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Korovjevas-Fagotas - tai i� nepakenciamai tvankios Maskvos kaitros atsirades velnias (nebudingas kar�tis jo atsiradimo metu, Gegu�es menesi - vienas i� tradiciniu piktuju dvasiu artinimosi �enklas). Volando pagalbininkas tiktai prireikus keicia savo kaukes: girtuoklio regento, miklaus sukciaus, nuobodaus vertejo ir t.t.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Aristotelis b?ties abstrak?i?j? srit? pavadina metafizika - kas egzistuoja anapus fizikos. Atsiskyrimas - transcendencija - per?jimas i? fizini? rei?kini? rei?kini? pasaulio ? metafizin? b?ties srit?. Fiz. rei?kini? pasaulis egzistuoja kaip chaoti?kas atsitiktinum? valdomas pasaulis, kurio pavir?utinis pa?inimas pakankamas ?mogaus praktinei veiklai. Ta?iau b?ties esm?, jos pagrindai gl?di abstrakcij?, gryn?j? s?vok? ir logini? d?sni? pasauly.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work