• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall.

Extracts from this document...

Introduction

A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion a phobl allweddol arall. Yn yr adroddiad yma fyddaf yn drafod y gwendidau a chryfderau'r sefyllfaoedd, hefyd fyddaf yn drafod y manteision ac anfanteision o'r cyfathrebiad a chymorth technegol o'r sefyllfa. Yn olaf byddaf yn drafod dulliau galluogi i gyfathrebu. Sefyllfa Mrs Smith Mae'r sefyllfa un sef y sefyllfa Mrs Smith sydd a plenty yn ddamweiniau brys yn s�l gyda (fever) ac wedi bod yn aros am ddwy awr ac mae'r plentyn wedi chwydu ac yn teimlo'n upset. Mae'r gwendidau o'r sefyllfa yma yn wneud i'r cyfathrebiad ddim yn llwyddiannus. Yn gyntaf Mae Mrs Smith wedi gorfod aros am ddwy awr i ymateb i'r plentyn. Mae'r plenty yn dioddef o glefyd ac yn teimlo'n yset ac wedi chwydu mae hyn yn gwneud i'r sefyllfa yn anodd oherwydd mae'n rhoi fwy o straen ar y claf a hefyd Mrs Smith oherwydd maen nhw angen aros am fwy o amser a heb gael eu gweld, Hefyd bydd y claf yn othig. Mae Mrs Smith yn ddig am y poen mae'r meddyg wedi achosi ac mae hyn wedyn yn wneud i'r plenty teimlo'n trallodi oherwydd mae'r meddyg wedi bod yn aflwyddiannus sawl gwaith Does ddim ...read more.

Middle

Hefyd dydy hi ddim yn gallu diogelu eu hunain. Hefyd efallai bydd y staff wedi cymryd y fag oherwydd defnyddio'r ddelwedd o stereoteipio oherwydd mae Mrs Bernstein wedi cael eu dioddef o Orddryswch byddant nhw'n meindio'n hawsach i bigo arni hi oherwydd bydyn hi ddim yn gallu meddwl am beth fydd yn digwydd a ddim yn gallu diogelu eu hun ac yn dibynnu arnynt i'n ha cadw eu gwybodaeth breifat i siarad amdano gyda nhw, bydd hun yn wneud y sefyllfa yn anoddach i Mrs Bernstein oherwydd mae hi wedi rhannu eu gwybodaeth breifat gyda'r staff heb adnabod eu peryglon ac wedi rhoi eu hunan-barch o dan risg. Sefyllfa Mr Donelly Mae'r drydedd sefyllfa sef Mr Donelly yw bod e wedi arfer mynd gweld ymgynghorydd Mae e wedi siarad gydag ymgynghorydd hefyd ond doedd e ddim yn gallu deall beth roedd yn dweud ac yn ofyn am help. Mae'r cryfderau o'r cyfathrebiad yma yw bod Mr Donelly wedi cael lawer o hyder ac wedi gofyn am help oddi wrth yr ymgynghorydd a bydd �n gallu cael therapyddion iaith neu gyffeithydd i helpu'r sefyllfa. Hefyd efallai bydd hyn yn gallu dangos i'r person efallai bydd �n feindio mas pa fath o broblemau arall pam ydynt ddim yn deall e.e. ...read more.

Conclusion

Gall rhywun dysgu Mr Soloman sut i fwydo eu hunain a dangos sut mae'n gallu deall pethau gan gyffwrdd a phethau a chlywed. Anfanteision ydy bod angen efalla Mr Soloman talu am gael eu gwasanaethu gan y gofalwyr neu'r gwirfoddolwr. Hefyd bydd angen I Mr Soloman adeiladu perthynas gyda nhw i ddibynnu arnyn nhw ac efallai bydd hynny cymryd amser. Bydd hefyd yn cymryd amser i ddysgu sut i fwydo eu hunain ac i gyffwrdd a phethau yn lle nag weld y mathau o gyfathrebiad. Cymorth technegol yn cael eu defnyddio i drosglwyddo negeseuswn oddi wrth bosteri neu arwyddion I Mr Soloman deall beth sydd yn mynd ymlaen. Mae galluogi yn anodd yn y sefyllfa yma oherwydd mae hunain barch Mr Soloman yn o dan risg oherwydd efallai bydd rhai staff yn cymryd mantais ac yn dwyn oddi wrth ohono fe, oherwydd dydy fo ddim yn gallu gweld. Hefyd bydd angen rhannu gwybodaeth i'r staff ond mae angen iddo fe adeiladu perthynas gyda fo. Mae stereoteipio yn cael eu defnyddio hefyd oherwydd efallai byddant nhw'n feddwl oherwydd mae'n ddall dydy fed dim yn gallu gweld beth sydd yn mynd ymlaen ac mae'n haws i gymryd mantais o. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Y lleoliad dewisais i yw gofal nyrsio mewn ysbyty, sydd a lift wedi torri ...

  Mae gan eu mam-gu Alzeimer ac mae angen iddi hi gael eu delio gyda pherson sydd wedi cael eu hyfforddi cywir. Gall y lleoliad ddelio gyda'r sefyllfa gan wneud yn siwr bod yna ffordd addas i ddod mewn i'r ysbyty gan e.e., defnyddio lift arall, ymddheiro am yr achosion sydd wedi achosi problemau.

 2. Mae natur yn cael eu galwn Nature mae natur yn ddigwyddiad rydym ni fel ...

  to religion not actual beliefs, but the kind of commitment people show to their faith - seem to be more strongly influenced by genetic factors" Ond gall crefydd dod o dan fagwraeth oherwydd gall mam neu'r tad bod yn grefyddol gwahanol ac ym mae'r plentyn yn cael eu magu i gael eu dylanwadu trwy'r grefydd hyn.

 1. Eglyrwch anghenion cyfathrebu penodol o eiddo claf lle gall fod angen cefnogaeth, yn cynnwys ...

  Sgwter Mae hyn yn cael eu gwneud i bobl anabl sydd yn meindio'n anodd delio'r gyda'r anabolaeth ar eu pen eu hunain. Gall hyn wneud g�n hawsach i'r person fynd o gwmpas. Peirannau Mae hyn yn cael eu gwneud i helpu'r bobl sydd yn cael problemau cyfathrebu a gall y

 2. Eglurwch sut gallech chi fod wedi defnyddio sgiliau cyfathrebu eich hunain i wneud y ...

  teganau, llyfrau lliwio a chadair Iddo fe i wneud eu hunain yn brysur ac i helpu'r claf cael dim o straen pan delio gyda'r sefyllfa yma ac i wneud yr ystafell yn dawel. Hefyd wnes i ddarparu paned o de i'r claf i wneud hi'n meddwl gall trafod un rhywbeth a gobeithio arno I I ddelio gyda'r sefyllfa yn breifat.

 1. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Rwyf wedi brwydro fy holl fywyd yn ei herbyn ac o?r diwedd caf i heddwch. Dyma beth na fydd Blodeuwedd byth yn deall. Mi wn yn fy nghalon yr oedd Blodeuwedd yn ysu i mi ddweud y mai hi oedd fy nigon ond ni allaf ddweud celwydd wrthi.

 2. Gwrthiant mewn Gwifren

  fyr yna bydd y gwrthiant yn fach a bydd y cerrynt yn fawr a bydd y tymheredd godi gan effeithio ar fy nghanlyniadau. Byddaf yn ailwneud yr arbrawf tair gwaith oherwydd wrth edrych ar y gwaith rhagarweiniol gallaf weld bod y gwerthoedd wedi bod yn agos at ei gilydd ac

 1. Cystig Fibrosis. Beth yw Ffibrosis Codennog?

  Ffisiotherapi Ffisiotherapi yw ffordd o glirio y mwcws gludiog a thrwchus o?r ysgyfaint. Mae rhieni yn cael eu addysgu ar sut i wneud hyn ar gyfer eu plentyn mewn clinic Ffibosis Codennog. Gall oeolin ddysgu sut i wneud hyn iddynt eu hunain.

 2. Gwerthfawrogi Cerdd Mae Gen i Freuddwyd

  Yn yr ail pennill ffocysu?r bardd ar bethau negyddol yn y byd mae ef eisiau newid. Mae?r bardd yn ei ddweud ei fod eisiau llai o farwolaethau, ?wlad lle bydd diwedd angau.? Er bod hyn yn amhosib gellir weld fod y bardd wir eisiau hyn i newid beth bynnag.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work