• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 1937

Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

Extracts from this document...

Introduction

Arbrawf effaith crynodiad ar cyfradd adwaith Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn yn taro yn erbyn ei gilydd yn egniol mae gwrthdrawiad llwyddiannus yn digwydd. Po fwyaf o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd mewn adwaith, y cyflymaf bydd yr adwaith. Mae hyn yn cael ei defnyddio mewn bywyd pob dydd e.e Faint o amser mae rhywbeth yn cymryd i gogino neu faint o amser cyn mae rhyw fath o fwyd yn pydru. Caiff ei cyfrifo trwy'r hafaliad: Gall 4 prif peth dylenwadu ar gyfradd adwaith; Maint y gronynnau mewn solid, tymheredd, catalyddion a crynodiad. Pan fydd solid yn adweithio dim ond ar arwyneb y solid y gall yr adwaith digwydd felly os oes gan solid arwynebedd fawr, bydd y cyfradd adwaith yn fwy. Trwy rhoi gwres i gronnynau mae fwy o egni ynddynt, felly maent yn symud yn gyflymach gan creu fwy o wrthdrawiadau llwyddiannus. Mae catalydd yn cyflymu adwaith heb newid eu hunan, engraifft o gatalyddion yw; Manganis ocsid a zinc ocsid. Trwy cynyddu crynodiad toddaint mae'n golygu fod fwy o gronynnau ar gael i bwrw yn erbyn y peth mae'n adweithio gyda, mae hyn yn cynyddu'r posibilrwydd o wrthdrawiadau llwyddiannus. ...read more.

Middle

Amser (e) 1 (cm3 o H) 2 (cm3 o H) Cyfartaledd (cm3 o H) 0 0 0 0 5 7.0 9.0 8.0 10 12.0 13.0 12.5 15 18.0 18.0 18.0 20 23.0 22.0 22.5 25 28.0 26.0 27.0 30 33.0 30.0 31.5 35 37.0 34.0 35.5 40 42.0 39.0 40.5 45 45.0 43.0 44.0 50 48.0 46.0 47.0 55 50.0 48.0 49.0 60 52.0 49.0 50.5 65 53.0 50.0 51.5 70 53.5 50.5 52.0 75 53.5 51.5 52.5 80 53.5 52.5 53.0 85 53.5 53.0 53.3 90 53.5 53.0 53.3 25cm3 o asid a 20cm3 o ddwr (56%) Amser (e) 1 (cm3 o H) 2 (cm3 o H) Cyfartaledd (cm3 o H) 0 0 0 0 5 4.0 4.0 4.0 10 7.0 8.0 7.5 15 9.0 11.0 10.0 20 11.0 13.0 12.0 25 14.0 16.0 15.0 30 16.0 19.0 17.5 35 19.0 21.0 20.0 40 22.0 23.0 22.5 45 25.0 26.0 25.5 50 28.0 28.0 28.0 55 31.0 30.0 30.5 60 34.0 33.0 33.5 65 37.0 36.0 36.5 70 39.0 38.0 38.5 75 42.0 40.0 41.0 80 44.0 42.0 43.0 85 45.0 44.0 44.5 90 47.0 46.0 46.5 95 48.0 47.0 47.5 100 49.5 48.0 48.8 105 51.0 49.5 50.3 110 52.0 51.0 51.5 115 53.0 52.0 ...read more.

Conclusion

Po cryfaf yw crynodiad yr asid, y fwy o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd a felly y cyflymaf yw'r cyfradd adwaith. Mae'r canlyniadau yn dibynadwy. Gwnaethom pob arbrawf o leiaf 2 waith a mae'r dau rhediad yn cyfateb. Aeth arbrawf 5, rhediad 2 yn anghywir, gall hwn fod oherwydd mesuriadau anghywir neu oherwydd doedd y caead ddim arno yn gywir. Gallwn addasu'r dull i wella'r arbrawf. Ni ddefnyddiom dwr hollol pur yn yr arbrawf, mae llawer o gwahanol cemegion yn dwr tap a allai hwn wedi effeithio ar yr adwaith. Defnyddiom chwistrell nwy a llygaid noeth i cyfrifo cyfaint yr hydrogen a chynhyrchwyd, gallwn wedi defnyddio cyfrifydd digidol a fyddai'n gallu cyfrifo'n fwy manwl. Gallwn wedi defnyddio magnesiwm o ansawdd well. Doedd mesur yr asid a'r dwr ddim yn delfrydol, cadawon ni'r un person yn mesur y toddiannau ond byddai wedi bod yn well i cael mesurydd digidol. Os fyddaf yn gwneud yr arbrawf eto,a fwy o amser, byddaf yn defnyddio crynodiadau gwahanol e.e 20% 40% 60% 80% a 100% ar gyfer cael fwy o cysondeb. Ar gyfer darganfod fwy o dystiolaeth gallwn ymchwilio i mewn i fwy o arbrofion perthnasol. Falle defnyddio metel neu asid gwahanol, neu gwahanol cryfder o asid i weld os ydy hyn yn effeithio ar y canlyniadau. ?? ?? ?? ?? Laura Beaton Gwaith Cwrs Cemeg ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Brawddegau byr sydd yn y darn ar y cyfan, mae hyn yn effeithiol i gyfleu pa mor ddiflas yw'r ddynes ac ei bywyd. 'Dydd sadwrn. Mae hi newydd godi'n hwyr. Aiff i nol y papur newydd oddi ar y mat o flaen drws y fflat.

 2. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  * Mynd ar sodiwm thiosylffad lawr 10cm� a adio 10cm� o ddwr bob tro rydych yn gweud hynny. Tabl Crynodiadau Fflasgiau gonical Asid HCl cm� Sodiwm thiosylffad cm� Dwr cm� 1 10 50 0 2 10 40 10 3 10 30 20 4 10 20 30 5 10 10 40

 1. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.64 0.42 3.9 30 1.69 0.29 5.8 40 1.73 0.22 7.9 50 1.75 0.18 9.7 60 1.77 0.15 11.9 70 1.78 0.13 13.7 80 1.80 0.11 16.4 Rhediad 4 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A)

 2. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Hefyd roedd lleiafswn or pobl a lenwodd holiadur yn erbyn cael melinau gwynt ar yr ynys oherwydd yn hull, swnllud ac yn aneffeithiol. Ar �l iddyf wneud yr asesiad amgylcheddol ar felinau gwynt darganfyddais eu bont yn hull, swnllyd ac eu bont yn creu perygl I adar sydd yn yr ardal.

 1. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Dyma pryd yr un nifer dwr yn symud mewn a m�s o'r gell-nodd. Mae'r diagram ar y tudalen nesaf yn ddangos y pwynt ecwilibriwm, pryd un nufer o dwr yn symud mewn neu m�s o'r gell-nodd. Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol)

 2. Beth Sy’N Effeithio Ar Gwrthiant Gwifren?

  yn y wifren gan creu dau gwaith yn fwy o gwthdrawiadau rhwng yr atomau ar electronau gan arafu'r electronau a creu dwy waith yn fwy o wrthiant. Yn fy marn i fe ddylai fy graffiau mwy ne lai fod yn un llinell syth ac fod y cerrynt mewn cyfrannedd union

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dydi hi ddim yn cofio fy mod wedi eu gollwng ar lawr y gegin ar ddamwain. Mae ei phersonoliaeth yn warthus! Pa hawl yr oedd ganddi i ddweud wrthyf am fynd i roid bag plastic am fy mhen i fy helpu i dynnu'r cwlwm gan fy mod wedi gollwng y weirles ar y llawr?!

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  I brofi hyn, cynhelir arbrawf syml; poeroedd unigolyn sawl gwaith mewn fflasg wedi sawl awr o beidio a bwyta unrhyw fwydydd, er sicrhau na effeithiont ar pH arferol y ceg, ag yna ychwanegwyd ychydig o hydoddiant dangosydd cyffredinol. Nodir lliw gwyrdd pendant, sy?n profi amodau gymharol niwtral ? buasai?r hydoddiant

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work