• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month
Page
 1. 1
  1
 2. 2
  2
 3. 3
  3
 4. 4
  4
 5. 5
  5
 6. 6
  6
 7. 7
  7
 8. 8
  8
 9. 9
  9
 10. 10
  10
 • Level: GCSE
 • Subject: Welsh
 • Word count: 1937

Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn

Extracts from this document...

Introduction

Arbrawf effaith crynodiad ar cyfradd adwaith Cyfradd adwaith yw; pa mor gyflum mae adwaith yn digwydd. Pan mae dau gronnyn yn taro yn erbyn ei gilydd yn egniol mae gwrthdrawiad llwyddiannus yn digwydd. Po fwyaf o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd mewn adwaith, y cyflymaf bydd yr adwaith. Mae hyn yn cael ei defnyddio mewn bywyd pob dydd e.e Faint o amser mae rhywbeth yn cymryd i gogino neu faint o amser cyn mae rhyw fath o fwyd yn pydru. Caiff ei cyfrifo trwy'r hafaliad: Gall 4 prif peth dylenwadu ar gyfradd adwaith; Maint y gronynnau mewn solid, tymheredd, catalyddion a crynodiad. Pan fydd solid yn adweithio dim ond ar arwyneb y solid y gall yr adwaith digwydd felly os oes gan solid arwynebedd fawr, bydd y cyfradd adwaith yn fwy. Trwy rhoi gwres i gronnynau mae fwy o egni ynddynt, felly maent yn symud yn gyflymach gan creu fwy o wrthdrawiadau llwyddiannus. Mae catalydd yn cyflymu adwaith heb newid eu hunan, engraifft o gatalyddion yw; Manganis ocsid a zinc ocsid. Trwy cynyddu crynodiad toddaint mae'n golygu fod fwy o gronynnau ar gael i bwrw yn erbyn y peth mae'n adweithio gyda, mae hyn yn cynyddu'r posibilrwydd o wrthdrawiadau llwyddiannus. ...read more.

Middle

Amser (e) 1 (cm3 o H) 2 (cm3 o H) Cyfartaledd (cm3 o H) 0 0 0 0 5 7.0 9.0 8.0 10 12.0 13.0 12.5 15 18.0 18.0 18.0 20 23.0 22.0 22.5 25 28.0 26.0 27.0 30 33.0 30.0 31.5 35 37.0 34.0 35.5 40 42.0 39.0 40.5 45 45.0 43.0 44.0 50 48.0 46.0 47.0 55 50.0 48.0 49.0 60 52.0 49.0 50.5 65 53.0 50.0 51.5 70 53.5 50.5 52.0 75 53.5 51.5 52.5 80 53.5 52.5 53.0 85 53.5 53.0 53.3 90 53.5 53.0 53.3 25cm3 o asid a 20cm3 o ddwr (56%) Amser (e) 1 (cm3 o H) 2 (cm3 o H) Cyfartaledd (cm3 o H) 0 0 0 0 5 4.0 4.0 4.0 10 7.0 8.0 7.5 15 9.0 11.0 10.0 20 11.0 13.0 12.0 25 14.0 16.0 15.0 30 16.0 19.0 17.5 35 19.0 21.0 20.0 40 22.0 23.0 22.5 45 25.0 26.0 25.5 50 28.0 28.0 28.0 55 31.0 30.0 30.5 60 34.0 33.0 33.5 65 37.0 36.0 36.5 70 39.0 38.0 38.5 75 42.0 40.0 41.0 80 44.0 42.0 43.0 85 45.0 44.0 44.5 90 47.0 46.0 46.5 95 48.0 47.0 47.5 100 49.5 48.0 48.8 105 51.0 49.5 50.3 110 52.0 51.0 51.5 115 53.0 52.0 ...read more.

Conclusion

Po cryfaf yw crynodiad yr asid, y fwy o wrthdrawiadau llwyddiannus sy'n digwydd a felly y cyflymaf yw'r cyfradd adwaith. Mae'r canlyniadau yn dibynadwy. Gwnaethom pob arbrawf o leiaf 2 waith a mae'r dau rhediad yn cyfateb. Aeth arbrawf 5, rhediad 2 yn anghywir, gall hwn fod oherwydd mesuriadau anghywir neu oherwydd doedd y caead ddim arno yn gywir. Gallwn addasu'r dull i wella'r arbrawf. Ni ddefnyddiom dwr hollol pur yn yr arbrawf, mae llawer o gwahanol cemegion yn dwr tap a allai hwn wedi effeithio ar yr adwaith. Defnyddiom chwistrell nwy a llygaid noeth i cyfrifo cyfaint yr hydrogen a chynhyrchwyd, gallwn wedi defnyddio cyfrifydd digidol a fyddai'n gallu cyfrifo'n fwy manwl. Gallwn wedi defnyddio magnesiwm o ansawdd well. Doedd mesur yr asid a'r dwr ddim yn delfrydol, cadawon ni'r un person yn mesur y toddiannau ond byddai wedi bod yn well i cael mesurydd digidol. Os fyddaf yn gwneud yr arbrawf eto,a fwy o amser, byddaf yn defnyddio crynodiadau gwahanol e.e 20% 40% 60% 80% a 100% ar gyfer cael fwy o cysondeb. Ar gyfer darganfod fwy o dystiolaeth gallwn ymchwilio i mewn i fwy o arbrofion perthnasol. Falle defnyddio metel neu asid gwahanol, neu gwahanol cryfder o asid i weld os ydy hyn yn effeithio ar y canlyniadau. ?? ?? ?? ?? Laura Beaton Gwaith Cwrs Cemeg ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Adwaith rhwng asid hydroclorig - sodiwm thiosylffad

  * Mynd ar sodiwm thiosylffad lawr 10cm� a adio 10cm� o ddwr bob tro rydych yn gweud hynny. Tabl Crynodiadau Fflasgiau gonical Asid HCl cm� Sodiwm thiosylffad cm� Dwr cm� 1 10 50 0 2 10 40 10 3 10 30 20 4 10 20 30 5 10 10 40

 2. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae llawer o ddeialog yn y stori hon, sef y sgyrsiau ffon mae'r ddynes yn ei gael gyda'r dyn. Mae'r stori yn digwydd yn ystod y sgyrsiau ffon hyn ac rydym yn cael rhan fwyaf o'r wybodaeth trwy'r deialog.. Mae sawl themau wedi ei gysylltu gyda'r stori fer hon, mae

 1. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Tydi o ddim fel fy mod yn mynd i ffonio pawb a dweud wrthyn nhw ei bod yn feichiog, hyd yn oed os na ddoe clywodd hi dylai hi dal wedi dweud wrthyf. Pam na fedrai fy merch ateb un cwestiwn syml a dweud wrthyf ydi fy wyres am gadw'r

 2. Hanes-Gwaith Cwrs.

  Heblaw ei fod yn ystadegaeth gwlad llawn, yn cynnwys pawb, neu bawb or grwp pobl benodol ni fedrwch ddibynnu y sicr arno.

 1. Beth sy'n effeithio ar ddargludiad cerrynt mewn gwifren?

  Foltedd Cerrynt (A) Gwrthiant (?) 20 1.64 0.42 3.9 30 1.69 0.29 5.8 40 1.73 0.22 7.9 50 1.75 0.18 9.7 60 1.77 0.15 11.9 70 1.78 0.13 13.7 80 1.80 0.11 16.4 Rhediad 4 Hyd (cm) Foltedd Cerrynt (A)

 2. Gwaith Cwrs Effaith cyfaint Asid Hydroclorig ar stribed o Magnesiwm Cyflwyniad.

  ei rhyddhau * Amser - os yw'r amser yn newid mi fydd canlyniadau pob adwaith yn wahanol ac felly ni fydd ganddom canlyniadau dibynadwy Offer Diagram Dull * Cael sbectol diogelwch ac ei rhoi arno * Cael stondin retord * Cael stondin fflasg gonigol ac silindr mesur * Cael y

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Yr unig ffordd o gael cig oedd i botsio a roedd hyn yn cael ei weld fel trosedd difrifon iawn gan yr ynad(a oedd yn dirfeddianwyr) Felly efallai roedd y tirfeddianwyr yn gwneud arian trwy wneud i'r ffermwyr talu dirwy.

 2. Tasg Asesu Bioleg; Disgrifiad o daith moleciwl o garbohydrad drwyr

  Caiff lactos ei dreulio gan lactas yn glwcos a galactos. Yna, mae swcros yn cael ei dreulio gan swcras i fewn i?r gynhyrchion terfynol glwcos a ffrwctos. (Mae model pelen-a-ffon o beta-D-glwcos i?w weld ar y dde.) Felly, yn syml, mae?r molecylau wedi mynd yn llai ag yn llai nes

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work