• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Essay on Tchaikovsky

Extracts from this document...

Introduction

Cerddoriaeth bale - Peter Ilyich Tchaikovsky. Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o'i fywyd creadigol. Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i'w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a'r bale 'The Sleeping Beauty' a'r 'Nutcracker'.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd � dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig. Wrth dreulio haf 1871 gyda'i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o'r enw 'Swan Lake'. Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale 'Swan Lake' gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod "wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. ...read more.

Middle

Mae helaethrwydd a rhagoriaeth y melod�au yn dangos gallu Peter Ilyich Tchaikovsky i drin amrywiol ddyfeisiadau, ac mae'r sgiliau yn y darn yma yn dangos technegau cerddorol sy'n debyg iawn i dechnegau miwsig bale. Yn yr act 'Pas de deux' nid oedd yna bosibilrwydd fod Clara yn mynd i ddawnsio'r pas de deux (math o ddawns) gyda'r Tywysog Nutcracker (roedd Belinskaya, y Clara wreiddiol yn ddeuddeg oed). Rhoddwyd yr agoriad Andante maestoso i Clara a'i thywysog cyn gynted ag yr oedd yn ddigon aeddfed i'w chyflawni. Mae yna ddarn ar �l hwn wedi ei sgorio'n ofalus gan Peter Ilyich Tchaikovsky, yn dechrau gyda thema cello a seiliwyd ar raddfa sy'n cwympo wedi ei farcio yn 'poco piu mosso., Chwaraewyd y thema newydd gan obo ac yna clarin�t bas, ac ar �l hynny mae'r gerddoriaeth yn cynyddu i uchafbwynt a chwaraeir gan gerddorfa lawn lle daw trombonau i draddodi datganiad pwerus o'r thema raddfa ddisgynnol: mae iddi flas cryf o them�u angau Peter Ilyich Tchaikovsky, er nad oedd yna reswm pam y dylai motif o'r fath ddigwydd yn y fan hyn. Ysgrifennodd Peter Ilyich Tchaikovsky ddawns y Sugar Plum Fairy, lle rhoddir lle parhaol i'r celesta yn y gerddorfa. Mae'n debyg ei fod wedi ei chael hi'n anodd ar un cyfnod i ddod o hyd i gerddoriaeth iddi. ...read more.

Conclusion

Dylanwadodd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn drwm iawn a'r tri cyfansoddwr enwog iawn. Enw'r cyfansoddwyr yw 'Puccini', 'Sibelius' a 'Stravinsky'. Yr un mwyaf adnabyddus o ddefnyddio gwaith Peter Ilyich Tchaikovsky fel dylanwad oedd Puccini Gwelir effaith Peter Ilyich Tchaikovsky yn y ffordd mae Puccini yn cyfansoddi melod�au fortissimo ac yn dyblu alawon mewn wythfedi. Rhai blynyddoedd ar �l marwolaeth Peter Ilyich Tchaikovsky, darganfyddwyd erthyglau o'i eiddo yn beirniadu ei weithiau'n llym iawn. "Lake of the Swans" oedd enw gwreiddiol ar "Swan Lake". Teimlai eu bod yn rhy hir, ac nid oedd wedi llwyddo i gyfansoddi cerddoriaeth briodol ar eu cyfer. Buan iawn y sylweddolodd nad oedd hyn yn gywir; 'roedd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn gwneud llawer mwy nag addurno a chyfeilio i'r dawnswyr. Yn sicir, mae'r gerddoriaeth yn ychwanegu at y stori a'r awyrgylch, ac yn yr un ffordd, mae'r dawnsio yn ychwanegu at y gerddoriaeth. Newidiodd Peter Ilyich Tchaikovsky fyd cerddoriaeth bale'n llwyr; gwelir bod cyfansoddwyr fel Prokofiev a Stravinsky yn dilyn y drefn newydd a osodwyd gan Peter Ilyich Tchaikovsky. Bu ei ddylanwad yn fawr a phell gyrhaeddol. Peter Ilyich Tchaikovsky Rhestr o'i weithiau: * 8 opera gan gynnwys 'Eugene Onegin'(1879). * 3 bale: 'Swan Lake'(1877), 'The Sleeping Beauty'(1890) a 'The Nutcracker'(1892). * Gwaith cerddorfaol gan gynnwys 7 symffoni, 3 consierto i biano, 1 consierto i'r ffidil. * Gwaith siambr a chorawl. ?? ?? ?? ?? Gethin Phillips Traethawd Peter Ilyich Tchaikovsky ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Y stori nesaf rwyf am ei thrafod yw 'Pam?'. Mae'r stori fer hon wedi cael ei selio ar stori wir a ddigwyddodd yn Lerpwl yn 1992. Ond yn y stori hon, mae'r awdur yn canolbwyntio ar ochr y bachgen a laddodd James Bulger ac yn ceisio gwneud i ni weld

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Ruck, def prif gwnstabl Sir Gaernarfon. Yn y llythyr mae'n diolch am y milwyr a yrwyd yno. Mae'n son am sut cawsai'r cynffonwyr eu trin, ac fod y bobl yn ymosod arnynt, sydd yn cefnogi C3. mae'n son am sut gallai'r heddlu ddim eu rheoli. Rydym yn gallu dibynu ar y ffynhonell hon oherwydd fod A.A.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  Roedd y Beatles yn dod o Lerpwl ac yn cynnwys George Harrison, John Lennon, Paul McCartney ac Ringo Starr yn y band. Ar Chwefror y 9fed wnaeth y Beatles mynd ar yr "Ed Sullivan Show" ac wnaeth 74 miliwn gwylio fo ac roedd yn yr cynylleidfa mwyaf yn hanes y teledu.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  "Mae'r bwrdd yma yn cefnogi cynnig gwobr a chreu swydd o gwnstabl arbennig, fel canlyniad i'r ymdrech a welwyd i losgi lawr yr wyrcws newydd." Dyma ddarn o'r ffynhonnell sydd yn s�n am y problemau a oedd gan y llywodraeth oherwydd y'r faint o drais a oedd yn digwydd.

 1. Ym mha ffyrdd yr effeithiodd yr ail rhyfel byd ar fywydau pobl yn Nghymru ...

  Un o effeithiau'r bomio o'r awyr oedd yr ifaciwis.Y mae ffynhonnell B1 yn esbonio i ni sut yr ymatebodd pobl I'r ifaciwis.Enw'r awdur ffynhonnell yma ydy J.Stevenson,ac enw'r llyfr ydy: "British society 1914-1941".Roedd J.Stevenson yn hanesydd,ac roedd yn defnyddio adroddiadau gan y llywodraeth.Enw ffynhonnell B1 ydy : "ymateb y bobl

 2. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn ...

  Y plot odd bod tramp yn eistedd ar y platffor fel arfer ac yn adrodd storiau'r cymeriadau eraill. Mae'r dau meny yn cwrdd efo'I gilydd yn yr orsaf ac yn dechrau siarad am rhyw fachgen ond nid ydyn nhw'n sylwi fod yr un bachgen yw o.

 1. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  Roedd nifer o'r bobl yma yn wleidyddwyr enwog a oedd yn medru rhoi eu dylanwad ar bobl eraill. Ymlysg y bobl yma oedd Gerallt Lloyd Owen, Saunders Lewis a Dafydd Iwan ac roedd yr rhain yn lleusio'r barn trwy defnyddio'u creft.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Llew a Gwydio dyna pwy. Maent hwy’n ceisio fy newid, ceisio fy nofi. Clywaf gorn yn canu yn y pellter. Corn hela. Mae’r swn melys yn fy llenwi ac yn gwneud i mi anghofio am fy mhroblem. Mae’n stopio. Daw’r gwacter yn ôl i fy nghalon. Rhaid i mi ddarganfod pwy sy’n canu’r corn hela.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work