• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Essay on Tchaikovsky

Extracts from this document...

Introduction

Cerddoriaeth bale - Peter Ilyich Tchaikovsky. Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o'i fywyd creadigol. Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i'w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a'r bale 'The Sleeping Beauty' a'r 'Nutcracker'.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd � dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig. Wrth dreulio haf 1871 gyda'i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o'r enw 'Swan Lake'. Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale 'Swan Lake' gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod "wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. ...read more.

Middle

Mae helaethrwydd a rhagoriaeth y melod�au yn dangos gallu Peter Ilyich Tchaikovsky i drin amrywiol ddyfeisiadau, ac mae'r sgiliau yn y darn yma yn dangos technegau cerddorol sy'n debyg iawn i dechnegau miwsig bale. Yn yr act 'Pas de deux' nid oedd yna bosibilrwydd fod Clara yn mynd i ddawnsio'r pas de deux (math o ddawns) gyda'r Tywysog Nutcracker (roedd Belinskaya, y Clara wreiddiol yn ddeuddeg oed). Rhoddwyd yr agoriad Andante maestoso i Clara a'i thywysog cyn gynted ag yr oedd yn ddigon aeddfed i'w chyflawni. Mae yna ddarn ar �l hwn wedi ei sgorio'n ofalus gan Peter Ilyich Tchaikovsky, yn dechrau gyda thema cello a seiliwyd ar raddfa sy'n cwympo wedi ei farcio yn 'poco piu mosso., Chwaraewyd y thema newydd gan obo ac yna clarin�t bas, ac ar �l hynny mae'r gerddoriaeth yn cynyddu i uchafbwynt a chwaraeir gan gerddorfa lawn lle daw trombonau i draddodi datganiad pwerus o'r thema raddfa ddisgynnol: mae iddi flas cryf o them�u angau Peter Ilyich Tchaikovsky, er nad oedd yna reswm pam y dylai motif o'r fath ddigwydd yn y fan hyn. Ysgrifennodd Peter Ilyich Tchaikovsky ddawns y Sugar Plum Fairy, lle rhoddir lle parhaol i'r celesta yn y gerddorfa. Mae'n debyg ei fod wedi ei chael hi'n anodd ar un cyfnod i ddod o hyd i gerddoriaeth iddi. ...read more.

Conclusion

Dylanwadodd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn drwm iawn a'r tri cyfansoddwr enwog iawn. Enw'r cyfansoddwyr yw 'Puccini', 'Sibelius' a 'Stravinsky'. Yr un mwyaf adnabyddus o ddefnyddio gwaith Peter Ilyich Tchaikovsky fel dylanwad oedd Puccini Gwelir effaith Peter Ilyich Tchaikovsky yn y ffordd mae Puccini yn cyfansoddi melod�au fortissimo ac yn dyblu alawon mewn wythfedi. Rhai blynyddoedd ar �l marwolaeth Peter Ilyich Tchaikovsky, darganfyddwyd erthyglau o'i eiddo yn beirniadu ei weithiau'n llym iawn. "Lake of the Swans" oedd enw gwreiddiol ar "Swan Lake". Teimlai eu bod yn rhy hir, ac nid oedd wedi llwyddo i gyfansoddi cerddoriaeth briodol ar eu cyfer. Buan iawn y sylweddolodd nad oedd hyn yn gywir; 'roedd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn gwneud llawer mwy nag addurno a chyfeilio i'r dawnswyr. Yn sicir, mae'r gerddoriaeth yn ychwanegu at y stori a'r awyrgylch, ac yn yr un ffordd, mae'r dawnsio yn ychwanegu at y gerddoriaeth. Newidiodd Peter Ilyich Tchaikovsky fyd cerddoriaeth bale'n llwyr; gwelir bod cyfansoddwyr fel Prokofiev a Stravinsky yn dilyn y drefn newydd a osodwyd gan Peter Ilyich Tchaikovsky. Bu ei ddylanwad yn fawr a phell gyrhaeddol. Peter Ilyich Tchaikovsky Rhestr o'i weithiau: * 8 opera gan gynnwys 'Eugene Onegin'(1879). * 3 bale: 'Swan Lake'(1877), 'The Sleeping Beauty'(1890) a 'The Nutcracker'(1892). * Gwaith cerddorfaol gan gynnwys 7 symffoni, 3 consierto i biano, 1 consierto i'r ffidil. * Gwaith siambr a chorawl. ?? ?? ?? ?? Gethin Phillips Traethawd Peter Ilyich Tchaikovsky ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Sylwa ei bod hi wedi troi deg o'r gloch.' Mae'r brawddegau byr yn gwneud i'r stori swnio yn un-donog, ac mae hyn yn effeithiol i adlwyrchu pa mor un-donog yw bywyd y ferch, mae fel un rhestr hir. Mi wnes i fwynhau'r stori fer hon gan ei bod hi'n ddramatig iawn ac yn llawn tensiwn.

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  yn meddwl am yr Arglwydd Penrhyn, ond gan mai dyn or undeb yw Will Mellor, sydd eisiau i bobl roi cymorth i'r chwarelwyr , rydym yn gwybod fod y ffynhonell hon yn unochrog iawn ac nid ydym yn gallu dibynu arni.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  'laidback' ac yn ysmygu cyffuriau roedd hyd yn oed rhai yn cysgu yn gardd blaen J.R.R Tolkien i dangos eu parch ato. Yn ystod yr 1960au roedd cerddoriaeth yn rhan bwysig i chymdeithas pobl Prydain ac Cymru fel ei bandiau enwog The Beatles ac The Rolling Stones.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Efallai mae'r ffynhonnell yma yn ogwydd i'r llywodraeth oherwydd mae o wedi cael ei ysgrifennu ganddyn nhw. Ond ar y llaw arall mae'r ffynhonnell yma yn cael ei gefnogi gan ffynonellau arall sydd hefyd yn s�n am ymosodiad ac arswn.

 1. Ar gyfer y prawf ymarferol cyntaf roedd rhaid creu darn gwreiddiol o ddrama yn ...

  Y plot odd bod tramp yn eistedd ar y platffor fel arfer ac yn adrodd storiau'r cymeriadau eraill. Mae'r dau meny yn cwrdd efo'I gilydd yn yr orsaf ac yn dechrau siarad am rhyw fachgen ond nid ydyn nhw'n sylwi fod yr un bachgen yw o.

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  ffynhonnell A1(i), ac eraill gan ysgrifennu caneuon a barddoniaeth er cof y digwyddiad a'r tywysog. Dengys darn enwog gan Gerallt Lloyd Owen er cof Llywelyn ap Gruffydd yn ffynhonnell A1(ii). Er dywedir rhai fod arwisgiad Siarl yn symudiad bositif tuag at unibynniaeth, roedd llawer iawn o bobl yn erbyn y coroniad.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Dywedir hefyd fod y teledu wedi chwarae rhan fawr yn difetha y cymraeg a chymreictod. Roedd y teledu yn cael ei rheoli gan un grwp o bobl, a barn pobl Llundain am y byd a welir ar y teledu. Gwasanaeth teledu Saesneg oedd yn fygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Llew a Gwydio dyna pwy. Maent hwy’n ceisio fy newid, ceisio fy nofi. Clywaf gorn yn canu yn y pellter. Corn hela. Mae’r swn melys yn fy llenwi ac yn gwneud i mi anghofio am fy mhroblem. Mae’n stopio. Daw’r gwacter yn ôl i fy nghalon. Rhaid i mi ddarganfod pwy sy’n canu’r corn hela.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work