• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Essay on Tchaikovsky

Extracts from this document...

Introduction

Cerddoriaeth bale - Peter Ilyich Tchaikovsky. Ganwyd Peter Ilyich Tchaikovsky ar Fai'r 7fed 1840 yn llywodraeth Vyatka, Rwsia. Ef oedd yr ail o bum bachgen ac un ferch yn ei deulu. Mewn sawl ffordd, roedd bywyd a gyrfa Tchaikovsky wedi ei leoli mewn dau fyd gwahanol, ac yr oedd y gwrthdaro yma yn rhan o'i fywyd creadigol. Yn y flwyddyn 1884, wedi cael ei sbarduno gan y cyfansoddwr Balakirev, fe ddaeth Peter Ilyich Tchaikovsky i'w gyfnod cynhyrchiol olaf, gan gwblhau tair symffoni fawreddog a'r bale 'The Sleeping Beauty' a'r 'Nutcracker'.Dros ei yrfa cyfansoddodd Peter Ilyich Tchaikovsky llawer o weithiau yn llawn emosiwn. Dangosir yr emosiwn yma yn ei dair symffoni olaf ynghyd � dawn Peter Ilyich Tchaikovsky i ddefnyddio technegau arbennig. Wrth dreulio haf 1871 gyda'i chwaer Alexandra Davydovas yn Tamerta, diddanodd Peter Ilyich Tchaikovsky ei hun drwy ysgrifennu bale un act i blant o'r enw 'Swan Lake'. Erbyn diwedd Mai 1875, derbyniodd Peter Ilyich Tchaikovsky gomisiwn ar gyfer y bale 'Swan Lake' gan gyfarwyddwyr theatr Moscow. Yn hwyrach ar y 22ain o Hydref, dywedodd wrth Rimsky - Korsakov ei fod "wedi derbyn y gwaith oherwydd ei fod eisiau'r arian (800 rwbl) ond hefyd yr oedd wedi cael breuddwyd i gyfansoddi'r math yma o gerddoriaeth. ...read more.

Middle

Mae helaethrwydd a rhagoriaeth y melod�au yn dangos gallu Peter Ilyich Tchaikovsky i drin amrywiol ddyfeisiadau, ac mae'r sgiliau yn y darn yma yn dangos technegau cerddorol sy'n debyg iawn i dechnegau miwsig bale. Yn yr act 'Pas de deux' nid oedd yna bosibilrwydd fod Clara yn mynd i ddawnsio'r pas de deux (math o ddawns) gyda'r Tywysog Nutcracker (roedd Belinskaya, y Clara wreiddiol yn ddeuddeg oed). Rhoddwyd yr agoriad Andante maestoso i Clara a'i thywysog cyn gynted ag yr oedd yn ddigon aeddfed i'w chyflawni. Mae yna ddarn ar �l hwn wedi ei sgorio'n ofalus gan Peter Ilyich Tchaikovsky, yn dechrau gyda thema cello a seiliwyd ar raddfa sy'n cwympo wedi ei farcio yn 'poco piu mosso., Chwaraewyd y thema newydd gan obo ac yna clarin�t bas, ac ar �l hynny mae'r gerddoriaeth yn cynyddu i uchafbwynt a chwaraeir gan gerddorfa lawn lle daw trombonau i draddodi datganiad pwerus o'r thema raddfa ddisgynnol: mae iddi flas cryf o them�u angau Peter Ilyich Tchaikovsky, er nad oedd yna reswm pam y dylai motif o'r fath ddigwydd yn y fan hyn. Ysgrifennodd Peter Ilyich Tchaikovsky ddawns y Sugar Plum Fairy, lle rhoddir lle parhaol i'r celesta yn y gerddorfa. Mae'n debyg ei fod wedi ei chael hi'n anodd ar un cyfnod i ddod o hyd i gerddoriaeth iddi. ...read more.

Conclusion

Dylanwadodd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn drwm iawn a'r tri cyfansoddwr enwog iawn. Enw'r cyfansoddwyr yw 'Puccini', 'Sibelius' a 'Stravinsky'. Yr un mwyaf adnabyddus o ddefnyddio gwaith Peter Ilyich Tchaikovsky fel dylanwad oedd Puccini Gwelir effaith Peter Ilyich Tchaikovsky yn y ffordd mae Puccini yn cyfansoddi melod�au fortissimo ac yn dyblu alawon mewn wythfedi. Rhai blynyddoedd ar �l marwolaeth Peter Ilyich Tchaikovsky, darganfyddwyd erthyglau o'i eiddo yn beirniadu ei weithiau'n llym iawn. "Lake of the Swans" oedd enw gwreiddiol ar "Swan Lake". Teimlai eu bod yn rhy hir, ac nid oedd wedi llwyddo i gyfansoddi cerddoriaeth briodol ar eu cyfer. Buan iawn y sylweddolodd nad oedd hyn yn gywir; 'roedd cerddoriaeth Peter Ilyich Tchaikovsky yn gwneud llawer mwy nag addurno a chyfeilio i'r dawnswyr. Yn sicir, mae'r gerddoriaeth yn ychwanegu at y stori a'r awyrgylch, ac yn yr un ffordd, mae'r dawnsio yn ychwanegu at y gerddoriaeth. Newidiodd Peter Ilyich Tchaikovsky fyd cerddoriaeth bale'n llwyr; gwelir bod cyfansoddwyr fel Prokofiev a Stravinsky yn dilyn y drefn newydd a osodwyd gan Peter Ilyich Tchaikovsky. Bu ei ddylanwad yn fawr a phell gyrhaeddol. Peter Ilyich Tchaikovsky Rhestr o'i weithiau: * 8 opera gan gynnwys 'Eugene Onegin'(1879). * 3 bale: 'Swan Lake'(1877), 'The Sleeping Beauty'(1890) a 'The Nutcracker'(1892). * Gwaith cerddorfaol gan gynnwys 7 symffoni, 3 consierto i biano, 1 consierto i'r ffidil. * Gwaith siambr a chorawl. ?? ?? ?? ?? Gethin Phillips Traethawd Peter Ilyich Tchaikovsky ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  y siop, ond mae hi'n rhu brysur yn siarad hefo'r ddynes drws nesa'. Mae'r bachgen yn gwybod yn iawn sut mae e'n teimlo, yn gwybod sut deimlad ydi o i gael ei anwybyddu. 'Dwi'n gwybod sut ti'n teimlo, was, gwybod yn iawn..'

 2. Ai ar yr Argwydd Penrhyn oedd y bai am streic fawr y Penrhyn, 1900-1903, ...

  Jenkins, mae yn ei feio am y streic ac yn gweld bai arno yn meddwl ei fod yn styfnig iawn. Ond mae'r iaith a ddefnyddir i ddisgrifio'r Arglwydd Penrhyn yn gwneud i mi gwestinynu dibynadwyedd yr ffynhonell eiliadd hon gan nad yw'n edrych ar ddwy ochr y ddadl.

 1. A1) Dadansoddwch sut mae cyfathrebu mewn lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol yn cynorthwyo cleifion ...

  Manteision yw bod y staff wedi cael eu hyfforddi i ddelio'r gyda sefyllfa ac yn gallu gwneud I Billy teimlo'n well a chwarae gyda fo i roi eu meddyliad ar rywbeth arall. Hefyd mae'r fam Billy ddim ond mynd i body n amser penodol a bydd Billy yn dibynnu ar

 2. A oedd pobl Cymru yn frwd o blaid coroni Tywysog Siarl yng Nghaernarfon yn ...

  yr iaith yn dweud " ni bu gan Gymru dywysog ar ei �l ef" sef Llywelyn ap Gruffydd ac hefyd yn dweus "cais i gladdu cenedl Cymru yw'r arwisgo yng Nghaernarfon". Dyma'r rheswm mae'r ffynhonnell yma'n ddilys, h.y.

 1. Ym mha fodd yr oedd y chwedegau yng Nghymru yn gyfnod o newid diwyllianol ...

  ac y ffilmiau James Bond fel Goldfinger ac Dr No. Roedd llyfrau yn poblogaedd yn y 1960au gan ei fod yn eithaf rhad yr llyfr mwyaf poblogaedd oedd Lord of the Rings gan J.R.R Tolkien roedd yn llyfr dda ac roedd yr hipis yn hoffi'r hobbits gan ei fod yn

 2. Ym mha fodd yr oedd y chwechdegau yng Nghymru yn gyfnod o brotest wleidyddol ...

  Dywedir hefyd fod y teledu wedi chwarae rhan fawr yn difetha y cymraeg a chymreictod. Roedd y teledu yn cael ei rheoli gan un grwp o bobl, a barn pobl Llundain am y byd a welir ar y teledu. Gwasanaeth teledu Saesneg oedd yn fygythiad difrifol i'r Gymraeg a Chymreictod.

 1. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae o'n dweud roedd torf o bobl wedi eu dieithrio yn dilyn y ceffyl ac nid oedd y cwnstabliaid yn atal y dorf. Does dim tystiolaeth arall yn cefnogi y ffynhonnell yma. Felly efallai fod hyn ffynhonnell wael. Ond ar y llaw arall rydym yn gwybod roedd y bobl yn grac a roedd yn enghraifft o drais arall.

 2. Cyfres o ymsonau yn seiliedig ar y ddrama Blodeuwedd gan Saunders Lewis Ymson Blodeuwedd ...

  Yn alltud ar y tir rwy?n cerdded arno. Heb wreiddiau i?m angoru rwyf fel deilen yn y gwynt heb fai am beth wnaf na ble?r af i. Man hyn yn fy ofni. Pam? Nawr rwy?n rhydd, yn rhydd i ddawnsio ymysg peraroglau?r blodau, i redeg i?r pedwar gwynt, i gysgu wrth y coed sy?n fy nghysgodi o?r glaw.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work