• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau

Extracts from this document...

Introduction

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau. Un bore penderfynodd y byddai'n golchi llysiau fel tatws cyn eu gwerthi. Er mwyn gwneud y gwaith yn haws gosododd y llysiau mewn bwced mawr o ddwr. Ychwanegodd halen i rhai bwcedi dwr i er mwyn ceisio hwyluso glanhau meddyliodd i Yna gadawodd y llysiau i wlychu am rhai oriau. Pan aeth nol i olchi a sychu'r llysiau sylwodd bod nifer wedi chwyddo, nifer arall wedi crebachu a rhai wedi hollti. ...read more.

Middle

Bydd y bwced sy'n cynnwys halen bydd y bwced sy'n gwneud i'r tatws crebachu. Oherwydd bydd crynodiad is tu allan i'r tatws ac felly mi fydd y dwr yn tryledu allan o'r tatws, ni fydd y folecylau halen yn gallu mynd allan gan fod y molecylau yn rhy fawr i mynd trwy'r pilen lledathraidd. Rwy'n credu bydd y tatws sy'n hollti yn cynnwys dwr yn unig, oherwydd bod crynodiad is tu fewn i'r tatws, bydd y dwr tu allan yn mynd mewn i'r tatws twry ...read more.

Conclusion

Ame'n digwydd pan fydd tyllau man mewn pilen sy'n gadael i folecylau dwr lifo trwyddi ond yn rhwystro molecylau mwy, fel siwgr. Gelwir pilen fel hyn yn lledathraidd. Pan fydd pilen lledathraidd yn gwahanu toddiant gwan oddi wrth un cryf, mae dwr bob tro yn llifo o'r toddiant gwan I'r un cryf. Osmosis yw'r trylediad hwn. Y Cynllun Ar gyfer cynllunio arbrawf ar gyfer profi fy rhagdybiaethau fydd rhiad i mi creu cynllun. Ar gyer creu prawf teg mi fydd yn hanfodol bod y mesuriadau I gyd yn yr un peth. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Bioleg Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  yn y dosbarth ac yna rhoddwyd tri holiadur I pob aelod or dosbarth. Ar ol gwneud hyn roedd cant o holiaduron wedi cael ei casglu, felly roedd genom llawer o wybodaeth o beth mae y pobl leol yn feddwl o felinau gwynt.

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Dyma pryd yr un nifer dwr yn symud mewn a m�s o'r gell-nodd. Mae'r diagram ar y tudalen nesaf yn ddangos y pwynt ecwilibriwm, pryd un nufer o dwr yn symud mewn neu m�s o'r gell-nodd. Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol)

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Rydym yn tueddu i feddwl ei fod y bachgen yn y stori hon yn llawer hun na deg oherwydd ei iaith. Mae'r iaith y mae'n ei ddefnyddio i ddisgrifio'i fam, a Mandy, yn awgrymu ei fod yn tua 15. Iaith lafar, anffurfiol iawn sydd yn y darn yma, gan mai meddyliau bachgen deg mlwydd oed ydyw.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Gobeithio na dychmygu hyn yr ydw i. Petai ei bod hi yn cael babi, well i'r Dyncan roi cyfraniad o bres tuag at ei blentyn i helpu fy merch gan ei fod wedi difetha ei bywyd. Perv yr oedd o yn ddiwedd maswr, eisiau cael fy merch yn feichiog ac yna symud ymlaen at hogan newydd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work