• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau

Extracts from this document...

Introduction

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau. Un bore penderfynodd y byddai'n golchi llysiau fel tatws cyn eu gwerthi. Er mwyn gwneud y gwaith yn haws gosododd y llysiau mewn bwced mawr o ddwr. Ychwanegodd halen i rhai bwcedi dwr i er mwyn ceisio hwyluso glanhau meddyliodd i Yna gadawodd y llysiau i wlychu am rhai oriau. Pan aeth nol i olchi a sychu'r llysiau sylwodd bod nifer wedi chwyddo, nifer arall wedi crebachu a rhai wedi hollti. ...read more.

Middle

Bydd y bwced sy'n cynnwys halen bydd y bwced sy'n gwneud i'r tatws crebachu. Oherwydd bydd crynodiad is tu allan i'r tatws ac felly mi fydd y dwr yn tryledu allan o'r tatws, ni fydd y folecylau halen yn gallu mynd allan gan fod y molecylau yn rhy fawr i mynd trwy'r pilen lledathraidd. Rwy'n credu bydd y tatws sy'n hollti yn cynnwys dwr yn unig, oherwydd bod crynodiad is tu fewn i'r tatws, bydd y dwr tu allan yn mynd mewn i'r tatws twry ...read more.

Conclusion

Ame'n digwydd pan fydd tyllau man mewn pilen sy'n gadael i folecylau dwr lifo trwyddi ond yn rhwystro molecylau mwy, fel siwgr. Gelwir pilen fel hyn yn lledathraidd. Pan fydd pilen lledathraidd yn gwahanu toddiant gwan oddi wrth un cryf, mae dwr bob tro yn llifo o'r toddiant gwan I'r un cryf. Osmosis yw'r trylediad hwn. Y Cynllun Ar gyfer cynllunio arbrawf ar gyfer profi fy rhagdybiaethau fydd rhiad i mi creu cynllun. Ar gyer creu prawf teg mi fydd yn hanfodol bod y mesuriadau I gyd yn yr un peth. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Bioleg Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Roedd hi'n cerdded tuag atynt gyda'i chi. Ond pan gyfarchodd Mrs Edwards Jini, cerddodd y fenyw i ffwrdd gan ddweud rhywbeth yn ffraneg. Wrth gwrs, dywedodd pawb fod Mr a Mrs Edwards wedi gwneud cam-syniad, a'u bod nhw wedi gweld rhywun eithaf tebyg i Jini, ond nid hi.

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Dyna ddigon o gwyno am heddiw. Buasai'n well mi'w throi hi, cyn i'r hogan ma ddechrau cwyno yn fwy fyth. Dyddiadur Mam : Hen bryd i'r ddau arall yna aeddfedu, maen nhw fatha plant bach yn cega o hyd am ddim rheswm.

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  Yn fy marn I mae gwynt yn effeithiol I wneud egni oherwydd mae yna wynt ar hyd y dydd, felly mae egni yn cael ei greu drwyr dydd ar nos. Dull Er mwyn cael gwybod beth oedd y bobl leol yn feddwl or syniad o gael melinau gwynt, darparwyd holiadur

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Dyma pryd yr un nifer dwr yn symud mewn a m�s o'r gell-nodd. Mae'r diagram ar y tudalen nesaf yn ddangos y pwynt ecwilibriwm, pryd un nufer o dwr yn symud mewn neu m�s o'r gell-nodd. Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work