• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau

Extracts from this document...

Introduction

Mae Mr Jones yn cadw siop lysiau. Un bore penderfynodd y byddai'n golchi llysiau fel tatws cyn eu gwerthi. Er mwyn gwneud y gwaith yn haws gosododd y llysiau mewn bwced mawr o ddwr. Ychwanegodd halen i rhai bwcedi dwr i er mwyn ceisio hwyluso glanhau meddyliodd i Yna gadawodd y llysiau i wlychu am rhai oriau. Pan aeth nol i olchi a sychu'r llysiau sylwodd bod nifer wedi chwyddo, nifer arall wedi crebachu a rhai wedi hollti. ...read more.

Middle

Bydd y bwced sy'n cynnwys halen bydd y bwced sy'n gwneud i'r tatws crebachu. Oherwydd bydd crynodiad is tu allan i'r tatws ac felly mi fydd y dwr yn tryledu allan o'r tatws, ni fydd y folecylau halen yn gallu mynd allan gan fod y molecylau yn rhy fawr i mynd trwy'r pilen lledathraidd. Rwy'n credu bydd y tatws sy'n hollti yn cynnwys dwr yn unig, oherwydd bod crynodiad is tu fewn i'r tatws, bydd y dwr tu allan yn mynd mewn i'r tatws twry ...read more.

Conclusion

Ame'n digwydd pan fydd tyllau man mewn pilen sy'n gadael i folecylau dwr lifo trwyddi ond yn rhwystro molecylau mwy, fel siwgr. Gelwir pilen fel hyn yn lledathraidd. Pan fydd pilen lledathraidd yn gwahanu toddiant gwan oddi wrth un cryf, mae dwr bob tro yn llifo o'r toddiant gwan I'r un cryf. Osmosis yw'r trylediad hwn. Y Cynllun Ar gyfer cynllunio arbrawf ar gyfer profi fy rhagdybiaethau fydd rhiad i mi creu cynllun. Ar gyer creu prawf teg mi fydd yn hanfodol bod y mesuriadau I gyd yn yr un peth. ?? ?? ?? ?? Gwaith Cwrs Bioleg Tanith Lapit 11 Teilo 1 ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  Mae ei iaith yn llawn rhegfeudd gyda llawer o ddefnydd o eiriau saesneg a bratiaith. Tafodiaeth ogleddol ydyw. 'Pam fod rhaid i betha' fod mor uffernol i boring. Y 'rhen jo?'. Mae llawer o gymreigio geiriau yn digwydd yn y stori hon hefyd fel, 'Y bont relwe', 'Bar med' Mi

 2. Free essay

  Gwaith Cwrs Llenyddiaeth

  Wrth gwrs mae gen i hawl dweud bod mam yn siarad drwy ei thin gan ei bod yn fam i mi, does gan fy merch ddim hawl o gwbl gan na nain iddi yw hi. Dwi wedi cael digon o drio plesio pawb, dydi o ddim yn gweithio dim mwy

 1. Gwaith Cwrs Daearyddiaeth

  yn y dosbarth ac yna rhoddwyd tri holiadur I pob aelod or dosbarth. Ar ol gwneud hyn roedd cant o holiaduron wedi cael ei casglu, felly roedd genom llawer o wybodaeth o beth mae y pobl leol yn feddwl o felinau gwynt.

 2. Bwriad yr ymchwiliad hon yw i darganfod crynodiad yr hydoddiant halen o fenw celloedd ...

  Dyma pryd yr un nifer dwr yn symud mewn a m�s o'r gell-nodd. Mae'r diagram ar y tudalen nesaf yn ddangos y pwynt ecwilibriwm, pryd un nufer o dwr yn symud mewn neu m�s o'r gell-nodd. Ffactorau Newidyn Mewnbwn (ffactorau annibynnol)

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work