• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh Conversation about Tanni Grey Thompson

Extracts from this document...

Introduction

Sgwrs - Tanni Grey Thompson Dywedwch rywbeth am gefndir Tanni Cafodd hi ei geni ym mis Gorffennaf 1969 mewn ysbyty yng Nghaerdydd. Ei enw iawn Carys Davina Disgrifiwch ei theulu Mae Tad Tanni ydy gwaithio fel pensaer. Sulwen oedd enw Mam Tanni ac roedd hi'n dwli ar rygbi. Sian ydy enw chwaer Tanni a'I gwaith hi ydy nyrsio. Sut gafodd hi ei henw? Sian roiodd ei henw I Tanni achos roedd hi'n fach iawn. Meddia Sian "Isn't she tanni!" pan roedd hi fach iawn. Ers pryd mae hi wedi bod mewn cadair olwyn? Ers roedd hi'n wyth oed I ble aeth Tanni I'r ysgol? ...read more.

Middle

Aethodd hi I'r coleg yn Loughborough Sut rydych chi'n gwybod bod Tanni yn athletwraig ardderchog? Roedd hi wedi ennill naw medal awryn y Gemau Paralympig Oes hobiau eraill gyda hi? Mae hi'n mwynhau darllen a prynu llyfrau cyffrous a llyfrau gyda llun diddorol ar y clawr Pam roedd 2002 yn amswer cyffrous? Cafodd Tanni eu plantyn cyntaf, gyda lan. Beth ydy dy farn di am Tanni Grey-Thompson? Yn fy marn I Tanni yn haeddu llawer o ganmoliaeth achos mae hi wedi ennill llawer o marathons ac llawer o medalau. Mae hi wedi bod yn "role-model" ardderchog I bobl ifanc. Beth ydy dy farn di am Tanni Grey-Thompson? Yn fy marn I, mae Tanni yn ddiddorol ac yn wych. ...read more.

Conclusion

Fy mreuddryd ydy I fod yn Physio I tim rygbi Cymru neu tim pel-droed Cymru. Beth ydy dy uchelgais di ar gyfer a dyfodol? Fy uchelgais I ydy I fod yn chwaraewr pel-droed proffesiynol os na, rydw I eisiau body n ddyn tan. Hoffwn I astudio lefel A yn ysgol Uwchradd Caerdydd - bioleg, chwaraeon a daeryddiath. Wyt ti'n hoffi chwaraeon o gwbl? Rydw I'n hoffi rygbi, pel-droed, criced, tenis a pel-fasged. Rydw I'n chwarae rygbi dros Ysgol Uwchradd Llanisien, Rhiwbina a Ysgolion Caerdydd. Rydw I'n chwarae pel-droed I fy ysgol hefyd. Wyt ti'n hoffi chwaraeon o gwbl? Rydw I'n hoffi chwaraeon agos bobl amser. Yn arbennig pel-droed, rydw I eisiau chwarae proffesiynol, ond ragolaidd chwarae tenis, criced a rygbi. Rydw I'n chwarae pel-droed dros Ysgol Uwchradd Llanisien, Llysfaen a Ysgolion Caerdydd. Hwyl fawr ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bu'n poeni am y diwrnod hwn ers tro'. Aeth Ma mi fewn gan ddefnyddio'r allwedd i ffeindio jini yn gorwedd yn ei gwely, ac wrth ei golwg roedd Mam yn gwybod yn syth ei bod hi wedi marw. Galwod y doctor. Roedd y nyrs yn tynnu'r dillad pan ollyngodd sgrech - sgrech a synodd pawb, '"Diswyl", meddai wrth Mam, "Dyn yw hi!"'.

 2. Welsh Conversation

  L: Dwi'n meddwl bod yn wastraff arian hefyd yn fy marn I mae pobl ifanc yn cymryd cyffuriau yn dwp! L: Ydy hi'n hawdd I bobl ifanc gael cyffuriau? E: Ydy. Ar hyn o bryd mae'n haws I bobl ifanc gael cyffuriau. E: Oes rhywun wedi cynnig cyffuriau I ti?

 1. Y chwedegau yng Nghymru.

  Yng Nghymru sbardin arall y gweddnewidiad yma 'Tryweryn', lle foddwyd dyffryn er mwyn cyflenwi dwr i fobl Lerpwl. Mae ffynhonnell B1, sef erthygl o'r 'Western Mail' ar yr 17ed o Fedi 1956, yn awgrymu mai nid yn uniongyrchol oherwydd y cynlluniau ar gyfer boddi Tryweryn oedd wedi poeni y Cymry, ond agwedd y bobl oedd am wneud e, e.e.

 2. Rydym yn gallu gweld roedd hen draddodiad o drais Yng Nghymru cyn 1839.

  Mae'r gwybodaeth yma wedi cael ei ysgrifennu gan y cyngor Sir Dyfed ym 1987. Credaf y ffynhonnell oherwydd rydw i'n meddwl ei bod y cyngor wedi astudio y'r terfysg Rebbeca yn fanwl. " Rydym ni ( y ffermwyr ) yn cael ein trin fel cn."

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work