• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh Coursework : Llun

Extracts from this document...

Introduction

Welsh Coursework : Llun Llun. Dechreuais ar fy mhrofiad gwaith heddiw yn Ysgol Tudno. Roeddwn I'n teimlo'n gyffrous iawn. Codais I am saith o'r gloch. Cerddais I yna efo fy ffrind Nikki. Cyrhaeddon ni yna am ugain munud I naw, y camgymeriad cyntaf, roedd ni rhy gynar! ...read more.

Middle

Roedd hi'n braf iawn . roedd y plant yn cwyno bod hi'n rhy boeth! Amser egwyl roedd y plant yn swnllyd iawn. Roedden nhw eisiau gafael yn fy llaw. Arol amser egwyl rhoiodd y athrawes fi mewn grwp o blant I helpu nhw efo mathamateg. ...read more.

Conclusion

Doedden nhw ddim eisiau mynd I'r dosbarth. Yn y bore aethon ni allan eto I dynnu llun o'r adeilad. Arol cinio roeddwn I eisiau mynd yn y dosbarth ond roedd rhaid I mi dacluso llyfrgell eto. - difflas iawn. Mercher/ yn y bore roedd rhaid I mi helpu y plant efo eu sgwennu. Roedden nhw'n dda iawn. Arol amser egwyl aethon ni allan I wneud chwareon. Roeddwn ni hoffi hyn achos roedd hi'n braf ac ddaru y plant fwynhau o. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Waltz Welsh Coursework

  Roedd yn rhageddfed hefyd fel cyfansoddwr. Cafodd ei waith cyntaf ei cyhoeddi yn 1817. Fe wnaeth ei berfformiadau cyntaf fel pencapwr yn 1829 yn Vienna, sef ei gartref am y dwy flynedd nesaf. Ar (l 1831 fe symudodd i fyw yn Paris.

 2. Welsh coursework - speaking assessment on Wales

  Bydd yr Eisteddfod yn fro ym mis Awst 2012. I dathlu ein cymreictod a diwylliant cymreig mae Ysgol Gyfun Pencoed yn cynnal yr eisteddfod ar ddydd Gwyl Dewi ac rydyn ni?n cael dwy eisteddfor, eisteddfor ysgol isa ac eisteddfod yr ysgol ucha. Yn y bore mae Mr Owen yn helpu paratoi?r gamfa am y dydd.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work