• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Welsh Coursework : Llun

Extracts from this document...

Introduction

Welsh Coursework : Llun Llun. Dechreuais ar fy mhrofiad gwaith heddiw yn Ysgol Tudno. Roeddwn I'n teimlo'n gyffrous iawn. Codais I am saith o'r gloch. Cerddais I yna efo fy ffrind Nikki. Cyrhaeddon ni yna am ugain munud I naw, y camgymeriad cyntaf, roedd ni rhy gynar! ...read more.

Middle

Roedd hi'n braf iawn . roedd y plant yn cwyno bod hi'n rhy boeth! Amser egwyl roedd y plant yn swnllyd iawn. Roedden nhw eisiau gafael yn fy llaw. Arol amser egwyl rhoiodd y athrawes fi mewn grwp o blant I helpu nhw efo mathamateg. ...read more.

Conclusion

Doedden nhw ddim eisiau mynd I'r dosbarth. Yn y bore aethon ni allan eto I dynnu llun o'r adeilad. Arol cinio roeddwn I eisiau mynd yn y dosbarth ond roedd rhaid I mi dacluso llyfrgell eto. - difflas iawn. Mercher/ yn y bore roedd rhaid I mi helpu y plant efo eu sgwennu. Roedden nhw'n dda iawn. Arol amser egwyl aethon ni allan I wneud chwareon. Roeddwn ni hoffi hyn achos roedd hi'n braf ac ddaru y plant fwynhau o. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our GCSE Welsh section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related GCSE Welsh essays

 1. Pobl unig a ryfedd yw prif gymeriad pob stori yn ein cyfrol

  'Bu'n poeni am y diwrnod hwn ers tro'. Aeth Ma mi fewn gan ddefnyddio'r allwedd i ffeindio jini yn gorwedd yn ei gwely, ac wrth ei golwg roedd Mam yn gwybod yn syth ei bod hi wedi marw. Galwod y doctor. Roedd y nyrs yn tynnu'r dillad pan ollyngodd sgrech - sgrech a synodd pawb, '"Diswyl", meddai wrth Mam, "Dyn yw hi!"'.

 2. Waltz Welsh Coursework

  Roedd yn rhageddfed hefyd fel cyfansoddwr. Cafodd ei waith cyntaf ei cyhoeddi yn 1817. Fe wnaeth ei berfformiadau cyntaf fel pencapwr yn 1829 yn Vienna, sef ei gartref am y dwy flynedd nesaf. Ar (l 1831 fe symudodd i fyw yn Paris.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work