• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creren in de tertiaire behoeftes van een consument.

Extracts from this document...

Introduction

Needs van een consument worden gecre�erd. Dit gebeurt als er op een slimme wijze door de producent gebruikt gemaakt wordt van reclame. Het begrip behoefte kan worden gedefinieerd als het gevoel dat er iets ontbreekt en het verlangen naar het ontbrekende iets. Er zijn 3 soorten behoeftes; primair, secondair en tertiair (Wikipedia). Producenten kunnen het primaire en secondaire behoeftes meestal niet aantasten omdat de primaire behoeftes de basis behoeftes voor een mens zijn, zoals eten, drinken en onderdark en secondaire behoeftes uiten zich in veiligheid, onderwijs en cultuur. Tertiaire goederen zijn luxe goederen, zoals vakanties, maar ook duurdere en hogere qualiteit etenswaren. ...read more.

Middle

Dit blijkt uit onderzoek van marktkundige Erica van Herpen van de Wageningen Universiteit. (Trosradar, 2009) Ook is een consument makkelijk te beinvloeden (Simoens, 2011). Zo zie je straathandelaren, die op straat hun nieuwe product willen verkopen door het aantonen van hoe handig en nuttig hun product wel niet is voor je. Altijd zie je wel mensen erbij staan en er zullen ook altijd wel een paar mensen die producten kopen. Dit bewijst weer dat de behoeftes van een consument te cre�eren zijn, want voordat ze de verkoper tegen kwamen, hadden ze geen behoeftes voor het product, totdat de verkoper alle voordelen ervan liet zien en de consumenten ervan overtuigen dat ze het wel degelijk nodig hebben. ...read more.

Conclusion

Als je ervan uitgaat dat consumenten irrationeel zijn en dus kuddedieren zijn be�nvloedbaar zijn. Dan is het voor producenten en marketeers gemakkelijk om hierop in te spelen. Ze cre�eren de behoeftes door goed gebruik te maken van reclame. Dit heb je vaak zelf niet eens door. Ze paaien je door vele voordelen te noemen en je het waanidee te geven dat je het product nodig hebt om je leven aangenamer en gemakkelijker te maken. Meestal heb je voor de reclame niet eens erover nagedacht om het product te kopen, maar nadat je de reclame en de voordelen ervan hebt gezien, knaagt er toch een behoefte naar het product. Zo weten producenten en marketeers jouw behoeftes op een slimme manier te cre�eren. Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte Antonides, Prof. Gerrit http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/consumenten-kiezen-vaak-irrationeel/ Trosradar, 02-04-2009 http://www.trosradar.nl/de/nieuws_detail/bericht/wijnkopers-zijn-kuddedieren/ Simoens, Kristof, 31-05-2011 http://www.retaildetail.nl/case-van-de-week/item/2208-elke-consument-is-be%C3%AFnvloedbaar-volgens-marketingprofessor-mario-pandelaere ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  as she feels powerless in front of the law, and fully trusts the it, which she believes, will settle the matter once and for all. Ironically though, the law is not very effective in determining who Benjamin real parents are, thus letting Fiela down despite her strong belief in the salvation of law and order.

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Alle de lyde som normalt ville blive klippet ud i en film, var der og det giver en sans for realitet da man godt ved det villle lyde s�dan hvis man selv var i situationen. Michael er familiens sorte f�r og ser meget op til sin successfulde storebror.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Ze blijven elkaar stiekem ontmoeten in de moskee. Om toch een poging te wagen, vraagt hij aan Marfisa's vader om haar hand. Deze wil dit absoluut saboteren en vraagt dus een zeer hoge bruidsschat. Het gaat dus niet door. En ze blijven mekaar ontmoeten, tot op een dag dat haar vader Marfisa betrapt.

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  In de maand januari betreden de laatste tien finalisten het podium met de SYTYCD Theatertour. De spits wordt vanavond afgebeten en de spanning is voelbaar hoog. Zijn de dansers net zo goed als op televisie? Is Meysam net zo flirterig, is Juvat net zo mysterieus, is Anna net zo sexy, is Nina net zo onschuldig?

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  "D�ng ho" Heineken (Heineken, Amstel, Tiger, Cruzcampo, Birra Moretti, Foster's, Maes, Murphy's, Newcastle Brown Ale, Ochota, Sagres, Star) tro th�nh t�n goi ph� bi�n. Theo bang x�p hang v� d�nh gi� cua Interbrand/Business Week h�ng nam v� 100 thuong hieu manh nh�t th� gioi, thuong hieu Heineken tri gi� d�n

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Personage beschrijving 1 De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen & Buis worden in het eerste geval ge�ntroduceerd als depressieve personen die niet veel nut in het leven zelf zien. Dit kun je goed basseren uit: "En ze...

 1. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  linija novih proizvoda (New Product Lines) - omogucuje poduzecu da izade na nova tr�i�ta 3. nadopuna linije (Line Extensions) 4. pobolj�anja proizvoda (Changes to Augmented Products) 5. repozicionirani proizvod (Repositionings) - proizvod sa minimalnim promjenama, ali usmjeren na potpuno novi ciljni segment 6.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  hvor en fugl har sat sig og ryster sneen bort, stikker der en nøgen gren frem, sort skaldet og uhyggelig”. Forfatteren fortolker sit budskab gennem sætninger som denne – det bliver lidt skjult, hvor dårligt arbejderne på landet har det.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work