• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creren in de tertiaire behoeftes van een consument.

Extracts from this document...

Introduction

Needs van een consument worden gecre�erd. Dit gebeurt als er op een slimme wijze door de producent gebruikt gemaakt wordt van reclame. Het begrip behoefte kan worden gedefinieerd als het gevoel dat er iets ontbreekt en het verlangen naar het ontbrekende iets. Er zijn 3 soorten behoeftes; primair, secondair en tertiair (Wikipedia). Producenten kunnen het primaire en secondaire behoeftes meestal niet aantasten omdat de primaire behoeftes de basis behoeftes voor een mens zijn, zoals eten, drinken en onderdark en secondaire behoeftes uiten zich in veiligheid, onderwijs en cultuur. Tertiaire goederen zijn luxe goederen, zoals vakanties, maar ook duurdere en hogere qualiteit etenswaren. ...read more.

Middle

Dit blijkt uit onderzoek van marktkundige Erica van Herpen van de Wageningen Universiteit. (Trosradar, 2009) Ook is een consument makkelijk te beinvloeden (Simoens, 2011). Zo zie je straathandelaren, die op straat hun nieuwe product willen verkopen door het aantonen van hoe handig en nuttig hun product wel niet is voor je. Altijd zie je wel mensen erbij staan en er zullen ook altijd wel een paar mensen die producten kopen. Dit bewijst weer dat de behoeftes van een consument te cre�eren zijn, want voordat ze de verkoper tegen kwamen, hadden ze geen behoeftes voor het product, totdat de verkoper alle voordelen ervan liet zien en de consumenten ervan overtuigen dat ze het wel degelijk nodig hebben. ...read more.

Conclusion

Als je ervan uitgaat dat consumenten irrationeel zijn en dus kuddedieren zijn be�nvloedbaar zijn. Dan is het voor producenten en marketeers gemakkelijk om hierop in te spelen. Ze cre�eren de behoeftes door goed gebruik te maken van reclame. Dit heb je vaak zelf niet eens door. Ze paaien je door vele voordelen te noemen en je het waanidee te geven dat je het product nodig hebt om je leven aangenamer en gemakkelijker te maken. Meestal heb je voor de reclame niet eens erover nagedacht om het product te kopen, maar nadat je de reclame en de voordelen ervan hebt gezien, knaagt er toch een behoefte naar het product. Zo weten producenten en marketeers jouw behoeftes op een slimme manier te cre�eren. Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte Antonides, Prof. Gerrit http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/consumenten-kiezen-vaak-irrationeel/ Trosradar, 02-04-2009 http://www.trosradar.nl/de/nieuws_detail/bericht/wijnkopers-zijn-kuddedieren/ Simoens, Kristof, 31-05-2011 http://www.retaildetail.nl/case-van-de-week/item/2208-elke-consument-is-be%C3%AFnvloedbaar-volgens-marketingprofessor-mario-pandelaere ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Despite living in an unjust and racist society, Fiela respects the law, as she refers to the government officials as "master" and never hesitates to show her respect for those above her. Due to the pressure from the government Fiela allows Benjamin to go to the magistrate in the village,

 2. EE(danish):Festen, af Thomas Vinterberg & Kunsten at grde i kor, af Peter Schnau Fog: ...

  Han smider sin familie ud af bilen og fort�lle dem de kan g� resten af vejen for s� kan Christian f� lov til at k�re med. De voksne b�rn stiller sig op ved indgangen af hotellet og tager imod g�sterne, her m�der man Helene som ogs� er s�ster til Michael og Christian.

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  / Gi�m d�c di�u h�nh Ren� Hooft Graafland Th�nh vi�n Ban ch�p h�nh / Gi�m d�c t�i ch�nh Marc Bolland Th�nh vi�n Ban ch�p h�nh / COO Didier Debrosse T�ng gi�m d�c T�y �u Nico Nusmeier Chu tich Trung v� ��ng �u Massimo von Wunster T�ng gi�m d�c My Tom

 2. e - Marketing. Svaka tvrtka nastoji razvijati nove proizvode, to zbog zadovoljavanja elja i ...

  proizvod proizveden sa manjim tro�kovima (Core Product Revision) 3.1 Stjecanje novih proizvoda Neko trgovacko dru�tvo mo�e na vi�e nacina dolaziti do novih proizvoda. Taj nacin uvelike ovisi o stupnju razvoja dr�ave i gospodarstva koji u konacnici rezultiraju financijskim sredstvima koja su na raspolaganju poduzecima za stjecanje novih proizvoda.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Ze blijven elkaar stiekem ontmoeten in de moskee. Om toch een poging te wagen, vraagt hij aan Marfisa's vader om haar hand. Deze wil dit absoluut saboteren en vraagt dus een zeer hoge bruidsschat. Het gaat dus niet door. En ze blijven mekaar ontmoeten, tot op een dag dat haar vader Marfisa betrapt.

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Veel kleurtjes en glitters etc. Er zat geen boodschap in de show. Ze hebben tijdens de talentenjacht allemaal verschillende dansen aangeleerd, en die dansten ze nu allemaal nog een keer. Je had dus alles eigenlijk al een keer gezien, maar op tv zie je het toch beter dus eigenlijk kon ik het toen beter interpreteren dan deze keer.

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Ik had dit vooral met de boeken van Carry Slee, dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom de boeken in mijn boekenlijst vooral geschreven zijn door haar. Ik hoop meer boeken te vinden van verschillende schrijvers die mij net zo kunnen vermaken.

 2. Den ubehagelige konflikt i Martin Andersen Nexs lnningsdag bliver opbygget meget af hans skildring ...

  at de komme hjem med penge – til tiden, for en enkelt gangs skyld. Konfliktens højdepunkt ligger sikkert dér, hvor værkejerens søn frister sin far med at deltage i kortspil, dér hvor værkejeren skal vælge, hvad der er vigtigst: hans egen underholdning og udsigten til at tjene lidt flere penge,

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work