• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creren in de tertiaire behoeftes van een consument.

Extracts from this document...

Introduction

Needs van een consument worden gecre�erd. Dit gebeurt als er op een slimme wijze door de producent gebruikt gemaakt wordt van reclame. Het begrip behoefte kan worden gedefinieerd als het gevoel dat er iets ontbreekt en het verlangen naar het ontbrekende iets. Er zijn 3 soorten behoeftes; primair, secondair en tertiair (Wikipedia). Producenten kunnen het primaire en secondaire behoeftes meestal niet aantasten omdat de primaire behoeftes de basis behoeftes voor een mens zijn, zoals eten, drinken en onderdark en secondaire behoeftes uiten zich in veiligheid, onderwijs en cultuur. Tertiaire goederen zijn luxe goederen, zoals vakanties, maar ook duurdere en hogere qualiteit etenswaren. ...read more.

Middle

Dit blijkt uit onderzoek van marktkundige Erica van Herpen van de Wageningen Universiteit. (Trosradar, 2009) Ook is een consument makkelijk te beinvloeden (Simoens, 2011). Zo zie je straathandelaren, die op straat hun nieuwe product willen verkopen door het aantonen van hoe handig en nuttig hun product wel niet is voor je. Altijd zie je wel mensen erbij staan en er zullen ook altijd wel een paar mensen die producten kopen. Dit bewijst weer dat de behoeftes van een consument te cre�eren zijn, want voordat ze de verkoper tegen kwamen, hadden ze geen behoeftes voor het product, totdat de verkoper alle voordelen ervan liet zien en de consumenten ervan overtuigen dat ze het wel degelijk nodig hebben. ...read more.

Conclusion

Als je ervan uitgaat dat consumenten irrationeel zijn en dus kuddedieren zijn be�nvloedbaar zijn. Dan is het voor producenten en marketeers gemakkelijk om hierop in te spelen. Ze cre�eren de behoeftes door goed gebruik te maken van reclame. Dit heb je vaak zelf niet eens door. Ze paaien je door vele voordelen te noemen en je het waanidee te geven dat je het product nodig hebt om je leven aangenamer en gemakkelijker te maken. Meestal heb je voor de reclame niet eens erover nagedacht om het product te kopen, maar nadat je de reclame en de voordelen ervan hebt gezien, knaagt er toch een behoefte naar het product. Zo weten producenten en marketeers jouw behoeftes op een slimme manier te cre�eren. Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte Antonides, Prof. Gerrit http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/consumenten-kiezen-vaak-irrationeel/ Trosradar, 02-04-2009 http://www.trosradar.nl/de/nieuws_detail/bericht/wijnkopers-zijn-kuddedieren/ Simoens, Kristof, 31-05-2011 http://www.retaildetail.nl/case-van-de-week/item/2208-elke-consument-is-be%C3%AFnvloedbaar-volgens-marketingprofessor-mario-pandelaere ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  as she feels powerless in front of the law, and fully trusts the it, which she believes, will settle the matter once and for all. Ironically though, the law is not very effective in determining who Benjamin real parents are, thus letting Fiela down despite her strong belief in the salvation of law and order.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Mot ph�n cua nhung thay d�i n�y, Thony Ruys - Chu tich Ban ch�p h�nh v� Karl B�che - Th�nh vi�n cua Ban ch�p h�nh Li�n do�n ca hai se nghi huu tu ng�y 1 th�ng 10 nam 2005. �� k�t n�i c�c chuc nang hoat dong, v� t�i ch�nh

 1. Zuid Afrika.In deze beschouwing is het de bedoeling dat de Economische situatie waarin Zuid ...

  Dit is toch zeker opmerkelijk te noemen omdat het een feit is dat slechts 13% van het land geschikt is voor landbouw en dat er vaak enorme droogten voorkomen.

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  Daarna werden alle dansers bij naam genoemd, deden ze een kleine solo en daarna begon de show echt. Ze dansten in alle stijlen, net zoals in het programma werd gedaan. Ze droegen de hele tijd andere kleding, maar gewone moderne kleding van deze tijd. Veel kleurtjes en glitters etc.

 1. Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product ...

  De vraag voor de overheid is nu of de consument weet wanneer het cre�ren van immateri�le waarde een kwestie van bedrog is of dat het daadwerkelijk om toegevoegde waarde gaat. Bij bedrog kan het zo zijn, dat verkopers namaak producten willen verkopen tegen een lagere prijs dan de echte producten.

 2. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  schitterend gebrek Boeken lezen vind ik persoonlijk erg leuk, vooral als ik een spannende of interesante boek heb om te lezen kan ik niet stoppen totdat ik het uit heb gelezen. Helaas kan ik niet altijd leuke boeken vinden. Een boek moet meteen op de eerste bladzijde mijn aandacht trekken en een geweldige begin van het verhaal vertellen.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Hafid was vroeger verliefd op Sephina, dus het weerzien was wel pakkend voor hem, vooral omdat ze ondertussen getrouwd is en twee kinderen heeft. De moeder van Warid en Sephina, nodigt Hafid uit omdat ze hem iets wil mede delen. Ze vertelt hem vastberaden dat hij binnenkort iets zal ontvangen.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Desondanks sloten de twee grootmachten in 1948 een verdrag waarmee er officieel twee landen ontstonden: de socialistische volksrepubliek Korea in het noorden, onder invloed van de Sovjet-Unie, en de democratische republiek in het zuiden, onder invloed van de VS. De 38ste breedtegraad vormde de grens tussen de twee Korea?s.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work