• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Consumer needs. Als producent ben ik van mening dat je door middel van marketing behoeftes kan creren in de tertiaire behoeftes van een consument.

Extracts from this document...

Introduction

Needs van een consument worden gecre�erd. Dit gebeurt als er op een slimme wijze door de producent gebruikt gemaakt wordt van reclame. Het begrip behoefte kan worden gedefinieerd als het gevoel dat er iets ontbreekt en het verlangen naar het ontbrekende iets. Er zijn 3 soorten behoeftes; primair, secondair en tertiair (Wikipedia). Producenten kunnen het primaire en secondaire behoeftes meestal niet aantasten omdat de primaire behoeftes de basis behoeftes voor een mens zijn, zoals eten, drinken en onderdark en secondaire behoeftes uiten zich in veiligheid, onderwijs en cultuur. Tertiaire goederen zijn luxe goederen, zoals vakanties, maar ook duurdere en hogere qualiteit etenswaren. ...read more.

Middle

Dit blijkt uit onderzoek van marktkundige Erica van Herpen van de Wageningen Universiteit. (Trosradar, 2009) Ook is een consument makkelijk te beinvloeden (Simoens, 2011). Zo zie je straathandelaren, die op straat hun nieuwe product willen verkopen door het aantonen van hoe handig en nuttig hun product wel niet is voor je. Altijd zie je wel mensen erbij staan en er zullen ook altijd wel een paar mensen die producten kopen. Dit bewijst weer dat de behoeftes van een consument te cre�eren zijn, want voordat ze de verkoper tegen kwamen, hadden ze geen behoeftes voor het product, totdat de verkoper alle voordelen ervan liet zien en de consumenten ervan overtuigen dat ze het wel degelijk nodig hebben. ...read more.

Conclusion

Als je ervan uitgaat dat consumenten irrationeel zijn en dus kuddedieren zijn be�nvloedbaar zijn. Dan is het voor producenten en marketeers gemakkelijk om hierop in te spelen. Ze cre�eren de behoeftes door goed gebruik te maken van reclame. Dit heb je vaak zelf niet eens door. Ze paaien je door vele voordelen te noemen en je het waanidee te geven dat je het product nodig hebt om je leven aangenamer en gemakkelijker te maken. Meestal heb je voor de reclame niet eens erover nagedacht om het product te kopen, maar nadat je de reclame en de voordelen ervan hebt gezien, knaagt er toch een behoefte naar het product. Zo weten producenten en marketeers jouw behoeftes op een slimme manier te cre�eren. Bronnen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Behoefte Antonides, Prof. Gerrit http://resource.wur.nl/wetenschap/detail/consumenten-kiezen-vaak-irrationeel/ Trosradar, 02-04-2009 http://www.trosradar.nl/de/nieuws_detail/bericht/wijnkopers-zijn-kuddedieren/ Simoens, Kristof, 31-05-2011 http://www.retaildetail.nl/case-van-de-week/item/2208-elke-consument-is-be%C3%AFnvloedbaar-volgens-marketingprofessor-mario-pandelaere ?? ?? ?? ?? ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Compare and Contrast Characters and Presentation of Fiela Komoetie and Barta Van Rooyen

  Despite living in an unjust and racist society, Fiela respects the law, as she refers to the government officials as "master" and never hesitates to show her respect for those above her. Due to the pressure from the government Fiela allows Benjamin to go to the magistrate in the village,

 2. Ik ben in Februari in Groningen naar de theatertour van So You Think You ...

  In de maand januari betreden de laatste tien finalisten het podium met de SYTYCD Theatertour. De spits wordt vanavond afgebeten en de spanning is voelbaar hoog. Zijn de dansers net zo goed als op televisie? Is Meysam net zo flirterig, is Juvat net zo mysterieus, is Anna net zo sexy, is Nina net zo onschuldig?

 1. Meer betalen dan nodig is? Consumenten betalen een prijs voor een product ...

  Zij kunnen de consument misleiden en hen ervan overtuigen dat zij voor een goedkope prijs het echte product kunnen kopen. Hierbij maken de verkopers misbruik van de immateri�le waarde van een ander bedrijf, door te beweren dat het product wat zij verkopen van dat merk is.

 2. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  Thuong truc o ph�n d�u cua nh�m Heineken Heineken Holding NV kh�ng phai l� mot c�ng ty nam giu b�nh thuong. K� tu khi h�nh th�nh v�o nam 1952, Heineken Holding NV theo c�c di�u cua Hiep hoi d� duoc quan l� hoac gi�m s�t viec nh�m Heineken v� d�

 1. Free essay

  Dutch A1 - Schrijfdossier. De drie personages die beschreven worden in Dekker, Koolen ...

  Ik had dit vooral met de boeken van Carry Slee, dat is waarschijnlijk ook wel de reden waarom de boeken in mijn boekenlijst vooral geschreven zijn door haar. Ik hoop meer boeken te vinden van verschillende schrijvers die mij net zo kunnen vermaken.

 2. Titel: De adelaars Auteur: Kader Abdolah. Dit boek bestaat uit ...

  Hij gaat dan naar zijn vader toe, die hem vertelt dat zijn broer is ge�xecuteerd. Ze moeten hem begraven, maar een offici�le begraafplaats kan niet toegelaten worden omdat het lichaam onrein is. Toch willen ze het proberen en krijgen ze de tip naar Rahmanali te gaan, dit is een heilige.

 1. Titel: Spotvogel Auteur: Hafid Bouazza. Karakterisering van de belangrijkste personages

  Dit boodschap laat hem verward achter. Twee dagen later ontvangt hij effectief iets, het is een envelop en daarin ligt een brief van zijn vader met een sleutel erbij. De sleutel behoort tot een ander huis die gevestigd ligt in het noorden van het land.

 2. Wat waren de gevolgen van de aanval op het Yeonpyeong eiland in november 2010 ...

  Zuid-Korea was niet voorbereid op een aanval en aanvankelijk boekte het Noord-Koreaanse leger grote successen. Daarop besloot de Verenigde Naties het zuidelijk schiereiland te steunen. Ze zonden troepen om het zuiden terug te veroveren. In de periode die daarop volgde ontstond een bloederige oorlog waarin successen en tegenslagen voor beide landen elkaar afwisselden.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work