• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

M. Bulgakovo dialogas su J. V. Gëte.

Extracts from this document...

Introduction

M. Bulgakovo dialogas su J. V. G?te Michailas Bulgakovas - garsus rus? ra?ytojas, o ,,Meistras ir Margarita" - ?ymiausias jo k?rinys. Jame autorius, galima sakyti, sud?jo vis? savo gyvenim?: perteik? i?gyvenimus, dvejones ir d?iaugsmus, atskleid? vertybi? pasaul?, savo po?iuri i jas. Visa tai jis pagra?ino magija, kuri? pasiskolino i? toki? ra?ytoj? kaip Dant? ir J. V. G?t?. Pastarasis vokie?i? dramaturgas bene svarbiausias, nes b?tent ,,Fausto" ?kv?ptas, Bulgakovas atk?r? velnio ir ?mogaus sutart? bei savit? Valpurgijos nakties scen?. Nors ?ie du veikalai i? pa?iuros yra be galo skirtingi (,,Faustas" - drama, o ,, Meistras ir Margarita" - romanas), galima rasti nema?ai pana?umu. Pagrindine ?iuos kurinius jungianti grandis yra velnias. Tai mitologin? b?tyb?, abiej? ra?ytoj? interpretuojama skirtingai. Tiek Mefistofelis, tiek ir Volandas skaitytojui parodomi kaip blogio ?sik?nijimai ir visagaliai ??tonai, be?aid?iantys ?moni? likimais, ta?iau kiekvienas savo vaidmen? k?rinyje atlieka savaip. Bulgakovo ??tonas nes?ja blogio, nekursto ?moni? kenkti kitiems - jis tik baud?ia ir pajuokia. Kartu su savo svita - ?valiuoju katinu Begemotu, nuovokiu ir dalyki?ku Azazelu bei s?mojingumo nestingan?iu Korovjovu jis stebina prie nuobod?ios rutinos ipratusius rusus ir baud?ia juos u? vertybiu, tokiu kaip meile, nuolankumas, atgailavimas ir teisybe, i?si?adejim?. ...read more.

Middle

G?t?s ,,Fausto". Apra?omi beveik tokie patys ?vykiai, tik yra keli skirtumai. Vis? pirma - tai, kad ragan? puotoj Valpurgijos nakty renkasi mistin?s b?tyb?s, o puotoj pas Voland? - tik i?rintieji : real?s mir? ?mones, kuriuos u? nepriimtinas pa?iuras ar blogus darbus nubaude pats Volandas. Be to, Margarita dalyvauja kaip karalien? ir u? savo pastangas ?irdies kertelej tikisi velnio pagalbos, o Faustas - kaip paprastas sve?ias, ikalbetas Mefistofelio ateiti tam, kad u?simir?t? ir pagalvot? apie savo ateit?. Skiriasi ir abiej? ??ton? tikslai: Mefistofelis, Faustui ne?inant, siekia i?stumti Grethen i? jo gyvenimo ir taip j? dar labiau sugniu?dyti, o Volandas - pa?i?r?ti, kiek moteris gali padaryti d?l mylimo vyro. Svarbi ir puotos baigtis - ji palanki Bulgakovo Margaritai, o G?t?s Faustui ji atne?a i?siskyrim? su mylim?ja. Nors moteris, pana?iai kaip Faustas, atlaiko visapusi?kus i?bandymus, bet ji - pirmas ?mogus Bulgakovo romane, tiesiu ?vilgsniu pa?iurej?s i pasaulini blogi. Volandas patenkintas Margaritos nuolankiu darbu ir dr?sa. Jis netgi su?avetas tuo, kad ji, d?l meil?s tapo ragana. Tod?l, skirtingai nuo Mefistofelio, ??tonas atlygina moteriai u? patirtas kan?ias, nuramina j? ?od?iais: ,,Nesijaudinkite Margarita. Visur bus teisyb?, taip sutvarkytas pasaulis..." ir am?iams sujungia j? ...read more.

Conclusion

to neteisyb?s pilno pasaulio kartu su mylimu vyru. Paskutinis aspektas, jungiantis ?iuos du k?rinius, yra vaizd? apra?ymas. Pavyzd?iui gamtos vaizd? apra?ymas skryd?io ? puot? metu. Gamtoje jau?iamas art?jantis pavasaris, augalai atgimsta po ?iemos speig?, kartu priduodami ?mon?ms laisv?s ir i?sivadavimo jausm?. Tai parodo citata i? Valpurgijos nakties: ,,Nepatogumai tie man?s nevar?o! / Jau dvelkia ?tai pavasariu nuo ber?o, / Atrodo atjaunejus net pu?is./ Greit ir ?irdy pavasaris pra?ys". Jau?iama pakili nuotaika, kuri su magijos suteiktomis galiomis padeda Getes Faustui ir Bulgakovo Margaritai g?r?tis svaiginan?ia gaiva. Jie abu yra i?skirtiniai tuo, kad gali patys ka?k? valdyti. Pavyzd?iui Margarita yra nematoma ir niekas jos negali apkaltinti d?l to, kad atker?ijo kritikui Latunskiui u? mylim? vyr?, nusiaubdama jo but?, ar u? klykavim? vir? miesto. vmogus, pasijut?s visagaliu, nors trumpam gali u?simirsti ir pasinerti i nakties svaigul?, nors ir ne?inodamas, nei kas jo laukia toliau, nei kur jis nukeliaus. Citata i? Valpurgijos nakties: ,,Veski mus, kad atsiskleist? / Nykus plotai nematyti". Taigi pasirinkti vaizdai yra pana??s ir jie abiem autoriams padeda atskleisti esam? skryd?io situacij? bei perteikti tokius veikej? jausmus kaip baim? ar ne?inia. Svarbiausia Bulgakovo ir G?t?s dialogo mintis yra vertyb?s, kurias kiekvienas autorius supranta ir interpretuoja savaip. Kaip tik d?l ?ios prie?asties Bulgakovas pasirenka G?t?s velni?, ta?iau jo paveikslas padeda atskleisti autoriaus po?iuri i tokias vertybes kaip meil?, g?ris ir pasiaukojimas kitiems. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. MARKETING MIX CA HEINEKEN TI TH TRNG VIT NAM:Heineken marketing strategies

  c�n o c�c m�i quan he kinh doanh, trong c�ng viec cung nhu trong tu tuong ti�n bo. Mot trong nhung gi� tri quan trong kh�c duoc th� hien qua su kh�t khao hoc hoi nhung kinh nghiem moi, tu tin coi mo, nang luc v� su s�nh dieu.

 2. Mykoliuko-Mykolo paveikslas Juozo Tomo-Vaiþganto apysakoje "Dëdës ir dëdienës"

  cir?kia jo gamtos brolis �iogas, cia pat �olyne drauge prisigau�es." Vieninteli karta savo gyvenime Mykoliukas pabunda i? to pragai?tingo sastingio. Savo verte suvokti jam padeda meile.

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  Tevai ir sesuo pagaliau pajunta palengvejima - ta proga jie surengia i�kyla i gamta, u� miesto, kad at�vestu naujo gyvenimo etapo, be sunaus ir brolio, prad�ia. Gregoro gyvenimas ilga laika buvo iprastas ir nuobodus. Autorius jaunuolio aplinka pabre�ia jo gyvenimo budo miescioni�kuma: "Zamza buvo komivoja�ierius, - ant sienos kabo jo

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Visa tai ir dar daug kitko yra Volando svitos darbas, nes pats Volandas Bulgakovui yra reikalingas daug svarbesniems tikslams. Volandas - tai velnias, "tamsos kunigaik�tis", "blogio dvasia ir �e�eliu valdovas" (visi �ie vardai sutinkami romano tekste). Tikraji jo veida prad�ioje Bulgakovas slepia nuo skaitytojo ir apra�o jo portreta tiktai prie� Did�iaja puota: "Dvi akys ismigo Margaritai i veida.

 1. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  med?iaga, i? kurios kyla visos kitos ?vairios formos. Pirmieji gr. folosofai Talis, Anaksimandras ir Analisagonas tokiomis med?iagomis laik? vanden?, or? ir eter?. Pirmin? m-ga buvo pavadinta substancija. Ji buvo suvokiama kaip teorin? m-ga, kaip bazinis ?vairias formas ? vintisum? jungiantis principas. Graik? m?stytojas Heraklitas pastebi, kad pasaulis yra nuolatin?je kaitoje.

 2. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  2. darbo forma, kai vienas kunas veikia kita. Energijos perdavimas darbo forma susijes su judejimu. �iluma ir darbas - skirtingos energijos formos. Q=L Q-�iluma; L-Darbas, matuojamas tais paciais vienetais J. Energijos kitimas, susijes su kuno ar jo dalies judejimu, vad.darbu. darbo procesuose naudojama kunu savybe plestis nuo �ilumos.

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work