• Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

Mçness.

Extracts from this document...

Introduction

Meness KAS IR MENESS? Meness ir Zemes dabiskais pavadonis. Tas rinko apkart musu planetai aptuveni 384000 km liela attaluma. Salidzinajuma ar kosmiskiem merogiem tas ir mazs attalums, bet automa�ina, braucot ar atrumu 100 km/h, �adu attalumu varetu veikt aptuveni 5 mene�u laika. Meness diametrs ir 3475 km liels un, salidzinajuma ar Zemes diametru, tas ir gandriz 4 reizes mazaks par to. Meness gravitacijas speku iedarbiba rinko apkart Zemei un pilnu aprinkojumu tas veic 27,3 dienas. Ta orbita tapat ka citiem Saules sistemas kermeniem ir lidziga nedaudz saspiestam rinkim - elipsei, tapec attalums lidz Menesim ir mainigs. Meness grie�as ap savu asi un pilnu apgriezienu tas izdara ari 27,3 dienas. Meness, rinkodams ap Zemi, kopa ar to parvietojas apkart Saulei un gada laika veic vienu pilnu aprinkojumu. KADS IR MENESS? Menesim nav atmosferas, tapec tas nav pasargats no specigo Saules staru iedarbibas un no kosmosa klisto�iem lieliem un maziem metoridiem. Meness diena un nakts ilgst divas musu nedelas un, kaut ari tas pagrie� pret Sauli te vienu te otru pusi, �aja laika Meness virsa pagust gan stipri sakarst, gan stipri atdzist. ...read more.

Middle

Apmeram 7 dienas pec �is fazes iestajas pedejais ceturksnis, un Meness ir redzams ka pusaplis ar izliekumu uz kreiso pusi. Vel aptuveni pec 7 dienam iestajas jaunmeness faze. Ta iestajas tad, kad Meness atrodas starp Zemi un Sauli. Tad pret Zemi versta Meness neapgaismota puse un tas nav redzams. No pilnmeness fazes lidz jaunmeness fazei Menesi sauc par dilsto�u. Vel septinas dienas velak iestajas pirmais ceturksnis. Tad Meness redzams ka pusaplis ar izliekumu uz Saules pusi. Nakamajas septinas dienas Meness faze turpina augt, lidz pilnmeness fazei. No jaunmeness lidz pilnmeness fazei Menesi sauc par augo�u. Pilna fazu maina notiek 29,5 dienas. KAPEC UZ MENESS IR REDZAMI PLANKUMI? Jau ar neapbrunotu aci uz Meness var saskatit tum�us un gai�us plankumus. Uz ta saskatamos lielos tum�os plankumus sauc par juram, mazakos tum�os plankumus - par liciem un ezeriem, bet gai�os - par kontinentiem. Tie ir nosaciti nosaukumi, jo udens uz Meness nav. Juras ir zemaki un gludaki Meness virsas apgabali neka kontinenti. Augstuma starpiba starp tiem svarstas no 1 lidz 2 km. ...read more.

Conclusion

Saules aptumsums notiek tad, kad Meness atrodas starp Zemi un Sauli un aizsedz Saules disku. Tas nozime, ka Saules aptumsums iespejams tikai jaunmeness faze. Saules aptumsums var but pilns, gredzenveida vai dalejs. Pilns Saules aptumsums vienlaikus redzams tur, kur Meness ena skar Zemes virsmu, izveidojot lielu, ovalu plankumu. Zemei grie�oties, Meness enas plankums parvietojas pa Zemes virsmu, izveidojot garu joslu. Arpus pilna aptumsuma joslas, tur, kur uz Zemi krit Meness pusena, noverojams tikai dalejs aptumsums. Daleja aptumsuma josla ir daudz plataka par pilno joslu. Meness aptumsums notiek tad, kad Zeme atrodas starp Sauli un Menesi un Meness ieiet Zemes ena. Tas nozime, ka Meness aptumsums iespejams pilnmeness faze. Iz�kir pusenas, daleju un pilnu Meness aptumsumu atkariba no ta, kurai Zemes enas dalai Meness iet cauri. Ja Meness ieiet tikai Zemes pusena, notiek pusenas Meness aptumsums, kura laika Meness spo�ums samazinas pavisam nedaudz. Ja Meness daleji ieiet Zemes ena, redzams dalejs Meness aptumsums. Ja Meness pilnigi ieiet Zemes ena, redzams pilns Meness aptumsums. Pilna aptumsuma laika Meness nepazud pavisam, jo to nedaudz apgaismo Zemes atmosfera izkliedeta Saules gaisma. Ta ka Menesi apgaismo ta atmosferas dala, kas atrodas kreslas (Saules lekta vai rieta ) zona, tad Meness iegust sarkanigu nokrasu. ...read more.

The above preview is unformatted text

This student written piece of work is one of many that can be found in our International Baccalaureate Languages section.

Found what you're looking for?

 • Start learning 29% faster today
 • 150,000+ documents available
 • Just £6.99 a month

Not the one? Search for your essay title...
 • Join over 1.2 million students every month
 • Accelerate your learning by 29%
 • Unlimited access from just £6.99 per month

See related essaysSee related essays

Related International Baccalaureate Languages essays

 1. Fantastikos elementai F.Kafkos apysakoje"Metamorfozë" ir M.Bulgakovo romane "Meistras ir Margarita"

  ir linkasmai kikenant. Kai kurie jau ropojo praejimuose, grabaliodami po kedemis. Daugelis, sustoje ant ked�iu, gaude vinklius, inoringus popierelius." �i citata puikiai parodo maskvieciu materialisti�kuma ir nesveika goduma- u�uot palauke, kol Volandas i�sklaidys kerus (jie juk susirinko ne banke, o teatre, pa�iureti juodosios magijos seanso), �mones pradeda griebti pinigus, vos ne lipdami vienas kitam per galvas.

 2. Kodël Bulgakovui romane "Meistras ir Margarita" reikia Volando ir jo svitos? Kokie jie?

  Tik paskutinio skryd�io metu Korovjevas pagaliau tampa tuo, kuo jis yra i� tikruju - "tamsiai violetiniu riteriu, niuriu, niekada nesi�ypsanciu veidu", "riteriu, kuris kadaise netikusiai pajuokavo", Fagotu, ne prasciau u� savo valdova �inanciu kaina �moniu silpnybems. Kito svitos nario, Azazelo, varda Bulgakovas nu�iurejo i� Senojo testamento - ten Azazelu vadinamas "krites angelas", i�mokes �mones gaminti ginklus ir papuo�alus.

 1. Techninës termodinamikos pagrindinës sàvokos ir apibrëþimai.

  dq=Tds, T-S koord.sistemoje plotas, apribotas proceso kreive, kra�tinemis ordinatemis ir abscisiu a�imi, vaizduoja gauta �iluma. Diagrama vadinama �ilumine. 11. Ciklai. Tiesioginis ir atvirk�tinis ciklas, ju vartojimas, n.k. Termodinaminis procesas, kuriam ivykus darbo kunas gri�ta i savo pradine busena, vad.ciklu.

 2. Filosofijos objektas, struktûra ir metodas.

  Klasikin?s filosofijos principas: pasaulis, b?tis grie?tai skiriami ? 2 dalis. Pirmoji - regimoji realyb?. Tai chaoti?kas, nuolat besikei?iantis fizini? rei?kini? pasaulis, kurio ne?manoma apm?styti, ??velgti esm?, sisteminti. ?i? dal? suvokiame jusl?mis. Antra dalis - gryn?j? s?vok?, abstrak?i? esmi? ir abstrak?i? santyki? pasaulis. Jis yra anapus juslinio suvokimo rib?, tod?l pa??stamas tik filosofinio m?stymo b?du. Aristotelis b?ties abstrak?i?j? srit?

 • Over 160,000 pieces
  of student written work
 • Annotated by
  experienced teachers
 • Ideas and feedback to
  improve your own work